2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
771ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಲಾಂಡೆ
772ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಯರ
773ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಮರಗಾಂವ
774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರೆ(ಬಲಭಾಗ)
775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರೆ(ಎಡಭಾಗ)
776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ
777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಣಕೋಣ
778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೋಟೆಗಾಳಿ
779ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಸಾನಮುಡಗೇರಿ
7710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಗಡಿ
7711ಯುನಿಯನ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಾಜಾಳಿ
7712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮೆಡಿಶಿಟ್ಟಾ(ಸೈಲವಾಡಾ)
7713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಗಾಬಿತವಾಡಾ (ಮಾಜಾಳಿ)
7714ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಾಂಗಡ ಮಾಜಾಳಿ (ಬಲಭಾಗ)
7715ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಠಾರ
7716ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಳಿ
7717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಡಗೇರಿ
7718ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರವ
7719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಸ್ನೋಟಿ (ಮಧೇವಾಡಾ) ಎಡಭಾಗ
7720ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಾಂಗಡ(ಎಡಭಾಗ)
7721ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂವಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)
7722ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂವಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿ(ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)
7723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ಸದಾಶಿವಗಡ
7724ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ
7725ಶಿವಾಜಿ ಕಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ಎಡಭಾಗ)
7726ಶಿವಾಜಿ ಕಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ(ಬಲಭಾಗ)
7727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ
7728ಸದಾಶಿವಗಡ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ (ಎಡಭಾಗ)
7729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದೇವಬಾಗ(ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ) ಬಲಬಾಗ
7730ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)
7731ಸದಾಶಿವಗಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ (ಬಲಭಾಗ)
7732ಸದಾಶಿವಗಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ(ಮದ್ಯಭಾಗ)
7733ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರ್ನವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ(ಎಡಭಾಗ)
7734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರ್ನವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ಬಲಭಾಗ)
7735ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ ನಂ-1 ಅರ್ಜುನಕೋಟ
7736ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಕಣಸಗಿರಿ
7737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಸ್ನೋಟಿ (ಮಧೇವಾಡಾ) ಬಲಭಾಗ
7738ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳಗೆಜೂಗ
7739ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಣಕೋಣಜೂಗ
7740ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳಗಾ
7741ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಳ್ನಿ
7742ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕದ್ರಾ (ಬಲಭಾಗ)
7743ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಪೊಜೆಕ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕದ್ರಾ (ಎಡಭಾಗ)
7744ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟ, ವಿರ್ಜೆ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)
7745ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ರಾ
7746ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
7747ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
7748ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆರವಡಿ
7749ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೆರವಡಿ
7750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಗಾ (ಎಡಭಾಗ)
7751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಗಾ (ಬಲಭಾಗ)
7752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಧೋಲ
7753ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೋಳಸಿಟ್ಟಾ
7754ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಕಿನ್ನರ
7755ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಘಾಡಸಾಯಿ, ಕಿನ್ನರ
7756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಜೂಗ ಕಿನ್ನರ
7757ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೋರಿಬಾಗ ಕಿನ್ನರ
7758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಬಾಗ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)
7759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಬಾಗ ಕಡವಾಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
7760ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡವಾಡ(ಎಡಭಾಗ)
7761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆಕೋಟ)
7762ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡವಾಡ(ಬಲಭಾಗ)
7763ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಿರವಾಡ (ಬಲಭಾಗ)
7764ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಿರವಾಡ (ಎಡಭಾಗ)
7765ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶೇಜವಾಡ
7766ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಾಸನವಾಡಾ
7767ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಠೀಣಕೋಣ
7768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸುಂಕೇರಿ
7769ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗರ್ಲ್ಸಸ್ಕೂಲ ಸುಂಕೇರಿ
7770ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸುಂಕೇರಿ
7771ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂದನಗದ್ದಾ (ಬಲಭಾಗ)
7772ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದನಗದ್ದಾ(ಎಡಭಾಗ)
7773ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)
7774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)
7775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)
7776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)
7777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನದಿವಾಡಾ ಕೋಡಿಬಾಗ(ಬಲಭಾಗ)
7778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನದಿವಾಡಾ ಕೋಡಿಬಾಗ(ಎಡಭಾಗ)
7779ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಬಲಭಾಗ)
7780ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಎಡಭಾಗ)
7781ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)
7782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಬಲಭಾಗ)(ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)
7783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಬಾಗ(ಎಡಭಾಗ)(ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)
7784ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಂ ಹಾಲ)
7785ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)
7786ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)
7787ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )
7788ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಸೈಯನ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)
7789ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತ್ತು ಸೈಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)
7790ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಎಡಭಾಗ)
7791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಮದ್ಯಭಾಗ)
7792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಬಲಭಾಗ)
7793ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
7794ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7795ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರ
7796ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ(ಎಡಭಾಗ)
7797ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ(ಮಧ್ಯಭಾಗ)
7798ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)
7799ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ(ಬಾಯಿಕುವರಬಾಯಿ ಶಾಲೆ)
77100ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)
77101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ
77102ಯುನಿಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ
77103ಸೆಂಟ್‌ ಜೊಸೆಫ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ
77104ಹಿಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)
77105ಹಿಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾರವಾರ (ಮದ್ಯಭಾಗ)
77106ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)
77107ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫರ್ ಟ್ರಸ್ಟ ದಿವೇಕರ ಕಾಮರ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)
77108ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫರ್ ಟ್ರಸ್ಟ ದಿವೇಕರ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)
77109ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)
77110ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಮಧ್ಯಬಾಗ)
77111ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲಿಗದ್ದಾ ಬೈತಕೋಲ
77112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೈತಖೋಲ (ಬಲಭಾಗ)
77113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೈತಖೋಲ (ಎಡಭಾಗ)
77114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಕ್ಕಲಕೇರಿ ಬಿಣಗಾ
77115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮೂಡ್ಲಮಕ್ಕಿ ಬಿಣಗಾ
77116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಿಣಗಾ
77117ಸೋಮನಾಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಣಗಾ (ಬಲಭಾಗ)
77118ಸೋಮನಾಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಣಗಾ (ಎಡಭಾಗ)
77119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧರ
77120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವೈಲವಾಡಾ
77121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ಗೆಜೂಗ
77122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನೈತಿಸಾವರ
77123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬರ್ಗಲ
77124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೇಳೂರು
77125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಡಿಯೆ
77126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ
77127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಿವಳಿ
77128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊವೆ
77129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಿರ್ವೆ
77130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರಭಾಗ
77131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವಭಾಗ
77132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುಚೇಗಾರ
77133ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್‌ಪಿಸಿ ಕೈಗಾಟೌನಶಿಫ್(ಪೂರ್ವಭಾಗ)
77134ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಎನ್‌ಪಿಸಿ ಕೈಗಾಟೌನಶಿಫ್ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)
77135ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೆಮನೆ
77136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಳಸೆ (ದೇವಕಾರ)
77137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹರೂರ (ಕೈಗಾ)
77138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅರ್ಗಾ
77139ಕೆಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕದಂಬ ವನಮ್ ನೆವಲ್ ಬೆಸ್ ಕಾರವಾರ
77140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.2 (ಎಡಭಾಗ)
77141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.2 (ಬಲಭಾಗ)
77142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.1
77143ಅಚಕನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಟೋಲನಾಕಾ ಅಮದಳ್ಳಿ
77144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಎಡಭಾಗ)
77145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)
77146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಬಲಭಾಗ)
77147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಡುರು (ಬಲಭಾಗ)
77148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಡುರ (ಎಡಭಾಗ)
77149ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿಕೇಂದ್ರ ತೋಡುರು
77150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದಗಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಡಭಾಗ)
77151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದಗಾ ಪುನರ್ವವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಮದಳ್ಳಿ(ಬಲಭಾಗ)
77152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ
77153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗುಳಿ
77154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೇವಕಾರ
77155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಹೆಗ್ಗಾರ
77156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕನಹಳ್ಳಿ
77157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳವಳ್ಳಿ
77158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡೊಂಗ್ರಿ
77159ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಸುಂಕಸಾಳ
77160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬುಳ
77161ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ,ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ
77162ಶ್ರೀ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)
77163ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ(ಬಲಭಾಗ)
77164ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಹಾರವಾಡ
77165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಬಿತವಾಡಾ
77166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
77167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರವಾಡ(ಎಡ ಭಾಗ)
77168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಬಲಭಾಗ)
77169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)
77170ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಅವರ್ಸಾ (ಬಲಭಾಗ)
77171ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)
77172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ
77173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)
77174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಎಡಭಾಗ)
77175ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೇಕೇರಿ(ಬಲಭಾಗ)
77176ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ 2)
77177ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೆಕೇರಿ(ಎಡಭಾಗ)
77178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2.ಕಾನಬೀರಕೊಪ್ಪ,ಭಾವಿಕೇರಿ
77179ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.1 ಭಾವಿಕೇರಿ (ಎಡಭಾಗ)
77180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ.1ಭಾವಿಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)
77181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1. (ಬಲಭಾಗ)
77182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ1)
77183ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2)
77184ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೇಣಿ
77185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.1)
77186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2)
77187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶಿರಕುಳಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
77188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರಕುಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
77189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರಕುಳಿ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)
77190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಡ್ಲೂರು
77191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ,ಅಗಸೂರ
77192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ್ಕಂಬಿ,ತೊಗಸೆ
77193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿಲ್ಲೂರು
77194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
77195ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಗಸೂರ
77196ಕ.ನ.ನಿ.ಸ ಮತ್ತು .ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಗಸೂರ
77197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಶಾಲೆ,ಗಾಬಿತವಾಡ,ಕೇಣಿ
77198ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಕಂತ್ರಿ
77199ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ
77200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟಾ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
77201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
77202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
77203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ(ಬಲಭಾಗ)
77204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
77205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ (ಎಡಭಾಗ)
77206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ,(ಬಲಭಾಗ)
77207ಜೈಹಿಂದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಅಂಕೋಲಾ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)
77208ಜೈಹಿಂದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಅಂಕೋಲಾ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
77209ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ ಅಂಕೋಲಾ (ಕೋಣೆ ನಂ1)
77210ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ಅಂಕೋಲಾ
77211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆನಂ 1
77212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಳಾಬಂದರ,ಬೊಬ್ರುವಾಡ
77213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಬ್ರುವಾಡಾ (ಬಲಭಾಗ)
77214ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೊಬ್ರವಾಡ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ)
77215ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೊಬ್ರವಾಡ(ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)
77216ಪೀಪಲ್ಸ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
77217ಪೀಪಲ್ಸ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ)
77218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂದಿಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
77219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಂದಿಗೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)
77220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
77221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಸಗದ್ದೆ
77222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಶಿರಗುಂಜಿ
77223ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಅಚುವೆ
77224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಟಕಣಿ
77225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಗಡಿಬೈಲ್
77226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಂಡಬಾಳ
77227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾಸರಕುದ್ರಿಗೆ(ಬಲ ಭಾಗ)
77228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಸೆ ನಂ.1 (ಎರಡು ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ) ,ತೆಂಕನಾಡು(ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)
77229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಸೆ ನಂ.1 (ತೆಂಕನಾಡು )(ಎರಡು ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ)
77230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಣಗಿಮಕ್ಕಿ,ಬೆಳಸೆ
77231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಳಗದ್ದೆ
77232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೇಟಗೇರಿ
77233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಂಬಾರ (ಎರಡು ಬಾಗಿಲ ಕಟ್ಟಡ)
77234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಂಬಾರ (ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ )
77235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತೆಂಕಣಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
77236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತೆಂಕಣಕೇರಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)
77237ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಸಗೋಡ,(ಎಡಭಾಗ)
77238ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಸಗೋಡ,(ಬಲಭಾಗ ನಡುವಿನಕೋಣೆ)
77239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಾಡಿಬೋಗ್ರಿ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.1)
77240ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಾಡಿಬೊಗ್ರಿ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ )
77241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಳೆಬೈಲ್
77242ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್
77243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಚ್ಕಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
77244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಜಗುಣಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)
77245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಜಗುಣಿ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)
77246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಿಚ್ಚಡ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)(ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)
77247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಡವ
77248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರೂರ(ಎಡಭಾಗ)
77249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರೂರ(ಬಲಭಾಗ)
77250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡ್ಸಣಿ
77251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೊಗಟಾ
77252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೊರಳ್ಳಿ
77253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಳುವರೆ
77254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಗಡಗೇರಿ
77255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಗ್ರೆ
77256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಗೋಣ(ಎಡಭಾಗ)
77257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಗೋಣ(ಬಲಭಾಗ)
77258ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಲೆ
77259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವಿಗದ್ದೆ
77260ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಕಣಿ ಶಿವಪುರ
77261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರೇಬೈಲ
77262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಹ್ಮೂರು
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.