ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
281ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಾಳ
282ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಯಂಭತ್ನಾಳ
283ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ, ಯಂಭತ್ನಾಳ
284ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಉಕ್ಕಲಿ
285ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉಕ್ಕಲಿ
286ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಉಕ್ಕಲಿ
287ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಉಕ್ಕಲಿ
288ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಉಕ್ಕಲಿ
289ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 14 ಉಕ್ಕಲಿ
2810ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಉಕ್ಕಲಿ
2811ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಉಕ್ಕಲಿ
2812ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ ,ಕೋಣೆ ನಂ 10 ಉಕ್ಕಲಿ
2813ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉಕ್ಕಲಿ ತಾಂಡಾ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಉಕ್ಕಲಿ
2814ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
2815ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಡೋಣೂರ
2816ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಡೋಣೂರ
2817ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಡೋಣೂರ
2818ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಡೋಣೂರ
2819ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಿಸನಾಳ
2820ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಬಿಸನಾಳ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.