2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
711ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂಬರ 1 ಮಾದನಭಾವಿMRSupp1
712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ6 ಮಾದನಭಾವಿMRSupp1
713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಮಾದನಭಾವಿMRSupp1
714ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಟ್ಟಿMRSupp1
715ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎಮ್‌.ತಡಕೋಡMRSupp1
716ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ 7 ತಡಕೋಡMRSupp1
717ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ 5 ತಡಕೋಡMRSupp1
718ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.8 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಮ್ಮಾಪುರ-ಎಂ-ತಡಕೋಡMRSupp1
719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ತಡಕೋಡMRSupp1
7110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ತಡಕೋಡMRSupp1
7111ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ.ನಂ 2 ತಡಕೋಡMRSupp1
7112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ.ನಂ 3 ತಡಕೋಡMRSupp1
7113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀರಿಗವಾಡMRSupp1
7114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ1 ಕೊಟಬಾಗಿMRSupp1
7115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ.2 ಕೊಟಬಾಗಿMRSupp1
7116ಕುವೆಂಪು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
7117ಕುವೆಂಪು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
7118ಕುವೆಂಪು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
7119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹನಮನಾಳMRSupp1
7120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೆMRSupp1
7121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬೇನೂರMRSupp1
7122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪ ಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಕಬ್ಬೇನೂರMRSupp1
7123ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಾರೋಬೆಳವಡಿMRSupp1
7124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಾರೋಬೆಳವಡಿMRSupp1
7125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹಾರೋಬೆಳವಡಿMRSupp1
7126ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7127ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.5 ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿMRSupp1
7133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ) ಹನಮನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲೋಕೂರMRSupp1
7135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಲೋಕೂರMRSupp1
7136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಲೋಕೂರMRSupp1
7137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಂಗರಕಿMRSupp1
7138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಂಗರಕಿMRSupp1
7139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುಗಳಿMRSupp1
7140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇತೇಗೂರMRSupp1
7141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1 ತೇಗೂರMRSupp1
7142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2 ತೇಗೂರMRSupp1
7143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1 ತೇಗೂರMRSupp1
7144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2 ತೇಗೂರMRSupp1
7145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಗೂರMRSupp1
7146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಬ್ಬನಮರಡಿMRSupp1
7147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗರಗMRSupp1
7148ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ.2 ಗರಗMRSupp1
7149ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1 ಗರಗMRSupp1
7150ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಗರಗMRSupp1
7151ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ.ನಂ.7 ಗರಗMRSupp1
7152ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ.ನಂ.8 ಗರಗMRSupp1
7153ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ.ಗರಗMRSupp1
7154ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಗರಗMRSupp1
7155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1 ಗರಗMRSupp1
7156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2 ಗರಗMRSupp1
7157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೋ ನಂ.1 ಕುರುಬಗಟ್ಟಿMRSupp1
7158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋ ನಂ.2 ಕುರುಬಗಟ್ಟಿMRSupp1
7159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿMRSupp1
7160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿMRSupp1
7161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
7162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
7163ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕರಡಿಗುಡ್ಡMRSupp1
7164ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕರಡಿಗುಡ್ಡMRSupp1
7165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಕರಡಿಗುಡ್ಡMRSupp1
7166ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕರಡಿಗುಡ್ಡMRSupp1
7167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ. 1 ಯಾದವಾಡMRSupp1
7168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಯಾದವಾಡMRSupp1
7169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ. 2 ಯಾದವಾಡMRSupp1
7170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಯಾದವಾಡMRSupp1
7171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುಳಮುತ್ತಲMRSupp1
7172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಳಮುತ್ತಲMRSupp1
7173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿMRSupp1
7174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿMRSupp1
7175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
7176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗದ) ಕೋಣೆ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
7177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
7178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
7179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪೂರMRSupp1
7180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪMRSupp1
7181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪMRSupp1
7182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಕೊಟೂರMRSupp1
7183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ-03 ಕೊಟೂರMRSupp1
7184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಕೊಟೂರMRSupp1
7185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ-05 ಕೊಟೂರMRSupp1
7186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರMRSupp1
7187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬೇಲೂರMRSupp1
7188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಬೇಲೂರMRSupp1
7189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬೇಲೂರMRSupp1
7190ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊನಂ .1 ಕುಂಬಾಪೂರ-ಎಮ್‌.ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7191ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊನಂ. 2 ಕುಂಬಾಪೂರ-ಎಮ್‌.ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7192ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊನಂ. 3 ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ(ಉ.ಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ.2 ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ(ಉ.ಭಾಗ)ಕೊ.ನಂ.4 ದಾಸನಕೋಪ್ಪ -ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ 2 ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನರೇಂದ್ರMRSupp1
7199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕಮಾಪೂರMRSupp1
71100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ಲಕಮಾಪೂರMRSupp1
71101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಮ ನಂ.1 ತಿಮ್ಮಾಪುರ -ಮ-ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಮ ನಂ.2 ತಿಮ್ಮಾಪುರ -ಮ-ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71103ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪುಹಲಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71104ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪುಹಲಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71105ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ1 ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71106ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ1 ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71107ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71108ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ1(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ1(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ1 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71114ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿMRSupp1
71115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲವಾಯಿMRSupp1
71116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
71117ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೊ.ನಂ. 1 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71118ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೊ.ನಂ.3 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಮದ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿನಂ 10 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿನಂ 09 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ14 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-15 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂ.ಭಾ.)ಕೊ.ನಂ1. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಣೆ ನಂ 4 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71127ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ. 1 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71128ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ. 2 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
71129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕನಕೂರMRSupp1
71130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದನಮಟ್ಟಿMRSupp1
71131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ-02 ಕವಲಗೇರಿMRSupp1
71132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ-02 ಕವಲಗೇರಿMRSupp1
71133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮರೇವಾಡMRSupp1
71134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರೌಂಡ ಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಡ. ಮರೇವಾಡMRSupp1
71135ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿಪೋ ಅಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರಸ್ತೆ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71136ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿಪೋ ಅಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರಸ್ತೆ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71137ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಮ ನಂ.1,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರMRSupp1
71138ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರMRSupp1
71139ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.3, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರMRSupp1
71140ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71141ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71142ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ,ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರೂಮ ನಂ 1MRSupp1
71143ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ,ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ,ರೂ ನಂ 2 ಧಾರವಾಡMRSupp1
71144ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಯಾರ್ಡMRSupp1
71145ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಎ ಪಿ ಎಮ್‌ ಸಿ ಯಾರ್ಡ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
71146ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ಉತ್ತರಭಾಗ )ರೂಮ. ನಂ. 1MRSupp1
71147ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ಉತ್ತರಭಾಗ ) ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71148ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MRSupp1
71149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕಮಲಾಪೂರMRSupp1
71150ಮಲ್ಲಸಜ್ಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಾಲಕುಂಜಿ,ಮರಾಠಾ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
71151ಮಲ್ಲಸಜ್ಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಬಾಲಕುಂಜ ,ಮರಾಠಾ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
71152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
71154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.4,(ಹೈಸ್ಕೂಲ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MRSupp1
71155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.4,(ಹೈಸ್ಕೂಲ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MRSupp1
71156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 13 ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 13 ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ13 ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
71159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ13 ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2MRSupp1
71160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1MRSupp1
71161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 2MRSupp1
71162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ. 3MRSupp1
71163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ. 4MRSupp1
71164ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಿವಬಸವನಗರ, (9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿ)MRSupp1
71165ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಿವಬಸವನಗರ, (10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿ)MRSupp1
71166ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಿವಬಸವನಗರ, (8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿ)MRSupp1
71167ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (6ನೇವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)MRSupp1
71168ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (5ನೇವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)MRSupp1
71169ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕ್ಯಾಟಲ್‌ ಮಾರ್ಕೇಟ, ಮರಾಠಾ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
71170ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ,ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71171ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ,ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71172ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ಥೆ ಎಡಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ. 1MRSupp1
71173ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ಥೆ ಎಡಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71174ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71175ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
71176ಸರಕಾರಿ ಉಚ್ಚ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ),ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71177ಸರಕಾರಿ ಉಚ್ಚ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ),ಪೋಲಿಸ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ರೂಮ ನಂ. 2MRSupp1
71178ಸರಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ,ನಾರಾಯಣಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌, ಧಾರವಾಡMRSupp1
71179ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬೆಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡMRSupp1
71180ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬೆಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡMRSupp1
71181ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬೆಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡMRSupp1
71182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
71183ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
71184ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ,ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾಂವ ರೋಡ.MRSupp1
71185ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ),ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
71186ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ) ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71187ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ) ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರೂಮ ನಂ. 2MRSupp1
71188ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಮೀಟಿಂಗ ಹಾಲ್‌)ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸೂಲ ರೋಡMRSupp1
71189ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
71190ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
71191ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ರೂ ನಂ. 3 ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೋಡMRSupp1
71192ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ ಆಟದ ಕೋಣೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೋಡ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
71193ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ ಆಟದ ಕೋಣೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೋಡ ರೂಮ ನಂ. 2MRSupp1
71194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ3 ( ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ) ರೂಮ ನಂ 7ಎ , ಮದಿಹಾಳMRSupp1
71195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ3 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ರೂಮ ನಂ 1 , ಮದಿಹಾಳMRSupp1
71196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ3.(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ ), ಮದಿಹಾಳMRSupp1
71197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ3.(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) , ಮದಿಹಾಳMRSupp1
71198ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71199ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71200ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆMRSupp1
71201ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ( ಬಲ ಭಾಗದ )MRSupp1
71202ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ , ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರೂಮ ನಂ 2 (ಬಲ ಭಾಗದ )MRSupp1
71203ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ , ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರೂಮ ನಂ 3 (ಬಲ ಭಾಗದ )MRSupp1
71204ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ರೂಮ ನಂ 1MRSupp1
71205ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ರೂಮ ನಂ 2MRSupp1
71206ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ 8ನೇ "ಎ"ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
71207ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ವಿಧ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆವರಣMRSupp1
71208ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರವಿವಾರ ಪೇಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ ಓಣಿMRSupp1
71209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2(ಮಧ್ಯಭಾಗದಕೋಣೆ)ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪನಕೂಟ ರೂಮ ನಂ. 1MRSupp1
71210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2(ಮಧ್ಯಭಾಗದಕೋಣೆ)ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪನಕೂಟ ರೂಮ ನಂ. 2MRSupp1
71211ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪಕೂಟMRSupp1
71212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪಕೂಟMRSupp1
71213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.14 ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪಕೂಟMRSupp1
71214ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ),ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪಕೂಟMRSupp1
71215ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ),ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪಕೂಟMRSupp1
71216ಸಮಾಜಮಂದಿರ ನವಲೂರಅಗಸಿMRSupp1
71217ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮದಾರಮಡ್ಡಿ ಧಾರವಾಡMRSupp1
71218ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮದಾರಮಡ್ಡಿ ,ಧಾರವಾಡMRSupp1
71219ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಮದಾರಮಡ್ಡಿ, ಧಾರವಾಡMRSupp1
71220ಅರಬ್ಬಿಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಮದಾರಮಡ್ಡಿMRSupp1
71221ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ.ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಮದಾರಮಡ್ಡಿ ಧಾರವಾಡMRSupp1
71222ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಮಾದರ ಓಣಿ (ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌.ನಂ.506), ಧಾರವಾಡMRSupp1
71223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಗೋವನಕೊಪ್ಪMRSupp1
71224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ-02 ಗೋವನಕೊಪ್ಪMRSupp1
71225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸೋಮಾಪೂರMRSupp1
71226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಸೋಮಾಪೂರMRSupp1
71227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾರಡಗಿMRSupp1
71228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾರಡಗಿMRSupp1
71229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಶಿವಳ್ಳಿMRSupp1
71230ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ-01 ಶಿವಳ್ಳಿMRSupp1
71231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಶಿವಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.