2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿ 
2152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆಮಚವಾಡಿ 
2153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆಮಚವಾಡಿ 
2154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
2155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲ್ಲೂರು 
2156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
2157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದೂರು 
2158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಂಡವಾಡಿ 
2159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
21510ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
21511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಕೋಟೆ 
21512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
21513ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ -1 
21514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ -2 
21515ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ 
21516ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಚಹಳ್ಳಿ 
21518ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಟ್ನಹಳ್ಳಿ 
21519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು 
21520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನಕೊಪ್ಪಲು 
21521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ 
21522ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಪುರ 
21523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ರೂಂ ನಂ -2, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ)ಕೊಠಡಿ-3, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 
21528ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4] 
21529ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5] 
21530ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಲವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) 
21531ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಲವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) 
21532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಇಲವಾಲ 
21533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2, ಇಲವಾಲ 
21534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಇಲವಾಲ 
21535ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಇಲವಾಲ 
21536ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್‌ ಎಂ ಪಿ ಘಟಕ), ಇಲವಾಲ 
21537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕರಕನಹಳ್ಳಿ 
21538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21541ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21542ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21543ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21544ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 
21545ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) 
21546ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) 
21547ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) 
21548ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4) 
21549ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1] 
21550ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2] 
21551ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3] 
21552ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4] 
21553ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫರ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎರಿಯಾ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮೈಸೂರು 
21554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1,ಜಯದೇವನಗರ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 
21555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜಯದೇವನಗರ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 
21556ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ 
21557ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21558ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 
21559ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 
21560ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1.ಏಕಲವ್ಯನಗರ (ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ) 
21561ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ .2, ಏಕಲವ್ಯನಗರ(ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ) 
21562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ 
21563ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಳಸ್ತವಾಡಿ 
21564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21565ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21566ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ), ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ 
21567ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.೧,ಬೆಲವತ್ತ 
21568ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ಬೆಲವತ್ತ 
21569ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ) (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಬೆಲವತ್ತ 
21570ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ -5, ಬೆಲವತ್ತ 
21571ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -6 ಬೆಲವತ್ತ 
21572ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೆಲವತ್ತ 
21573ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಲವತ್ತ 
21574ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಲವತ್ತ 
21575ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21576ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ 
21578ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕೆಸರೆ 
21579ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿ 
21580ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿ 
21581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ, ಕೊಠಡಿ 1 
21582ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 
21583ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ), ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಹೆಂಚಿನಮನೆ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತಾರಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
21589ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿದೇವನಕೊಪ್ಪಲು (ಶೀಗಳ್ಳಿ) 
21590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 
21591ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 
21592ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1] 
21593ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು [ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2] 
21594ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲು 
21595ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹುಯಿಲಾಳು 
21596ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಹುಯಿಲಾಳು 
21597ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೆಳವಾಡಿ 
21598ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳವಾಡಿ 
21599ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬೆಳವಾಡಿ 
215100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1) ಬೆಳವಾಡಿ 
215101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2) ಬೆಳವಾಡಿ 
215102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3) ಬೆಳವಾಡಿ 
215103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನಕಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) 
215104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನಕಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) 
215105ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1] 
215106ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2] 
215107ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3] 
215108ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4] 
215109ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ 
215110ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ 
215111ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ , ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215112ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಹಳೇ ಸಭಾಂಗಣ , ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣ, ಹಿನಕಲ್ 
215114ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಹಿನಕಲ್ 
215115ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಿನಕಲ್ 
215116ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3) ಹಿನಕಲ್ 
215117ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4) ಹಿನಕಲ್ 
215118ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 5) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215119ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 
215120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ) ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ 1,ಹಿನಕಲ್‌ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ,,ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ 2,ಹಿನಕಲ್‌ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ,,ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಹಿನಕಲ್ ಹುಂಡಿ, ಹಿನಕಲ್ 
215123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ 4, ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ , , ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಹಿನಕಲ್ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ 
215126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಿನಕಲ್ 
215127ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ನಂ.3) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌ 
215128ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
215129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ 
215130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ ನಗರ 
215131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ ನಗರ, 
215132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಹಂಚ್ಯ 
215133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಂಚ್ಯ 
215134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮರವಳ್ಳಿ 
215135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯಪುರ 
215136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 
215137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 
215138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿ 
215139ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಗೋಹಳ್ಳಿ 
215140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
215141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಹುಕಾರಹುಂಡಿ 
215142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರ 
215143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಬೋಗಾದಿ 
215144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಬೋಗಾದಿ 
215145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ 3, ಬೋಗಾದಿ 
215146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಕೊಠಡಿ 4, ಬೋಗಾದಿ 
215147ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಗಾದಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1] 
215148ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಗಾದಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2] 
215149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
215150ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮ 
215151ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮ 
215152ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 
215153ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 
215154ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 
215155ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (ಸಿ ಎ-1 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) 2ನೇ ಹಂತ, ಬೋಗಾದಿ 
215156ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (ಸಿ ಎ-1 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) 2ನೇ ಹಂತ, ಬೋಗಾದಿ 
215157ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (ಸಿ ಎ-1 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) 2ನೇ ಹಂತ, ಬೋಗಾದಿ 
215158ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (ಸಿ ಎ-1 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4) 2ನೇ ಹಂತ, ಬೋಗಾದಿ 
215159ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (ಸಿ ಎ-1 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5) 2ನೇ ಹಂತ, ಬೋಗಾದಿ 
215160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ-ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ 
215161ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ ಐ ಜಿ 13,ರೂಂ ನಂ -೧, ಶಾರದದೇವೀನಗರ,ಬೋಗಾದಿ 
215162ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2, ಹೆಚ್ ಐ ಜಿ 13, ಶಾರದದೇವೀನಗರ, 
215163ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ ಐ ಜಿ 13,ರೂಂ ನಂ -3, ಶಾರದದೇವೀನಗರ,ಬೋಗಾದಿ 
215164ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ ಐ ಜಿ 13, ಶಾರದದೇವೀನಗರ,ಬೋಗಾದಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 4 
215165ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ ಐ.ಜಿ 13, ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3,ಬೋಗಾದಿ. 
215166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2,ಬೋಗಾದಿ 
215167ಇಂದಿರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಐ.ಜಿ 13, ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ ೪,ಬೋಗಾದಿ. 
215168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತನಗರ , ಜನತಾನಗರ ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ ,ಮೈಸೂರ್. 
215169ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ,ಬೋಗಾದಿ. 
215170ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 
215171ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 
215172ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್,೧೯೭/1,ಜನತಾ ನಗರ,೧ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ (ಕೊ.ಸ-1),ಬೋಗಾದಿ,ಜನತಾ ನಗರ. 
215173ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂಬರ್-2, ನಂಬರ್-197-1 
215174156-ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂಬರ್-3, ನಂಬರ್-197-1 
2151751,Janathanagar,1st Stage Bogadi 
2151761,Janathanagar 1st Stage 
215177ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು ಮೂಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.೧೯೭/1,ಜನತಾ ನಗರ,ಸಭಾಗಂಣ,ಬೋಗಾದಿ. 
215178ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ 
215179ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ 
215180ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ, 4ನೇ ಹಂತ ,ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1),ಬೋಗಾದಿ. 
215181ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ ,4ನೇ ಹಂತ ,ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ಬೋಗಾದಿ. 
215182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿಹುಂಡಿ 
215183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಯ್ಯನಹುಂಡಿ. 
215184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ. 
215185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಬೀಡು 
215186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
215187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ 
215188ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ,ಬೀರಿಹುಂಡಿ(ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ) 
215189ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಬೀರಿಹುಂಡಿ(ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ). 
215190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಣಗಹಳ್ಳಿ 
215191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ 1 ) 
215193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ 2 
215194ದೀಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಪ ನಗರ,ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು. 
215195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215196ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು 
215197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ- ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ 
215198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ 
215199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 
215200ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 
215201ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215202ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215203ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215204ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215205ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215206ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ವಾಸು ಲೇಔಟ್ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215207ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ವಾಸು ಲೇಔಟ್(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215208ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 3.4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215209ಆರ್ಕೆಡ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, 
215210ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215211ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 
215212ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 
215213ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 4 
215214ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕದಸನಗರ,ರೂಮ್ ನಂ-2 
215215ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕದಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ-2 
215216ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 4) ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, 
215217ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 5)ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215218ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 1.ನಂ ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215219ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2, ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215220198-ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂಬರ್-5,ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215221ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರ 
215222ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರ 
215223ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 4, ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215224ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 5 , ಪಿ-9, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 
215225203-ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-3) 
215226204-ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-4) 
215227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗದ) ಕೊಠಡಿ ನಂ. 1ನೇ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ 
215228ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ಆಲನಹಳ್ಳಿ 
215229ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215230ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215231ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ), ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1) 
215232ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ), ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215233ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ.ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರೋಡ್,ಆಲನಹಳ್ಳಿ,ರೂಮ್ ನಂ2 
215234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215236ತಿರುಮಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರ (ನಾಡನಹಳ್ಳಿ) 
215237ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ 
215238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕಟ್ಟೆ 
215239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಗೆಹುಂಡಿ 
215240ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸಹುಂಡಿ, 
215241ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಹೊಸಹುಂಡಿ 
215242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ 1 
215243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ 2 
215244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಪ್ಪಲೂರು 
215245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ,ರೂಮ್ ನಂ1 
215246ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಮಾಬಾಯಿನಗರ 
215247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾದಹಳ್ಳಿ 
215250ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ 
215251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೋಪಾಲಪುರ 
215252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗೋಪಾಲಪುರ 
215253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಧನಗಳ್ಳಿ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಧನಗಳ್ಳಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಳ್ಳಿ 
215256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿ 
215257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ್ತಹಳ್ಳಿ 
215258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಗನಹುಂಡಿ 
215259ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಲಿಂಗಬುದಿಪಲ್ಯ 
215260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆಹುಂಡಿ (ಉತ್ತರಭಾಗ) 
215261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೋಟೆಹುಂಡಿ 
215262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಮ್ ನಂ.1) ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 
215263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಸಯ್ಯನಹುಂಡಿ 
215264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ 1)ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಮಹದೇವಪುರ 
215265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 2)ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಮಹದೇವಪುರ 
215266ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1), ಮಹದೇವಪುರ 
215267ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2) ಮಹದೇವಪುರ, 
215268ಏನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ 3) ಮಹದೇವಪುರ, 
215269ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ 4),ಮಹದೇವಪುರ 
215270ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 5) 
215271ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 6) 
215272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರು 
215273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರು 
215274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಂಡಕಳ್ಳಿ 
215275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಂಡಕಳ್ಳಿ 
215276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೆಜ್ಜಗಳ್ಳಿ 
215277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-1) 
215278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-2) 
215279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಡನಪುರ 
215280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾರಿಪುರ 
215281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ 
215282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಹುಂಡಿ 
215283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ, ರೂಮ್ ನಂ-1 
215284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) 
215285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3) 
215286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಲಗೂಡು 
215287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಉದ್ಬೂರು 
215288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಭಾಗದ ವರೆಗೆ) ಉದ್ಬೂರು 
215289ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್,ಉದ್ಬೂರು 
215290ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಉದ್ಬೂರು 
215291ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಉದ್ಬೂರು 
215292ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉದ್ಬೂರು 
215293ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಮದ್ಯದ ರೂಮ್),ಉದ್ಬೂರು 
215294ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಳಲವಾಡಿ 
215295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೂರು, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215296ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೂರು ಹುಂಡಿ 
215297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚರಾಯನಹುಂಡಿ 
215299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮಚನಹಳ್ಳಿ 
215300ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ 
215301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215302ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215303ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಗುಜ್ಜೆಗೌಡನಪುರ 
215304ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ 
215305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಸಿನಕೆರೆ, (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ) 
215306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ ಎಡಭಾಗ 
215309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ , ಬಲಭಾಗ 
215310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
215311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ತಳೂರು 
215312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಳೂರು 
215313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 
215314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215315ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 
215317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 
215318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ 
215319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಡಕೊಳ 
215320ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಡಕೊಳ 
215321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕಡಕೊಳ 
215322ಶ್ರೀ ಗುರುವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೊಳ 
215323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿ ಮರಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ 
215324ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗರ ನಂಜಯ್ಯನಹುಂಡಿ 
215325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 
215326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 
215327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ 
215328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುಡಗಳ್ಳಿ 
215329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ತೊರೆಯನಕಾಟೂರು 
215330ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯನಕಾಟೂರು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 
215331ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ 
215332ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ 
215333ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ 
215334ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು 
215335ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೂರ 
215336ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೂರ 
215337ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೂರ 
215338ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ದೂರ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.