2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1891ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 
1892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
1893ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ಬೆನ್ನಹಟ್ಟಿ 
1894ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನಭೋಗನಹಳ್ಳಿ 
1895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು 
1896ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದನಘಟ್ಟ 
1897ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನರಗಲು 
1898ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ 
1899ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 
18911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ 
18912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ 
18913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
18914ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಗೆರೆ 
18915ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೊತ್ತಗೆರೆ 
18916ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ 
18917ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಸರಾಳು 
18918ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಸರಾಳು 
18919ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂಜೇನಹಳ್ಳಿ 
18920ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುತ್ತೇಗೆರೆ 
18921ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾರಕದಹಳ್ಳಿ 
18922ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ 
18923ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿರುಮಲಾಪುರ 
18924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಕಟ್ಟೆ 
18925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 
18926ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದಗಾಲು 
18927ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ 
18928ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ 
18929ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
18930ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ-1 
18931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ-2 
18932ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂಗಳಗೆರೆ 
18933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೇಬಿ-1 
18934ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೇಬಿ-2 
18935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹನಗನಹಳ್ಳಿ 
18936ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹನಗನಹಳ್ಳಿ-2 
18937ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಡಾಘಟ್ಟ 
18938ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ 
18939ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಹಟ್ನ 
18940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ 
18941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಗರುಡನಹಳ್ಳಿ-1 
18942ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಗರುಡನಹಳ್ಳಿ-2 
18943ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-1 
18944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-2 
18945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
18946ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:1, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ 
18947ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:2, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ 
18948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆನಸೋಸಲು 
18949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-1 
18950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-2 
18951ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಕಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡಿ 
18953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ 
18954ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
18955ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪರಕನಹಳ್ಳಿ 
18956ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ 
18957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂಪಾ ಪುರ, 
18958ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಡಿಕೊಪ್ಪಲು 
18959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಿಳಿದೇಗಲು-1 
18960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿಳಿದೇಗಲು -2 
18961ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಿ ಕೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
18962ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಂಚಹಳ್ಳಿ 
18963ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆರಗೋಡು - 1 
18964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆರಗೋಡು - 2 
18965ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ಕೆರಗೋಡು - 3 
18966ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳೆಮೆಳೆ ದೊಡ್ಡಿ 
18967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಮಂಟಿ ದೊಡ್ಡಿ 
18968ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿವಾರ 
18969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಡಾಘಟ್ಟ. 
18970ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
18971ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ 
18972ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಂಚೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ 
18973ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಲಿಂಗನ ದೊಡ್ಡಿ 
18974ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆ.ಗೌಡಗೆರೆ 
18975ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆ.ಗೌಡಗೆರೆ 
18976ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ ಹೊಸೂರು 
18977ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ ಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿ 
18978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎಸ್‌ ಐ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
18979ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಎಸ್‌ ಐ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
18980ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
18981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಚಗೆರೆ 
18982ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಣಾಯಕನಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
18983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಣಾಯಕನಪುರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
18984ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದುಂಗೆರೆ 
18985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಲಕೆರೆ-1 
18986ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಲಕೆರೆ-2 
18987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೀಲಾರ -1 
18988ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೀಲಾರ - 2 
18989ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:3(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೀಲಾರ - 3 
18990ಎಂ ವಿ ಎಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ - 4 
18991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:5, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೀಲಾರ - 5 
18992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ 
18993ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಾಮಲಾಪುರ 
18994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ಹುಲಿವಾನ 
18995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ) ಹುಲಿವಾನ 
18996ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ) ಹುಲಿವಾನ 
18997ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೀಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ 
18998ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
18999ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ, 
189100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ:1, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ 
189101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ 
189102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:3, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ 
189103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಂಡಗೆರೆ 
189104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತುಂಬಕೆರೆ 
189105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ 
189106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನಗಳ್ಳಿ ಮಠ 
189107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ 
189108ರೈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹನಕೆರೆ 
189109ಮೈ ಆಸಿಟೇಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಸಿಟೇಟ್‌ ಟೌನ್‌ 
189110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು 
189111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:1(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಾತನೂರು-1 
189112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:2,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಾತನೂರು-2 
189113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:3,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಾತನೂರು - 3 
189114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ 
189115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ) ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ 
189116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ) ಗೋಪಾಲಪುರ-1 
189117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ಗೋಪಾಲಪುರ-2 
189118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ-1) ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ-1 
189119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ:2) ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ-2 
189120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
189121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಬೂದನೂರು 
189122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಬೂದನೂರು 
189123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೂದನೂರು,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
189124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ 
189125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆ 
189126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ೆ) ಬಿ ಗೌಡಗರೆ 
189127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ 
189128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:1, ಹಳೇಬೂದನೂರು, 
189129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:2, ಹಳೇಬೂದನೂರು 
189130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ:3, ಹಳೇಬೂದನೂರು. 
189131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಚಿಂದಗಿರಿ ದೊಡ್ಡಿ 
189132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ-1 
189133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ) ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ - 2 
189134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ 
189135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿ 
189136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ 
189137ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,(ಡಿವಿಬಿಡಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೇರಿಯ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ. 
189138ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಮಂಡ್ಯ 
189139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ), ಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ಮಂಡ್ಯ. 
189140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಟ್ಟಡ (ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ), ಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189141ವಿಎ/ಆರ್ ಐ ಕಛೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ಧನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ, ಮಂಡ್ಯ 
189142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ ) ನಾಲಬಂದವಾಡಿ,ಮಂಡ್ಯ 
189143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ) ನಾಲಾಬಂದವಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ 
189144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ 
189145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ 
189146ಮಂಡ್ಯ ಕಸಬಾ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ , ಮಂಡ್ಯ 
189147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್‌ ನಗರ, ಹಳೇ ಟೌನ್‌ , ಮಂಡ್ಯ 
189148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ:1, ಶಂಕರಪುರ, ಸಂತೆಮೈದಾನ ಮಂಡ್ಯ 
189149ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಂಕರಪುರ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಮಂಡ್ಯ. 
189150ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಂಕರಪುರ, ಸಂತೆಮೈದಾನ, ಮಂಡ್ಯ 
189151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1) ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ , ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಮಂಡ್ಯ 
189152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1) ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಮಂಡ್ಯ 
189153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2)ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಮಂಡ್ಯ 
189154ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ , ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್‌.ಬಿ , ಬಂದೀಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189155ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಯು.ಎಸ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ, ಬಂದೀಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಮಂಡ್ಯ 
189157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ 
189159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಂಭಾಗ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ 
189160ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
189161ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಜನರೇಟರ್ ರೂಂ ಹತ್ತಿರ ರೂಂ.ನಂ:1, ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಯಾರ್ಡ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ. 
189162ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಜನರೇಟರ್ ರೂಂ ಹತ್ತಿರ ರೂಂ.ನಂ:2, ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಯಾರ್ಡ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ. 
189163ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ , ರೈತ ಭವನ, ಮಂಡ್ಯ. 
189164ಕಾಳೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮರೀಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ 
189165ಕಾಳೇಗೌಡ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮರಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಡ್ಯ 
189166ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಂಡ್ಯ 
189167ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಾರ್ಧನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ , ಮಂಡ್ಯ 
189168ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಂಡ್ಯ 
189169ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌,ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಆರ್‌.ಪಿ. ರಸ್ತೆ 
189171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಆರ್‌.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ 
189172ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲೀಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189174ಗೌಸಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:1,(ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಂಡ್ಯ 
189175ಗೌಸಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:2(ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಂಡ್ಯ 
189176ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ (ಗೌಸಿಯಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡ್ಯ. 
189177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 , ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 , ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189179ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,(ಉತ್ತರ) ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ,ಮಂಡ್ಯ 
189180ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ) ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ,ಮಂಡ್ಯ 
189181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 5 ಗಾಂಧಿಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.3 ಗಾಂಧಿನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189183ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189184ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಆವರಣ) ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಮಂಡ್ಯ. 
189185ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.1 ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189186ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಂಡ್ಯ 
189187ಗೀತಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾ ಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಂಕರನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189188ಗೀತಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಶಂಕರನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189189ಗೀತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಶಂಕರನಗರ,ಮಂಡ್ಯ 
189190ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ 
189191ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ರೂಂ.ನಂ:1, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189192ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ,ಮಂಡ್ಯ 
189193ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ:1 (ಆಡುಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ) ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ 
189194, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡುಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ,ರೂಂ.2 ಕಾರಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ 
189195ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ 
189196ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ 
189197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ:1,ಶಂಕರನಗರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಳ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ 
189198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉರ್ದು) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ:1, ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಪಾಳ್ಯ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189199ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಪಿ ಹೆಚ್‌ ಇ ಕಛೇರಿ ಮಂಡ್ಯ 
189200ಥಾಮಸ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮಂಡ್ಯ 
189201ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ತೆ ಎಲ್‌ ಕೆ ಜಿ ರೂಂ, ಮಂಡ್ಯ 
189202ವಿಜಯಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ರೂಂ.ನಂ:2,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189203ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ , ಮಂಡ್ಯ 
189204ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ಮಂಡ್ಯ 
189205ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌ ಮಂಡ್ಯ 
189206ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189208ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189209ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189210ರೋಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189212ಕಾವೇರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ನೆಹರು ನಗರ ಮಂಡ್ಯ 
189213ಕಾವೇರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ನೆಹರು ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189214ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ.ನಂ:1) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ, ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189215ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ.ನಂ:2) ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ, ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189216ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ:3, ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ, ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ 
189218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಲೇಜು,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ 
189219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತೆಲಗುವಿಭಾಗ),(ರೂಂ.ನಂ:1) ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತೆಲಗುವಿಭಾಗ),ರೂಂ.ನಂ:2, ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ) , ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಾಲಹಳ್ಳಿ,ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಡ್ಯ 
189224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ , ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ , ಮಂಡ್ಯ 
189225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ , ಮಂಡ್ಯ 
189226ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು),ರೂಂ.ನಂ:1, ಗುತ್ತಲು, ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. 
189227ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು),ರೂಂ.ನಂ:2, ಗುತ್ತಲು,ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. 
189228ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂಬರ್ -01 ಗುತ್ತಲು,ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189229ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ:2, ಗುತ್ತಲು, ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189230ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ:3, ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ನಗರ,ಗುತ್ತಲು ಕಾಲೋನಿ,ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ:4, ಅರಕೇಶ್ವರನಗರ, ಗುತ್ತಲು,ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ:3, ಅರಕೇಶ್ವರನಗರ, ಗುತ್ತಲು, ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ:6, ಅರಕೇಶ್ವರನಗರ, ಗುತ್ತಲು, ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189234ಗುತ್ತಲು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗುತ್ತಲು, ಮಂಡ್ಯ 
189235ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ:5, ಗುತ್ತಲು ಕಾಲೋನಿ,ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189236ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)(ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ರೂ.ನಂ. 02, ಆರ್ಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189237ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುತ್ತಲು,ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189238ಜೈ ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರೂಂ.ನಂ-01) , ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189239ಜೈ ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರೂಂ.ನಂ-04),ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189240ಉರ್ದು ಮದರಸ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಫ್ದರಿಯಾ ಮೊಹಲ್ಲ, ಗುತ್ತಲು, ಮಂಡ್ಯ. 
189241ಉರ್ದು ಮದರಸ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಫ್ದರಿಯಾ ಮೊಹಲ್ಲ, ಗುತ್ತಲು, ಮಂಡ್ಯ. 
189242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-04, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ತಾವರೆಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.-03, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ತಾವರೆಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ತಾವರೆಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189245ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾದತ್‌ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189246ಮೈಷುಗರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189247ಮೈಷುಗರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ 
189248ಮೈಷುಗರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ. 
189249ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ , 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವರ್ಣಸಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ 
189250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ, ಮಂಡ್ಯ 
189251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01, ಷುಗರ್‌ ಟೌನ್‌, ಮಂಡ್ಯ 
189252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-02, ಷುಗರ್‌ ಟೌನ್‌, ಮಂಡ್ಯ 
189253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಷುಗರ್‌ ಟೌನ್‌, ಮಂಡ್ಯ 
189254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-05 ಸಕ್ಕರೆನಗರ, ಮಂಡ್ಯ 
189255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಗೆಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ 
189256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕನ್ನಲಿ 
189257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕನ್ನಲಿ 
189258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.