ಲೋಕ ಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ - 2019 - ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
GE to Lok Sabha 2019 - Electoral Rolls – Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
431ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
432ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
434ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 
435ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
436ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
437ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) 
438ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
439ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4312ಜಗದಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4313ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4316ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) 
4320ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
4321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟ ಡ) 
4322ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
4323ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4326ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4327ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4328ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
4329ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
4330ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4331ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4332ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4333ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
4334ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) 
4335ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
4336ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4337ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4338ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4339ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4340ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4341ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4342ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4343ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4344ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4345ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಸೊಂತ 
4346ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು) 
4348ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) 
4349ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
4352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) 
4353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಬೋದನ 
4359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೋದನವಾಡಿ 
4360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಭೋದನ 
4361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ 
4364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ 
4365ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4366ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4367ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4368ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4369ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4370ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4371ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4372ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
4373ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4374ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
4375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4376ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
4377ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ (ಕನ್ಯಾ) (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ 
4378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ಯಾ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4380ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4384ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4386ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದಸ್ತಾಪೂರ 
4390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದಸ್ತಾಪೂರ 
4391ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
4396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
4397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
4398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
4399ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
43104ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) 
43105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43106ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43108ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
43113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚನಸೂರ(ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) 
43114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚನಸೂರ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43115ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
43116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 
43118ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43119ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43120ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43121ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43122ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43123ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) 
43124ನರೋಣಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಎಡ ಭಾಗ) 
43125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
43128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 
43133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) 
43134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀವಣಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43135ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ) 
43136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
43137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಿ(ಕೆ)ಎಡ ಭಾಗ 
43138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಿ(ಕೆ)ಬಲ ಭಾಗ 
43139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43144ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 
43145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಗಾ(ಎಡ ಭಾಗ) 
43147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಗಾ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಳೆಕಟ್ಟಡ 
43155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 
43156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ(ಎಡ ಭಾಗ) 
43157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) 
43159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ವಾಡಿ) 
43163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43166ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43167ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
43170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
43172ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾದ ಬಿ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43173ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾದ ಬಿ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಣಜಲಖೇಡ 
43175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಣಜಲಖೇಡ 
43176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43182ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಹರಸೂರ 
43183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) 
43185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) 
43186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ)(ಬಲ ಭಾಗ) 
43192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ)(ಎಡ ಭಾಗ) 
43193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43196ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
43198ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) 
43201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಸನೂರ 
43202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕುಸನೂರ 
43203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೃಪತುಂಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ 
43204ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಕುಸನೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 
43205ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಕುಸನೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
43206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43209ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43210ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸನೂರ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಳಗನೂರ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಳಗನೂರ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
43219ಕುವೆಂಪು ಶರಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43220ಕುವೆಂಪು ಶರಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43221ಕುವೆಂಪು ಶರಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದೂರ ಕೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) 
43223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) 
43224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) 
43225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43227ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43228ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮರತೂರ 
43229ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಮರತೂರ 
43230ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮರತೂರ 
43231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲ ಭಾಗ 
43234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43239ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ(ಕೆ) (ಎಡ ಭಾಗ) 
43240ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಶಿಬಿರಕಟ್ಟಿ 
43241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಶಿಬಿರಕಟ್ಟಿ 
43242ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43243ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ಹರಿಜನವಾಡಾ 
43244ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ(ಕೆ) (ಬಲ ಭಾಗ) 
43245ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಎಡ ಭಾಗ 
43246ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲ ಭಾಗ 
43247ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಧ್ಯ ಭಾಗ 
43248ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣೆ 
43249ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕೋಣೆ 
43250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
43251ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43252ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 
43253ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಇಂಜನ ಫೈಲ 
43254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೊ ಪೈಲ್ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43255ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣ ಮಠ 
43256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೊ ಫೈಲ್ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ 
43257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೊ ಫೈಲ್ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ 
43258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43260ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43261ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43262ಗೋವರ್ಧನಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) 
43263ಗೋವರ್ಧನ ಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43264ಗೋವರ್ಧನ ಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ (ಮಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 
43265ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43266ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43267ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯೂ.ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಶಾಹಬಾದ(ಎಡ ಭಾಗ) 
43268ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯೂ.ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟೇಷನ ರೋಡ ಶಾಹಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43269ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ 
43270ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43271ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ) 
43272ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43273ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43274ಸರಕಾರಿ ವೆಟರನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್‌ ರೂಮ 
43275ಗೋವರ್ಧನ ಲಾಲ ವರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43276ಹೊಸ ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸ್ಟಾಫ ರೂಮ್‌ 
43277ಮ್ಯೂನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮೀಷನರ್ ರೂಮ 
43278ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ 
43279ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರಮಡ್ಡಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43280ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ವಡ್ಡರ ಸಂಘ .(ಬಲ ಭಾಗ) 
43281ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ವಡ್ಡರ ಸಂಘ.(ಎಡ ಭಾಗ) 
43282ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಉಪ್ಪರಮಡ್ಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43283ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋವರ ಮಡ್ಡಿ-2 
43284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅದಿತೀರ್ಥ ಮಠ ಕೆಳಗಿನ ಮಡ್ಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ) 
43285ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ 
43286ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ(ಎಡ ಭಾಗ 
43287ಎಚ್.ಎಂ.ಪಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43288ನೋಟಿಫೈಡ್‌ ಎರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಲಯ ಎಚ್‌. ಎಮ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ 
43289ಮೌಂಟ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾನವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಎ.ಬಿ.ಎಲ್‌. ಕಾಲೋನಿ 
43290ಮೌಂಟ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಕಾನವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಎ.ಬಿ.ಎಲ್‌. ಕಾಲೋನಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) 
43292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) 
43293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.