2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2161ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.1 ಮೈಸೂರು 
2162ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.2 ಮೈಸೂರು 
2163ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.3,ಮೈಸೂರು 
2164ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 4 ಮೈಸೂರು 
2165ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ,4ನೇ ಹಂತ,ರೂಂ ನಂ.5,ಮೈಸೂರು 
2166ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 6 ಮೈಸೂರು 
2167ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 7 ಮೈಸೂರು 
2168ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 8 ಮೈಸೂರು 
2169ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 9 ಮೈಸೂರು. 
21610ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಸಾಹುಕಾರ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಿ. ಕೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು 
21611ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 2 ಮೈಸೂರು. 
21612ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 3 ಮೈಸೂರು. 
21613ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಮೈಸೂರು. 
21614ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21615ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21616ಮಹರ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21617ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ1 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ. 
21618ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ. 
21619ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21620ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ 
21621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಕುವೆಂಪುನಗರ 
21622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21623ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 1 ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21624ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 2,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21625ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ.ನಂ.3,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21626ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,ರೂಂ ನಂ 4 ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21627ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಎಡಭಾಗ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21628ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಎಡಭಾಗ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21629ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21630ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.1,ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21631ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.2,ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21632ಬಾಸುದೇವ ಸೋಮಾನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.3,ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21633ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
21634ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ 2,ಮೈಸೂರು. 
21635ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 ಕೆ ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ. 
21636ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ,ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ.ರೂಂ ನಂ 2 
21637ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ,ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ.ರೂಂ ನಂ 3 
21638ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ.4,ಮೈಸೂರು. 
21639ಪ್ರಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದಯರವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರೂಂ ನಂ.5,ಮೈಸೂರು. 
21640ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.1) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21641ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.2) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21642ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.3) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21643ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.4)ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21644ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,(ರೂಂ ನಂ.5)ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21645ಆರ್ಯನ್ ಕಿಡ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 01, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು-570023 
21646ಆರ್ಯನ್ ಕಿಡ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 02, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮೈಸೂರು-570023 
21647ಸಮುದಾಯ ಭವನ,14ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಡಾ::ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21648ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
21649ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
21650ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ.1) ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21651ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ.2) ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21652ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.1,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21653ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಗತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ. ನಂ. 2 ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21654ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಗತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ. ನಂ. 3 ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21655ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಗತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ. ನಂ. 4, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21656ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 5 ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21657ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾಲಜಗತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6, ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21658ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.2,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21659ಡೈಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.3,ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21660ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21661ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21662ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.3,ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21663ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.4,ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21664ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21665ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21666ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21667ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.4, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21668ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.5, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21669ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21670ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21671ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ,ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಅಶೋಕಪುರಂ (ಅರಣ್ಯ ಭವನ) ರೂಂ ನಂ.3,ಮೈಸೂರು. 
21672ಅಶೋಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
21673ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21674ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.2, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21675ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.3,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21676ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.4,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21677ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.5, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21678ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21679ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21680ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಮೈಸೂರು. 
21681ಚೆಸ್ಕಾಂ (ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ) ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21682ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಲೆ, ವೀಣಾ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ,ರೂಂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರು. 
21683ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಲೆ, ವೀಣಾ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ,ರೂಂ ನಂ 2 ಮೈಸೂರು. 
21684ವನಿತಾ ಸದನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
21685ಕೌಶಿಕ ಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ರೂಂ ನಂ.1(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ.) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21686ಕೌಶಿಕ ಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಾಲ್) ರೂಂ ನಂ.2,ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21687ಕೌಶಿಕಸಂಕೇತಿ ಸಂಘ,ಸಂಕೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,(ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಾಲ್)ರೂಂ ನಂ.3, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21688ರಾಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, 4 & 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21689ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
21690ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಡಾ::ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ದುಂಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21691ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಡಾ::ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ದುಂಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21692ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21693ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21694ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21695ಮಹಾವೀರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ.ನಂ.4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21696ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21697ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21698ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
21699ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
216100ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಅನುಧಾನಿತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
216101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರ, ಮೈಸೂರು. 
216102ಚೈತ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ & ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವಪುರ, ಮೈಸೂರು 
216103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ದುಂಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216104ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216105ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಸೌತ್ ರೂಂ ನಂ 1 
216106ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಸೌತ್ ರೂಂ ನಂ 2 
216107ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಸೌತ್ ರೂಂ ನಂ 3 
216108ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,1ನೇ ಹಂತ,ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
216109ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,1ನೇ ಹಂತ,ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು. 
216110ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.3,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, 1ನೇ ಹಂತ,ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್,ಮೈಸೂರು. 
216111ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.2,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216112ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.3, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216113ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216114ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.2,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216115ಸೆಂಟ್ ರೀಟಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ.3,ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216116ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)ಎಡಭಾಗ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು.ರೂಂ ನಂ 1 
216117ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲಭಾಗ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು.ರೂಂ ನಂ 2 
216118ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ,(ದಕ್ಷಿಣ)2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ 3 
216119ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.3,ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ,ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,(ಬಲಭಾಗ)ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,(ಬಲಭಾಗ)ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ.3,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ.4,ಅಶೋಕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216124ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜು,ರಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216125ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216126ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ,ರೂ.ನಂ.2, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216127ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216128ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216129ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ,ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,(ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ) ಮೈಸೂರು. 
216130ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ ,ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216131ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ ,ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216132ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1,ಬಿ.ಬಿ.ಲಾಯ ರಸ್ತೆ,ುತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
216133ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮೈಸೂರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 
216134ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216135ಅಂಬಾಳೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216136ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು.ರೂಂ ನಂ 1 
216137ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ 2 
216138ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಯೋಗಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ 1 
216139ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,ಯೋಗಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ 2 
216140ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ವೇದ ಮತ್ತು ಆಗಮ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡಿ)ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ 3 
216141ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ವೇದ ಮತ್ತು ಆಗಮ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡಿ)ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರೂಂ ನಂ 4 
216142ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗರಾಜ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216143ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ತ್ಯಾಗರಾಜ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216144ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿ.ಬಿ.ಲಾಯ ರಸ್ತೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216145ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ,ಕೆ.ಆರ್‌.ಮೊಹಲ್ಲಾ ರೂಂ ನಂ 1 
216146ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ,ಕೆ ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮೈಸೂರು. 
216147ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ:1,ದಕ್ಷಿಣಬಾಗ,ಗಾಡಿ ಚೌಕದ ಎದುರುಗಡೆ,ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮೈಸೂರು 
216148ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಡಿ ಚೌಕ ಎದುರುಗಡೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು. 
216149ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.3,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಡಿ ಚೌಕ ಎದುರುಗಡೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು. r 
216150ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಡಿ ಚೌಕ ಎದುರುಗಡೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
216151ಅರಮನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216152ಅರಮನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಜೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ರೂಂ ನಂ.2, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216153ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216154ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ವಿ.ಎಂ.ವಿ. ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ವಿ.ಎಂ.ವಿ. ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216157ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫೀಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ,ರೂಂ ನಂ.3,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ,ರೂಂ ನಂ.4,ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216160ವಾಣಿವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216161ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216162ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಮೈಸೂರು. 
216163ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.3,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮೈಸೂರು. 
216164ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರೂಂ ನಂ.1 
216165ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.2 
216166ವಾಣಿವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.1 
216167ವಾಣಿವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.2 
216168ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216169ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216170ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216171ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216172ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಬಾಲಿಕಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216174ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.1 
216175ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.2 
216176ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ.3 
216177ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ರೂಂ ನಂ.1, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
216178ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ರೂಂ ನಂ.2, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. 
216179ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ.1, ಶಂಕರಮಠ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಾವಡಿ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು. 
216180ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶಂಕರಮಠ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಾವಡಿ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು. 
216181ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ.3, ಶಂಕರಮಠ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಚಾವಡಿ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು. 
216182ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಚಾವಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216183ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಚಾವಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶಂಕರಮಠದ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು 
216184ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2,ಚಾವಡಿ ರಸ್ತೆ,ಶಂಕರಮಠದ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು 
216185ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಿ.ಬಿ.ಗಾರ್ಡನ್, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216186ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಿ.ಬಿ.ಗಾರ್ಡನ್, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216187ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216188ಸೀತಾಸದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
216189ಸೀತಾಸದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
216190ಸೀತಾಸದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಮೈಸೂರು. 
216191ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ ನಂ.1,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216192ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ ನಂ.2,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4, ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಬಾಲಬೋದಿನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216194ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ ನಂ. 2 
216195ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 01 ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216196ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.3, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.5, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.6, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಸೂರು. 
216203ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಛೇರಿ, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸೂಯೆಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216204ಡಿ.ಎ.ವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216205ಡಿ.ಎ.ವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216206ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216207ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ. ನಂ-1, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-2, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216210ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216211ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216212ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.2, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216213ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.3, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216214ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.1, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216215ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216216ವಿಜಯ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ, ಬಿ.ಕಾಂ, ರೂಂ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
216217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216218ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216219ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216220ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ ನಂ 3 ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216221ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ ನಂ 4, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216222ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216223ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216224ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216225ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.1), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216226ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.2), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216227ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.3), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216228ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.3), ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216229ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.5, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216230ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216231ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216232ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216233ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ನಂ.1, (ಎಡಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216234ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ನಂ.2, (ಎಡಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
216235ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ.ನಂ.2,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216236ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216237ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216238ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.1, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216239ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ರೂಂ.ನಂ.3,ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216240ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಂ.ನಂ.4, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು. 
216241ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 1, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
216242ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216243ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
216244ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು, ಮೈಸೂರು. 
216245ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಲ ಭಾಗ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು, ಮೈಸೂರು. 
216246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಾನಸ ರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು. ಮೈಸೂರು. 
216247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಾನಸ ರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು. ಮೈಸೂರು. 
216248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಾನಸ ರಸ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು. ಮೈಸೂರು. 
216249ಸಿ.ಟಿ.ಐ. ಬಿ.ಹೆಡ್ ಕಾಲೇಜು, ವಸಂತಮಹಲ್, ಮೈಸೂರು. 
216250ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅರಸು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ನಜರ್ ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು. 
216251ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ.1,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216252ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ.2,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216253ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216254ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216255ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216256ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್,ರೂಂ ನಂ.3,ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು,ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ,ಇಂದಿರಾನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216257ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216258ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
216259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ)ರೂಂ ನಂ.3,ಮೈಸೂರು. 
216260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ) ರೂಂ ನಂ.4, ಮೈಸೂರು. 
216261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ) ರೂಂ ನಂ.5, ಮೈಸೂರು. 
216262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಲೈನ್,ರೂಂ ನಂ.1,(ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ)ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಲೈನ್,ರೂಂ ನಂ.2,(ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ)ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಲೈನ್,ರೂಂ ನಂ.3,(ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ)ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ,ಮೈಸೂರು. 
216265ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
216266ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.3,ವಿನಯ ಮಾರ್ಗ,ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ,ಮೈಸೂರು. 
216267ವಿವೇಕು ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.1,ಮೈಸೂರು. 
216268ವಿವೇಕು ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.2,ಮೈಸೂರು. 
216269ವಿವೇಕು ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.3, ಮೈಸೂರು. 
216270ವಿವೇಕು ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎದುರು,ರೂಂ ನಂ.4, ಮೈಸೂರು. 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.