2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
771ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಲಾಂಡೆMRSupp1
772ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಯರMRSupp1
773ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಮರಗಾಂವMRSupp1
774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರೆ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರೆ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾMRSupp1
777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಣಕೋಣMRSupp1
778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೋಟೆಗಾಳಿMRSupp1
779ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಸಾನಮುಡಗೇರಿMRSupp1
7710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಗಡಿMRSupp1
7711ಯುನಿಯನ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಾಜಾಳಿMRSupp1
7712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮೆಡಿಶಿಟ್ಟಾ(ಸೈಲವಾಡಾ)MRSupp1
7713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಗಾಬಿತವಾಡಾ (ಮಾಜಾಳಿ)MRSupp1
7714ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಾಂಗಡ ಮಾಜಾಳಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7715ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಠಾರMRSupp1
7716ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಳಿMRSupp1
7717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಡಗೇರಿMRSupp1
7718ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರವMRSupp1
7719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಸ್ನೋಟಿ (ಮಧೇವಾಡಾ) ಎಡಭಾಗMRSupp1
7720ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಾಂಗಡ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7721ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂವಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
7722ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂವಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿ(ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)MRSupp1
7723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ಸದಾಶಿವಗಡMRSupp1
7724ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡMRSupp1
7725ಶಿವಾಜಿ ಕಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7726ಶಿವಾಜಿ ಕಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡMRSupp1
7728ಸದಾಶಿವಗಡ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದೇವಬಾಗ(ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ) ಬಲಬಾಗMRSupp1
7730ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
7731ಸದಾಶಿವಗಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7732ಸದಾಶಿವಗಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ(ಮದ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
7733ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರ್ನವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರ್ನವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7735ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವಗಡ ನಂ-1 ಅರ್ಜುನಕೋಟMRSupp1
7736ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಕಣಸಗಿರಿMRSupp1
7737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಸ್ನೋಟಿ (ಮಧೇವಾಡಾ) ಬಲಭಾಗMRSupp1
7738ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳಗೆಜೂಗMRSupp1
7739ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಣಕೋಣಜೂಗMRSupp1
7740ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳಗಾMRSupp1
7741ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಳ್ನಿMRSupp1
7742ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕದ್ರಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7743ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಪೊಜೆಕ್ಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕದ್ರಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7744ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟ, ವಿರ್ಜೆ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
7745ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ರಾMRSupp1
7746ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
7747ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7748ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆರವಡಿMRSupp1
7749ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೆರವಡಿMRSupp1
7750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಗಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಗಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಧೋಲMRSupp1
7753ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೋಳಸಿಟ್ಟಾMRSupp1
7754ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಕಿನ್ನರMRSupp1
7755ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಘಾಡಸಾಯಿ, ಕಿನ್ನರMRSupp1
7756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಜೂಗ ಕಿನ್ನರMRSupp1
7757ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೋರಿಬಾಗ ಕಿನ್ನರMRSupp1
7758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಬಾಗ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
7759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಬಾಗ ಕಡವಾಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
7760ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡವಾಡ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆಕೋಟ)MRSupp1
7762ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡವಾಡ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7763ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಿರವಾಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7764ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಿರವಾಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7765ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶೇಜವಾಡMRSupp1
7766ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಾಸನವಾಡಾMRSupp1
7767ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಠೀಣಕೋಣMRSupp1
7768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸುಂಕೇರಿMRSupp1
7769ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗರ್ಲ್ಸಸ್ಕೂಲ ಸುಂಕೇರಿMRSupp1
7770ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸುಂಕೇರಿMRSupp1
7771ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂದನಗದ್ದಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7772ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದನಗದ್ದಾ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7773ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನದಿವಾಡಾ ಕೋಡಿಬಾಗ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನದಿವಾಡಾ ಕೋಡಿಬಾಗ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7779ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7780ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7781ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
7782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಬಾಗ (ಬಲಭಾಗ)(ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)MRSupp1
7783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಬಾಗ(ಎಡಭಾಗ)(ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)MRSupp1
7784ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಂ ಹಾಲ)MRSupp1
7785ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7786ನ್ಯೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7787ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಾಡ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )MRSupp1
7788ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಸೈಯನ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಬಾಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7789ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತ್ತು ಸೈಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ ಬಾಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7790ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಮದ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
7792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಸೋನಾರವಾಡಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7793ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7794ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
7795ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರMRSupp1
7796ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7797ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ(ಮಧ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
7798ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಜಾರ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7799ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ(ಬಾಯಿಕುವರಬಾಯಿ ಶಾಲೆ)MRSupp1
77100ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರMRSupp1
77102ಯುನಿಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರMRSupp1
77103ಸೆಂಟ್‌ ಜೊಸೆಫ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರMRSupp1
77104ಹಿಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77105ಹಿಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾರವಾರ (ಮದ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
77106ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77107ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫರ್ ಟ್ರಸ್ಟ ದಿವೇಕರ ಕಾಮರ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಕಾರವಾರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77108ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫರ್ ಟ್ರಸ್ಟ ದಿವೇಕರ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77109ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77110ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಸ್ಕೂಲ ಕಾರವಾರ (ಮಧ್ಯಬಾಗ)MRSupp1
77111ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲಿಗದ್ದಾ ಬೈತಕೋಲMRSupp1
77112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೈತಖೋಲ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೈತಖೋಲ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಕ್ಕಲಕೇರಿ ಬಿಣಗಾMRSupp1
77115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮೂಡ್ಲಮಕ್ಕಿ ಬಿಣಗಾMRSupp1
77116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಿಣಗಾMRSupp1
77117ಸೋಮನಾಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಣಗಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77118ಸೋಮನಾಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಣಗಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ಧರMRSupp1
77120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವೈಲವಾಡಾMRSupp1
77121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ಗೆಜೂಗMRSupp1
77122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನೈತಿಸಾವರMRSupp1
77123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬರ್ಗಲMRSupp1
77124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೇಳೂರುMRSupp1
77125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಡಿಯೆMRSupp1
77126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೇವಳಮಕ್ಕಿMRSupp1
77127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಿವಳಿMRSupp1
77128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊವೆMRSupp1
77129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಿರ್ವೆMRSupp1
77130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರಭಾಗMRSupp1
77131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಿಪೇಟೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವಭಾಗMRSupp1
77132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುಚೇಗಾರMRSupp1
77133ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್‌ಪಿಸಿ ಕೈಗಾಟೌನಶಿಫ್(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
77134ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಎನ್‌ಪಿಸಿ ಕೈಗಾಟೌನಶಿಫ್ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
77135ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಳೆಮನೆMRSupp1
77136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಳಸೆ (ದೇವಕಾರ)MRSupp1
77137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹರೂರ (ಕೈಗಾ)MRSupp1
77138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅರ್ಗಾMRSupp1
77139ಕೆಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕದಂಬ ವನಮ್ ನೆವಲ್ ಬೆಸ್ ಕಾರವಾರMRSupp1
77140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.2 (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.2 (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೆಂಡಿಯಾ ನಂ.1MRSupp1
77143ಅಚಕನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಟೋಲನಾಕಾ ಅಮದಳ್ಳಿMRSupp1
77144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
77146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಮದಳ್ಳಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಡುರು (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಡುರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77149ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿಕೇಂದ್ರ ತೋಡುರುMRSupp1
77150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದಗಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದಗಾ ಪುನರ್ವವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಮದಳ್ಳಿ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆMRSupp1
77153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗುಳಿMRSupp1
77154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೇವಕಾರMRSupp1
77155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಹೆಗ್ಗಾರMRSupp1
77156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
77157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳವಳ್ಳಿMRSupp1
77158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡೊಂಗ್ರಿMRSupp1
77159ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಸುಂಕಸಾಳMRSupp1
77160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬುಳMRSupp1
77161ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ,ಹಟ್ಟಿಕೇರಿMRSupp1
77162ಶ್ರೀ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77163ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77164ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಹಾರವಾಡMRSupp1
77165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಬಿತವಾಡಾMRSupp1
77166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
77167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರವಾಡ(ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
77168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77170ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಅವರ್ಸಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77171ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಅವರ್ಸಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಟ್ಟಿಕೇರಿMRSupp1
77173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77175ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೇಕೇರಿ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77176ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೇಕೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ 2)MRSupp1
77177ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇಲೆಕೇರಿ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2.ಕಾನಬೀರಕೊಪ್ಪ,ಭಾವಿಕೇರಿMRSupp1
77179ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.1 ಭಾವಿಕೇರಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ.1ಭಾವಿಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
77181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1. (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ1)MRSupp1
77183ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2)MRSupp1
77184ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೇಣಿMRSupp1
77185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.1)MRSupp1
77186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೇರಿ (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2)MRSupp1
77187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶಿರಕುಳಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
77188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರಕುಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
77189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರಕುಳಿ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
77190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಡ್ಲೂರುMRSupp1
77191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ,ಅಗಸೂರMRSupp1
77192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ್ಕಂಬಿ,ತೊಗಸೆMRSupp1
77193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿಲ್ಲೂರುMRSupp1
77194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
77195ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಗಸೂರMRSupp1
77196ಕ.ನ.ನಿ.ಸ ಮತ್ತು .ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಗಸೂರMRSupp1
77197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಶಾಲೆ,ಗಾಬಿತವಾಡ,ಕೇಣಿMRSupp1
77198ಸರಕಾರಿ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಕಂತ್ರಿMRSupp1
77199ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಕೇರಿMRSupp1
77200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟಾ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
77201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
77202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
77205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ,(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77207ಜೈಹಿಂದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಅಂಕೋಲಾ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
77208ಜೈಹಿಂದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಅಂಕೋಲಾ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
77209ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ ಅಂಕೋಲಾ (ಕೋಣೆ ನಂ1)MRSupp1
77210ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ಅಂಕೋಲಾMRSupp1
77211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆನಂ 1MRSupp1
77212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಳಾಬಂದರ,ಬೊಬ್ರುವಾಡMRSupp1
77213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಬ್ರುವಾಡಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77214ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೊಬ್ರವಾಡ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ)MRSupp1
77215ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೊಬ್ರವಾಡ(ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
77216ಪೀಪಲ್ಸ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
77217ಪೀಪಲ್ಸ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
77218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂದಿಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
77219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಂದಿಗೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
77220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
77221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಸಗದ್ದೆMRSupp1
77222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಶಿರಗುಂಜಿMRSupp1
77223ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಅಚುವೆMRSupp1
77224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಟಕಣಿMRSupp1
77225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಗಡಿಬೈಲ್MRSupp1
77226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಂಡಬಾಳMRSupp1
77227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ವಾಸರಕುದ್ರಿಗೆ(ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
77228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಸೆ ನಂ.1 (ಎರಡು ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ) ,ತೆಂಕನಾಡು(ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)MRSupp1
77229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಸೆ ನಂ.1 (ತೆಂಕನಾಡು )(ಎರಡು ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
77230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಣಗಿಮಕ್ಕಿ,ಬೆಳಸೆMRSupp1
77231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಳಗದ್ದೆMRSupp1
77232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೇಟಗೇರಿMRSupp1
77233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಂಬಾರ (ಎರಡು ಬಾಗಿಲ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
77234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಂಬಾರ (ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ )MRSupp1
77235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತೆಂಕಣಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
77236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತೆಂಕಣಕೇರಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
77237ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಸಗೋಡ,(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77238ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಸಗೋಡ,(ಬಲಭಾಗ ನಡುವಿನಕೋಣೆ)MRSupp1
77239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಾಡಿಬೋಗ್ರಿ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) (ಕಟ್ಟಡ ನಂ.1)MRSupp1
77240ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಾಡಿಬೊಗ್ರಿ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ )MRSupp1
77241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಳೆಬೈಲ್MRSupp1
77242ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್MRSupp1
77243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಚ್ಕಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
77244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಜಗುಣಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
77245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಜಗುಣಿ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
77246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಿಚ್ಚಡ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)(ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
77247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಡವMRSupp1
77248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರೂರ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರೂರ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡ್ಸಣಿMRSupp1
77251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೊಗಟಾMRSupp1
77252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೊರಳ್ಳಿMRSupp1
77253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಳುವರೆMRSupp1
77254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಗಡಗೇರಿMRSupp1
77255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಗ್ರೆMRSupp1
77256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಗೋಣ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
77257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಗೋಣ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
77258ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಲೆMRSupp1
77259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವಿಗದ್ದೆMRSupp1
77260ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಕಣಿ ಶಿವಪುರMRSupp1
77261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರೇಬೈಲMRSupp1
77262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಹ್ಮೂರುMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.