2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
751ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೂಲಿಕೇರಿMRSupp1
752ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1MRSupp1
753ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
754ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆMRSupp1
755ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಕೊಣೆ ನಂ 1MRSupp1
757ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರ್ಗದಕೇರಿMRSupp1
759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
7510ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸವಾಳMRSupp1
7511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರMRSupp1
7512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
7513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಾಮಾಪೂರMRSupp1
7514ಸರಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆ ಕಂಬಾರಗಣವಿMRSupp1
7515ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರವನಾಗಲಾವಿMRSupp1
7516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
7517ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
7518ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
7519ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
7520ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗ.ಮ.ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
7521ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗ.ಮ.ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
7522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ್ರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಮುಗದMRSupp1
7524ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7525ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮುಗದMRSupp1
7526ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮುಗದMRSupp1
7527ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗದMRSupp1
7528ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ. ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ1MRSupp1
7529ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ ಕೊ.ನಂ2MRSupp1
7530ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆMRSupp1
7531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7532ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಮ ನಂ 1 ಢೋರಿMRSupp1
7533ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಮ ನಂ 3 ಢೋರಿMRSupp1
7534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ನೆಹರು ನಗರ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನೆಹರು ನಗರ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7536ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊ.ನ 4 ಕೆರೆ ಅಂಗಳMRSupp1
7537ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊ.ನ 5 ಕೆರೆ ಅಂಗಳMRSupp1
7538ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆರೆ ಅಂಗಳMRSupp1
7539ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಕೋಣೆ ನಂ.8(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7540ಮಿಲತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7541ಮಿಲತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7542ಸೆಂಟ ಥೆರೇಸಾ ಎ. ಕ್ಲಾಸ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7543ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MRSupp1
7544ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MRSupp1
7545ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆ ಬಾಲವಾಡಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ರೋಡMRSupp1
7546ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗMRSupp1
7547ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) (ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಭಾಗ)MRSupp1
7548ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಅಳ್ನಾವರMRSupp1
7549ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
7550ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ0 3MRSupp1
7551ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7553ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7554ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7555ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MRSupp1
7556ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ರೂಮ ನಂ-1 ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
7557ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ದ.ಭಾ)MRSupp1
7558ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7559ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪMRSupp1
7560ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 5 ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪMRSupp1
7561ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪMRSupp1
7562ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
7563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ0 1MRSupp1
7564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ0 3MRSupp1
7565ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಶಾಲೆ (ಪತ್ತಾರ ಓಣಿ)ಬೆನಕನಕಟ್ಟಿMRSupp1
7566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮನ್ಸೂರMRSupp1
7567ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮನ್ಸೂರMRSupp1
7568ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆMRSupp1
7569ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನ0 1MRSupp1
7570ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
7571ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7572ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂ.ಭಾಗMRSupp1
7573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
7574ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7575ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ.ಗ.ಮ.ಶಾಲೆ (ಮಜರೇಮನಗುಂಡಿ)MRSupp1
7576ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7577ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಶಾಲೆMRSupp1
7578ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ರೂಮ ನಂ-1 ಮುರಕಟ್ಟಿMRSupp1
7579ಧಾರವಾಡ .ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹೊಲ್ತಿಕೋಟಿMRSupp1
7580ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ.ಪಂ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆMRSupp1
7581ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿಪಿಇಪಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗಳಗಿ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ಕೋಣೆ ನ0 1MRSupp1
7582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿಪಿಇಪಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗಳಗಿ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ಕೋಣೆ ನ0 3MRSupp1
7583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ-5 ಗಳಗಿ ಹುಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
7584ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 5 (ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ) ಗಳಗಿ ಹುಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
7585ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಕೊಣೆ ನಂ.1MRSupp1
7586ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಕೊಣೆ ನಂ.3MRSupp1
7587ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೀರಸಾಗರMRSupp1
7588ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಸನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7589ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೂಮ ನಂ 1 ಜಿ ಬಸನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಿಎಸ್‌ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ರೂಮ ನಂ 3 ಜಿ ಬಸನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ .1 (ಜೋಡಳ್ಳಿ)MRSupp1
7592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ .3 (ಜೋಡಳ್ಳಿ)MRSupp1
7593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜೋಡಳ್ಳಿ)ರೂ. ನಂ.5MRSupp1
7594ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಧುಮ್ಮವಾಡMRSupp1
7595ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಧುಮ್ಮವಾಡMRSupp1
7596ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಹೊಸಕಟ್ಟಡMRSupp1
7597ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಹೊಸಕಟ್ಟಡMRSupp1
7598ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7599ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಬಜಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1MRSupp1
75100ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಬಜಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3MRSupp1
75101ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಬಜಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5MRSupp1
75102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ. ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಕೊಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ. ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಕೊಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.MRSupp1
75110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 1MRSupp1
75112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 3MRSupp1
75113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75115ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆMRSupp1
75116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75117ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
75118ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3MRSupp1
75119ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5MRSupp1
75120ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7MRSupp1
75121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1, ಮಿಶ್ರೀಕೊಟಿMRSupp1
75122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
75123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5MRSupp1
75124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
75125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3MRSupp1
75126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (ರೂಮ ನಂ 1 )MRSupp1
75127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹಿರೇಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
75128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಹಿರೇಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
75129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1MRSupp1
75130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.3MRSupp1
75131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
75133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.2MRSupp1
75134ಸೇಂಟ್‌ ಝೇವಿಯರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಾಪೂರMRSupp1
75136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75143ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿMRSupp1
75144ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆMRSupp1
75145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ (ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟಿ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
75146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರMRSupp1
75148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆನಂ.1)MRSupp1
75149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75150ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ಭವನ ಕಲಘಟಗಿMRSupp1
75151ತಾಲೂಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3MRSupp1
75152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2MRSupp1
75153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75154ತಾಲೂಕಾ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2MRSupp1
75155ಜನತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರMRSupp1
75156ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಾಪೂರ ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡಾ (ಇಂದಿರಾ ನಗರ)MRSupp1
75157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ. 1MRSupp1
75158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ. 3MRSupp1
75159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೊಗೇರಿMRSupp1
75161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
75168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 3MRSupp1
75169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5MRSupp1
75170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗೇದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
75173ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿಂಡಸಗೇರಿMRSupp1
75174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ದೇವಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
75183ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 1MRSupp1
75184ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 3MRSupp1
75185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ 1 ಜುಂಜನಬೈಲMRSupp1
75189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ 3 ಜುಂಜನಬೈಲMRSupp1
75190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಕೊಪ್ಪMRSupp1
75195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದ್ಯಾವನಕೊಂಡMRSupp1
75196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1, ಮಲಕನಕೊಪ್ಪMRSupp1
75199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಮ ನಂ 3) ಮಲಕನಕೊಪ್ಪMRSupp1
75200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಾರಗೊಪ್ಪMRSupp1
75201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ-1 ದ್ಯಾಮಾಪೂರMRSupp1
75204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆMRSupp1
75205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕೋಣೆMRSupp1
75206ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75207ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75208ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5MRSupp1
75209ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 7MRSupp1
75210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾಲ್ಸಾಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
75211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ. 1)MRSupp1
75212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ.2)MRSupp1
75213ಸರಕಾರಿಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲವದಾಳMRSupp1
75215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ1)MRSupp1
75218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3MRSupp1
75219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5MRSupp1
75220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜೀನಗರ (ನೆಲ್ಲಿಹರವಿ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
75223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
75224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1MRSupp1
75225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3MRSupp1
75226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.