2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಅಗರ-1MRSupp1
1452ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಅಗರ-2MRSupp1
1453ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1454ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುಕುನಕುಂಟೆMRSupp1
1456ಸೇಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಕುಂಟೆMRSupp1
1457ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
1458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
1459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಿಕೆರೆMRSupp1
14510ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14511ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುಮಣಿMRSupp1
14513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಅನಂತಪುರMRSupp1
14514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಣಿMRSupp1
14515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಬೈಯ್ಯಪಲ್ಲಿMRSupp1
14516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14518ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿMRSupp1
14519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗವಾದಿMRSupp1
14520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14521ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
14522ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14524ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ -1MRSupp1
14525ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ-2MRSupp1
14526ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14527ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14529ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
14530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಕಲ್MRSupp1
14531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಲದೇವಿMRSupp1
14533ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಚ್ಚನಕುಂಟೆMRSupp1
14534ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುನಿಬಂಡೆMRSupp1
14535ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಿಕೆರೆMRSupp1
14536ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾತಿಘಟ್ಟನಡಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
14537ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಡಿದೇರುMRSupp1
14538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಕೂರುMRSupp1
14539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಪಕುಂಟೆMRSupp1
14541ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗವಾರMRSupp1
14542ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದೂರುMRSupp1
14543ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಷ್ಠೂರುMRSupp1
14545ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಮರವೇಮನೆMRSupp1
14546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5,ಬೈರಕೂರು-3MRSupp1
14547ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರುಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14548ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಬೈರಕೂರು-2MRSupp1
14549ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆತ್ತಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14550ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರಕೂರು-1MRSupp1
14551ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರಗಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್MRSupp1
14553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳಸಂದ್ರMRSupp1
14554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಸಂದ್ರMRSupp1
14555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೇಕೆರೆMRSupp1
14556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಗ್ಗಸಂದ್ರMRSupp1
14557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಡಿಯನೂರುMRSupp1
14559ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14560ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಡುಮಲೆ-1MRSupp1
14561ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಡುಮಲೆ-2MRSupp1
14562ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಘಟ್ಟMRSupp1
14563ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಣಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಹೇರುMRSupp1
14566ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMRSupp1
14567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇವಹಳ್ಳಿMRSupp1
14568ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರಾ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರಸಮಂಗಲMRSupp1
14571ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಗಲಿ-1MRSupp1
14572ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-2MRSupp1
14573ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-3MRSupp1
14574ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4,ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ನಂಗಲಿ-4MRSupp1
14575ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಯಲುವಹಳ್ಳಿMRSupp1
14576ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಗಲಿ-5MRSupp1
14577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟನೂರುMRSupp1
14578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಉಪ್ಪರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಉಗಣಿMRSupp1
14580ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಚಮಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14581ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
14582ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆMRSupp1
14583ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗಡ್ಡೂರುMRSupp1
14584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಕುಪ್ಪMRSupp1
14585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕುಪ್ಪMRSupp1
14586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾತಿಕಲ್ಲುMRSupp1
14587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪದ್ಮಘಟ್ಟMRSupp1
14588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14589ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
14591ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14592ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಪ್ಪಲಮಡುಗುMRSupp1
14593ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಪ್ಪಲಮಡಗುMRSupp1
14594ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14595ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
14596ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಘಟ್ಟMRSupp1
14597ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14598ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14599ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೊಸೂರುMRSupp1
145100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತನೂರುMRSupp1
145101ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತನೂರುMRSupp1
145102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊಂಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿMRSupp1
145106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರೀಪುರMRSupp1
145107ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಹತ್ತಿರ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145108ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಹತ್ತಿರ , ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145109ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145110ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ , ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145111ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145112ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145113ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು),ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145114ಕೊಠಡಿ ನಂ-2,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145115ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145116ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145117ಕೊಠಡಿ ನಂ-1,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMRSupp1
145118ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ, ಮುಳಬಾಗಲುMRSupp1
145119ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ಯಾಲ ಪೇಟೆ ಹಳೇ ಎ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145121ಕೊಠಡಿ ನಂ.5,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು),ಪಶ್ಚಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145122ಕೊಠಡಿ ನಂ.6,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು),ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145123ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಮುಳಬಾಗಲುMRSupp1
145124ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145125ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಡಿ ವಿ ಜಿ,ರಸ್ತೆ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145127ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145128ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ,ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145131ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ವಿಮ) ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145132ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ)ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145133ಲೌರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ) ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಎದುರು, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145134ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145135ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMRSupp1
145136ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ,ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145137ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್MRSupp1
145138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇತಾಜಿ ನಗರ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145139ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಹತ್ತಿರ,ರಣಬೇರಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMRSupp1
145140ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145141ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿದ್ತಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145142ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಬಳೆ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಸೋಮೇಶ್ಮುವರಪಾಳ್ಯ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್MRSupp1
145143ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಲೀಫಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಮುಳಬಾಗಿಲುMRSupp1
145144ಕೊಠಡಿ ನಂ-2,ಬಳೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145145ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145146ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3,ಬಳೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ, ಪೂರ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್-35MRSupp1
145147ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ನೂತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ,ಸೋಮೇಶ್ವರಪಾಳ್ಯ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145149ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ಬಳೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ, ಮುಳಬಾಗಲುMRSupp1
145150ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಹಾಂಗೀರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಲುMRSupp1
145151ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಮೀರ್ ಮೊಹಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145152ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಮೀರ್ ಮೊಹಲ್ಲ, ಮುಳಬಾಗಲು ಟೌನ್MRSupp1
145153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಬ್ಬಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
145155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
145156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪದೊಡ್ಡಿMRSupp1
145157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ರಾಮಾಪುರMRSupp1
145159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಕುಂಟೆMRSupp1
145161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಗುಮ್ಮಕಲ್MRSupp1
145162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಂಗೂರುMRSupp1
145165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ನೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
145168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣವಾಡಿMRSupp1
145169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿMRSupp1
145170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
145173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತಮಂಗಳMRSupp1
145174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಂತಪುರMRSupp1
145175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀಮಾಪುರMRSupp1
145177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಟಗೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರಾ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
145180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲೂರುMRSupp1
145181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮದಟ್ಟಿ ಕಾಮನೂರುMRSupp1
145182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145183ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರMRSupp1
145184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಲಾಪುರMRSupp1
145187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಸಲಿ ಅತ್ತಿಕುಂಟೆMRSupp1
145188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
145189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕವತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮಲಪುರMRSupp1
145191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
145192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
145194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
145195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಿಒಬರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲುMRSupp1
145197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬೈಯಪಲ್ಲಿMRSupp1
145198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವುಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿನಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕದೊಡ್ಡಿMRSupp1
145201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಮಂಗಳMRSupp1
145202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀಲಾಗಾಣಿMRSupp1
145205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಾಗಾಣಿMRSupp1
145206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶೀಪುರMRSupp1
145210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಬಣಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145211ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆವಣಿMRSupp1
145212ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವಣಿMRSupp1
145213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಾಪುರMRSupp1
145214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗುಂಟೆMRSupp1
145215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಟ್ಲಬಾವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳಂಗುಂಟೆMRSupp1
145217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆMRSupp1
145218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀಲುಹೊಳಲಿMRSupp1
145220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಣಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
145224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರMRSupp1
145225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ್ಲMRSupp1
145226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೆನತ್ತMRSupp1
145228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪದಕಾಷ್ಟಿMRSupp1
145229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
145230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಪುರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಟುವಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
145236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಿಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
145239ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಠಿMRSupp1
145240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೈದಲಾಪುರMRSupp1
145241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಾಪುರMRSupp1
145242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145243ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಊರುಕುಂಟೆಮಿಟ್ಟೂರುMRSupp1
145246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರMRSupp1
145247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಕೊತ್ತೂರುMRSupp1
145248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವಲ ಮರಕಲಘಟ್ಟMRSupp1
145249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
145251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ತಾಯಲೂರುMRSupp1
145252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಪಲ್ಲಿMRSupp1
145254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇಗಮಡಗುMRSupp1
145255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
145256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಗಿಲೇರುMRSupp1
145259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145260ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರು-1 (ಬ್ಲಾಕ್-1)MRSupp1
145261ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತಾಯಲೂರು(ಬ್ಲಾಕ್-2)MRSupp1
145262ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಯಲೂರುMRSupp1
145263ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ತಾಯಲೂರುMRSupp1
145264ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಂಗೂರುMRSupp1
145265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಸಂದ್ರMRSupp1
145266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನಹಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿMRSupp1
145269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೂಲಪಲ್ಲಿMRSupp1
145270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರMRSupp1
145271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
145272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳಚೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
145273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಅಗರMRSupp1
145274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಚಂಪಲ್ಲಿMRSupp1
145275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ದೇರಿMRSupp1
145276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
145277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
145278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಂಪಾಳ್ಯMRSupp1
145279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.