2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳMRSupp1
782ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿMRSupp1
783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಗಾವಳಿMRSupp1
784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾರುಮಾಸ್ಕೇರಿMRSupp1
785ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
786ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2, ಬಾವಿಕೊಡ್ಲMRSupp1
787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2, ಬಾವಿಕೋಡ್ಲMRSupp1
788ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
789ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಂಕಿಕೊಡ್ಲMRSupp1
7810ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
7811ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
7812ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯMRSupp1
7813ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಕರ್ಣMRSupp1
7814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7815ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7816ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಡಡಿMRSupp1
7817ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತದಡಿ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
7818ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡೆ ಭಾಗMRSupp1
7819ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
7820ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7821ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಕರ್ಣMRSupp1
7822ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ರುದ್ರಪಾದ,ಬಿಜ್ಜುರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
7823ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರುದ್ರಪಾದ,ಬಿಜ್ಜುರ,ಬಸವನಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
7824ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ಕೆ(ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
7825ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ಕೆ(ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
7826ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಗೇರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7827ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪ.ಭಾಗ)MRSupp1
7828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
7829ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7830ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಎನ್ ಶಾನಭಾಗ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಬೋಳೆMRSupp1
7831ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸನಗರ ಮೊರಬಾMRSupp1
7832ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7833ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಡಗುಂಡಿMRSupp1
7834ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಬೆಟ್ಕುಳಿMRSupp1
7835ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7836ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7837ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಘನಾಶಿನಿMRSupp1
7838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಘನಾಶಿನಿMRSupp1
7839ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಘನಾಶಿನಿ ಮೇಲಿನಕೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7840ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರ್ಗಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7841ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರ್ಗಿ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
7842ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಕಾಗಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7843ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗಡಿಕೇರಿMRSupp1
7844ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಗಾಲ (ಪ. ಭಾಗ)MRSupp1
7845ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಗಾಲMRSupp1
7846ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಬ್ಬಣಗೇರಿMRSupp1
7847ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹುಬ್ಬಣಗೇರಿMRSupp1
7848ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೇಷ್ಟಾಪುರ ಬಾಡMRSupp1
7849ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡುವಣಿMRSupp1
7850ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಮಾನಿMRSupp1
7851ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಕಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
7852ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಕಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
7853ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7854ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐಗಳಕೂರ್ವೆMRSupp1
7855ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7856ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7857ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7858ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7859ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7860ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7861ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7862ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7863ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7864ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತಗಾಲ (ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
7865ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತಗಾಲ, (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7866ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7867ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ್ರವಳ್ಳಿMRSupp1
7868ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7869ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7870ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7871ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಸೂರು, (ದ.ಭಾಗ)MRSupp1
7872ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಸುರು, (ಪ.ಭಾಗ)MRSupp1
7873ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆ (ಮುಂಭಾಗ)MRSupp1
7874ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಣ್ಣಿರಕುಳಿMRSupp1
7875ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
7876ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7877ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MRSupp1
7878ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7879ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಹೆಗಡೆMRSupp1
7880ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲುಕ್ಕೇರಿ (ದ.ಭಾಗ)MRSupp1
7881ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲುಕ್ಕೇರಿMRSupp1
7882ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡೇಅಂಗಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7883ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
7884ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲನಗದ್ದೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲನಗದ್ದೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7886ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಲೆMRSupp1
7887ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಪ್ಪMRSupp1
7888ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳಕಾರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
7889ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳಕಾರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
7890ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕೇರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7891ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
7892ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಶಾಲೆ ವಿವೇಕನಗರ ಮಣಕಿMRSupp1
7893ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಕ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
7894ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಹರೂನಗರMRSupp1
7895ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಿಗಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
7896ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಿಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7897ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಿಗಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ )MRSupp1
7898ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಟಾMRSupp1
7899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂದMRSupp1
78100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ವನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
78101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78102ಗಿಬ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
78103ಗಿಬ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
78104ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆMRSupp1
78105ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (ಕೃಷಿ) ಕಾಲೇಜು ಕುಮಟಾMRSupp1
78106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಟಾMRSupp1
78109ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
78110ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
78111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರೂರು(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
78113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರೂರ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
78114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿMRSupp1
78116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಸಗುಪ್ಪಾMRSupp1
78117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
78118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
78119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನ ಕಂದವಳ್ಳಿMRSupp1
78120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78121ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
78123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನ ಮೇದಿನಿMRSupp1
78124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗರಡಿಬೈಲ್MRSupp1
78127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
78129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವಲಡಿMRSupp1
78130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳವಳ್ಳಿMRSupp1
78131ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಜಳ್ಳಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
78132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೂಜಳ್ಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
78133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಲಗಳ್ಳಿ(ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
78134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಡಿMRSupp1
78135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಲಗಳ್ಳಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
78136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹೆರವಟ್ಟಾMRSupp1
78137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೋಣMRSupp1
78138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
78139ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆದಂಡೆMRSupp1
78140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಎಡಭಾಗMRSupp1
78141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
78142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಭಾಗMRSupp1
78143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂದಿಗೋಣMRSupp1
78144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊರಕೇರಿMRSupp1
78145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿ ಊರಕೇರಿMRSupp1
78146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋನಳ್ಳಿMRSupp1
78147ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರೇಶ್ವರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78148ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರೇಶ್ವರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಗದ್ದೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
78150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಗದ್ದೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
78151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊರಭಾಗMRSupp1
78152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಪ್ಪಲಕೇರಿMRSupp1
78153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆಹಿತ್ಲMRSupp1
78154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಠದಕೇರಿMRSupp1
78155ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕರ್ಕಿMRSupp1
78156ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಗ್ಗೂರುMRSupp1
78157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಸರಕೋಡಿMRSupp1
78160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿರಬೈಲ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
78161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿರಬೈಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
78162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದೀಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78163ಆರ್‌.ಇ .ಎಸ್‌. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಳದೀಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78164ಆರ್‌.ಇ .ಎಸ್‌. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಳದೀಪುರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಕಟ್ಟೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟೆ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕೊಳ್ಳಿMRSupp1
78168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಗದ್ದೆMRSupp1
78169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳದೀಪುರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಗಾರಕೇರಿMRSupp1
78171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಿಲಗೋಣ ನಂ.1MRSupp1
78172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ನವಿಲಗೋಣMRSupp1
78173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ನವಿಲಗೋಣMRSupp1
78174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ನಕೇರಿ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ನಕೇರಿ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೀಲಕೋಡMRSupp1
78177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂದೂರMRSupp1
78178ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊದ್ಕೆಶಿರೂರು, ಕಡ್ನೀರುMRSupp1
78179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊದ್ಕೆ ಶಿರೂರMRSupp1
78180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡತೋಕಾ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡತೋಕಾ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆMRSupp1
78183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಕ್ಕಾರ ನಂ.2MRSupp1
78184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಕ್ಕಾರ (ನಂ. 1)MRSupp1
78185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಚಂದಾವರMRSupp1
78186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾವರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾವರ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡಗೇರಿMRSupp1
78189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡ್ನೀರುMRSupp1
78190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತೆಗುಳಿMRSupp1
78191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾಸ್ಕೇರಿMRSupp1
78192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಕೋಣMRSupp1
78193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದರ್ಬೆಜಡ್ಡಿMRSupp1
78194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಮನೆಕಚ್ಚರ್ಕಿMRSupp1
78195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾನಕ್ಕಿMRSupp1
78196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲಕೋಡ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲಕೋಡ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ನಂ. 2MRSupp1
78199ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78200ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಭಾತನಗರ, ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಭಾತನಗರ, ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78202ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕರ್ನಲ್‌ ಹಿಲ್‌ (ಗಾಂಧಿನಗರ)MRSupp1
78203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ನಂ.1 (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ನಂ.1 (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78205ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78206ಸರಕಾರಿ ಹೈಯರ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ (ಬ್ರದರ್ಸ)ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78207ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರ್ಗಾಕೇರಿ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78208ಸೇಂಟ್ ಥೊಮಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಂದೇಗದ್ದೆ ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78210ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಣಗುಣಿಕೇರಿMRSupp1
78211ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕ್ರಾಸ್‌MRSupp1
78212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
78213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರಕಟ್ಟೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
78214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರಕಟ್ಟೆ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
78215ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕವಲಕ್ಕಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.