2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1901ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೊದೆಕೊಪ್ಪಲು 
1902ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೂಬಿನಕೆರೆ 
1903ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ-1 
1904ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ-2 
1905ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯಲಿಯೂರು-1 
1906ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಯಲಿಯೂರು-2 
1907ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾಯಣ್ಣನ ಕೊಪ್ಪಲು 
1908ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೈ.ಯರಹಳ್ಳಿ 
1909ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು 
19010ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ 
19011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಂಡವಾಳು-1 
19012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಇಂಡವಾಳು-2 
19013ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು 
19014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)ಕಿರಗಂದೂರು - 1 
19015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ನಂ.-2) ಕಿರಗಂದೂರು-2 
19016ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ), ಕ್ಯಾತುಂಗೆರೆ 
19017ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕ್ಯಾತುಂಗೆರೆ 
19018ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ 
19019ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ 
19020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ 
19021ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಮರಕಾಡು ದೊಡ್ಡಿ-1 
19022ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮರಕಾಡು ದೊಡ್ಡಿ-2 
19023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೂತನಹೊಸೂರು-1 
19024ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭೂತನಹೊಸೂರು-2 
19025ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರು-1 
19026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರು-2 
19027ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರು-3 
19028ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಯರಹಳ್ಳಿ 
19029ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೆಮ್ಮಿಗೆ -1 
19030ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೆಮ್ಮಿಗೆ 
19031ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ-1 
19032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ-2 
19033ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ-3 
19034ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ-1 
19035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ-2 
19036ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
19037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿ-1 
19038ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿ -2 
19039ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ-1 
19040ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹನಿಯಂಬಾಡಿ-2 
19041ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಾರಸವಾಡಿ-1 
19042ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಾರಸವಾಡಿ-2 
19043ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಸವಾಡಿ-3 
19044ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಸವಾಡಿ-4 
19045ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂವ೵ ಭಾಗ)ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ-1 
19046ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ-2 
19047ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ-1 
19048ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ-2 
19049ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-1 
19050ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-2 
19051ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
19052ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಶೆಟ್ಟಿಪುರ 
19053ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
19054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಕೊಠಡಿ ನಂ.1) ಉರುಮಾರ ಕಸಲಗೆರೆ-1 
19055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಕೊಠಡಿ ನಂ.2) ಉರುಮಾರ ಕಸಲಗೆರೆ-2 
19056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ.ಹುಲ್ಕೆರೆ. 
19057ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಕೆರೆ.ಬಿ 
19058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊತ್ತತ್ತಿ-1 
19059ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊತ್ತತ್ತಿ-2 
19060ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊತ್ತತ್ತಿ-3 
19061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಂಗಲ-1 
19062ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಂಗಲ-2 
19063ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಳುವಾಡಿ-1 
19064ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ, ಹಳುವಾಡಿ-2 
19065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-1 
19066ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1) ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-2 
19067ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2) ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-3 
19068ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಲಕಾರನದೊಡ್ಡಿ 
19069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 
19070ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುರ 
19071ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ-1 
19072ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ-2 
19073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸನ ಹಳ್ಳಿ 
19074ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 
19075ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಣಂಗೂರು, ಇಂದಿರಾನಗರ 
19076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
19077ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
19078ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಂದಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು 
19079ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನೆಲಮನೆ-1 
19080ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನೆಲಮನೆ-2 
19081ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ನೆಲಮನೆ-3 
19082ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
19083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ 
19084ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ 
19085ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನನಕೆರೆ 
19086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಆಲಗೂಡು-1 
19087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಲಗೂಡು-2 
19088ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ-1 
19089ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂವ೵ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಯಾಲ-2 
19090ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಯಾಲ-3 
19091ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪೀಹಳ್ಳಿ -1 
19092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಪೀಹಳ್ಳಿ -2 
19093ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಳನಕೆರೆ 
19094ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಲೋಕಸರ-1 
19095ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲೋಕಸರ-2 
19096ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮನ ಹೊಸೂರು 
19097ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ 
19098ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ-1 
19099ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ -2 
190100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಡಗವಾಡಿ-1 
190101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಡಗವಾಡಿ-2 
190102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಡಗವಾಡಿ-3 
190103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಡಗವಾಡಿ-4 
190104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು-1 
190105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು-2 
190106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, 
190107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-1 
190108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-2 
190109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ 
190110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರಸಗುಪ್ಪೆ 
190111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡತನಾಳು 
190112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರತಿಉಕ್ಕಡ 
190113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೆ. ಶೇಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-1 
190114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-2 
190115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-3 
190116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ 
190117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು 
190118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 
190119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 
190120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ 
190121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ-1 
190122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ-2 
190123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂವ೵ಭಾಗ) ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ-3 
190124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ 
190125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಲ್ಕೆರೆ 
190126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು 
190127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
190128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ 
190129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡುಗದೂರೆ 
190130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ-1 
190131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ-2 
190132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಾಪಟ್ನ 
190133ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಪರನ ಕೊಪ್ಪಲು-1 
190134ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು-2 
190135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗಾರಕೊಪ್ಪಲು 
190136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1)ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಲು-1 
190137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2) ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು-2 
190138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3) ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು-3 
190139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು-4 
190140ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಮಿಣಜಿ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು,ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
190141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ 
190142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಚ್ಚಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು 
190143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳಗಾಲ 
190144ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ-1 
190145ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಡಿಯಾಂಡಳ್ಳಿ -2 
190146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ-1 
190147ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ-2 
190148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರಲಕೆರೆ-1 
190149ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ , ನೇರಲಕೆರೆ-2 
190150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ-1 
190151ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಅರಕೆರೆ-2 
190152ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ವಿಭಾಗ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಆರಕೆರೆ-3 
190153ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ವಿಭಾಗ, ಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಆರಕೆರೆ -4 
190154ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಅರಕೆರೆ-5 
190155ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) , ಅರಕೆರೆ-6 
190156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಅರಕೆರೆ-7 
190157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೆರೆ-8 
190158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅರಕೆರೆ-8 
190159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ಚಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
190160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡ್ಯದಕೊಪ್ಪಲು 
190161ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 1 
190162ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ, ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 2 
190163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 3 
190164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ\-4 
190165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-5 
190166ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ (ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ -6 
190167ಕಾವೇರಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-7 
190168ಕಾವೇರಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-8 
190169ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-9 
190170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-10 
190171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-10 
190172ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಕೊಠಡಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 11 
190173ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ, ಎ ರಾಮಣ್ಣಬೀದಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ12 
190174ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 13 
190175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಾಂ-1 
190176ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಗಂಜಾಂ 2 
190177ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಗಂಜಾಂ 3 
190178ಸರ್ಕಾರಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಗಂಜಾಂ 4 
190179ಸರ್ಕಾರಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಗಂಜಾಂ-5 
190180ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಜಾಂ 6 
190181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಗಂಜಾಂ 7 
190182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾರೇಕುರ 
190183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 1 
190184ಸೇಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಶಾಲೆ,ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 2 East Wing 
190185ಸೇಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 3 
190186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 4 
190187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 5 
190188ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 6 
190189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮೂರು ಆಗ್ರಹಾರ 
190190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮೇಳಾಪುರ 1 
190191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮೇಳಾಪುರ 2 
190192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ 
190193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂವ೵ ಭಾಗ)ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-1 
190194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-2 
190195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಹದೇವಪುರ-1 
190196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಹದೇವಪುರ-2 
190197ಎಂ ಕೆ ಆನಂದಾಳ್ವರ್‌ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಹದೇವಪುರ--3 
190198ಎಂ ಕೆ ಆನಂದಾಳ್ವರ್‌ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಹದೇವಪುರ-4 
190199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೋರೆ-1 
190200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೋರೆ-2 
190201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಂದಗಾಲು 
190202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಗುವನಹಳ್ಳಿ 1 
190203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ನಗುವನಹಳ್ಳಿ 2 
190204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಗುವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 
190205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಓ, ಕ್ಯೂ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ 1 
190206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓ ಕ್ಯೂ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ-2 
190207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಪೂವ೵ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ -3 
190208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ -4 
190209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಸ್‌.ಕ್ಯೂ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ-5 
190210ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ-6 
190211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಸ್‌.ಕ್ಯೂ)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಾಗರ-7 
190212ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ-8 
190213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಗೊಳ -1 
190214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಬೆಳಗೊಳ-2 
190215ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗೊಳ-3 
190216ಡಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬೆಳಗೊಳ -4 
190217ಡಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಶಾಲೆ,, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಳಗೊಳ 5 
190218ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೊಳ 6 
190219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಳಗೊಳ 7 
190220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಳಗೊಳ 8 
190221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸಆನಂದೂರು[ಉತ್ತರ ಭಾಗ ]-1 
190222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,[ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]ಹೊಸಆನಂದೂರು-2 
190223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 1 
190224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 2 
190225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಪಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-3 
190226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರು 
190227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ 
190228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬಾಡಿ 
190229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತರೀಪುರ 
190230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಚೆನ್ನಹಳ್ಳಿ-1 
190231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂವ೵ ಭಾಗ)ಚೆನ್ನಹಳ್ಳಿ-2 
190232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಿದರಹಳ್ಳಿ 1 
190233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾ , ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಬಿದರಹಳ್ಳಿ 2 
190234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳವಾಡಿ 
190235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಜ್ಜಿಗೆಪುರ 
190236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಿಕೆರೆ-1 
190237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಲಿಕೆರೆ-2 
190238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪೇಪರ್‌ ಟೌನ್‌,(ಎಂ.ಎನ್‌.ಪಿ.ಎಂ) ಹುಲಿಕೆರೆ-3 
190239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಹೊಸಉಂಡವಾಡಿ 
190240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ, ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ 1 
190241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ 2 
190242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂಪಾಪುರ 
190243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಸ್ತಿಪುರ 
190244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುಪ್ಪೆದಡ 
190245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) , ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ 1 
190246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ 2 
190247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹುರುಳಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ 
190248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 
190249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಕ್ಕರೆಹುಂಡಿ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.