2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರವೆ (ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ) 
2122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 
2123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹರವೆ 
2124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹರವೆ 
2125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮರೂರು 
2126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮರೂರು 
2127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ 
2128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ 
2129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀರೇನಹಳ್ಳಿ 
21210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ 
21211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ 
21212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ) ಜಾಬಗೆರೆ 
21213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಬಗೆರೆ 
21214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
21215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ 
21216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಬಾಯನ ಹಳ್ಳಿ 
21218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 
21219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 
21220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಕಂತೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯರಹಳ್ಳಿ 
21222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 
21223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ 
21224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ 
21225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಲಕೊಪ್ಪಲು 
21226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದನ ಹಳ್ಳಿ 
21227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ 
21228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ-1 
21229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ(ಎಡಭಾಗ)-2 
21230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿ-1 
21231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿ-2 
21232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿ 
21233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಿಯೂರು 
21234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ಲು 
21235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ಻ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡವಾಡಿ 
21236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ(ಬಲಭಾಗ) ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳೂರು 
21237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮುಳ್ಳೂರು 
21238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಯಾಳು 
21239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಗಾವಡಗೆರೆ 
21240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಗಾವಡಗೆರೆ 
21241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾವಡಗೆರೆ 
21242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ 
21243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿಗೆರೆ 
21244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಬೂರು 
21245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿ 
21246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋದೂರು ಮುಡಲ ಕೊಪ್ಪಲು 
21247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊದೂರು 
21248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಯಮಗುಂಬ 
21249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಯಮಗುಂಬ 
21250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬನ ಕುಪ್ಪೆ 
21251ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಚಿಲ್ಕುಂದ 
21252ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಚಿಲ್ಕುಂದ 
21253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಲ್ಕುಂದ 
21254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ 
21255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ 
21256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊತ್ತೆಗಾಲ 
21257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಕೊತ್ತೆಗಾಲ 
21258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ 
21259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣೇನ ಹಳ್ಳಿ 
21260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಬಲಭಾಗ) ಕಟ್ಟಿಮಳವಾಡಿ 
21261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿ 
21262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1) ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ 
21263ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ 
21264ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ 
21265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆಮಳಲಿವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು 
21266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಹಾರ 
21267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿರಿಸೊಡ್ಲು 
21268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಡಾಳು 
21269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಗರನಹಳ್ಳಿ 
21270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನ ಹಳ್ಳಿ 
21271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಶ್ಯಾನುಬೋಗನ ಹಳ್ಳಿ 
21272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರವಣನ ಹಳ್ಳಿ 
21273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಬಾಗ) ಹಳೇಬೀಡು 
21275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹಳೇಬೀಡು 
21276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳದ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 
21277ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಲ ಕೊಪ್ಪಲು 
21278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂಚ ಹಳ್ಳಿ 
21279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ 
21280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನು ಗನಹಳ್ಳಿ 
21281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆ 
21282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಬ್ಬೆ ಕೊಪ್ಪಲು 
21283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರದೂರು 
21284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳೇ ಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 
21286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಪಟ್ಟಣ 
21287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ 
21288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ-1 
21289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ (ಎಡಭಾಗ)-2 
21290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು 
21291ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರ 
21292ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರ 
21293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಿಜಾಜಿ 
21294ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21295ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
21296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುರಾಯನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
21297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಗಾಲು 
21298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೀನಹಳ್ಳಿ 
21299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆ 
212100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುರಾಯನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು (ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ) 
212101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇಗಾಲ 
212102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಿಗನಹಳ್ಳಿ 
212103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಿಲವಾಗಿಲು 
212104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ನಿಲವಾಗಿಲು 
212105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶೋಧಪುರ 
212106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಣಸೂರುಟೌನ್ 
212107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಲಗಡೆ ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಡಗಡೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212110ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಬಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಲಗಡೆ, ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಡಭಾಗ, ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್-1 
212114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಎಡಗಡೆ ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಕರಿಗೌಡರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212118ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು (ಹೊಸ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212119ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212120ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212121ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌ 
212123ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಬಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌ 
212124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು . ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ . 
212125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂ. ಬಾಗ)ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ (ಬಲ ಬಾಗ) 
212127ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212128ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , (ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇತುವೆ,( ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್-1 
212130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇತುವೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸದಾಶಿವನ ಕಪ್ಪಲು, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಸದಾಶಿವನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212133ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನo,3, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212134ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ನಂ-3 ಹಾರಂಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ,(ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212135ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ನಂ-3 ಹಾರಂಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ,(ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ),ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ )ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಲುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ)ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಲುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 
212143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ 
212144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ 
212145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ 
212146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
212147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ-1 
212148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ-2 
212149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ 
212150ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ 
212151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು 
212152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
212153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು 
212154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಗಾಣಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
212155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಗಾಣಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
212156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212158ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212159ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212160ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212161ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಎಡಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆ 
212162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ), ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
212163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ 
212164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ 
212165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ), ಹಂದನಹಳ್ಳಿ 
212166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ), ಹಂದನಹಳ್ಳಿ 
212167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬೀಚನಹಳ್ಳಿ 
212168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಲ್ಲಾಳು 
212169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ 
212170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ 
212171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
212172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
212173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪೂರು 
212174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಪುರ 
212175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
212176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪುರ 
212177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜಾಪುರ 
212178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಉದ್ದೂರು 
212179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಉದ್ದೂರು 
212180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ-1 
212181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ-2 
212182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಲೋನಿ 
212183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಕಾಲೋನಿ 
212184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು 
212185ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು 
212186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ-1 
212187ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಆಜಾದ್ ನಗರ-2 
212188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚ್ಯಾ 
212189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 
212190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಸೋಗೆ 
212191ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ 
212192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ತಟ್ಟೆಕೆರೆ 
212193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ತಟ್ಟೆಕೆರೆ 
212194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈರಿಗೆ 
212195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆ 
212196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ 
212197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ (ದಾ) 
212198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
212199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬೋರೆರೊಪ್ಪನ ಕಾವಲು 
212200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಬೋರೆರೊಪ್ಪನ ಕಾವಲು 
212201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಹನಗೋಡು 
212202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹನಗೋಡು 
212203ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು-3 
212204ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು(ಎಡಬಾಗ)-4 
212205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
212206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಂದೂರು 
212207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
212208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡಂಬಾಳು 
212209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ 
212210ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೂಡ್ಲೂರು 
212211ಗಿರಿಜನ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ,ಉಮ್ಮತ್ತೂರು, ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ 
212212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ 
212213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್ 
212214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಉಮ್ಮತ್ತೂರು (ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್) 
212215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು ಕಾಲೋನಿ 
212216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್) 
212217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲೆನಹಳ್ಳಿ 
212218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ 
212219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ (ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲು) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 
212220ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲು) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 
212221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ರತ್ನಪುರಿ 
212222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ರತ್ನಪುರಿ 
212223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಯಮೂತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ 
212224ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾವಲ್‌), ಕೊಯಮುತ್ತುರು ಕಾಲೋನಿ 
212225ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಧರ್ಮಾಪುರ 
212226ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಧರ್ಮಾಪುರ-2 
212227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ), ಬೆಂಕಿಪುರ 
212228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಕಿಪುರ 
212229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಹಳ್ಳಿ 
212230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಖಹಳ್ಳಿ 
212231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಸ್ವಾಳು 
212232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ 
212233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು 
212234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಿಕಲ್ಲು 
212235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
212236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
212237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
212238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
212239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹುಂಡಿಮಾಳ 
212240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸವಾರಂಚಿ 
212241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇವಾರಂಚಿ 
212242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರ 
212243ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರ 
212244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ 
212245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ 
212246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ 
212247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಕಿರಂಗೂರು 
212248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು 
212249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸನಪುರ 
212250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬೂರು 
212251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ(ಬಲಬಾಗ)-1 
212252ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
212253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಬೂಚನಹಳ್ಳಿ 
212254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುವೆಪುರ 
212255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ 
212256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
212257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳವಿಗೆ 
212258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗನೂರು 
212259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು 
212260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭರತವಾಡಿ 
212261ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ, ನಾಗಪುರ 
212262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಶಾಂತಿಪುರ 
212263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಶಾಂತಿಪುರ 
212264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪಡುವಕೋಟೆ 
212265ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
212266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
212267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
212268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 
212269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಟ್ಟುವಾಡಿ 
212270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಯೂರಪುರ 
212271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋನಹಳ್ಳಿ 
212272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಳ್ಳಿ 
212273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಸಿಂಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
212274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಸಿಂಗರಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.