2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1861ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ 
1862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 
1863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) . ಹುಸ್ಕೂರು-1 
1864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ) , ಹುಸ್ಕೂರು-2 
1865ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
1866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳತೂರು 
1867ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾವಂದಿಪುರ 
1868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಗ್ಯಸರಗೂರು 
1869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎನ್‌ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ 
18610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಂತೂರು 
18611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಲಿಂಗಪಟ್ಟಣ-1 
18612ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಲಿಂಗಪಟ್ಟಣ-2 
18613ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರೀಪುರ 
18614ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದ ಭಾಗ)ನಿಟ್ಟೂರು-1 
18615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನಿಟ್ಟೂರು-2 
18616ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 
18617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ),ಯತ್ತಂಬಾಡಿ-1 
18618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ,ಯತ್ತಂಬಾಡಿ-2 
18619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ 
18620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ),ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ 
18621ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ 
18622ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎನ್‌ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
18623ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ,ಅಂತರವಳ್ಳಿ-1 
18624ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಅಂತರವಳ್ಳಿ-2 
18625ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18626ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
18628ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ,ಅಗಸನಪುರ-1 
18629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ,ಅಗಸನಪುರ-2 
18630ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಗಿಪುರ 
18631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ 
18632ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮೃತೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ 
18633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಲ್ಲೂರು 
18634ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಳಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ 
18635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-1 
18636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-2 
18637ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಂಬೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
18638ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತಳಗವಾದಿ 
18639ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ) , ತಳಗವಾದಿ 
18640ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಅರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ), ತಳಗವಾದಿ 
18641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ದೇವಿಪುರ 
18642ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದೇವಿಪುರ 
18643ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಅವರಣ ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ 
18644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಣಸಾಲೆ 
18645ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಮೋಳೆ 
18646ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು 
18647ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ),ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು 
18648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು 
18649ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುರುಬನಪುರ 
18650ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ದುಗ್ಗನಹಳ್ಲಿ-1 
18651ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ-2 
18652ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊನ್ನಾಪುರ 
18653ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಡಮಹಳ್ಳಿ 
18654ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಲಗೂರು-1 
18655ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಲಗೂರು-2 
18656ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಹಲಗೂರು-3 
18657ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಲಗೂರು-4 
18658ಸರ್ಕಾರಿ (ಉರ್ದು) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಗೂರು-5 
18659ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಹಲಗೂರು-6 
18660ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ )ಹಲಗೂರು-7 
18661ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ 
18662ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ದಳವಾಯಿಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-1 
18663ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ದಳವಾಯಿಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-2 
18664ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ 
18665ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕಂದಾಗಾಲ 
18666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಂದಾಗಾಲ, 
18667ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲುವೀರನಹಳ್ಳಿ 
18668ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಳಘಟ್ಟ 
18669ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮರವರ ಕಛೇರಿ( ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ)ಟಿ. ಕಾಗೆಪುರ 
18670ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದಹಳ್ಳಿ 
18671ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ 
18672ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರಾಮಂದೂರು 
18673ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀರರಾಜಿಪುರ 
18674ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಮಿಕ್ಕೆರೆ-1 
18675ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಿಕ್ಕೆರೆ-2 
18676ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಂ.ಕಾಗೆಪುರ 
18677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉ ಭಾಗ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ ),ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
18678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉ ಭಾಗ ಮದ್ಯದ ಕೊಠಡಿ )ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
18679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ) ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
18680ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋರೆಗಾಲ 
18681ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಗನೂರು 
18682ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾ.ಬಸವನಪುರ 
18683ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬುಗತಗಹಳ್ಳಿ 
18684ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ 
18685ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪ ಭಾಗ ) ಅಂಚೇದೊಡ್ಡಿ 
18686ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂ ಭಾಗ ) ಅಂಚೇದೊಡ್ಡಿ 
18687ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉ ಭಾಗ ),ಗೌಡಗೆರೆ 
18688ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದ ಭಾಗ ),ಗೌಡಗೆರೆ 
18689ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾಹಳ್ಳಿ 
18690ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಾಡ್ಲಿ-1 
18691ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಹಾಡ್ಲಿ-2 
18692ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಪುರ 
18693ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನೀಪುರ 
18694ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊರೆಕಾಡನಹಳ್ಳಿ 
18695ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಸವಾಪುರ 
18696ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಾಪುರ 
18697ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಂಪಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 
18698ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವಿರಹಳ್ಳಿ 
18699ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂದೀಪುರ 
186100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಾಣಸಮುದ್ರ-1 
186101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಬಾಣಸಮುದ್ರ-2 
186102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊನ್ನಾಪುರ 
186103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಲಸಹಳ್ಳಿ-1 
186104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಲಸಹಳ್ಳಿ-2 
186105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
186106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಪುರ 
186107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರ 
186108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಾಪುರ 
186109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಸಾಗರ 
186110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ 
186111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತುರುಗನೂರು 
186112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು 
186113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೊಠಡಿ ) , ನಿಡಘಟ್ಟ-1 
186114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ) , ನಿಡಘಟ್ಟ-2 
186115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
186116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕೋಟೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಳವಳ್ಳಿ 
186117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)ಮಳವಳ್ಳಿ 
186118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ,ಮಳವಳ್ಳಿ 
186119ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿ-1 
186120ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ (ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ) ಮಳವಳ್ಳಿ-2 
186121ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿ-3 
186122ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ ಕೂಠಡಿ , ಮಳವಳ್ಳಿ-4 
186123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉಗ್ರಾಣಪುರದ ದೊಡ್ಡಿ) ಮಳವಳ್ಳಿ 
186124ಅನಿತಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ) ಮಳವಳ್ಳಿ 
186125ಅನಿತಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ ) , ಮಳವಳ್ಳಿ 
186126ಅನಿತಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ ) , ಮಳವಳ್ಳಿ 
186127ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ ಇ ಬಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186128ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ ಇ ಬಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಂಚಿನ ಮನೆ)ಕೆ ಇ ಬಿ ಎದುರು, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186130ಸರ್ಕಾರಿ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ,ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186131ಸರ್ಕಾರಿ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ 132ರ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ),ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186132ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉರ್ದು)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ .ಪೇಟೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
186134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉರ್ದು)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಪೇಟೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
186135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೀರ್ತಿ ನಗರ , ಮಳವಳ್ಳಿ 
186136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೀರ್ತಿ ನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೇರಿ,ಪೇಟೆ ಬೀದಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಳವಳ್ಳಿ 
186138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ(ಉರ್ದು) ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 
186139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎ.ಕೆ.ನಂ.02, ಮಳವಳ್ಳಿ 
186140ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಕೇಂದ್ರ)(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಳವಳ್ಳಿ 
186141ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಹಳೆಯದು)ಮಳವಳ್ಳಿ 
186142ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಳವಳ್ಳಿ 
186143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 
186144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ),ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 
186145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರ , ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ 
186146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
186147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು 
186148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)ಕಲ್ಲಾರೆಪುರ 
186149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಠಡಿ) ಕಲ್ಲಾರೇಪುರ 
186150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಂಡೂರು 
186151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಡದಪುರ 
186152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೋರನಹಳ್ಳಿ 
186153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಗನಹಳ್ಳಿ 
186154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಶವಳ್ಳಿ 
186155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಂಡರವಾಡಿ 
186156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಂಡರವಾಡಿ 
186157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೊಠಡಿ) ಕಿರುಗಾವಲು 
186158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೊಠಡಿ) ಕಿರುಗಾವಲು 
186159ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಿರುಗಾವಲು 
186160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಠಡಿ)ಕಿರುಗಾವಲು 
186161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದ ಕೊಠಡಿ) ಕಿರುಗಾವಲು 
186162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುಗಾವಲು 
186163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾರ್ಕಾಲು 
186164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋದೇನಕೊಪ್ಪಲು 
186165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆಲದಹಳ್ಳಿ 
186166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಜಡಗನಪುರ 
186167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೇಣನೂರು 
186168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
186169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
186170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
186171ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಾಯ್ಸ್ ಹೋಂ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ 
186172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
186173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 
186174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಲಿಂಗಣಾಪುರ 
186175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಧನಗೂರು-1 
186176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಧನಗೂರು-2 
186177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ ),ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ 
186178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ 
186179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಎಲಚಗೆರೆ 
186180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಡಹಳ್ಳಿ 
186181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
186182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಲಕಟ್ಟೆ 
186183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ 
186184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 
186185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾಣಾಳು 
186186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
186187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಬ್ಬಹಳ್ಳಿ 
186188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಂದಹಳ್ಳಿ 
186189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ ),ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
186190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
186191ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
186192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಮದೂರು 
186193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಜ್ಜಲೂರು 
186194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
186195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚನ್ನಪಿಳ್ಳೆಕೊಪ್ಪಲು 
186196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಡೈರಿ ಪಕ್ಕ) ಚನ್ನಪಿಳ್ಳೆಕೊಪ್ಪಲು 
186197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೂವಿನಕೊಪ್ಪಲು 
186198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು), ಕಲ್ಕುಣಿ 
186199ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ. ಕಲ್ಕುಣಿ 
186200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕಲ್ಕುಣಿ 
186201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿ 
186202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿ 
186203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
186204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ ), ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
186205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮಾಳಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು 
186206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ 
186207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ 
186208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಗ್ರಾಪುರ 
186209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರಾವಣಿ 
186210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಾವಣಿ 
186211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಂದೂರು 
186212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಂದೂರು 
186213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿರಮಹಳ್ಳಿ 
186214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೆಂಕಹಳ್ಳಿ 
186215ಏಯ್ಡೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ 
186216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ 
186217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬಣಿ 
186218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನೆಟ್ಕಲ್‌ 
186219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನೆಟ್ಕಲ್‌ 
186220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿಂಷಾಪುರ 
186221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ 
186222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ 
186223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ 
186224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬೂಹಳ್ಳಿ 
186225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲಿಯೂರು 
186226ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ 
186227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಣಕೊಳ 
186228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ 
186229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು 
186230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ 
186231ಕೆ ಇ ಬಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವನಸಮುದ್ರ 
186232ಕೆ ಇ ಬಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ 
186233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ),ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
186234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
186235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
186236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ 
186237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರ 
186238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರ 
186239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗಳ 
186240ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ (ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ) ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರಿಗಾಲಿ 
186241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ 
186242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು 
186243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಪೂರಿಗಾಲಿ 
186244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಪೂರಿಗಾಲಿ 
186245ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಪೂರಿಗಾಲಿ 
186246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಲಗಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು 
186247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಸರಗೂರು 
186248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಐನೋರಹುಂಡಿ 
186249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ 
186250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
186251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186255ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186256ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೆಳಕವಾಡಿ 
186257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಜವನಗಹಳ್ಳಿ 
186258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಿರಗಸೂರು 
186259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನಗಹಳ್ಳಿ 
186260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ 
186261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಾಸುವಳ್ಳಿ 
186262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ 
186263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
186264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 
186265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ ),ಬಿಳಿಜಗಲಿಮೊಳೆ 
186266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಬಿಳಿಜಗಲಿಮೊಳೆ 
186267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳಗೆರೆ 
186268ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುತ್ತತ್ತಿ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.