ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
981ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳವರ್ತಿ
982ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ
983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಗಳೇರಹಟ್ಟಿ
984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ
985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ
986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ
987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟ
988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋದೂರು
9810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಜಾಜೂರು (ಮ)
9811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ-2 ರೂ.ನಂ-2 ಕಾಮಸಮುದ್ರ (ಜಾಜೂರು (ಮ)
9812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು-1 ರೂ ನಂ-1 ಜಾಜೂರು
9813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು (ರೂ.ನಂ-2)ಜಾಜೂರು - 2
9814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ.ನಂ.1) ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1
9815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ.ನಂ.2) ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2
9816ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರುವನೂರು (ರೂಂ.ನಂ.1) ತುರುವನೂರು-1
9817ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ..2) ತುರುವನೂರು
9818ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ತುರುವನೂರು
9819ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2)ತುರುವನೂರು
9820ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ರೂಂ ನಂ.1) ತುರುವನೂರು
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.