ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
301ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ
302ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ
303ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
304ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
305ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 16 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಆದರ್ಶ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
306ಆನುದಾನಿತ ಹರಳಯ್ಯಾ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
307ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 45 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆ ಸಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
308ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 45 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆ ಸಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
309ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ.
3010ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 24 ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕೆ ಎಚ್‌ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯಪುರ.
3011ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ
3012ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ
3013ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ
3014ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಭೂತನಾಳ ಎಲ್ ಟಿ
3015ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರ
3016ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ ಕೋಣೆ ವಿಜಯಪುರ
3017ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
3018ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
3019ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
3020ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 31 ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.