2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
2192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
2193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
2194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿMRSupp1
2195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥಪುರMRSupp1
2196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾಚಾರಿ ಹುಂಡಿMRSupp1
2197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ರಂಗಸಮುದ್ರMRSupp1
2198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ರಂಗಸಮುದ್ರMRSupp1
2199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರಂಗಸಮುದ್ರMRSupp1
21910ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದೇಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
21911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿMRSupp1
21912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿMRSupp1
21914ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
21915ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21916ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
21917ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎಡಭಾಗ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21918ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗದ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ- ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ವಾಜಮಂಗಲMRSupp1
21920ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ವಾಜಮಂಗಲMRSupp1
21921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ವಾಜಮಂಗಲMRSupp1
21922ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1, ವರುಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಾಜಮಂಗಲMRSupp1
21923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಭುಗತಹಳ್ಳಿMRSupp1
21924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ),ಭುಗತಹಳ್ಳಿMRSupp1
21925ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿMRSupp1
21926ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಡಲಹುಂಡಿMRSupp1
21927ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಲಗಯ್ಯನ ಹುಂಡಿMRSupp1
21928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ವರಕೋಡುMRSupp1
21929ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವರಕೋಡು(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ವರಕೋಡುMRSupp1
21930ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1) ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿMRSupp1
21931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-2)ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿMRSupp1
21932ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕುಪ್ಯಾMRSupp1
21933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕುಪ್ಯMRSupp1
21934ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
21935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
21936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ - 1), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
21937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 2), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
21938ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
21939ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
21940ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಂದಳ್ಳಿMRSupp1
21941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ಚೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21942ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಚೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21943ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ವರುಣMRSupp1
21944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2), ವರುಣMRSupp1
21945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
21946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
21947ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಧವಗೆರೆMRSupp1
21949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ತುಂಬಲMRSupp1
21950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ತುಂಬಲMRSupp1
21951ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತತ್ತಿMRSupp1
21952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಪುರದಹುಂಡಿMRSupp1
21953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21954ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯಪುರMRSupp1
21955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಾಪುರMRSupp1
21956ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
21957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದುದ್ದಗೆರೆMRSupp1
21958ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
21959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಂಡಿಕೆರೆMRSupp1
21960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21961ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21962ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ,ಹಡಜನMRSupp1
21963ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಹಡಜನMRSupp1
21964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
21965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
21966ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೀಳನಪುರMRSupp1
21967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕಟ್ಟಡ - 1)(ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
21968ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕಟ್ಟಡ - 1)(ಎಡಭಾಗ), ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
21969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -2) ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
21970ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
21971ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂಡುವಾಳುMRSupp1
21972ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಯಡದೊರೆ (ಕುರಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ )MRSupp1
21973ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಯಡದೊರೆMRSupp1
21974ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಯಡದೊರೆMRSupp1
21975ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3), ಯಡದೊರೆMRSupp1
21976ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21977ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2) ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ , ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ), ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21979ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21980ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21981ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿMRSupp1
21982ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಬಾಗ), ಹೊಸತಿರುಮಕೂಡಲುMRSupp1
21983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ,ಹೊಸತಿರುಮಕೂಡಲುMRSupp1
21984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುದುಕಿ ಚಿಕ್ಕನಹುಂಡಿMRSupp1
21985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿMRSupp1
21986ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕಿಣ ಭಾಗ), ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿMRSupp1
21987ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕಿಣ ಭಾಗ), ಯಡಕೊಳMRSupp1
21988ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿMRSupp1
21989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥಪುರMRSupp1
21990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
21991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೋಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೊಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಜ್ಜೆಹುಂಡಿMRSupp1
21994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಹುಂಡಿ), ಗುಡಮಾದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21995ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಶೆMRSupp1
21996ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕನಹುಂಡಿMRSupp1
21997ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ದೇವಲಾಪುರMRSupp1
21998ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೇವಲಾಪುರMRSupp1
21999ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಾಳುMRSupp1
219100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ.MRSupp1
219101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುಪ್ಪೇಗಾಲMRSupp1
219102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿMRSupp1
219103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಣಾಯಕನಪುರMRSupp1
219104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮನ್ನೆಹುಂಡಿMRSupp1
219105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಗಸೂರುMRSupp1
219106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1) ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿMRSupp1
219107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ - 2)ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿMRSupp1
219108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರುMRSupp1
219109ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ, ಭೈರಾಪುರMRSupp1
219110ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬೈರಾಪುರMRSupp1
219111ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೈರಾಪುರMRSupp1
219112ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ-1, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಬೈರಾಪುರMRSupp1
219113ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ-1, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಬೈರಾಪುರMRSupp1
219114ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಭೈರಾಪುರMRSupp1
219115ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ಬೈರಾಪುರMRSupp1
219116ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ-2, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಭೈರಾಪುರMRSupp1
219117ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ -2)(ಕೊಠಡಿ - 2) ಭೈರಾಪುರMRSupp1
219118ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ -3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೈರಾಪುರMRSupp1
219119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ತಾಯೂರುMRSupp1
219120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಾಯೂರುMRSupp1
219121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾಯೂರುMRSupp1
219122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ತುಂನೇರಳೆMRSupp1
219123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ತುಂನೇರಳೆMRSupp1
219124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಡಿಹುಂಡಿMRSupp1
219125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಆಯರಹಳ್ಳಿMRSupp1
219126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಆಯರಹಳ್ಳಿMRSupp1
219127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಿಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
219128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರMRSupp1
219131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರMRSupp1
219132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಾಯನಹುಂಡಿMRSupp1
219133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿಮಠMRSupp1
219134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಗುಂದMRSupp1
219135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಗುಂದಪುರMRSupp1
219136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹರಿಹರಪುರMRSupp1
219137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ), ಹಾರೋಪುರMRSupp1
219138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಶ್ವರಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219139ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-3, ಆಲಗೂಡುMRSupp1
219140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ). ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡುMRSupp1
219141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡುMRSupp1
219142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡುMRSupp1
219143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ) ಹೆಳವರಹುಂಡಿMRSupp1
219144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, (ಕೊಠಡಿ -2)ಹೆಳವರಹುಂಡಿMRSupp1
219145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕಟ್ಟಡ -1), ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ -1 (ಎಡಭಾಗ), ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -2), ಎಡಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -2) (ಬಲಬಾಗ)ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ)(ಕೊಠಡಿ - 1), ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ)(ಕೊಠಡಿ -2), ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
219151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿMRSupp1
219152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1, ಹದಿನಾರುMRSupp1
219154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-2, ಹದಿನಾರುMRSupp1
219155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ) ಹದಿನಾರುMRSupp1
219156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಬಾಗ) ಹದಿನಾರುMRSupp1
219157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಬಾಗ)ಆಲತ್ತೂರುMRSupp1
219158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಆಲತ್ತೂರುMRSupp1
219159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
219160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿMRSupp1
219161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬಿಳುಗಲಿMRSupp1
219162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬಿಳುಗಲಿMRSupp1
219163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -3) ಬಿಳುಗಲಿMRSupp1
219164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
219165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ಮೂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
219166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹದಿನಾರುಮೋಳೆMRSupp1
219167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಹದಿನಾರುಮೋಳೆMRSupp1
219168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಯಾMRSupp1
219170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ -1) ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಡಿMRSupp1
219171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ -2) ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಡಿMRSupp1
219172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಚಗಳ್ಳಿMRSupp1
219173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊದ್ದನಪುರMRSupp1
219174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿMRSupp1
219175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ -1) ಅಹಲ್ಯMRSupp1
219176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ -2)ಅಹಲ್ಯMRSupp1
219177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ರಾಂಪುರMRSupp1
219178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ರಾಂಪುರMRSupp1
219179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಗೌಡರಹುಂಡಿMRSupp1
219180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬಿದರಗೂಡುMRSupp1
219181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬಿದರಗೂಡುMRSupp1
219182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕೆಂಬಾಲ್‌MRSupp1
219183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ) ಮರಳೂರುMRSupp1
219184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಮರಳೂರುMRSupp1
219185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -1) ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರMRSupp1
219186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2)ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರMRSupp1
219187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ), ತಾಂಡವಪುರMRSupp1
219188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ತಾಂಡವಪುರMRSupp1
219189ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಾಂಡವಪುರMRSupp1
219190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಮ್ಮಾವುMRSupp1
219191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಬಾಗ)ಹುಳಿಮಾವುMRSupp1
219192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಹುಳಿಮಾವುMRSupp1
219193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -1), ಸುತ್ತೂರುMRSupp1
219194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -2), ಸುತ್ತೂರುMRSupp1
219195ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಸುತ್ತೂರುMRSupp1
219196ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರುMRSupp1
219197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೀಮಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
219198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -1)ಗೆಜ್ಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-2)ಗೆಜ್ಜಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಗೆರೆMRSupp1
219201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿMRSupp1
219202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿMRSupp1
219203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ನಗರ್ಲೆMRSupp1
219204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನಗರ್ಲೆMRSupp1
219205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬಾಗ) ಹೊಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನಗರ್ಲೆMRSupp1
219206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಲಿಗರಹುಂಡಿMRSupp1
219207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -1), ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿMRSupp1
219208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -2), ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿMRSupp1
219209ಕನಕದಾಸ ಜನರೆಲ್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿMRSupp1
219210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರMRSupp1
219211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಜ್ಜಿಗೆMRSupp1
219212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆಮಾವುMRSupp1
219213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -1), ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
219214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಕೊಠಡಿ -2), ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
219215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಆಲಂಬೂರುMRSupp1
219216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಂಬೂರುಮಂಟಿMRSupp1
219217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ), ಸರಗೂರುMRSupp1
219218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಪುರMRSupp1
219219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
219220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಮಹಳ್ಳಿMRSupp1
219221ಸಮುದಾಯ ಭವನ ,ಕಲ್ಕುಂದMRSupp1
219222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಲ್ಕುಂದMRSupp1
219223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಕಿರಗುಂದMRSupp1
219224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಾಲಬಾಗ) (ಕೊಠಡಿ -2) ಕಿರಗುಂದMRSupp1
219225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಣಹಳ್ಳಿMRSupp1
219226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ), ಮಲ್ಲುಪುರMRSupp1
219227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ), ಮಲ್ಲುಪುರMRSupp1
219228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಹಳ್ಳಿMRSupp1
219230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಾಡ್ಯMRSupp1
219231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾರೇಪುರMRSupp1
219232ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ.1), ತಗಡೂರುMRSupp1
219233ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ತಗಡೂರುMRSupp1
219234ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತಗಡೂರುMRSupp1
219235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ತಗಡೂರುMRSupp1
219236ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -1)ತಗಡೂರುMRSupp1
219237ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2)ತಗಡೂರುMRSupp1
219238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
219239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಗಂಚಿMRSupp1
219240ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ), ಅಳಗಂಚಿMRSupp1
219241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಗಂಚಿಪುರMRSupp1
219242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
219243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ),(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಕಾರ್ಯMRSupp1
219244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ -1, (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ) (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ಕಾರ್ಯMRSupp1
219245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-2, (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ), ಕಾರ್ಯMRSupp1
219246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
219247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ) ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಬಲಭಾಗ) ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
219249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹನುಮನಪುರMRSupp1
219250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ದಾಸನೂರುMRSupp1
219251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ದಾಸನೂರುMRSupp1
219252ಸರ್ಕಾರಿಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರೆಮೋಳೆMRSupp1
219253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ,ಕೋಣನೂರುMRSupp1
219254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ), ಕೋಣನೂರುMRSupp1
219255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಪುರಪಾಳ್ಯ (ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ)MRSupp1
219256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಪಡುವಲಮರಳ್ಳಿMRSupp1
219257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಪಡುವಲಮರಳ್ಳಿMRSupp1
219258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮMRSupp1
219259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮMRSupp1
219260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರವಳ್ಳಿMRSupp1
219261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳ್ಳಿಪುರMRSupp1
219262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮದಮೋಳೆMRSupp1
219263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂಕುಶರಾಯನಪುರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.