ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
941ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.05, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ
945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ನೇತ್ರವತಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
946ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
947ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-7, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
948ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
949ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ. 3, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
9410ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ. 2, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
9411ಡಾ! ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9412ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9413ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9414ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಭತ್ರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಭತ್ರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9419ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ
9420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಪಟೇಲ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.