2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರವೆ (ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
2122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹರವೆMRSupp1
2124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹರವೆMRSupp1
2125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮರೂರುMRSupp1
2126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮರೂರುMRSupp1
2127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ) ಜಾಬಗೆರೆMRSupp1
21213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಬಗೆರೆMRSupp1
21214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಬಾಯನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆMRSupp1
21219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
21220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಕಂತೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯರಹಳ್ಳಿMRSupp1
21222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
21223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಲಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
21229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ(ಎಡಭಾಗ)-2MRSupp1
21230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
21231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
21232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ) ಹೊಸರಾಮೇನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಿಯೂರುMRSupp1
21234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ಲುMRSupp1
21235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ಻ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡವಾಡಿMRSupp1
21236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ(ಬಲಭಾಗ) ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳೂರುMRSupp1
21237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮುಳ್ಳೂರುMRSupp1
21238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಯಾಳುMRSupp1
21239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಗಾವಡಗೆರೆMRSupp1
21240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಗಾವಡಗೆರೆMRSupp1
21241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾವಡಗೆರೆMRSupp1
21242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿಗೆರೆMRSupp1
21244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈಲಾಂಬೂರುMRSupp1
21245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋದೂರು ಮುಡಲ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊದೂರುMRSupp1
21248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಯಮಗುಂಬMRSupp1
21249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಯಮಗುಂಬMRSupp1
21250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬನ ಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21251ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಚಿಲ್ಕುಂದMRSupp1
21252ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಚಿಲ್ಕುಂದMRSupp1
21253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಲ್ಕುಂದMRSupp1
21254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಮಂಗಲMRSupp1
21256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊತ್ತೆಗಾಲMRSupp1
21257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಕೊತ್ತೆಗಾಲMRSupp1
21258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಲಾಪುರMRSupp1
21259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣೇನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಬಲಭಾಗ) ಕಟ್ಟಿಮಳವಾಡಿMRSupp1
21261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿMRSupp1
21262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1) ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿMRSupp1
21263ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿMRSupp1
21264ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿMRSupp1
21265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೆಮಳಲಿವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
21267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿರಿಸೊಡ್ಲುMRSupp1
21268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಂಡಾಳುMRSupp1
21269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಗರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಶ್ಯಾನುಬೋಗನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರವಣನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಬಾಗ) ಹಳೇಬೀಡುMRSupp1
21275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹಳೇಬೀಡುMRSupp1
21276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳದ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
21277ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಲ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂಚ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
21279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಾಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನು ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆMRSupp1
21282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಬ್ಬೆ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರದೂರುMRSupp1
21284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಳೇ ಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಪಟ್ಟಣMRSupp1
21287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ-1MRSupp1
21289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ (ಎಡಭಾಗ)-2MRSupp1
21290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21291ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರMRSupp1
21292ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರMRSupp1
21293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಿಜಾಜಿMRSupp1
21294ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21295ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುರಾಯನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
21297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಗಾಲುMRSupp1
21298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೀನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆMRSupp1
212100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತುರಾಯನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು (ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ)MRSupp1
212101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇಗಾಲMRSupp1
212102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಿಲವಾಗಿಲುMRSupp1
212104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ನಿಲವಾಗಿಲುMRSupp1
212105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಶೋಧಪುರMRSupp1
212106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಣಸೂರುಟೌನ್MRSupp1
212107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಲಗಡೆ ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಡಗಡೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212110ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಬಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಲಗಡೆ, ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಡಭಾಗ, ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್-1MRSupp1
212114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಎಡಗಡೆ ಕರೀಗೌಡರ ಬೀದಿ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಕರಿಗೌಡರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212118ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು (ಹೊಸ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212119ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212120ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212121ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ,ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
212123ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಬಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
212124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು . ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ .MRSupp1
212125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂ. ಬಾಗ)ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ (ಬಲ ಬಾಗ)MRSupp1
212127ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212128ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , (ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇತುವೆ,( ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್-1MRSupp1
212130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇತುವೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸದಾಶಿವನ ಕಪ್ಪಲು, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಸದಾಶಿವನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212133ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನo,3, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212134ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ನಂ-3 ಹಾರಂಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ,(ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212135ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ನಂ-3 ಹಾರಂಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ,(ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ),ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ), ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ )ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಲುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ)ರಂಗನಾಥ ಬಡವಾಣೆ ಕಲ್ಲುಣಿಕೆ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್MRSupp1
212143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ), ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ-1MRSupp1
212148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ-2MRSupp1
212149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
212150ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
212151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
212152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
212153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
212154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಗಾಣಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಗಾಣಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212158ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212159ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212160ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212161ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಎಡಭಾಗ) ಬಿಳಿಕೆರೆMRSupp1
212162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ), ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
212164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ), ಹಂದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ), ಹಂದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬೀಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಲ್ಲಾಳುMRSupp1
212169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
212172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
212173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
212174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಪುರMRSupp1
212175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪುರMRSupp1
212177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜಾಪುರMRSupp1
212178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಉದ್ದೂರುMRSupp1
212179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಉದ್ದೂರುMRSupp1
212180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ-1MRSupp1
212181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ-2MRSupp1
212182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರುMRSupp1
212185ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರುMRSupp1
212186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ-1MRSupp1
212187ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಆಜಾದ್ ನಗರ-2MRSupp1
212188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚ್ಯಾMRSupp1
212189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಸೋಗೆMRSupp1
212191ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
212192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ತಟ್ಟೆಕೆರೆMRSupp1
212193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ತಟ್ಟೆಕೆರೆMRSupp1
212194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈರಿಗೆMRSupp1
212195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆMRSupp1
212196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ (ದಾ)MRSupp1
212198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಬೋರೆರೊಪ್ಪನ ಕಾವಲುMRSupp1
212200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಬೋರೆರೊಪ್ಪನ ಕಾವಲುMRSupp1
212201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಹನಗೋಡುMRSupp1
212202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹನಗೋಡುMRSupp1
212203ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು-3MRSupp1
212204ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು(ಎಡಬಾಗ)-4MRSupp1
212205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಂದೂರುMRSupp1
212207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡಂಬಾಳುMRSupp1
212209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212210ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೂಡ್ಲೂರುMRSupp1
212211ಗಿರಿಜನ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ,ಉಮ್ಮತ್ತೂರು, ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲMRSupp1
212212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರMRSupp1
212213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್MRSupp1
212214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಉಮ್ಮತ್ತೂರು (ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್)MRSupp1
212215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್)MRSupp1
212217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
212219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ (ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲು) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212220ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲು) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ರತ್ನಪುರಿMRSupp1
212222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ರತ್ನಪುರಿMRSupp1
212223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಯಮೂತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212224ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾವಲ್‌), ಕೊಯಮುತ್ತುರು ಕಾಲೋನಿMRSupp1
212225ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಧರ್ಮಾಪುರMRSupp1
212226ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಧರ್ಮಾಪುರ-2MRSupp1
212227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ), ಬೆಂಕಿಪುರMRSupp1
212228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಕಿಪುರMRSupp1
212229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
212230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಖಹಳ್ಳಿMRSupp1
212231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಸ್ವಾಳುMRSupp1
212232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
212233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
212234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಿಕಲ್ಲುMRSupp1
212235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹುಂಡಿಮಾಳMRSupp1
212240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸವಾರಂಚಿMRSupp1
212241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇವಾರಂಚಿMRSupp1
212242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರMRSupp1
212243ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರMRSupp1
212244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೆಂಜಹಳ್ಳಿMRSupp1
212245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಪೆಂಜಹಳ್ಳಿMRSupp1
212246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
212247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಕಿರಂಗೂರುMRSupp1
212248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲುMRSupp1
212249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸನಪುರMRSupp1
212250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬೂರುMRSupp1
212251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ(ಬಲಬಾಗ)-1MRSupp1
212252ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
212253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಬೂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುವೆಪುರMRSupp1
212255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆMRSupp1
212256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
212257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳವಿಗೆMRSupp1
212258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಗನೂರುMRSupp1
212259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರುMRSupp1
212260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭರತವಾಡಿMRSupp1
212261ಆಶ್ರಮಶಾಲೆ, ನಾಗಪುರMRSupp1
212262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಶಾಂತಿಪುರMRSupp1
212263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಶಾಂತಿಪುರMRSupp1
212264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪಡುವಕೋಟೆMRSupp1
212265ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಟ್ಟುವಾಡಿMRSupp1
212270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಯೂರಪುರMRSupp1
212271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಳ್ಳಿMRSupp1
212273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಸಿಂಗಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
212274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಸಿಂಗರಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.