ಲೋಕ ಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ - 2019 - ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
GE to Lok Sabha 2019 - Electoral Rolls – Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
401ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವತ ಖೇಡ 
402ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವನಮಾರಡಗಿ 
403ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
404ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಕನೂರ 
405ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಚಿ 
406ಸರಕಾರಿ ಆರ್ಯುವೇದಿಕ ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಳೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ 
407ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹೆಬ್ಬಾಳ 
408ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಳ 
409ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಸೂರ 
4010ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೂರ ಕೆ. (ಅಶೋಕ ನಗರ) 
4011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೋರವಾರ 
4012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋರವಾರ 
4013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಘಾಣ 
4014ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಲಗುರ್ತಿ 
4015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಲಗುರ್ತಿ 
4016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಚಖೇಡ 
4017ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಚ್ಚಾ 
4018ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹದನೂರ 
4019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೂಳ 
4020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಾವಿ 
4021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಪಟಾ 
4022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಿಮೂಡ 
4023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಇಂಧನಕಲ 
4024ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 
4025ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 
4026ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 
4027ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) 
4028ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೌಲಾಲಿ ತಾಂಡಾ) ಮಹಾನಗರ 
4029ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಗಳನಾಗಾಂವ 
4030ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮುಗಳನಾಗಾಂವ 
4031ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಪೇಠಶಿರೂರ 
4032ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಪೇಠಶಿರೂರ 
4033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂಪಾ 
4034ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಇವಣಿ 
4035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇವಣಿ 
4036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ(ಟಿ) 
4037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಕೂಡ 
4038ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದಂಡೋತಿ 
4039ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದಂಡೋತಿ 
4040ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡೋತಿ 
4041ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ದಂಡೋತಿ 
4042ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಂಡೋತಿ 
4043ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ 
4044ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುತ್ತಗಾ 
4045ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುತ್ತಗಾ 
4046ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತರಿತಂಡಾ) ಸೇವಾನಗರ 
4047ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಭಂಕೂರ 
4048ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ),ಭಂಕೂರ 
4049ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಭಂಕೂರ 
4050ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಭಂಕೂರ 
4051ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕೂರ 
4052ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಭಂಕೂರ 
4053ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಭಂಕೂರ 
4054ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕೂರ 
4055ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಭಂಕೂರ 
4056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಂಕೂರವಾಡಿ 
4057ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವಣಗಿ 
4058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ದರಗಿ 
4059ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾಗೋಡಿ 
4060ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗೋಡಿ 
4061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುಡಬೂಳ 
4062ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳ 
4063ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮರಗೋಳ 
4064ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮರಗೋಳ 
4065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲ ಭಾಗ),ಮೊಗಲಾ 
4066ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೊಗಲಾ 
4067ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡತ್ ಬಜಾರ್ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4068ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡತ್ ಬಜಾರ್ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4069ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4070ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4071ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ. ಮಿಟಿಂಗ ಹಾಲ್‌ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4072ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
4073ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ. (ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4074ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ್‌ ತಾಂಡಾ,ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ 
4075ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸ್ಟೇಷನ ತಾಂಡಾ, ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ 
4076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಗ್ಗಾಂವ ರೋಡ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ್ 
4077ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಕ-ಕಮಾನ ಚುಂಗಿನಾಕಾ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4078ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಆಸ್ಸಾರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4079ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಆಸ್ಸಾರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4080ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4081ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4082ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಚಿತ್ತಾಪೂರ್ 
4083ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಪೇಠ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್ 
4084ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
4085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
4086ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
4087ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
4088ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
4089ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4090ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿತ್ತಾಪುರ 
4091ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆಳಗೇರಿ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್ 
4092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆಳಗೇರಿ,ಚಿತ್ತಾಪೂರ್ 
4093ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಯರಗಲ್ 
4094ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಯರಗಲ್ 
4095ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.,ಶಂಕರವಾಡಿ 
4096ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿ 
4097ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿ 
4098ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ನಗರ 
4099ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗಾಂಧಿ ನಗರ 
40100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ 
40101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದಿಗ್ಗಾಂವ 
40102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( (ಎಡಭಾಗ),ದಿಗ್ಗಾಂವ 
40103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದಿಗ್ಗಾಂವ 
40104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಿಗ್ಗಾಂವ 
40105ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ) ಪೇಠ ರಾವೂರ 
40106ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಾವೂರ 
40107ಸಚಿದಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ರಾವೂರ 
40108ಸಚಿದಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಾವೂರ 
40109ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರಾವೂರ್ 
40110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್) (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರಾವುರ್ 
40111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾವೂರ 
40112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾವೂರ 
40113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ), ಹೊನಗುಂಟಾ 
40114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹೊನಗುಂಟಾ 
40115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹೊನಗುಂಟಾ 
40116ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊನಗುಂಟಾ 
40117ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ) ಹೊನಗುಂಟಾ 
40118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರವಾಡಿ ಹೊನಗುಂಟಾ 
40119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಿಹಳ್ಳಿ 
40120ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಗಿ 
40121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಉರ್ದು (ಎಡ ಭಾಗ),ಇಂಗಳಗಿ 
40122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಬಲ ಭಾಗ) ಇಂಗಳಗಿ 
40123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಎಡ ಭಾಗ),ಇಂಗಳಗಿ 
40124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರ ಇಂಗಳಗಿ 
40125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಕಣಿ,ವಾಡಿ 
40126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವನಖಣಿ, ವಾಡಿ 
40127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆರಿತಾಂಡಾ,ವಾಡಿ 
40128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆರಿತಾಂಡಾ,ವಾಡಿ 
40129ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ವಾಡಿ 
40130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರ್ದು(ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40131ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜಾಂಬವೀರ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿ 
40132ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಂಬವೀರ ಕಾಲೋನಿ ವಾಡಿ 
40133ಚೌಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40134ಚೌಡೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಬಲಭಾಗ)ವಾಡಿ 
40135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ವಾಡಿ 
40136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಾಡಿ 
40137ಮಿನಿರೋಜಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40138ಮಿನಿರೋಜಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40139ವಿ.ಪಿ. ನಾಯಕ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ,(ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40140ಯುನಿಯನ್ ಕಚೇರಿ ಎಸಿಸಿ ಕಾಲನಿ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40141ವಿ.ಪಿ.ನಾಯಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40142ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೀಮನಗರ ವಾಡಿ 
40143ಯುನಿಯನ್ ಕಚೇರಿ ಎಸಿಸಿ ಕಾಲನಿ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40144ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40146ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ) 
40147ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ) 
40148ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ (ಬಲಭಾಗ) ವಾಡಿ 
40149ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ, (ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮೀಪ) ವಾಡಿ 
40150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಬಲ ಭಾಗ ) ವಾಡಿ 
40151ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡ (ರೆಸ್ಟ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾ) ವಾಡಿ 
40152ಅಲ್ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕಂ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿ 
40153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ವಿಜಯನಗರ, ವಾಡಿ 
40154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಿಜಯನಗರ ವಾಡಿ 
40155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ವಾಡಿ 
40156ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ವಾಡಿ 
40157ಗಣೇಶ ಹಾಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾಟರ್ಸಹನುಮಾನ ನಗರ,ವಾಡಿ 
40158ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ವಾಡಿ 
40159ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿ 
40160ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿ 
40161ಸೆಂಟ ಅಂಬ್ರೂಸ್ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿ ವಾಡಿ 
40162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ 
40163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ 
40164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕರದಾಳ 
40165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕರದಾಳ 
40166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಸಾತನೂರ 
40167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಸಾತನೂರ 
40168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಹೊಸೂರ 
40169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸೂರ 
40170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಡೋಣಗಾಂವ 
40171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಡೋಣಗಾಂವ 
40172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ 
40173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಕಮರವಾಡಿ 
40174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ಕಮರವಾಡಿ 
40175ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪೂರ 
40176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕುಂದನೂರ 
40177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕುಂದನೂರ 
40178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಚಾಮನೂರ 
40179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಬಳವಡಗಿ 
40180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಬಳವಡಗಿ 
40181ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಲಕ್ಕಟ್ಟಾ 
40182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಕ್ಕಟ್ಟಾ 
40183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯಾ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಲಕಟ್ಟಾ 
40184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಹಲಕಟ್ಟಾ 
40185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಲಕಟ್ಟಾ 
40186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ 
40187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ. 
40188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ 
40189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ 
40190ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ) ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ 
40191ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ 
40192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಭಂಕಲಗಾ 
40193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲಭಾಗ) ಭಂಕಲಗಾ 
40194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ರಾಜೋಳ 
40195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ರಾಜೋಳ 
40196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಕೆ) 
40197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲುರ (ಕೆ) 
40198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ 
40199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ 
40200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ 
40201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ಕೊಂಚೂರ 
40202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕೊಂಚೂರ 
40203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬೂರ 
40204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಕುಂದಾ 
40205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಗ (ಎನ್‌) 
40206ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು)(ಎಡ ಭಾಗ),ನಾಲವಾರ 
40207ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು)(ಬಲಭಾಗ),ನಾಲವಾರ 
40208ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ನಾಲವಾರ 
40209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಎಡಭಾಗ),ನಾಲವಾರ 
40210ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ) ನಾಲವಾರ 
40211ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು) (ಬಲ ಭಾಗ)ನಾಲವಾರ 
40212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಶನ್ 
40213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ),ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಶನ 
40214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ನಾಲವಾರ(ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ) 
40215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಾಲವಾರ(ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ) 
40216ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ 
40217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ(ನಾಲವಾರ) 
40218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ನಾಲವಾರ) 
40219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕನೂರ 
40220ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದಂಡಗುಂಡ 
40221ಸರಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಗುಂಡ 
40222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) 
40223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) 
40224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ (ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) 
40225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ (ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) 
40226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ರಾಮತೀರ್ಥ 
40227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾಮತಿರ್ಥ 
40228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
40229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ),ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
40230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
40231ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ), ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
40232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ),ಬೆಳಗೇರಾ 
40233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ಬೆಳಗೇರಾ 
40234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಗಿ ತಾಂಡಾ (ಬೆಳಗೇರಾ) 
40235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಯಾಗಾಪೂರ 
40236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಯಾಗಾಪೂರ 
40237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ (ಶಿವನಗರ)ಯಾಗಾಪೂರ 
40238ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಂದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ,ಯಾಗಾಪೂರ 
40239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಸೂಗೂರ(ಎನ್‌) 
40240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಸೂಗೂರ(ಎನ್‌) 
40241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರನೂರ 
40242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಡಗಿ(N) 
40243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 
40244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 
40245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಾಲೆ ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 
40246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 
40247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ),ಕೋಲ್ಲೂರ 
40248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಕೊಲ್ಲೂರ 
40249ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕೊಲ್ಲೂರ 
40250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ತರಕಸಪೇಠ 
40251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ತರಕಸಪೇಠ 
40252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಸನ್ನತಿ 
40253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಸನ್ನತಿ 
40254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕನಗನಹಳ್ಳಿ 
40255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಳಂಡಗೇರಾ 
40256ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬನಹಟ್ಟಿ 
40257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.