2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರೆ ನಂ.1MRSupp1
792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಕೋಡMRSupp1
793ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರೊಳ್ಳಿ ಮುಂಡಗೋಡMRSupp1
794ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಡಿನಬಾಳMRSupp1
795ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವೂರMRSupp1
796ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇರೊಳ್ಳಿMRSupp1
797ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಡಗೋಡMRSupp1
798ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಬಾಳ-1MRSupp1
799ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾಕೇರಿ ಗುಂಡಬಾಳ ನಂ.-2MRSupp1
7910ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನ್ನಕಡ್ಕಲ್MRSupp1
7911ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೈಲ್MRSupp1
7912ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ನಂ. 1MRSupp1
7913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚಗಾರMRSupp1
7914ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆರಾವಲಿMRSupp1
7915ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಗುಪ್ಪಾMRSupp1
7916ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಖರ್ವಾ(ಕೊಳಗದ್ದೆ)MRSupp1
7917ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಲ್ಕಿMRSupp1
7918ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಥಗೇರಿMRSupp1
7919ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಗೇರಿMRSupp1
7920ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡ್ಲMRSupp1
7921ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಲವಳಕರ್ಕಿMRSupp1
7922ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡುಕುಳಿMRSupp1
7923ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಲವಳ್ಳಿMRSupp1
7924ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳಗೋಡMRSupp1
7925ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಕಾರ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7926ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಕಾರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7927ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೆರಂಗಡಿ(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7928ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೆರಂಗಡಿ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7929ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೆರಂಗಡಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7930ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೆರಂಗಡಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7931ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಳಗಿಬೀಳ (ಶಶಿಗುಳಿ)MRSupp1
7932ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಬಾಲMRSupp1
7933ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಹೊಳೆMRSupp1
7934ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಿಮೆMRSupp1
7935ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಲಗದ್ದೆMRSupp1
7936ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸರಳಗಿMRSupp1
7937ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಂತೂರMRSupp1
7938ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರMRSupp1
7939ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿMRSupp1
7940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಡಗೇರಿMRSupp1
7941ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರೆ-2MRSupp1
7942ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೋಣಿMRSupp1
7943ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೋಣಿMRSupp1
7944ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕ) ಸಂಶಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7945ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕ) ಸಂಶಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7946ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಕುದ್ರಿಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7947ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಕುದ್ರಿಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7948ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖಂಡೋಡಿMRSupp1
7949ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7950ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7951ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಡಿ (ತಲಕಣಿ)MRSupp1
7952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆMRSupp1
7953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಾಣಿMRSupp1
7954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇರಂಕಿMRSupp1
7955ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೂರMRSupp1
7956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಳಕೋಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7957ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಳಕೋಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7958ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಿಲಗೋಡMRSupp1
7959ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆMRSupp1
7960ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಗೋಡMRSupp1
7961ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಕೂರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7962ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಕೂರ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಬಾಡಕೇರಿMRSupp1
7964ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಟೆ ಮಾಳಕೋಡMRSupp1
7965ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಡಗುಂಜಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7966ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಡಗುಂಜಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7967ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಣವಂತೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7968ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಣವಂತೆ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7969ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಳಗಿನೂರು, ಅಭಿತೋಟMRSupp1
7970ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7971ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7972ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಠMRSupp1
7973ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಹಿತ್ಲMRSupp1
7974ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲುಕುರ್ವಾMRSupp1
7975ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಠ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7976ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಠ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7977ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಬಾರಕೇರಿMRSupp1
7978ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಕೋಡMRSupp1
7979ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಣMRSupp1
7980ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಸಿನಮೋಟೆ-1MRSupp1
7981ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಡMRSupp1
7982ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳುಕುರ್ವೆMRSupp1
7983ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾನಾಮೋಟಾMRSupp1
7984ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7985ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7986ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಳ್ಕೋಡMRSupp1
7987ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಗದ್ದೆ ಮಂಕಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7988ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಗದ್ದೆ ಮಂಕಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7989ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಂಕಿ 3 (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7990ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಂಕಿ 3 (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7991ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ಮಂಕಿMRSupp1
7992ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಮಂಕಿMRSupp1
7993ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳದಕೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7994ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳದಕೇರಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7995ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ, ಮಂಕಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
7996ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಮಂಕಿ (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
7997ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗುಂದMRSupp1
7998ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹಿತ್ಲMRSupp1
7999ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಳಮಕ್ಕಿMRSupp1
79100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾರMRSupp1
79101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಂತವಾಡಿMRSupp1
79102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆರಾಳಿMRSupp1
79103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿMRSupp1
79104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಬ್ಬೋಡMRSupp1
79105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಡುಕಳMRSupp1
79106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡಿಕಲ್MRSupp1
79107ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಕೆಕುಳಿMRSupp1
79108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಗೋಳಿMRSupp1
79109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬಲಸೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
79110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬಲಸೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
79111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
79112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
79113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಂಗಾರMRSupp1
79114ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಲೂರು (ಈಗರ್ಜಿ)MRSupp1
79115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಕೂರುMRSupp1
79116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಬ್ರೆ (ಕೊಪ್ಪ)MRSupp1
79117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ್ಕಕಟ್ಟಾ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
79118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೂರ (ಕೊಪ್ಪ)MRSupp1
79119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
79120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
79122ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79123ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79124ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79125ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79126ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79127ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79128ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79130ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರMRSupp1
79132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ರಮನೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ರಮನೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79136ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ತೆರ್ನಮಕ್ಕಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79137ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ತೆರ್ನಮಕ್ಕಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79138ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ತೆರ್ನಮಕ್ಕಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆರಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆರಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಮಣ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಮಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆMRSupp1
79149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಹೊಳೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾರದಹೊಳೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಗದ್ದೆMRSupp1
79152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆMRSupp1
79155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
79156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಾಲಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಾಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಗೇರಕೇರಿ (ಶಿರಾಲಿ)MRSupp1
79159ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಿತ್ಲುMRSupp1
79160ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79161ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆಮನೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆಮನೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹನೀಫಾಬಾದ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹನೀಫಾಬಾದ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಗದ್ದೆ (ಹೆಬಳೆ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಗದ್ದೆ (ಹೆಬಳೆ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕ್ಟಾಪುರMRSupp1
79176ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಡೆಕೊಡ್ಲುMRSupp1
79177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರುಳಿಸಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರುಳಿಸಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರುಳಿಸಾಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಖಂಡMRSupp1
79181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿತ್ರೆMRSupp1
79182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರುಕೇರಿMRSupp1
79183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಡವಳ್ಳಿMRSupp1
79184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಬಾಗMRSupp1
79185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಟವಾಣಿMRSupp1
79186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣಾರMRSupp1
79187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರುMRSupp1
79188ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹದ್ಲೂರMRSupp1
79189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡೀಲMRSupp1
79190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿMRSupp1
79191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಭಟ್ಕಳMRSupp1
79192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಲಾನMRSupp1
79193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬಿಳಲಖಂಡMRSupp1
79194ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳMRSupp1
79195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79196ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79197ಅಂಜುಮನ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳMRSupp1
79198ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79199ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79200ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79201ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79202ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79203ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವಾಯತ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79204ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ನವಾಯತ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
79205ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79206ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79207ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋನಾರಕೇರಿMRSupp1
79208ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗ್ದೂಂ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79209ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗ್ದೂಂ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79210ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಾರಂಟಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79211ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಾರಂಟಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79212ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79213ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79214ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳMRSupp1
79215ಅಂಜುಮನ್‌ ತಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ತಕಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79216ಅಂಜುಮನ್‌ ತಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ತಕಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79221ಅಂಜುಮನ್‌ ಆಜಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜಾದ ನಗರ ಜಾಲಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79222ಅಂಜುಮನ್‌ ಆಜಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜಾದ ನಗರ ಜಾಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79223ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಲಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79224ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ, ಜಾಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾನ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಗೋಡ ನಂ.1MRSupp1
79228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಕಲ್‌MRSupp1
79229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದರMRSupp1
79230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79232ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ನಂ.1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
79233ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ನಂ.1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79234ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ನಂ.1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ನಂ.1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಗೇರಕೇರಿ ಮುಂಡಳ್ಳಿMRSupp1
79237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡೀನ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡೀನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರವರ್ಗ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರವರ್ಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ವಡಿಕವೂರMRSupp1
79242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಕೆ ಕಂಚಿಕೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಕೆ ಕಂಚಿಕೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಮಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
79245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಮಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
79246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಮಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
79247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರ್ಟೆMRSupp1
79248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಝMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.