2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1471ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
1472ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಗಸಂದ್ರMRSupp1
1473ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಬೋಡಿMRSupp1
1476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚದುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಸಂದ್ರMRSupp1
1478ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯನಾದಹಳ್ಳಿMRSupp1
1479ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಂಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14710ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
14711ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸಂದ್ರMRSupp1
14712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡಗೂರುMRSupp1
14713ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರMRSupp1
14714ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಡುಪಳ್ಳಿMRSupp1
14715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
14716ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುತ್ತೂರುMRSupp1
14718ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14719ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14720ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಳಲಿMRSupp1
14721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
14722ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14723ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಳ್ಳಂಗೆರೆMRSupp1
14724ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಳ್ಳಂಗೆರೆ-2,MRSupp1
14725ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಕುಂಟೆMRSupp1
14726ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಬ್ಬಣಿMRSupp1
14727ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಷಾಪೂರುMRSupp1
14728ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಾರಂಘಟ್ಟMRSupp1
14729ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14730ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರMRSupp1
14731ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
14732ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿರೇಸಂದ್ರMRSupp1
14733ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಾಮರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14734ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14735ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14736ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರMRSupp1
14737ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಟ್ರಕುಂಟೆ,MRSupp1
14738ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಟ್ರಕುಂಟೆMRSupp1
14739ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14740ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುದುಕುಳMRSupp1
14741ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಟಿMRSupp1
14742ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಹಾರಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಟ್ನMRSupp1
14744ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ವಾದಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾವಹಳ್ಳಿMRSupp1
14746ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14747ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೇಣುಗೋಪಾಲಪುರMRSupp1
14748ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಾಳMRSupp1
14749ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗೇರಿMRSupp1
14750ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂಲಿಕುಂಟೆMRSupp1
14751ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಮಂಗಲMRSupp1
14752ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಗಳಬೆಲೆMRSupp1
14753ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14754ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14755ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಾವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14756ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಳಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14757ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾವರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14758ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುನ್ಕುಂದMRSupp1
14759ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಮಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14761ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14762ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14763ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14764ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14765ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
14766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1MRSupp1
14767ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14768ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2MRSupp1
14769ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಬೆಲೆMRSupp1
14770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಗಲ್MRSupp1
14771ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕನಂದ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
14772ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐತಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14773ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರಾ ದೊಡ್ಡೂರುMRSupp1
14774ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ , ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌MRSupp1
14775ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MRSupp1
14776ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರುಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MRSupp1
14777ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MRSupp1
14778ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಜೈನ್ ಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್MRSupp1
14779ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14780ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳಬುರ್ಗಿMRSupp1
14781ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮ.ತಿಮ್ಮಪುರMRSupp1
14782ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿಂಬೆಲೆMRSupp1
14783ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14784ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
14785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಮಂಗಲMRSupp1
14786ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ಯಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14787ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMRSupp1
14788ಕೊಠಡಿ ಸಂ ಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ) ಕಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14789ಕೊಠಡಿ ಸಂ ಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ) ಕಾರಹಳ್ಳಿ-1 ಬ್ಲಾಕ್-2MRSupp1
14790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕಾರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
14791ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕೋಡಿMRSupp1
14792ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
14793ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
14794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
14795ಜೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ, ಮೇಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
14796ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14797ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೂಡಗಲ್ಲುMRSupp1
14798ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿ-1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಜರಾ ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
14799ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಜರಾ ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
147100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ ,ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿMRSupp1
147101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ.MRSupp1
147102ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
147103ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೋಲಿಕ್ರಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
147104ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-02MRSupp1
147105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ) ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
147106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
147107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತುಗುಳಿMRSupp1
147108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೆಕಲ್ಲುMRSupp1
147109ಕೊಠಡಿ - 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-1 ಬ್ಲಾಕ್-1MRSupp1
147110ಕೊಠಡಿ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-2 ಬ್ಲಾಕ್-2MRSupp1
147111ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
147112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147113ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147114ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಐ‌ಬಿಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147115ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಐ‌ಬಿಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147116ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147117ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147118ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆMRSupp1
147119ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147120ಐ‌ಬಿ‌ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ) ಗಾಂದಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್-13MRSupp1
147125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಗಾಂದಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147126ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147128ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147130ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147131ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147133ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಉತ್ತರ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147135ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪಶ್ವಿಮ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147136ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ .ಡಿ.ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147137ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147138ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147139ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147140ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147141ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್MRSupp1
147142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
147143ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ)ದೇಶಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
147144ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ-2ಎMRSupp1
147145ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ,MRSupp1
147146ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ) ದೇಶಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
147147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಲವತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗನೂರುMRSupp1
147149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರನಗರ (ಮ)MRSupp1
147150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋರೆಗೌಡನಕೋಟೆMRSupp1
147151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರಳೇಕೆರೆMRSupp1
147152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ)ಚಿನ್ನಕೋಟೆMRSupp1
147153ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ (ವಿಜಯನಗರ-1)MRSupp1
147154ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ (ವಿಜಯನಗರ-2)MRSupp1
147155ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾವೇರಿ ನಗರMRSupp1
147156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಬೆಲೆMRSupp1
147158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರಗನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
147159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿಗಿರಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
147160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
147161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪMRSupp1
147162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೊಪ್ಪMRSupp1
147163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಯನಗುರ್ಕಿMRSupp1
147165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
147170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಮಟಗೆರೆMRSupp1
147172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುವರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಗMRSupp1
147174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗೊಂದಿMRSupp1
147175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾದಿMRSupp1
147176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ) ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿMRSupp1
147177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
147179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರದಾಪುರMRSupp1
147180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೀರೆಕರಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಿಮಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜುಂಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147184ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಅಲಂಬಾಡಿ ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿಗೆರೆMRSupp1
147188ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಕಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
147189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಯಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಕ್ಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
147192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗುಳಿMRSupp1
147193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ರಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147195ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಯಿಸೊಣ್ಣೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ)ಬೂದಿಕೋಟೆMRSupp1
147197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ )ಬೂದಿಕೋಟೆMRSupp1
147198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆMRSupp1
147200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಗುರ್ಕಿMRSupp1
147201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಕ್ಕುಂದMRSupp1
147202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳೇಸಂದ್ರMRSupp1
147203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿMRSupp1
147204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಜರಾ ಹೊಸಮನೆಗಳುMRSupp1
147205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆMRSupp1
147207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಚ್ಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147211ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ )ಕಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
147212ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ) ಕಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
147213ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
147214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಟ್ಟಿಗಲ್ಲುMRSupp1
147216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾನುಗುಟ್ಟMRSupp1
147217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡಗುರ್ಕಿMRSupp1
147219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾಪುರMRSupp1
147220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಯಳಚಮಂದೆMRSupp1
147221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟರಾಮಗುಳ್ಳMRSupp1
147222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
147223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಾಟಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
147224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
147225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ )ಬಲಮಂದೆMRSupp1
147226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ)ಬಲಮಂದೆMRSupp1
147227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147228ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೋಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಗುಟ್ಟೂರುMRSupp1
147230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಆರಿಮಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೀರುಮಂದೆMRSupp1
147232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪುರMRSupp1
147234ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147235ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂತನೂರುMRSupp1
147237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಲಮಡಗುMRSupp1
147238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೂರುMRSupp1
147239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
147240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
147241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತನಿಮಡಗುMRSupp1
147242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳವಂಚಿMRSupp1
147244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಳವಂಚಿMRSupp1
147245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೋಣಿಮಡಗುMRSupp1
147248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಪನ್ನಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
147251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಗೋಳMRSupp1
147252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮಟಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
147254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಜರಾ ಚತ್ತಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
147255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಕೊಳಮೂರುMRSupp1
147256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಡಪಟ್ಟಿMRSupp1
147257ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147258ಕೊಠಡಿ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
147259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದರಿನತ್ತMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.