2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
2112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
2114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂದ್ರೆ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿMRSupp1
2116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗುಪ್ಪೆMRSupp1
2117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಗುಳುವಿನ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆMRSupp1
2118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2),ಗುಳುವಿನ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆMRSupp1
2119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರುMRSupp1
21110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯMRSupp1
21111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುಂಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೇರುದಡMRSupp1
21113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತಂದ್ರೆಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾಟ್ನಾಳುMRSupp1
21116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) , ತಂದ್ರೆMRSupp1
21117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ತಂದ್ರೆMRSupp1
21118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲುಮೆ ಹೊಸೂರುMRSupp1
21119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡೂರುMRSupp1
21120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶೀಗವಾಳುMRSupp1
21121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1),ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ,ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹರದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಹರದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿMRSupp1
21126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) , ಮೇಲೂರು-1MRSupp1
21127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಮೇಲೂರು-2MRSupp1
21128ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಮೇಲೂರುMRSupp1
21129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಾಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
21131ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೇರ್ಯMRSupp1
21132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭೇರ್ಯMRSupp1
21133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೇರ್ಯMRSupp1
21134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಭೇರ್ಯMRSupp1
21135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಭೇರ್ಯMRSupp1
21136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹರಂಬಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹರಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
21139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಟಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಡಿಯಾಲMRSupp1
21142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಎಲೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುರುಬಹಳ್ಳಿMRSupp1
21144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಡಲಬೀಡುMRSupp1
21146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಾಂಪುರMRSupp1
21147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಡದಹಳ್ಳಿMRSupp1
21148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಲಕ್ಕಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೆಬ್ಸೂರುMRSupp1
21150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರ್ತಾಳುMRSupp1
21151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) , ಕರ್ತಾಳುMRSupp1
21152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂದ್ರೆMRSupp1
21153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸರಗೂರುMRSupp1
21154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ , ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ನಾಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
21161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
21164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕಂಚಿನಕೆರೆMRSupp1
21166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿMRSupp1
21167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಎದುರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21169ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21171ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21172ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21173ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21174ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21175ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ( ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ,ಸಾಲಿಗ್ರಾಮMRSupp1
21180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಡಗMRSupp1
21183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾವನೂರುMRSupp1
21184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಶುಪತಿMRSupp1
21185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೋಳೂರುMRSupp1
21186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನಸೋಗೆMRSupp1
21187ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹನಸೋಗೆMRSupp1
21188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎರೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚನ್ನಂಗೆರೆMRSupp1
21190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 , ಚನ್ನಂಗೆರೆMRSupp1
21191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆMRSupp1
21192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಗ್ಗಳMRSupp1
21194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಳ್ಳೂರುMRSupp1
21195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಳ್ಳೂರುMRSupp1
21196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
21197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರMRSupp1
21198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಲಾಪುರMRSupp1
21199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಳನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿರ್ಲೆ-1MRSupp1
211101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
211102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
211103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
211104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
211105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮಿರ್ಲೆMRSupp1
211106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೀಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಂಧನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಂಧನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211109ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ,ಗಂಧನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿMRSupp1
211113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಯಾಣಪುರMRSupp1
211115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಡಗೂರುMRSupp1
211116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಳಿಗೆಕೆರೆMRSupp1
211119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೊಸೂರುMRSupp1
211120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸೂರುMRSupp1
211121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಡ್ಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
211122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹಲಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಸಕ್ಕರೆMRSupp1
211124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾಡ್ಯMRSupp1
211125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾಡ್ಯMRSupp1
211126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆMRSupp1
211131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಪ್ಪೆMRSupp1
211132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ,ಬಾಲೂರುMRSupp1
211134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಡಕನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
211141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
211142ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
211143ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
211144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1 ) ಹಂಪಾಪುರMRSupp1
211145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2 ) ಹಂಪಾಪುರMRSupp1
211146ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹಂಪಾಪುರMRSupp1
211147ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹಂಪಾಪುರMRSupp1
211148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಪುರMRSupp1
211149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಚಂದಗಾಲುMRSupp1
211150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಚಂದಗಾಲುMRSupp1
211151ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳುMRSupp1
211152ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳುMRSupp1
211153ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ) ಹೆಬ್ಬಾಳುMRSupp1
211154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆMRSupp1
211155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶ್ರೀರಾಂಪುರMRSupp1
211156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೆಯೂರುMRSupp1
211157ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯೂರು ಬಡಾವಣೆMRSupp1
211158ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜವರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಾಲೆಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೆಣಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆಸ್ತೂರುMRSupp1
211171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಂಚುಗಾರ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ಕಾಟ್ನಾಳುMRSupp1
211174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊರಗುಂಡಿMRSupp1
211175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
211176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
211177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೌತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211179ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗೆರೆMRSupp1
211180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಟೌನ್MRSupp1
211181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರೂಂ.ನಂ.1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರೂಂ.ನಂ.2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211183ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್MRSupp1
211184ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211185ಎಸ್‌ ಸಿ-ಎಸ್‌ ಟಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211186ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರMRSupp1
211187ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211188ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211189ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211190ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211194ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಸ್.ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ.ಜೆ.ಸಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211195ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 (ಎಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಜೆ ಸಿ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211196ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲಕರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, (ಎಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಜೆ ಸಿ) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211197ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211198ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211200ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211201ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌MRSupp1
211202ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211203ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ವಿ.ರಸ್ತೆ , ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211204ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರMRSupp1
211205ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟಾನ್‌MRSupp1
211206ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211207ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್MRSupp1
211208ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್MRSupp1
211209ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಿ ಎಲ್‌ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎದುರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211210ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಎದುರು) ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌MRSupp1
211211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಚೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01) ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02) ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
211217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಳಲಿMRSupp1
211218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಚಿಬುಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
211219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೋಗಿಲೂರುMRSupp1
211220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
211221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾವತ್ತೂರುMRSupp1
211223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾವತ್ತೂರುMRSupp1
211224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ , ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅರಸನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
211227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
211228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ,ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
211230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಾತಿಗ್ರಾಮMRSupp1
211231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸಾತಿಗ್ರಾಮMRSupp1
211232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
211233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಡಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚನ್ನಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಿಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಐಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಲಾಳನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಸವರಾಜಪುರMRSupp1
211243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
211244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಲೆಪೆಟ್ಲುMRSupp1
211245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
211246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚೌಕಳ್ಳಿMRSupp1
211247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೆಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211251ಸೆಂಟ್‌ ರೀಟಾಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
211252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಗರಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.