ಹಿಂದೆ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ ಟಿ ಐ)

 

ಕಡತ‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2020-21

              ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಭಾಗ - 2020
              ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗ - 2020
 

ಕಡತ‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2019-20

                ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳು-2019
                ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ-2019
                ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗ-2019

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS