2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1441ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಹುಡ್ಯMRSupp1
1442ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
1443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಲೇವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
1444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
1445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
1446ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಸನಪಲ್ಲಿMRSupp1
1447ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
1448ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದಿಮಡುಗು-1MRSupp1
1449ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದಿಮಡುಗು-2MRSupp1
14410ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ತಮುರಿMRSupp1
14411ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದೂರುMRSupp1
14412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ.ಕೊತ್ತೂರುMRSupp1
14413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮಜರಾ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿಗಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14414ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಲ್ಲಾರ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14415ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಪಾತೂರುMRSupp1
14417ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14418ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಮ್. ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14419ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಂಬರಪಲ್ಲಿMRSupp1
14420ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಟಪಲ್ಲಿMRSupp1
14421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಸಿವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14423ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಟಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14424ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14425ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿMRSupp1
14426ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈ ಕೊತ್ತೂರುMRSupp1
14427ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಕಲ್ಲೂರುMRSupp1
14428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ. ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14429ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಯಪಲ್ಲಿMRSupp1
14430ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಗುವಚಿಂತಪಲ್ಲಿMRSupp1
14431ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು-1MRSupp1
14432ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರಾಯಲ್ಪಾಡು-2MRSupp1
14433ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಜೇವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14434ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಿರೆಡ್ಡಿಗಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14435ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14436ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. -1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡಗಲ್ 1MRSupp1
14437ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡಗಲ್ 2MRSupp1
14438ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರದ ಭಾಗ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-1MRSupp1
14439ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-2MRSupp1
14440ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-3MRSupp1
14441ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ-4MRSupp1
14442ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಗವಪಾಪಿಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡMRSupp1
14445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14446ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದರಂಕಪಲ್ಲಿMRSupp1
14447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14448ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿಂಕಲವಾರಪಲ್ಲಿMRSupp1
14449ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುMRSupp1
14450ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡ್ಯಾಲMRSupp1
14451ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿMRSupp1
14452.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14453ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಗವ ಮೊರಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14454ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅವಗಾನಪಲ್ಲಿMRSupp1
14455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಲೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
14456ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜೇಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14457ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮಗಾರಿಪೇಟೆMRSupp1
14458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14459ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪವಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14460ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಾಮರಿMRSupp1
14461ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾತ ನೆಲವಂಕಿMRSupp1
14462ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿMRSupp1
14463ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚಿನೀಳ್ಳಕೋಟೆMRSupp1
14464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡತಾತಗಡ್ಡMRSupp1
14466ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಚ್ಚಾರಮಾ ಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲವಂಕಿMRSupp1
14468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14469ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14470ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಪೇಟೆMRSupp1
14471ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
14472ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಸಂದ್ರMRSupp1
14473ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾತಕೋಟೆMRSupp1
14474ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಸಂದ್ರMRSupp1
14475ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14476ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಡಿಗೋಳ್MRSupp1
14478ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಚ್ಚಲಗಡ್ಡMRSupp1
14479ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮತಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14480ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1
14481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪರಪಲ್ಲಿMRSupp1
14482ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುರಕಾಯಿಲಕೋಟೆMRSupp1
14483ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ. ಜೇಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14484ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಗುರಕೋಟೆMRSupp1
14485ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಾ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
14486ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮತಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಲದೋಣಿMRSupp1
14488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14489ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂತಾರ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14490ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿMRSupp1
14491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರವಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14492ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಪಲ್ಲಿMRSupp1
14494ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
14495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
14496ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲವಾಟMRSupp1
14497ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಿಕುಂಟೆMRSupp1
14498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14499ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಯಚ್ಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
144101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಣೂರುMRSupp1
144102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಂಬಾಲMRSupp1
144103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ರಗುಳಿMRSupp1
144104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾತಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
144105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ಣಪಲ್ಲಿMRSupp1
144106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳಗುರ್ಕಿMRSupp1
144107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡವಿಚಂಬಕೂರುMRSupp1
144108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿMRSupp1
144109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಇಮರಕುಂಟೆMRSupp1
144112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
144113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
144114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನಿಗಾನಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
144115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀಲಟುರುMRSupp1
144116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಪಲ್ಲಿMRSupp1
144117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿMRSupp1
144118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೆ. ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ (ಮ)MRSupp1
144119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಜೆ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
144120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುವಾರMRSupp1
144121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಬಂಡಪಲ್ಲಿMRSupp1
144122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144123ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಮ್ಮಕುಂಟೆMRSupp1
144124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊದಲಿMRSupp1
144125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಜಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿನ್ನಲಿMRSupp1
144128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆMRSupp1
144129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಲಕುಪ್ಪMRSupp1
144130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
144131ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಯಿನಾಚಿಪಲ್ಲಿ(ಇಂದಿರಾನಗರ)MRSupp1
144132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾತಪಲ್ಲಿMRSupp1
144133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಂಬಗಿರಿMRSupp1
144134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದ್ವಾರಸಂದ್ರMRSupp1
144135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೂರುMRSupp1
144137ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144138ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2, ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144139ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144140ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144141ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾರಸ್ತೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144142ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144143ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್.MRSupp1
144144ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144145ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರೋಜಿನಿ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144146ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರೋಜಿನಿ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144147ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144148ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144149ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144150ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144151ಕೊಠಡಿ ಸಂ.5, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144152ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144153ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144154ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
144155ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
144156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಹೊಗಳಗೆರೆMRSupp1
144157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
144158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
144159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಚನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
144160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರಾಜಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
144161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಕಾರಂಗಿMRSupp1
144162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಪಾತ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿMRSupp1
144163ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ-1MRSupp1
144164ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ-2MRSupp1
144165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗಿಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉನಿಕಿಲಿMRSupp1
144168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
144169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
144171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಮಾಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೈ ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
144175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
144176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲವಕುಂಟೆMRSupp1
144177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ. ಹೊಸೂರುMRSupp1
144178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಳ್ಯMRSupp1
144179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರMRSupp1
144181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಟMRSupp1
144183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
144185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀಲಟೂರುMRSupp1
144186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಚಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
144187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ (ಮ)MRSupp1
144188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಟ್ಟಿಕುಂಟೆMRSupp1
144189ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಿಕೆರೆMRSupp1
144190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಚೆರುವುMRSupp1
144192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಮನತ್ತMRSupp1
144193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿMRSupp1
144194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
144195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
144196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
144197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಗೆರೆMRSupp1
144198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿವಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
144200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
144201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯMRSupp1
144202ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144203ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ದಳಸನೂರುMRSupp1
144204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಹಳ್ಳಿMRSupp1
144205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಸಂದ್ರMRSupp1
144206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಚ್.ಜಿ.ಹೊಸೂರುMRSupp1
144207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
144208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಳಕುಂಟೆMRSupp1
144209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆMRSupp1
144210ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಯಲ್ದೂರುMRSupp1
144211ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಯಲ್ದೂರುMRSupp1
144212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲ್ದೂರುMRSupp1
144213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಡೇರಿMRSupp1
144214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಪುರMRSupp1
144215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಡ್ಲ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
144216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂಲುಪುರMRSupp1
144217ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆMRSupp1
144218ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆMRSupp1
144219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾದಮಂಗಲMRSupp1
144220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗವಾದಿMRSupp1
144221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
144223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
144226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳತೂರುMRSupp1
144227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀತರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
144228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯದರೂರುMRSupp1
144229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144232ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಳೂರುMRSupp1
144233ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಳೂರುMRSupp1
144234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜನಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾನರಾಶಿMRSupp1
144236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತಂಡೂರುMRSupp1
144237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಕಿನತ್ತMRSupp1
144238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಲೇರಿMRSupp1
144240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಮಟ್ನಹಳ್ಳಿ(ಮ)MRSupp1
144242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಟ್ಲಿMRSupp1
144243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೂರ್ (ಮ)MRSupp1
144245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
144246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುರಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವಾಡಿMRSupp1
144248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವಾಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
144249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144250ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಂತಮಾಕಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
144251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರMRSupp1
144252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಗತ್ತೂರುMRSupp1
144253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಜಳನಗರMRSupp1
144254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಣ್ಣಂಗೂರುMRSupp1
144255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMRSupp1
144259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಿನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜನ್ನಗಟ್ಟMRSupp1
144261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕತಟ್ಟಿMRSupp1
144262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಾಂಬೂದಿ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
144263ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಗಟೂರು-1MRSupp1
144264ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಗಟೂರು-2MRSupp1
144265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಸುಗಟೂರು-3MRSupp1
144266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ) ಗೌಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
144267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದವಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144268ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೂರುMRSupp1
144270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಂಬರಿMRSupp1
144271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
144272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೇಷಾಪುರMRSupp1
144273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
144274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಿಲಿMRSupp1
144275ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಾಳMRSupp1
144276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆMRSupp1
144278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
144280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡಾಲMRSupp1
144282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯMRSupp1
144283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
144284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಘಟ್ಟMRSupp1
144285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
144287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
144288ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.