2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರುMRSupp1
1482ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಾಪುರMRSupp1
1483ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
1484ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಬಾಪುರMRSupp1
1485ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
1486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1488ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1489ಕೊಠಡಿ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14810ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಚೋಳಘಟ್ಟMRSupp1
14813ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದರೀಪುರMRSupp1
14815ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14817ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14818ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14819ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14820ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14821ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14822ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಲನೂರುMRSupp1
14823ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
14824ಕೊಠಡಿ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
14825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
14826ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೇರಿMRSupp1
14827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಿMRSupp1
14829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀತಿ ಹೊಸೂರುMRSupp1
14830ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14831ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಗಟ್ಟೂರುMRSupp1
14832ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಘುಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
14833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಜಿಮಲೆMRSupp1
14835ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವೀರಾಪುರMRSupp1
14836ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14837ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14839ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMRSupp1
14841ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವನಗರMRSupp1
14842ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14843ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಂಕಲ್ಲುMRSupp1
14844ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14846ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14849ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಕಲಘಟ್ಟMRSupp1
14850ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14851ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಲಿMRSupp1
14852ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14853ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಗಲ್MRSupp1
14854ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಗಲ್MRSupp1
14855ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
14856ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವೇಮಗಲ್MRSupp1
14857ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವೇಮಗಲ್MRSupp1
14858ಕೊಠಡಿ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇಮಗಲ್MRSupp1
14859ಕೊಠಡಿ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೇಮಗಲ್MRSupp1
14860ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14861ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14862ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪುರMRSupp1
14863ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಮಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲವಾರMRSupp1
14865ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಿಹಾಳMRSupp1
14866ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಟಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14867ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆMRSupp1
14868ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲ್ವMRSupp1
14869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲಿMRSupp1
14870ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧನ್ನಮಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14871ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತಲಗುಂದMRSupp1
14872ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
14873ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀಪುರುMRSupp1
14874ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವಳ್ಳಿMRSupp1
14875ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14876ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪುರMRSupp1
14880ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರುMRSupp1
14881ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರುMRSupp1
14882ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊದಲವಾಡಿMRSupp1
14883ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೂಹಳ್ಳಿMRSupp1
14884ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಗರಿMRSupp1
14886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14887ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಹೊಸಪುರMRSupp1
14888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಬಿMRSupp1
14890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನೇಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
14891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
14893ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪುರMRSupp1
14894ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಲೂರುMRSupp1
14896ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಪುರMRSupp1
14897ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14898ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಲಾಪುರMRSupp1
14899ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುತಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
148100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
148101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದೆಕಣ್ಣೂರುMRSupp1
148102ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಮಕMRSupp1
148103ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಮಕMRSupp1
148104ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂದೀನಗರMRSupp1
148105ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧೀನಗರMRSupp1
148106ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರMRSupp1
148107ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧೀನಗರMRSupp1
148108ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148109ಕೆ,ಎಸ್,ಆರ್,ಟಿ,ಸಿ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ, ಪೂರ್ವ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148110ಕೆ,ಎಸ್,ಆರ್,ಟಿ,ಸಿ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148111ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 1 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148112ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148113ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148114ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4 ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148115ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರMRSupp1
148116ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೋಲಾರMRSupp1
148117ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148118ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148119ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ,(ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ)ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148121ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೋಲಾರMRSupp1
148122ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಸಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಕೋಲಾರMRSupp1
148123ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ ,ಕೋಲಾರMRSupp1
148124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148126ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148127ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148128ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148130ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
148131ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
148132ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148133ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148134ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148135ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148136ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148137ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148138ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148139ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148140ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಫಕೀರ್ವಾಡ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148141ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಳೇ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148142ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಳೇ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಲ್ಪೇಟೆ, ಕೊಲಾರ.MRSupp1
148144ಸಣ್ಣ ರೈತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಅರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148145ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148146ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148147ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148148ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148149ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148150ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಹಮತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148151ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ರಹಮತ್ ನಗರ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148152ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಿತ್ ಕಛೇರಿ ರಹಮತ್ ನಗರ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148153ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಹಮತ್ ನಗರ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148154ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಹಮತ್ ನಗರ.ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148155ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿ ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148156ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿ ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಸಾರ್ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148158ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ,ಪೂಲ್ ಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148159ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಲ‍್ ಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148160ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೂಲ್ ಷ ಮೊಹಲ್ಲಾ ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148161ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1, ಎನ್.ಆರ್.ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕೋಲಾರMRSupp1
148162ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಳೇ ಉರ್ದು ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148163ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2, ಎನ್.ಆರ್.ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾವೇಲಿ ಮೊಹಲ್ಲ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148164ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕಮಲಮಹಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148165ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಕಮಲಮಹಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಇದ್ರಿಷಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148167ಸರ್ಕಾರಿ ಟೂಲ್ ರೂಂ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೇ ಡಿಐಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಂಗಣ ಕೋಲಾರMRSupp1
148168ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148169ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148170ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148171ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148172ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಕ್ಕಾನ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148173ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೀಲುಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148174ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೀಲುಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148176ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸುಭಾಷ್ ಶಾಲೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148177ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸುಭಾಷ್ ಶಾಲೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148178ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148179ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148180ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148181ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148182ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148183ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148184ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148185ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ಸಾ ಶಾಲೆ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148186ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148187ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148188ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148189ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148190ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148191ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಬೆ.ಸ.ಕಂ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ಗಾ ಎಂ.ಬಿ ರೋಡ್,ಕೋಲಾರMRSupp1
148192ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148193ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148194ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148195ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148196ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹೀನ್ ಶಾ ನಗರ್, ಕೋಲಾರMRSupp1
148197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಲ್ತಾನ್ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148198ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148199ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148200ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
148201ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಖಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
148202ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148203ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರMRSupp1
148204ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ,ಕೋಲಾರ.MRSupp1
148205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
148206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಕಾರಸನಹಳ್ಳಿ,MRSupp1
148207ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳುರುMRSupp1
148208ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳೂರುMRSupp1
148209ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರMRSupp1
148210ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸಾಪುರMRSupp1
148211ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ನರಸಾಪುರMRSupp1
148212ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರMRSupp1
148213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ಕಿMRSupp1
148214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
148215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
148216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಪರಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನತ್ತMRSupp1
148219ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
148220ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರMRSupp1
148221ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿರಾಮಸಂದ್ರMRSupp1
148222ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148223ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಅರಾಭಿಕೋತ್ತನೂರುMRSupp1
148225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂದಟ್ಟಿMRSupp1
148226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅಯ್ಯರುMRSupp1
148227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
148228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪುರMRSupp1
148229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಸಂದ್ರMRSupp1
148230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಚ್ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಕಿ ಸಾಗರMRSupp1
148233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಂದ್ರMRSupp1
148234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMRSupp1
148235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
148236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚುಂಚದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
148239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜಲದಿನ್ನೆMRSupp1
148240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಭ ನಗರMRSupp1
148241ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
148242ಕೊಠಡ ಸಂ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
148243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
148244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯೂರುMRSupp1
148245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಸಂದ್ರMRSupp1
148247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಹಸಾಳMRSupp1
148249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಸಾಳMRSupp1
148250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಕಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
148251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
148252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿಂಬ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148253ಸರ್ಕರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದಿಂಬMRSupp1
148254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಟೇರಿMRSupp1
148255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರMRSupp1
148256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗ್ಲಿ ಬೆಣಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳಘಟ್ಟMRSupp1
148259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗ್ಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
148260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಂಡೂರುMRSupp1
148261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಗಂಜಿಗುರ್ಕಿMRSupp1
148264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
148265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
148266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಣಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
148268ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMRSupp1
148269ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMRSupp1
148270ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMRSupp1
148271ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಕ್ಕಲೇರಿMRSupp1
148272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾಪುರMRSupp1
148273ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕಂಡಪುರMRSupp1
148274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕೊತ್ತನೂರುMRSupp1
148275ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಬೇಣಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಪುರMRSupp1
148278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋರಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳೀMRSupp1
148280ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವತ್ತಿMRSupp1
148281ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವತ್ತಿMRSupp1
148282ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಶ್ವಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
148283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡಗೆರೆMRSupp1
148284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಕೋಪ್ಪMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.