2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಳೆಕೆರೆ 
1882ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿ 
1883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿ. ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ 
1884ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಂಬಾರಮಾರನಕೊಪ್ಪಲು 
1885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳಘಟ್ಟ 
1886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 
1887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
1888ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
1889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದಗಂದೂರು 
18810ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ 
18811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ -1 
18812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ -2 
18813ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ 
18814ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ 
18815ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಕನಕೆರೆ 
18816ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಗಾಪುರ 
18817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೇಮಡು 
18818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
18819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪುರದಕೊಪ್ಪಲು 
18820ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
18821ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ. ಹಟ್ನ 
18822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
18823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಜವನಹಳ್ಳಿ 
18824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಕದಲಗೆರೆ-1 
18825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕದಲಗೆರೆ-2 
18826ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ಮೇಲುಕೋಟೆ-1 
18827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೇಲುಕೋಟೆ-2 
18828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮೇಲುಕೋಟೆ-3 
18829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆ 
18830ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
18831ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮೃತಿ 
18832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ 
18833ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ 
18834ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ 
18835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
18836ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಡ್ಲ 
18837ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
18838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದುದ್ದ-1 
18839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದುದ್ದ-2 
18840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇವುಕಲ್ಲು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)-1 
18841ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬೇವುಕಲ್ಲು-2 
18842ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ನರಹಳ್ಳಿ 
18843ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ 
18844ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಳಗೆರೆದೇವರಹಳ್ಳಿ 
18845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
18846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾರಾಯಣಪುರ 
18847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾರ್ಮಹಳ್ಳಿ 
18848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ 
18849ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
18850ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ-1 
18851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ-2 
18852ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
18853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18854ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ಳಾಳೆ 
18855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇನಾಗರ 
18856ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
18857ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಹಟ್ಟಿ 
18858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮರಡೀಪುರ 
18859ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ 
18860ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌. ಮಲ್ಲೀಗೆರೆ-1ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 
18861ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ-2 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 
18862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರವಾಲೆ-1 
18863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೊರವಾಲೆ -2 
18864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ-1 
18865ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ-2 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 
18866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಪಹಳ್ಳಿ 
18867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಶಿವಳ್ಳಿ-1, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 
18868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಿವಳ್ಳಿ-2, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 
18869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿವಳ್ಳಿ-3, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 
18870ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಡ್ಯ 
18871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ-1 
18872ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ-2 
18873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ-3 
18874ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
18875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ 
18876ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
18877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ 
18878ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅನೂನಹಳ್ಳಿ 
18879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ 
18880ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು 
18881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇಬೀಡು 
18882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೀಲನಹಳ್ಳಿ 
18883ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೋಡಾಲ, 
18884ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
18885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಡಬ 
18886ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ 
18887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ 
18888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
18889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಣಬ 
18890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ-1 
18891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ -2 
18892ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ 
18893ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು-1 
18894ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು-2 
18895ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು -3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
18896ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ 
18897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 
18898ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹುಲಿಕೆರೆ 
18899ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಟಿ.ಮಲ್ಲೀಗೆರೆ 
188100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿ.ಸಿ, ಫಾರಂ 
188101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾಣದಾಳು 
188102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು 
188103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು 
188104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 
188105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಚಹಳ್ಳಿ 
188106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು 
188107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ವದೆಸಮುದ್ರ 
188108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುರಹಟ್ಟಿ 
188109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ 
188110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್‌ ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ 
188111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ 
188112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳೆಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 
188113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ತೊಣ್ಣೂರು 
188114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಿರುಮಲಾಪುರ 
188115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
188116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು 
188117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಸವನಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು 
188118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ವಳಲೇಕಟ್ಟೆ ಕೊಪ್ಪಲು 
188119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-1 
188120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-2 
188121ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-3 
188122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು 
188123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಣಬದಕೊಪ್ಪಲು 
188124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ 
188125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನಗನಹಳ್ಳಿ 
188126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೊಸೂರು 
188127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಟಿ.ಎಸ್‌ ಛತ್ರ 
188128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಟಿ.ಎಸ್‌ ಛತ್ರ 
188129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಚಿನಕುರುಳಿ-1 
188130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಚಿನಕುರುಳಿ-2 
188131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿನಕುರುಳಿ-3 
188132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಚಿನಕುರುಳಿ-4 
188133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ 
188134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರೆ 
188135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-1 
188136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ -2 
188137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬನಘಟ್ಟ 
188138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾಣದ ಹೊಸೂರು 
188139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ 
188140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅನುವಾಳು 
188141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕನಗನ ಮರಡಿ-1 
188142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕನಗನ ಮರಡಿ-2 
188143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
188144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾರಚಾಕನಹಳ್ಳಿ. 
188145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿಳಗುಲಿ 
188146ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
188147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೀರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
188148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) , ಹೊಳಲು-1 
188149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಳಲು-2 
188150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಳಲು -3 
188151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಳಲು -4 (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ) 
188152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲು-4 (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ) 
188153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಂದಗಾಲು-1 
188154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಂದಗಾಲು-2 
188155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಚಂದಗಾಲು-3 
188156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಚಂದಗಾಲು-4 
188157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ 
188158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಗಟಹಳ್ಳಿ 
188159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-1 
188160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-2 
188161ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
188162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು 
188163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ 
188164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮರಳಿ-1 
188165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಹಿರೇಮರಳಿ -2 
188166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಮರಳಿ-3 
188167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು 
188168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 
188169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಣಿವೆಕೊಪ್ಪಲು 
188170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ 
188171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಡಿಂಕಾಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
188172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಡಿಂಕಾ-1 
188173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಡಿಂಕಾ-2 
188174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಕೆರೆ 
188175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿಂಡಭೋಗನಹಳ್ಳಿ 
188176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188179ವಿಜಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಂಡವಪುರ 
188180ಪಿ ಇ ಎಸ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188181ವಿಜಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಪಾಂಡವಪುರ 
188182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿ ನಗರ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪಾಂಡವಪುರ 
188183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188184ವಿಜಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ) ಪಾಂಡವಪುರ 
188185ಟೌನ್‌ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಪಾಂಡವಪುರ 
188186ನಿರ್ಮಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ 
188188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಾಂಡವಪುರ 
188189ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಪಾಂಡವಪುರ 
188190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ -1 
188191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-2 
188192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಳಶಾಸನ 
188193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-1 
188194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-2 
188195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
188196ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಾಡೆ-1 
188197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಾಡೆ-2 
188198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಾಡೆ-3 
188199ಪಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ 
188200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೆ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-1 
188201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೆ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-2 
188202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ 
188203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
188204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
188205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಬಿ 
188206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಂಡಹಳ್ಳಿ 
188207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
188208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
188209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 
188210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬನ್ನಂಗಾಡಿ-1 
188211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬನ್ನಂಗಾಡಿ-2 
188212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿ 
188213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾಗಟೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
188214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ 
188215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಾಮಡಹಳ್ಳಿ 
188216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆನ್ನಾಳು-1 
188217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆನ್ನಾಳು-2 
188218ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆನ್ನಾಳು-3 
188219ವಿ .ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎನ್ ಕಟ್ಟಡ (ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ) , ಕೆನ್ನಾಳು -4 
188220ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ (ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ) ಕೆನ್ನಾಳು -5 
188221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಲೆಕೆರೆ-1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
188222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಎಲೆಕೆರೆ-2 
188223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ 
188224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ 
188225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅರಳಕುಪ್ಪೆ-1 
188226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅರಳಕುಪ್ಪೆ-2 
188227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಅರಳಕುಪ್ಪೆ -3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 
188228ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ), ಅರಳಕುಪ್ಪೆ -4 
188229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹರವು-1 
188230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಹರವು-2 
188231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-1 
188232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ)ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-2 
188233ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-3 
188234ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ -4 
188235ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ -4 
188236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-6 
188237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-7 
188238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹರಳಹಳ್ಳಿ-1 
188239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹರಳಹಳ್ಳಿ-2 
188240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಟೆತಿಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು 
188241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು 
188242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟೇರಿ-1 
188243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟೇರಿ-2 
188244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ-1 
188245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ-2 
188246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ 
188247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳಿ-1 
188248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳಿ-2 
188249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸೀತಾಪುರ-1 
188250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೀತಾಪುರ-2 
188251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು 
 
Hosted By   Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.