2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
Search your Name in Final Electoral roll 2018
 
ಜಿಲ್ಲೆ / District :
ಹೆಸರು / Name :
ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು / Relation Name :
ಲಿಂಗ / Sex :
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ / Assembly Constituency :
 
No.Of Users
No.Of Users
   
Scroll to Top