2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇಬ್ಜಾಲMRSupp1
2142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಇಬ್ಜಾಲMRSupp1
2143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹರದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ-2), ಹರದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಚ್ಛಗಣಿMRSupp1
2146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕಣೇನೂರುMRSupp1
2147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಕಣೇನೂರುMRSupp1
2148ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
2149ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21410ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ -1), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21411ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ-2), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21412ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1 ), ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21413ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ-3), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21414ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21415ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಲೆMRSupp1
21417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21419ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
21420ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
21421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿMRSupp1
21422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಳಾರುMRSupp1
21423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ - 1 (ಕೊಠಡಿ-1), ದೇಬೂರುMRSupp1
21424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1 (ಕೊಠಡಿ-2), ದೇಬೂರುMRSupp1
21425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1(ಕೊಠಡಿ 3), ದೇಬೂರುMRSupp1
21426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2), ಕತ್ವಾಡಿಪುರMRSupp1
21428ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕತ್ವಾಡಿಪುರMRSupp1
21429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21430ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ - 2), ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21431ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸರ್ವೆ ಶಾಖೆ), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21432ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ),ರಾಜಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21433ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲೋನಿ), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್MRSupp1
21434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1), ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್MRSupp1
21435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3), ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್MRSupp1
21436ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21437ಸರ್ಕಾರಿ ದಳವಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21438ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮಲಾಪುರ (ಕೊಠಢಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21439ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಚಾಮಲಾಪುರ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21440ಸರ್ಕಾರಿ ದಳವಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್‌MRSupp1
21441ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -2) ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21443ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21444ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,(ಕೊಠಡಿ -1), ಶಾರದಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21445ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-2), ಶಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21446ನಾಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21447ಗುರುಭವನ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21448ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು), (ಕೊಠಡಿ -1), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21449ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ) (ಕೊಠಡಿ -2), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21450ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು) (ಕೊಠಡಿ-3), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21451ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ)ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21452ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಛೇರಿ,(ಎಡಭಾಗ) ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21453ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21454ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 2, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21455ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ-1) ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21456ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮುಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21457ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 3) ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21458ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 4) ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21459ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 1) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21460ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ 2) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21461ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1) ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21463ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2), ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರಪುರ (ಎಡಭಾಗ), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಂಕರಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 1), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 2), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 3), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21469ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21470ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21471ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ 2), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21472ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ 4), ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21473ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚಾಮಲಾಪುರದ ಹುಂಡಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21474ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಚಾಮಲಾಪುರದ ಹುಂಡಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್‌MRSupp1
21475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೀಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
21476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಮುಳ್ಳೂರುMRSupp1
21477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಳ್ಳೂರುMRSupp1
21478ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ - 1),ಹೊರಳವಾಡಿMRSupp1
21479ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ((ಕೊಠಡಿ-2) ಎಡಭಾಗ, ಹೊರಳವಾಡಿMRSupp1
21480ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರುMRSupp1
21481ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳ್ಳಂಕನಹುಂಡಿMRSupp1
21482ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ),ವೀರದೇವನಪುರMRSupp1
21483ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹದೇವನಗರMRSupp1
21484ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ),ವೀರೇಗೌಡನಗುಂಡಿMRSupp1
21485ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಚಿನ್ನದಗುಡಿ ಹುಂಡಿMRSupp1
21486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ಚಿನ್ನದಗುಡಿಹುಂಡಿMRSupp1
21487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ -1 (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಳೂರುMRSupp1
21488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಳೂರುMRSupp1
21489ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ)-2, ಗೋಳೂರುMRSupp1
21490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ)-1, ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ-2), ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21492ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸೂರುMRSupp1
21493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21495ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21496ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21497ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10), ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿMRSupp1
21499ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
214100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಒಳಗಡೆ), ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
214101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಂಡುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಲಪುರMRSupp1
214103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹರತಲೆMRSupp1
214104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹರತಲೆMRSupp1
214105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ಶಿರಮಳ್ಳಿMRSupp1
214106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ವಿಣ ಭಾಗ) ಶಿರಮಳ್ಳಿMRSupp1
214107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರ್ಯMRSupp1
214108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕುರಿಹುಂಡಿMRSupp1
214109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕುರಿಹುಂಡಿMRSupp1
214110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ತರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ-1) ಕಪ್ಪಸೋಗೆMRSupp1
214113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ-3) ಕಪ್ಪಸೋಗೆMRSupp1
214114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ)-2 ಕಪ್ಪಸೋಗೆMRSupp1
214115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸಾಪುರMRSupp1
214117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟೂರುMRSupp1
214118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರMRSupp1
214119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರವಾಡಿMRSupp1
214120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊತ್ತMRSupp1
214121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನೆಲ್ಲಿತಾಳಪುರMRSupp1
214122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಕಲMRSupp1
214123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಲೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
214124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
214125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
214126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾದಾಪುರMRSupp1
214127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)ಹುಸ್ಕೂರುMRSupp1
214128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಹುಸ್ಕೂರುMRSupp1
214129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ವಳಗೆರೆMRSupp1
214130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ವಳಗೆರೆMRSupp1
214131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಉ. ಮಸಗೆMRSupp1
214132ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕಳಲೆMRSupp1
214133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕಟ್ಟಡ), ಕಳಲೆMRSupp1
214134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ)-1 ಕಳಲೆMRSupp1
214135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2) ಕಳಲೆMRSupp1
214136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಲಮ್ಮನ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ಕಳಲೆMRSupp1
214137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಅಲಮ್ಮನ ದೇವಾಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ), ಕಳಲೆMRSupp1
214138ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಳಲೆMRSupp1
214139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು), ಕಳಲೆMRSupp1
214140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಣತಗಾಲMRSupp1
214141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಬದನವಾಳುMRSupp1
214142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬದನವಾಳುMRSupp1
214143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಬದನವಾಳುMRSupp1
214144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೇವನೂರುMRSupp1
214145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವನೂರುMRSupp1
214146ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನೂರುMRSupp1
214147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕೌಲಂದೆMRSupp1
214148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವಟ್ಟಿಗೆMRSupp1
214149ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೆಡತಲೆMRSupp1
214150ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಡತಲೆMRSupp1
214151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಹೆಡತಲೆMRSupp1
214152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಹೆಡತಲೆMRSupp1
214153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
214154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಾರಿಪುರMRSupp1
214155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-1) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿMRSupp1
214156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿMRSupp1
214157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -3) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿMRSupp1
214158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಹುಂಡಿMRSupp1
214159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿMRSupp1
214160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿMRSupp1
214161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಚಗುಂಡ್ಲMRSupp1
214162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಗಿನವಾಳುMRSupp1
214163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಕೊಠಡಿ-2) ಹಗಿನವಾಳುMRSupp1
214164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಗಿನವಾಳುMRSupp1
214165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ-2) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಗಿನವಾಳುMRSupp1
214166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಕಡಬೂರುMRSupp1
214167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೂರುMRSupp1
214168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಅಂಬಳೆMRSupp1
214169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3), ಅಂಬಳೆMRSupp1
214170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಸೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
214171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಸೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
214172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಳಾರುಹುಂಡಿMRSupp1
214173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪುರMRSupp1
214174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಿಲೂರುMRSupp1
214175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರMRSupp1
214176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುರಹಟ್ಟಿMRSupp1
214177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
214178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹೆಮ್ಮರಗಾಲMRSupp1
214179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೆಮ್ಮರಗಾಲMRSupp1
214180ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲMRSupp1
214181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುಜಗಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
214182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ -1) (ಬಲಭಾಗ), ನೇರಳೆMRSupp1
214183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1)(ಎಡಭಾಗ) ನೇರಳೆMRSupp1
214184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ -2), ನೇರಳೆMRSupp1
214185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಕಟ್ಟಡ -2) ನೇರಳೆMRSupp1
214186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆMRSupp1
214187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕನ್ನಡ), ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆMRSupp1
214188ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆMRSupp1
214189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರMRSupp1
214190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -1) ಗಟ್ಟವಾಡಿMRSupp1
214191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2)ಗಟ್ಟವಾಡಿMRSupp1
214192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ಹಳೇಪುರMRSupp1
214193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹಳೇಪುರMRSupp1
214194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಂಪಾಪುರMRSupp1
214195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
214196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
214197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೂಡ್ಲಾಪುರMRSupp1
214198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -1) ಕೂಡ್ಲಾಪುರMRSupp1
214199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2), ಕೂಡ್ಲಾಪುರMRSupp1
214200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-1 ಹುಣಸನಾಳುMRSupp1
214201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-2, ಹುಣಸನಾಳುMRSupp1
214202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಲಚಗೆರೆMRSupp1
214203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
214204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪುರMRSupp1
214205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 01 ಹಲ್ಲರೆMRSupp1
214208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಹಲ್ಲರೆMRSupp1
214209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಂಭಾಗದ, ಕೊಠಡಿ-3)ಹಲ್ಲರೆMRSupp1
214210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಂಭಾಗ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ-4)ಹಲ್ಲರೆMRSupp1
214211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1),(ಕೊಠಡಿ-1), ಮಲ್ಕುಂಡಿMRSupp1
214212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -1),(ಕೊಠಡಿ-2), ಮಲ್ಕುಂಡಿMRSupp1
214213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ-3),(ಕೊಠಡಿ-1) ಮಲ್ಕುಂಡಿMRSupp1
214214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ. ಕೊಂಗಳ್ಳಿMRSupp1
214215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
214216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಹುಂಡಿMRSupp1
214217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿMRSupp1
214218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಅರಿಯೂರುMRSupp1
214219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹಾಡ್ಯMRSupp1
214220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2), ಹಾಡ್ಯMRSupp1
214221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಹುರMRSupp1
214222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2)ಹುರಾMRSupp1
214223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕನಪುರMRSupp1
214224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಪೇಗೌಡನಪುರMRSupp1
214225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗಲೂರುMRSupp1
214226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
214227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರದಲೆMRSupp1
214228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಗೂರುMRSupp1
214229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರMRSupp1
214230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರMRSupp1
214231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಗನಪುರMRSupp1
214232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
214233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲೂಪುರMRSupp1
214234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
214235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಕಂದೇಗಾಲMRSupp1
214236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1) ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2) ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಹೊಸವೀಡುMRSupp1
214239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿMRSupp1
214240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ದೇವರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ (ಹಂಚೀಪುರ)MRSupp1
214241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ದೇವರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ (ಹಂಚೀಪುರ)MRSupp1
214242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ-1 ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
214243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
214244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಹೆಡಿಯಾಲMRSupp1
214245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೆಡಿಯಾಲMRSupp1
214246ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೆಡಿಯಾಲMRSupp1
214247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
214248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾದನೂರು ವಡೆಯನಪುರMRSupp1
214249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬಂಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
214250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ನಾಗಣಾಪುರMRSupp1
214251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.