2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1461ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರುMRSupp1MRSupp1
1462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
1463ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
1464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1MRSupp1
1465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1MRSupp1
1466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
1467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
1468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
1469ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂಗಳMRSupp1MRSupp1
14610ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ದಿನ್ನೆMRSupp1MRSupp1
14611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲೂರುMRSupp1MRSupp1
14612ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14613ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಕೂರುMRSupp1MRSupp1
14614ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐಸಂದ್ರ ಮಿಟ್ಟೂರುMRSupp1MRSupp1
14615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14616ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14618ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14619ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದಿರೇಗೌಡನ ಕೋಟೆMRSupp1MRSupp1
14620ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೆಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14622ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ-1MRSupp1MRSupp1
14623ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ-2MRSupp1MRSupp1
14624ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಾವಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14625ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲ್ಲಗೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14626ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆನ್ನೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14627ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14628ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಕೂರುMRSupp1MRSupp1
14629ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14630ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೇತಮಂಗಲ,MRSupp1MRSupp1
14631ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೇತಮಂಗಲ,MRSupp1MRSupp1
14632ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14633ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14634ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
14637ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1MRSupp1
14638ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14639ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14640ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಾರಿMRSupp1MRSupp1
14641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದರಿಗಾನಕೊಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
14642ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14643ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಜಿ. ಹುಲ್ಕೂರುMRSupp1MRSupp1
14644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಕೂರು ಮಜರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMRSupp1MRSupp1
14645ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೆಂಗಸಂದ್ರMRSupp1MRSupp1
14646ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನ್ನಸಗಾರMRSupp1MRSupp1
14647ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಳೂರುMRSupp1MRSupp1
14648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರ್ವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14649ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14650ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಸಂದ್ರMRSupp1MRSupp1
14651ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಟೂರುMRSupp1MRSupp1
14652ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಂಪಲ್ಲಿ (ಮ)MRSupp1MRSupp1
14653ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರ ಬಲಜೇಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14654ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಜರ ಸೊಣ್ಣಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
14655ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14656ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14657ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರMRSupp1MRSupp1
14658ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14659ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14660ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೊತರಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14661ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14662ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಂಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14663ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರ್ರನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14664ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14665ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಾಗರMRSupp1MRSupp1
14667ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14668ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14669ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಾಪುರMRSupp1MRSupp1
14670ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14671ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14672ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕದರಿಪುರMRSupp1MRSupp1
14673ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಗಲಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
14674ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14675ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
14676ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಳವಾಯಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣೂರುMRSupp1MRSupp1
14679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14680ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14681ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
14682ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌ ನಗರMRSupp1MRSupp1
14683ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗರMRSupp1MRSupp1
14684ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಲ್‌ ನಗರMRSupp1MRSupp1
14685ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊರಮಂಡಲ್ 1MRSupp1MRSupp1
14686ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆMRSupp1MRSupp1
14687ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
14688ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
14689ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1MRSupp1
14690ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1MRSupp1
14691ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
14692ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋರಮಂಡಲ್ 5MRSupp1MRSupp1
14693ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋರಮಂಡಲ್MRSupp1MRSupp1
14694ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ -1MRSupp1MRSupp1
14695ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
14696ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಫೈಲೈಟ್ಸ್ ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
14697ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೌತ್ ವಿಂಗ್ ಕೋರಮಂಡಲ್MRSupp1MRSupp1
14698ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್‌. ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಹಾಲ್‌MRSupp1MRSupp1
14699ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜು ಫೈಲೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎನ್.ಡಿ. ಮೈನ್ಸ್MRSupp1MRSupp1
146100ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಲುಗು ಲೈನ್ ಕೆನಡೀಸ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಸೌತ್MRSupp1MRSupp1
146101ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 3MRSupp1MRSupp1
146102ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 4MRSupp1MRSupp1
146103ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ 5MRSupp1MRSupp1
146104ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನೆಹರು ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂ ಪೇಟ್ 6MRSupp1MRSupp1
146105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂ ಪೇಟೆ 7MRSupp1MRSupp1
146106ನೆಹರು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟ್‌ 8MRSupp1MRSupp1
146107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರಿಗಾಂಪೇಟ್‌MRSupp1MRSupp1
146108ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉರಿಗಾಂಪೇಟ್‌-10MRSupp1MRSupp1
146109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರMRSupp1MRSupp1
146110ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆನಡೀಸ್MRSupp1MRSupp1
146111ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆನ್ನಡೀಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
146112ಹಳೇ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಕಾಲೋನಿ-1MRSupp1MRSupp1
146113ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ 2MRSupp1MRSupp1
146114ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ.ಮೈನ್ಸ್MRSupp1MRSupp1
146115ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೆನ್ನಡೀಸ್MRSupp1MRSupp1
146116ಕೇರಳ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಉರಿಗಾಂ-2MRSupp1MRSupp1
146117ಮಹಾವೀರ ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶ ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146118ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 2MRSupp1MRSupp1
146119ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 3MRSupp1MRSupp1
146120ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 3MRSupp1MRSupp1
146121ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಳೇ ಸ್ವರ್ಣಕುಪ್ಪಂ ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146122ವಾಣಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ 1MRSupp1MRSupp1
146123ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ -5MRSupp1MRSupp1
146124ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ವಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ ಪೇಟೆ 6MRSupp1MRSupp1
146125ವಾಣಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ 2MRSupp1MRSupp1
146126ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಾಲಿಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 7MRSupp1MRSupp1
146127ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 8MRSupp1MRSupp1
146128ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 9MRSupp1MRSupp1
146129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮೊಮಿನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 10MRSupp1MRSupp1
146130ಮಹಾವೀರ ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಲ್‌ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 11MRSupp1MRSupp1
146131ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಎನ್.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಉರಿಗಾಂ-1MRSupp1MRSupp1
146132ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ಕ್ಲಬ್‌ ಉರಿಗಾಂ 3MRSupp1MRSupp1
146133ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎನ್.ಟಿ.ಬ್ಲಾಕ್ ಉರಿಗಾಂ 2MRSupp1MRSupp1
146134ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇ.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂ 1MRSupp1MRSupp1
146135ಸೇವಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 12MRSupp1MRSupp1
146136ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಉರಿಗಾಂ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
146137ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 13MRSupp1MRSupp1
146138ಕೊಠಡಿ.ನಂ.1 ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 14MRSupp1MRSupp1
146139ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸೇವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 14MRSupp1MRSupp1
146140ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 15MRSupp1MRSupp1
146141ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 16MRSupp1MRSupp1
146142ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 16MRSupp1MRSupp1
146143ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146144ಎಂ.ಇ.ಎಲ್‌.ಐ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉರಿಗಾಂMRSupp1MRSupp1
146145ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 1MRSupp1MRSupp1
146146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ ಉರಿಗಾಂ 5MRSupp1MRSupp1
146147ಸೇಂಟ್‌ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 2MRSupp1MRSupp1
146148ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂ 6MRSupp1MRSupp1
146149ಎಂ.ಇ.ಎಲ್‌.ಐ.ಎಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉರಿಗಾಂ 7MRSupp1MRSupp1
146150ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 18MRSupp1MRSupp1
146151ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 19MRSupp1MRSupp1
146152ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಉರಿಗಾಂMRSupp1MRSupp1
146153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಬ್ಲಾಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 3MRSupp1MRSupp1
146154ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 20MRSupp1MRSupp1
146155ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 21MRSupp1MRSupp1
146156ಸೇಂಟ್‌ ತೆರೆಸಾ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 22MRSupp1MRSupp1
146157ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್‌ 23MRSupp1MRSupp1
146158ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾಮಮದಿರ ಉತ್ತರ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗ ಸ್ವರ್ಣನಗರ, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್‌ 24MRSupp1MRSupp1
146159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಟ್ಟೆಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
146160ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ ರೀಡಿಂಗ್‌ ರೂಂ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಪುರಂMRSupp1MRSupp1
146161ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ 26MRSupp1MRSupp1
146162ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ-27MRSupp1MRSupp1
146163ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 4MRSupp1MRSupp1
146164ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಫೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್MRSupp1MRSupp1
146165ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಪ್ಸ್-6MRSupp1MRSupp1
146166ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ 7MRSupp1MRSupp1
146167ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಂಪೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್MRSupp1MRSupp1
146168ಸುಮತಿ ಜೈನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆ 28MRSupp1MRSupp1
146169ಕೊಠಡಿ ಸಂ.01, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್MRSupp1MRSupp1
146170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸ್ಕಂMRSupp1MRSupp1
146171ಸುಸೈಪಾಳ್ಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-1MRSupp1MRSupp1
146172ಕೊಠಡಿ ಸಂ.02, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್MRSupp1MRSupp1
146173ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146174ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಾಂಪೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್-9MRSupp1MRSupp1
146176ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಲಿಯಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಪ್ಸ್-10MRSupp1MRSupp1
146177ನಾರ್ಥ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂMRSupp1MRSupp1
146178ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ -11MRSupp1MRSupp1
146179ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಾಂಫೀಯನ್ ರೀಪ್ಸ್MRSupp1MRSupp1
146180ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-4MRSupp1MRSupp1
146181ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲೆಗುಡಸಿMRSupp1MRSupp1
146182ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-5MRSupp1MRSupp1
146183ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೇಟೆMRSupp1MRSupp1
146184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-6MRSupp1MRSupp1
146185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146186ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-4MRSupp1MRSupp1
146187ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-5MRSupp1MRSupp1
146188ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-6MRSupp1MRSupp1
146189ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಹಾಲ್‌ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-7MRSupp1MRSupp1
146190ನಮ್ಪೆರುಮಾಳ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಾಲ್‌ ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-8MRSupp1MRSupp1
146191ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-7MRSupp1MRSupp1
146192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-8MRSupp1MRSupp1
146193ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-9MRSupp1MRSupp1
146194ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್‌ ಮೆಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-10MRSupp1MRSupp1
146195ಇ ಡೇನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-9MRSupp1MRSupp1
146196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146197ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿ.ಎ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ-11MRSupp1MRSupp1
146198ನೂರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಡ್ರಸನ್ ಪೇಟೆ-10MRSupp1MRSupp1
146199ಕೊಠಡಿ ನಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146200ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMRSupp1MRSupp1
146202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
146203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಯಮಾನಗುಡಿಸಲು (ಮ)MRSupp1MRSupp1
146204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಂಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
146205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಚ್ಚೆಪಲ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
146206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕರಸಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
146208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬೂರು(ಮ)MRSupp1MRSupp1
146209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸಿರೆಡ್ಡಿಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರದಘಟ್ಟMRSupp1MRSupp1
146211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪMRSupp1MRSupp1
146212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಗೂರುMRSupp1MRSupp1
146213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತೂರುMRSupp1MRSupp1
146214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂಚಾಂಡ್ಲಹಳ್ಲಿMRSupp1MRSupp1
146216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊತ್ತೂರು(ಮ)MRSupp1MRSupp1
146218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಣಗೆರೆMRSupp1MRSupp1
146220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂಕಲ್MRSupp1MRSupp1
146221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಂಬಳಿMRSupp1MRSupp1
146222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರMRSupp1MRSupp1
146223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನವಾರMRSupp1MRSupp1
146224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಗೆರೆMRSupp1MRSupp1
146226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೀಲವಾರMRSupp1MRSupp1
146227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರMRSupp1MRSupp1
146228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲMRSupp1MRSupp1
146229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
146231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರMRSupp1MRSupp1
146232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರೂರುMRSupp1MRSupp1
146233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕರಬಂಡೆMRSupp1MRSupp1
146234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲುವಲಹಳ್ಳಿMRSupp1MRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.