2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
691ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
692ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.MRSupp1
693ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾದನಭಾವಿMRSupp1
694ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
695ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
696ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
697ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
698ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
699ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6910ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಹನಸಿMRSupp1
6911ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6912ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6914ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6915ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ 9 ಹೆಬ್ಬಾಳMRSupp1
6916ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯMRSupp1
6917ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ನಂ-1MRSupp1
6918ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಎಡ ಭಾಗ ಅಳಗವಾಡಿMRSupp1
6919ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
6920ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MRSupp1
6921ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
6922ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
6923ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
6924ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6925ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6926ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,MRSupp1
6927ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6928ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6929ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
6930ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
6931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
6932ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6933ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
6934ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ )(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಮ ನಂ. 2MRSupp1
6935ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6936ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
6937ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
6938ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯMRSupp1
6939ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6941ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6942ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ)MRSupp1
6943ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2MRSupp1
6944ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರ. ಕೊಠಡಿ ನಂ-1MRSupp1
6945ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನೂರMRSupp1
6946ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6947ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
6948ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6949ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1MRSupp1
6950ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2MRSupp1
6951ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1MRSupp1
6952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2MRSupp1
6953ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ಲ.MRSupp1
6954ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ಲ.MRSupp1
6955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿರಕೋಳ.MRSupp1
6957ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
6958ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಯ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1
6959ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
6960ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
6961ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6962ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮೊರಬ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
6964ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮೊರಬMRSupp1
6965ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೊರಬMRSupp1
6966ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮೊರಬ.MRSupp1
6967ಡಿ.ಪಿ.ಈ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ನಂ-03MRSupp1
6968ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮೊರಬ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6969ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
6970ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗMRSupp1
6971ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
697271-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6973ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಪೂರ್ವಭಾಗMRSupp1
6974ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗMRSupp1
6975ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ( ಎಡ ಬಾಗ)MRSupp1
6976ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1( ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
6977ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2( ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
6978ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
6979ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ.3MRSupp1
6980ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6981ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
6982ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
6983ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
6984ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
6985ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4 ಪೂರ್ವ ಶಿದ್ದಾಪೂರ ಓಣಿMRSupp1
6986ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆ ನುಂ 4 (ಪಶಿಮ ಭಾಗ ಶಿದ್ದಾಪೂರ ಓಣಿMRSupp1
6987ಶಂಕರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
6988ಮಾಡೆಲ್‌ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಬೊರ್ಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ,MRSupp1
6989ಮಾಡೆಲ್‌ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಬೊರ್ಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
6990ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ1(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
699189-ಶಂಕರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯMRSupp1
6992ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ. 2 (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)ಕೊಟಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MRSupp1
6993ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ. 2 (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)ಕೊಟಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MRSupp1
6994ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.8(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹಳೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿMRSupp1
6995ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.8(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಳೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿMRSupp1
6996ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3 ಹಿರೇಮಠ ಎದುರಿಗೆMRSupp1
6997ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನವಲಗುಂದMRSupp1
6998ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ನವಲಗುಂದ.MRSupp1
6999ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ನವಲಗುಂದ.MRSupp1
69100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ನಗರ, ನವಲಗುಂದ.MRSupp1
69101ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣ ಉಪಾದ್ಯಾಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿMRSupp1
69102ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
69103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಮಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
69104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಮಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
69105ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯMRSupp1
69106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗMRSupp1
69107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
69108ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
69109ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
69110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
69111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
69112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿMRSupp1
69113ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ.MRSupp1
69114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
69115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
69116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಹಾರ.MRSupp1
69117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಲಕವಾಡMRSupp1
69118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
69119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
69120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
69121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
69122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲವಾಡMRSupp1
69123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
69124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
69125ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಕಟ್ಟಡ ಸಭಾಗೃಹMRSupp1
69126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2MRSupp1
69127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಹೆಬಸೂರMRSupp1
69128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊ.ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
69129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಹೆಬಸೂರ.MRSupp1
69130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೆಬಸೂರMRSupp1
69131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ.3MRSupp1
69132ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 3MRSupp1
69133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಎಡಭಾಗ ಕಿರೇಸೂರMRSupp1
69134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
69135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ,ಮದ್ಯೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ.MRSupp1
69137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ.MRSupp1
69138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69139ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂ .ನಂ 4 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂ .ನಂ 6 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ .ನಂ. 1 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ .ನಂ3 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ .ನಂ 04 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ 06.ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ 08 ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿMRSupp1
69146ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 12 ಸುಳ್ಳMRSupp1
69147ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 15 ಸುಳ್ಳMRSupp1
69148ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ 13MRSupp1
69149ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.14 ಸುಳ್ಳMRSupp1
69150ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ) ಸುಳ್ಳMRSupp1
69151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಮ ಭಾಗ)ಸುಳ್ಳMRSupp1
69152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸುಳ್ಳMRSupp1
69153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸುಗಲ್MRSupp1
69154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.4 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸುಗಲ್MRSupp1
69155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುಸಗಲ್ಲMRSupp1
69156ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕುಸುಗಲMRSupp1
69157ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ )ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಕುಸುಗಲ್ಲMRSupp1
69158ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಕುಸುಗಲ್ಲMRSupp1
69159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಸುಗಲ್ಲMRSupp1
69160ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಕುಸುಗಲ್ಲMRSupp1
69161ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
69162ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ರೂ.ನಂ2 ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
69163ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
69164ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 11 ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
69165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಂದೂರMRSupp1
69166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನೂರMRSupp1
69167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ್ಲರವಾದMRSupp1
69168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
69169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರMRSupp1
69170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬಾಗ) ಬಸಾಪೂರMRSupp1
69171ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69172ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
69173ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
69174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಶಾಲೆ ನಂ.1MRSupp1
69177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1MRSupp1
69178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
69180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
69181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಮಧ್ಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಪೂರ್ವ ಬಾಗ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ.2(ಫೂರ್ವ ಭಾಗ)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69188ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹರಿಜನಕೇರಿ,ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ.MRSupp1
69189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.07, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ.MRSupp1
69190ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69191ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69192ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ರೂಮ ನಂ.1 ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69193ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ರೂಮ ನಂ.2 ಅಣ್ಣಿಗೇರಿMRSupp1
69194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1MRSupp1
69195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2MRSupp1
69196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಿಕೋಪ್ಪMRSupp1
69197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪೂರMRSupp1
69198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡMRSupp1
69199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MRSupp1
69200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MRSupp1
69201ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರಾಪೂರMRSupp1
69202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
69203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ).ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
69204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಣಕವಾಡMRSupp1
69205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮಣಕವಾಡMRSupp1
69206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
69207ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ನಂ-2MRSupp1
69208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
69209ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.2MRSupp1
69210ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶಿರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
69211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶಿರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
69212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕೋಣೆ ನಂ. 06MRSupp1
69213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಕೋಣೆ ನಂ 09 ಶಿರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
69214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಬಂಡಿವಾಡMRSupp1
69215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6MRSupp1
69216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬಂಡಿವಾಡMRSupp1
69217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬಂಡಿವಾಡMRSupp1
69218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
69219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಮಂಟೂರ.MRSupp1
69220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂವಱ ಬಾಗ ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
69221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗMRSupp1
69222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
69223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ1.MRSupp1
69224ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
69225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
69226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
69227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4MRSupp1
69228ಆರ್. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ್. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01, ಕೋಳಿವಾಡ.MRSupp1
69229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ. 2MRSupp1
69230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2MRSupp1
69231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 6MRSupp1
69232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 7MRSupp1
69233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
69234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4MRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.