2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲಭಾಗ,ಕಣಗಾಲುMRSupp1
2102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)ಎಡಭಾಗ ಕಣಗಾಲುMRSupp1
2103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)ಬಲ ಭಾಗ ಕಣಗಾಲುMRSupp1
2104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮನುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
2106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಬಿಳಗೂಲಿMRSupp1
2107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಲಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಲಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುರಗಳ್ಳಿMRSupp1
21010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅನಿವಾಳುMRSupp1
21011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹರೀನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21012ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೌಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
21014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೇಲೂರುMRSupp1
21015ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮರದುರು ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21016ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರದೂರುMRSupp1
21017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ ಅತ್ತಿಗೋಡುMRSupp1
21018ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅತ್ತಿಗೋಡುMRSupp1
21019ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21020ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01) ಹರದೂರುMRSupp1
21021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02) ಹರದೂರುMRSupp1
21022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
21023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
21024ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹುಣಸೇತೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21025ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗನಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21027ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಬೈಲುಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21028ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಬಲಭಾಗ) ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆMRSupp1
21029ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಎಡಭಾಗ) ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆMRSupp1
21030ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೂಳೆಕೋಟೆMRSupp1
21031ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೂಳೆಕೋಟೆMRSupp1
21032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21033ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚನ್ನಕೇಶವಪುರMRSupp1
21034ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಂಬೀಪುರMRSupp1
21035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಾರೆMRSupp1
21036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆMRSupp1
21038ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಹಸುವಿನಕಾವಲುMRSupp1
21039ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರಹಳ್ಳಿMRSupp1
21040ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21041ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01)ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21042ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02)ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21043ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21044ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21045ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) , ಬೆಟ್ಟದಪುರMRSupp1
21046ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿMRSupp1
21047ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಗ್ಗಲಿ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21048ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
21049ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಿತ್ತೂರುMRSupp1
21050ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಿತ್ತೂರುMRSupp1
21051ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುವಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21052ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು( ಬಲ ಭಾಗ) ಕಿತ್ತೂರುMRSupp1
21053ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಳಗನಕೆರೆMRSupp1
21054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) , ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ), ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆಳಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21059ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21060ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೇಗಳ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದತುಂಗMRSupp1
21062ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಅಲ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21063ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21064ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಬ್ಯಾಡರಬಿಳಗುಲಿMRSupp1
21065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಂಟಿಬಿಳಗುಲಿMRSupp1
21066ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವಡೇರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
21067ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತರಿಕಲ್ (ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ)MRSupp1
21068ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನೇರಳೆMRSupp1
21069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಿಲವಾಡಿMRSupp1
21070ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಲಗುಂದMRSupp1
21071ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ(ಚನ್ನಕಲು ಕಾವಲು) ಬೆಣಗಾಲುMRSupp1
21072ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಕಲ್ ಕಾವಲುMRSupp1
21073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡಕಮರವಳ್ಳಿMRSupp1
21074ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕಕಮರವಹಳ್ಳಿMRSupp1
21075ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಿಂಡುಗಾಡುMRSupp1
21076ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮುತ್ತಿನ ಮುಳುಸೋಗೆMRSupp1
21077ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಆವರ್ತಿMRSupp1
21078ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಣಗಾಲುMRSupp1
21079ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿMRSupp1
21080ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಡಿಯೂರುMRSupp1
21081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೂರುMRSupp1
21082ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಣಸೂರುMRSupp1
21083ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಣಸೂರು( ಬಸವನಗರ)MRSupp1
21084ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಬಲ ಭಾಗ), ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) , ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಈಚೂರುMRSupp1
21088ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೂರ್ಗಲ್ಲುMRSupp1
21089ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಾರಸೆMRSupp1
21090ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಂದೀಪುರMRSupp1
21091ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುಡುಕೂರುMRSupp1
21092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
21093ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
21094ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ರಾವಂದೂರುMRSupp1
21095ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01) ರಾವಂದೂರುMRSupp1
21096ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02) ರಾವಂದೂರುMRSupp1
21097ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ )ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿMRSupp1
21098ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿMRSupp1
21099ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆಲ್ಲೂರುMRSupp1
210100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಗರಘಟ್ಟMRSupp1
210101ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಅರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210102ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಅರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಂಗಾಲMRSupp1
210104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊರೆಕೆರೆMRSupp1
210105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಆಯಿತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೀಗೂರುMRSupp1
210107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಕ್ಕರೆMRSupp1
210108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
210109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
210110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಂಚದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತಿರುಮಲಾಪುರMRSupp1
210112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ) ಬೈಲಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210113ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಬೈಲಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01),ಬೈಲಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಬೈಲಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಪ್ಪMRSupp1
210117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) , ಕೊಪ್ಪMRSupp1
210118ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪMRSupp1
210119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರುMRSupp1
210120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರುMRSupp1
210121ಸರ್ಕಾರಿ ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ರಾಣಿಗೇಟ್ (ಲಿಂಗಾಪುರ ದಾಖಲೆ)MRSupp1
210122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರೂರುMRSupp1
210123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ .ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
210125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ ) ಕೋಮಲಾಪುರMRSupp1
210126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಮಲಾಪುರMRSupp1
210127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
210128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಿಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಪುರMRSupp1
210130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಾಥ ತುಂಗMRSupp1
210131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
210132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಲಾಳುMRSupp1
210133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವೆಂಕಟೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
210134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭೋಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
210135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಆರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
210136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾಕೋಡುMRSupp1
210137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಕೋಡುMRSupp1
210138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾಕೋಡುMRSupp1
210139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೀಗಡಿ ಕಟ್ಟೆMRSupp1
210140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಂಗೂರುMRSupp1
210141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲಗನಕೆರೆMRSupp1
210142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎಂ .ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
210143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಕೆರೆMRSupp1
210144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜವನಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂಡವಾಳು (ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
210147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂಡವಾಳು (ಬಲ ಭಾಗ)MRSupp1
210148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಸ್ವಾಳುMRSupp1
210149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಗ್ಗುಂಡಿMRSupp1
210150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹರವೆ ಮಲ್ಲರಾಜಪಟ್ಟಣMRSupp1
210151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನೆಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುMRSupp1
210152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುMRSupp1
210153ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಹಿಟ್ನೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುMRSupp1
210154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತೆಲಗಿನಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನೇರಳೆ ಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರMRSupp1
210157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಣಸವಾಡಿMRSupp1
210158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುಂದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) , ಅಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ನವಿಲೂರುMRSupp1
210162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ನವಿಲೂರುMRSupp1
210163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಹರವೆMRSupp1
210164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಲ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಹರವೆMRSupp1
210165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಮ್ಮತ್ತಿMRSupp1
210166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭೂತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಂದಿನಾಥಪುರMRSupp1
210168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಐಲಾಪುರMRSupp1
210169ಸರ್ಕಾಕಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತೂರುMRSupp1
210170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಂದೇಗಾಲMRSupp1
210172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮಿಗೆMRSupp1
210173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಿ .ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
210175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಕಿರನಲ್ಲಿMRSupp1
210176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಿರನಲ್ಲಿMRSupp1
210177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಲಾಪುರMRSupp1
210178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
210179ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಪಲಾಪುರMRSupp1
210180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಂಪಲಾಪುರMRSupp1
210181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಂಪಲಾಪುರMRSupp1
210182ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಂಪಲಾಪುರMRSupp1
210183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಲಾಪುರMRSupp1
210185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಬ್ಬೂರುMRSupp1
210186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210187ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (ಶಿವಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ) ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210189ಶ್ರೀಮತಿ ಕಂಠಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210190ಶ್ರೀಮತಿ ಕಂಠಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02.ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವೈದ್ಯಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಕೋಟೆ ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವೈದ್ಯಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಕೋಟೆ ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210193ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210194ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಎಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎದುರು ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಎಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎದುರು ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
210197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಎಸ್‌ ಬಿ ಎಂ ಎದುರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 (ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕ ) ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03(ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕ ) ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉಪ್ಪಾರಗೇರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
210203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು (ಚಿಕ್ಕಮಾಗಳಿ)MRSupp1
210205ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಆಯರಬೀಡುMRSupp1
210206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
210207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮಕಾಪುರMRSupp1
210208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆMRSupp1
210210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಮ್ಮಡಿಕಾವಲುMRSupp1
210211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಬಲಭಾಗ) ಸತ್ಯಗಾಲMRSupp1
210212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಸತ್ಯಗಾಲMRSupp1
210213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ) ಸತ್ಯಗಾಲMRSupp1
210214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಕ್ಯಾMRSupp1
210215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಇಟ್ಟಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
210216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚವಳ್ಳಿMRSupp1
210217ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಂಚವಳ್ಳಿMRSupp1
210218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
210219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಬಟೂರುMRSupp1
210220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
210221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ) ಮುತ್ತೂರುಕಾಲೋನಿ(ರಾಜೀವ್ ಗ್ರಾಮ)MRSupp1
210222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
210223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)(ಎಡ ಭಾಗ ) ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
210224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)(ಬಲ ಭಾಗ) ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
210225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾಗಳಿ (ದೊಡ್ಡಮಾಗಳಿ)MRSupp1
210226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಾರಳಾಪುರMRSupp1
210227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಗಿಲವಾಡಿMRSupp1
210228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌತಿMRSupp1
210229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿತಿಟ್ಟುMRSupp1
210230ಸರ್ಕಾರಿ ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಳತಿMRSupp1
210231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಲಂಗಿMRSupp1
210232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಲಂಗಿ ಗೋಮಾಳMRSupp1
210233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
210235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಳಲೂರುMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.