2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1491ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1492ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1493ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1494ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
1496ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕಸಂದ್ರMRSupp1
1497ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೇರುಪುರMRSupp1
1498ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
1499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಪುರMRSupp1
14911ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣMRSupp1
14912ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣMRSupp1
14913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿMRSupp1
14914ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಳ್ಳಾವಿMRSupp1
14915ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
14916ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಜರMRSupp1
14917ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14918ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14920ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14922ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚವ್ವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14923ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14924ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆನೇಪುರMRSupp1
14925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿಜುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14926ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ(ಮ)MRSupp1
14927ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14928ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನಪಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14929ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14930ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಶಿವಾರMRSupp1
14931ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14932ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕಡತೂರುMRSupp1
14933ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇರಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14934ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಡಗಿನಬೆಲೆMRSupp1
14935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳMRSupp1
14936ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
14937ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
14938ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಡತೂರುMRSupp1
14939ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಡತೂರುMRSupp1
14940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿದರಮಂಗಲMRSupp1
14941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಂಬೆMRSupp1
14942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರಂಗುಟ್ಟೆMRSupp1
14943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪಾಳ್ಯMRSupp1
14945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಪಸಂದ್ರMRSupp1
14946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14947ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಬಟ್ಟಿMRSupp1
14948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರMRSupp1
14950ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರMRSupp1
14951ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14952ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾಡದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14953ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14954ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾರುತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14955ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14956ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14957ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14958ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MRSupp1
14959ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MRSupp1
14960ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14961ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಠಡಿ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14962ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14963ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14964ಮಾರ್ಡನ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್.MRSupp1
14965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14966ಯೂನಿಕ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ , ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್MRSupp1
14967ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಯದ ಬೀದಿ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14968ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14969ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌.MRSupp1
14970ಮಾರುತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14971ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14972ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14973ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಕ್ತಿ ನಗರ,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14974ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಂಜಯ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14975ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಂಜಯ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14976ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14977ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾದರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14978ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
14979ಕೂಠಡಿ 1, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14980ಕೂಠಡಿ 2, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲೂರುMRSupp1
14981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14982ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮಾಲೂರುMRSupp1
14983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡೂರುMRSupp1
14984ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಗುಡ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿMRSupp1
14986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟೇರಿMRSupp1
14987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರುMRSupp1
14988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುಂತೂರುMRSupp1
14989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಕಪುತ್ರMRSupp1
14990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
14991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸಿಕೋಟೆMRSupp1
14992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
14993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪನಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14994ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈರತ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
14995ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಹಟ್ಟಿMRSupp1
14996ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಾಪುರMRSupp1
14997ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದ್ರMRSupp1
14998ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರಳಗೆರೆMRSupp1
14999ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೊಸಗೆರೆMRSupp1
149101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಕಂಠ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
149102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಂಗೀಪುರMRSupp1
149104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149105ಕೂಠಡಿ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
149106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡುರುMRSupp1
149107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMRSupp1
149108ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಲಗಿರಿಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149109ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಲಗಿರಿಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗೋಪಸಂದ್ರMRSupp1
149111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುವಗುಳಿMRSupp1
149112ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಳೇರಿMRSupp1
149113ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಳೇರಿMRSupp1
149114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರMRSupp1
149115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಾಪುರMRSupp1
149117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಕಲ್MRSupp1
149118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ದಡ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆMRSupp1
149120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟೇಕಲ್MRSupp1
149121ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟೇಕಲ್MRSupp1
149122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
149123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಕೂರುMRSupp1
149127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಡಹಟ್ಟಿMRSupp1
149129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಮಂಗಲ ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
149133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿರುಮಲಹಟ್ಟಿMRSupp1
149135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಬಟ್ಟಿMRSupp1
149136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಹಳ್ಳಿMRSupp1
149137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
149138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಳವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149140ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತೊರಹಳ್ಳಿ(ಮ)MRSupp1
149141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂರ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
149142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂತೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
149143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಜರ ನಿಡಘಟ್ಟMRSupp1
149144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಮಂಗಲMRSupp1
149146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬರಗೂರುMRSupp1
149147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಮ್ಮಲೂರುMRSupp1
149148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟರಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನಿಮಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಗಲMRSupp1
149153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಿನ್ನೇರಿMRSupp1
149154ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
149155ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಿಯನೂರುMRSupp1
149156ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಿಯನೂರುMRSupp1
149157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಂಪುರMRSupp1
149158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMRSupp1
149159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡೂರುMRSupp1
149160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪುರMRSupp1
149161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಣಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149163ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149165ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಾಳಕುಂಟೆMRSupp1
149166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149167ಲಕ್ಕೂರು 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, (ಬ್ಲಾಕ್ -1)MRSupp1
149168ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 1 (ಬ್ಲಾಕ್ - 2)MRSupp1
149169ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 2 (ಬ್ಲಾಕ್ - 1)MRSupp1
149170ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು 2 (ಬ್ಲಾಕ್ 2)MRSupp1
149171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಟ್ಟಕೋಡಿMRSupp1
149172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಣ್ಣಸಂದ್ರMRSupp1
149173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಣಿಘಟ್ಟMRSupp1
149174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಿಗರಾಯಪುರMRSupp1
149175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಇಗ್ಗಲೂರುMRSupp1
149176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
149177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
149178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
149180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಟವೆMRSupp1
149181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊರಲಕ್ಕಿMRSupp1
149182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಇಗ್ಗಲೂರುMRSupp1
149183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದುಮಂಗಲMRSupp1
149184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಯಮಂಗಲMRSupp1
149185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಗದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆಮಸ್ಕೂರುMRSupp1
149187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣೂರು ಕೊಪ್ಪMRSupp1
149189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿMRSupp1
149191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾನವಹಳ್ಳಿMRSupp1
149192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
149193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಾಪುರMRSupp1
149194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರನದೂಡ್ಡಿMRSupp1
149195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಳಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149196ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿMRSupp1
149197ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿMRSupp1
149198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಂಬಾಡಿMRSupp1
149199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಣ್ಣೂರುMRSupp1
149201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಾಪುರMRSupp1
149203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೂರುMRSupp1
149204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಟುವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
149205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳೇಸಂದ್ರMRSupp1
149206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳ್ಳಿMRSupp1
149207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಸಂದ್ರMRSupp1
149208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
149209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಊಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
149211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ್ಲಪಾಳ್ಯMRSupp1
149212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಳಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
149215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆMRSupp1
149216ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಂಗೆರೆMRSupp1
149217ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಂಗೆರೆMRSupp1
149218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಪ್ಪಚ್ಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
149219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಗಂಗಸಂದ್ರMRSupp1
149220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಹಾರೋಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಚಾಳMRSupp1
149222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಡಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
149223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149225ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಸ್ತಿMRSupp1
149226ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಸ್ತಿMRSupp1
149227ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3MRSupp1
149228ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4MRSupp1
149229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149231ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಿರುಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149233ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಾದಿನಾಯಕನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
149234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನಘಟ್ಟMRSupp1
149235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಹನ್ಯMRSupp1
149236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಸರಗೆರೆMRSupp1
149237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಡುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೃಣಸಿMRSupp1
149241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
149242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
149243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
149245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
149246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
149247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಗ್ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
149248ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚವರಮಂಗಲMRSupp1
149249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣಿಕರಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.