2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1871ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನವಿಲೆ 
1872ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಕನಾಥಪುರ 
1873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಕನಹಳ್ಳಿ 
1874ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
1875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಛತ್ರಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ 
1876ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ 
1877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬೆರಳು 
1878ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ 
1879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರುಬರದೊಡ್ಡಿ 
18710ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅವಸರದಹಳ್ಳಿ 
18711ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ), ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ-1 
18712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ-2 
18713ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಕನಕೆರೆ 
18714ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ದುಂಡನಹಳ್ಳಿ 
18715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಡಿ 
18716ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಚಾಮಲಾಪುರದದೊಡ್ಡಿ 
18717ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಹೂತಗೆರೆ 
18718ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಂಕನಹಳ್ಳಿ 
18719ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ 
18720ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ-1 
18721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ-2 
18722ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸವಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ 
18723ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಡಾನಹಳ್ಳಿ 
18724ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ), ಕೆಸ್ತೂರು-1 
18725ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೆಸ್ತೂರು-2 
18726ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
18727ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೀನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ 
18728ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೂಬಿನಕೆರೆ 
18729ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಲುವಾಗಿಲು 
18730ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚಹಳ್ಳಿ 
18731ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲಂಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
18732ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 
18733ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ 
18734ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತೊರೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-1 
18735ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತೊರೆಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-2 
18736ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ 
18737ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆತಗೂರು 
18738ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನನ ದೊಡ್ಡಿ 
18739ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅನೆದೊಡ್ಡಿ 
18740ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳಿ 
18741ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರ 
18742ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ 
18743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸಕೆರೆ-1 
18744ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಕೆರೆ-2 
18745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ 
18746ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹರ್ನವಮಿದೊಡ್ಡಿ 
18747ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
18748ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
18749ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ 
18750ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-1 
18751ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-2 
18752ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-3 
18753ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-4 
18754ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-5 
18755ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ-6 
18756ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಮೇಗಲ ದೊಡ್ಡಿ 
18757ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-1 
18758ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-2 
18759ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ಕದಲೂರು-1 
18760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಕದಲೂರು-2 
18761ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ 
18762ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ 
18763ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳತೂರು 
18764ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಳಗನಹಳ್ಳಿ 
18765ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದಪುರದದೊಡ್ಡಿ 
18766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ 
18767ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ನಿಡಘಟ್ಟ-1 
18768ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಿಡಘಟ್ಟ-2 
18769ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ 
18770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-1 
18771ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-2 
18772ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-1 
18773ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-2 
18774ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-3 
18775ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮದ್ಯ ಭಾಗ), ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-4 
18776ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ 
18777ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಂಕರಪುರ 
18778ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ 
18779ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
18780ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ 
18781ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ 
18782ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪೂರು 
18783ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂಬರ್ 1, ಶಿವಪುರ-1 
18784ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ-2 
18785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಶಿವಪುರ-3 
18786ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ದೇಶಹಳ್ಳಿ-1 
18787ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೇಶಹಳ್ಳಿ-2 
18788ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿನ ಭಾಗ) ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-1 
18789ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-2 
18790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ-3 
18791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚನ್ನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ-1 
18792ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚನ್ನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ-2 
18793ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-1 
18794ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-2 
18795ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಜವಹಾರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ಮದ್ದೂರು-3 
18796ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಜವಹಾರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)(ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-4 
18797ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-5 
18798ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-6 
18799ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-7 
187100ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು.(ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ),(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-8 
187101ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-9 
187102ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-10 
187103ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದ್ದೂರು-11 
187104ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-12 
187105ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-13 
187106ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಮದ್ದೂರು-14 
187107ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು-15 
187108ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮದ್ದೂರು-16 
187109ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದ್ದೂರು-17 
187110ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-18 
187111ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮದ್ದೂರು-19 
187112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
187113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
187114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ) ತೈಲೂರು-1 
187115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ) ತೈಲೂರು-2 
187116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
187117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಡಿಗ ಡಿ ಹೊಸೂರು 
187118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ 
187119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೂದಗುಪ್ಪೆ 
187120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ-1 
187121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಮದ್ಯ ಭಾಗ), ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 2 
187122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ -3 
187123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ 
187124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ 
187125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲೂರು 
187126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
187127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ -1 
187128ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ-2 
187129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೀಮನಕೆರೆ 
187130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ-1 
187131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ-2 
187132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಕಾಡದೊಡ್ಡಿ 
187133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ 
187134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
187135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ನಗರಕೆರೆ-1 
187136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ನಗರಕೆರೆ-2 
187137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ 
187138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕುದರಗುಂಡಿ-1 
187139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುದರೆಗುಂಡಿ-2 
187140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ 
187141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಿನಕೆರೆ 
187142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ 
187143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಾರೆ 
187144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸಾದೊಳಲು-1 
187145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಸಾದೊಳಲು-2 
187146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹುಲಿಗೆರೆಪುರ-1 
187147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹುಲಿಗೆರೆಪುರ-2 
187148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಂಪುರ 
187149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ 
187150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ 
187151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೋರಾಪುರ 
187152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ-1 
187153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ-2 
187154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ-1 
187155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ-2 
187156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕೆರೆ 
187157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರುವನಹಳ್ಳಿ 
187158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ 
187159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಛತ್ರದಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
187160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಣ್ಣನದೊಡ್ಡಿ 
187161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ -1 
187162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಕಿಮ ಭಾಗ ), ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ -2 
187163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ 
187164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ -1 
187165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ -2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
187166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಮಧ್ಯ ಬಾಗ) ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ -3 
187167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ -1 
187168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ -2 
187169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ಬೆಳ್ಳೂರು 
187170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚುಂಚಗಹಳ್ಳಿ 
187171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
187172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಮೆಳದೊಡ್ಡಿ 
187173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ) ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ 1 
187174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ) ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ 2 
187175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ 
187176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 
187177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ -1 
187178ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ , ಭಾರತೀನಗರ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 
187179ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ 
187180ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾರಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ-1 
187181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ-2 
187182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ-3 
187183ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ-4 
187184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 
187185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ 
187186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲಬುಜನಹಳ್ಳಿ 
187187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ-1 
187188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ-2 
187189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಠದದೊಡ್ಡಿ 
187190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ 
187191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಿಪುರ 
187192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆತಿಪ್ಪೂರು 
187193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೂಳಗೆರೆ -1 
187194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೂಳಗೆರೆ-2 
187195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-1 
187196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-2 
187197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣದದೊಡ್ಡಿ 
187198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡೇನಹಳ್ಳಿ 
187199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಟ್ಟಮೇಲನಹಳ್ಳಿ 
187200ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಣ್ಣೂರು-1 
187201ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಣ್ಣೂರು-2 
187202ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಅಣ್ಣೂರು -3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
187203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ -1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) 
187204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ -2 
187205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕರಡಕೆರೆ -1 
187206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಕರಡಕೆರೆ -2 
187207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ 
187208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಕೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-1 
187209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-2 
187210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಮಾದರಹಳ್ಳಿ -1 
187211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಮಾದರಹಳ್ಳಿ -2 
187212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿಂಗಟಗೆರೆ 
187213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು -1 
187214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು-2 
187215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
187216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 
187217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ-1 
187218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ-2 
187219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಣಿಗೆರೆ-1 
187220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಣಿಗೆರೆ-2 
187221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡನಪುರದದೊಡ್ಡಿ 
187222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಮೆಣಸಗೆರೆ -1 
187223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಮೆಣಸಗೆರೆ -2 
187224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಕಹಳ್ಳಿ 
187225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ), ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ 
187226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ-2 
187227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
187228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಡೀನಹಳ್ಳಿ 
187229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
187230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಎಸ್‌ ಐ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ -1 
187231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಎಸ್ ಐ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ -2 
187232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ) ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 1 
187233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಬಾಗ ) ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
187234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ 
187235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಡಿಗೆರೆ 
187236ರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ -1 
187237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ-2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) 
187238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ-1 
187239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ-2 (ಪಶ್ಚಿಮ) 
187240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ 
187241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ -1 
187242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ -2 
187243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ-3, ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 
187244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ-4 
187245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ-5 
187246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ) ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-1 
187247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-2 
187248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು 
187249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ), ಎಸ್.ಐ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ-1, 
187250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ) ಎಸ್.ಐ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ-2, 
187251ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ, ಚಂದೂಪುರ 
187252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಪರೆಕೊಪ್ಪಲು 
187253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭುಜವಳ್ಳಿ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.