2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
2112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ 
2113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
2114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂದ್ರೆ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 
2115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ 
2116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗುಪ್ಪೆ 
2117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಗುಳುವಿನ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 
2118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2),ಗುಳುವಿನ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 
2119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು 
21110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯ 
21111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುಂಜನಹಳ್ಳಿ 
21112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೇರುದಡ 
21113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ 
21114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತಂದ್ರೆಕೊಪ್ಪಲು 
21115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾಟ್ನಾಳು 
21116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) , ತಂದ್ರೆ 
21117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ತಂದ್ರೆ 
21118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲುಮೆ ಹೊಸೂರು 
21119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರು 
21120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶೀಗವಾಳು 
21121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1),ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ,ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
21124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
21125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ 
21126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) , ಮೇಲೂರು-1 
21127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಮೇಲೂರು-2 
21128ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಮೇಲೂರು 
21129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕನಹಳ್ಳಿ 
21130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಾಚಹಳ್ಳಿ 
21131ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೇರ್ಯ 
21132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭೇರ್ಯ 
21133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೇರ್ಯ 
21134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಭೇರ್ಯ 
21135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಭೇರ್ಯ 
21136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ 
21137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹರಂಬಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
21138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹರಂಬಳ್ಳಿ 
21139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 
21140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಟಿಗನಹಳ್ಳಿ 
21141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಡಿಯಾಲ 
21142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಎಲೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
21143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ 
21144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
21145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಡಲಬೀಡು 
21146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಾಂಪುರ 
21147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಡದಹಳ್ಳಿ 
21148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಲಕ್ಕಿಕುಪ್ಪೆ 
21149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೆಬ್ಸೂರು 
21150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರ್ತಾಳು 
21151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) , ಕರ್ತಾಳು 
21152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂದ್ರೆ 
21153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸರಗೂರು 
21154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಾಯನಹಳ್ಳಿ 
21155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
21157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ , ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 
21158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 
21159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ನಾಟನಹಳ್ಳಿ 
21160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಮಿರ್ಲೆ 
21161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು 
21162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಚನಹಳ್ಳಿ 
21163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ 
21164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
21165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕಂಚಿನಕೆರೆ 
21166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ 
21167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ 
21168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಎದುರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21169ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21171ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21172ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21173ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21174ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21175ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ( ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ,ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
21180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
21181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
21182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಡಗ 
21183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾವನೂರು 
21184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಶುಪತಿ 
21185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೋಳೂರು 
21186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನಸೋಗೆ 
21187ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹನಸೋಗೆ 
21188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎರೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ 
21189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚನ್ನಂಗೆರೆ 
21190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 , ಚನ್ನಂಗೆರೆ 
21191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ 
21192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಡಹಳ್ಳಿ 
21193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಗ್ಗಳ 
21194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಳ್ಳೂರು 
21195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಳ್ಳೂರು 
21196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ 
21197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರ 
21198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಲಾಪುರ 
21199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಳನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
211100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿರ್ಲೆ-1 
211101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಿರ್ಲೆ 
211102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿರ್ಲೆ 
211103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಿರ್ಲೆ 
211104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮಿರ್ಲೆ 
211105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮಿರ್ಲೆ 
211106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ 
211107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ 
211108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ 
211109ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ 
211110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ,ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ 
211111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
211112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ 
211113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ 
211114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಯಾಣಪುರ 
211115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಡಗೂರು 
211116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 
211117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 
211118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಳಿಗೆಕೆರೆ 
211119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೊಸೂರು 
211120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸೂರು 
211121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಡ್ಡಹಳ್ಳಿ 
211122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಲಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
211123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಸಕ್ಕರೆ 
211124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾಡ್ಯ 
211125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾಡ್ಯ 
211126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
211127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
211128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
211129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
211130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ 
211131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಪ್ಪೆ 
211132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
211133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ,ಬಾಲೂರು 
211134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ 
211135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
211136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
211137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
211138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಡಕನಕೊಪ್ಪಲು 
211139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನುಗನಹಳ್ಳಿ 
211140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ತಿಪ್ಪೂರು 
211141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ತಿಪ್ಪೂರು 
211142ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ತಿಪ್ಪೂರು 
211143ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ತಿಪ್ಪೂರು 
211144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1 ) ಹಂಪಾಪುರ 
211145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2 ) ಹಂಪಾಪುರ 
211146ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹಂಪಾಪುರ 
211147ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹಂಪಾಪುರ 
211148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಪುರ 
211149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಚಂದಗಾಲು 
211150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಚಂದಗಾಲು 
211151ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು 
211152ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳು 
211153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ) ಹೆಬ್ಬಾಳು 
211154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ 
211155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 
211156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೆಯೂರು 
211157ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯೂರು ಬಡಾವಣೆ 
211158ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
211159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜವರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
211160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಾಲೆಕೊಪ್ಪಲು 
211161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 
211162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು 
211163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ 
211164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 
211165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಣಗನಹಳ್ಳಿ 
211166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು 
211167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು 
211168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು 
211169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು 
211170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆಸ್ತೂರು 
211171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಂಚುಗಾರ ಕೊಪ್ಪಲು 
211172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
211173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ಕಾಟ್ನಾಳು 
211174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊರಗುಂಡಿ 
211175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
211176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
211177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 
211178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೌತನಹಳ್ಳಿ 
211179ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗೆರೆ 
211180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಟೌನ್ 
211181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರೂಂ.ನಂ.1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರೂಂ.ನಂ.2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211183ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್ 
211184ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211185ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211186ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 
211187ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211188ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211189ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211190ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211194ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 
211195ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 (ಎಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಜೆ ಸಿ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211196ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, (ಎಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಜೆ ಸಿ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211197ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211198ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211200ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211201ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌ 
211202ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211203ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ವಿ.ರಸ್ತೆ , ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211204ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ 
211205ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟಾನ್‌ 
211206ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211207ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್ 
211208ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್ 
211209ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಿ ಎಲ್‌ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎದುರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211210ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎದುರು) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ 
211211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿ 
211212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿ 
211213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೀರನಹಳ್ಳಿ 
211214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01) ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು 
211215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02) ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು 
211216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಿದ್ದಾಪುರ 
211217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಳಲಿ 
211218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಚಿಬುಕಹಳ್ಳಿ 
211219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೋಗಿಲೂರು 
211220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ 
211221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಲು 
211222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾವತ್ತೂರು 
211223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾವತ್ತೂರು 
211224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ , ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ 
211225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲು 
211226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
211227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
211228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು 
211229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ನಾರಾಯಣಪುರ 
211230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾತಿಗ್ರಾಮ 
211231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾತಿಗ್ರಾಮ 
211232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 
211233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ 
211234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚನ್ನಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು 
211235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಿಜಗನಹಳ್ಳಿ 
211236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಐಚನಹಳ್ಳಿ 
211237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
211238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
211239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 
211240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು 
211241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಲಾಳನಹಳ್ಳಿ 
211242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಸವರಾಜಪುರ 
211243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ 
211244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಲೆಪೆಟ್ಲು 
211245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
211246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚೌಕಳ್ಳಿ 
211247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು 
211248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೆಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು 
211249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು 
211250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು 
211251ಸೆಂಟ್‌ ರೀಟಾಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಕೊಪ್ಪಲು 
211252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಗರಬಾಯನಹಳ್ಳಿ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.