2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
2202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
2203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
2204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
2205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
2206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
2207ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ-2 (ಕೋಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
2208ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಬಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ-3 (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
2209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
22010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22011ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
22013ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
22015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆಣಸಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22016ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MRSupp1
22018ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು-2MRSupp1
22019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು-3 (ಕೋಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
22020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಹುರುಳಿಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22023ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ತುರಗನೂರು-1MRSupp1
22024ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ತುರಗನೂರು-1MRSupp1
22025ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತುರಗನೂರು-2 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
22026ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತುರಗನೂರುMRSupp1
22027ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಗವಾಡಿMRSupp1
22028ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
22029ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22030ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹನುಮನಾಳುMRSupp1
22031ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹನುಮನಾಳು-2MRSupp1
22032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹನುಮನಾಳು-3MRSupp1
22033ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುಗತಹಳ್ಳಿMRSupp1
22034ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22038ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
22039ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬನ್ನೂರು-1 ಎಡಭಾಗMRSupp1
22040ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗ್ಯೂರ್ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೂರು-2MRSupp1
22041ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-3MRSupp1
22042ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-4MRSupp1
22043ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೂರು-5MRSupp1
22044ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-6MRSupp1
22045ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಸತಿನಿಲಯ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-7MRSupp1
22046ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ), ಬನ್ನೂರು-8MRSupp1
22047ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 'ಬಿ' ಶಾಲೆ, ಒಂದನೇ ಹಂತ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬನ್ನೂರು-9MRSupp1
22048ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ), ಬನ್ನೂರು-10MRSupp1
22049ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-11MRSupp1
22050ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಬನ್ನೂರು-12MRSupp1
22051ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಸತಿನಿಲಯ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ),ಬನ್ನೂರು-13MRSupp1
22052ರೋಟರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಬನ್ನೂರು-14MRSupp1
22053ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) ಶಾಲೆ, ಬನ್ನೂರು -15MRSupp1
22054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲ ಭಾಗ ),ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ ) ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬಸವನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22059ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬಸವನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22060ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂಜಾಪುರMRSupp1
22061ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನವೀರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22062ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22063ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷ್ಣಿಣ ಭಾಗ ,ಹೆಗ್ಗೂರು-1MRSupp1
22064ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೆಗ್ಗೂರು-2MRSupp1
22065ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ), ಹೆಗ್ಗೂರು-3MRSupp1
22066ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22067ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾ ಲೆ,( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಲಿಯೂರು-1MRSupp1
22068ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾ ಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮಲಿಯೂರು-2MRSupp1
22069ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22070ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
22071ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಂತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22072ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22074ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗಾಣಿಗನ ಕೊಪ್ಪಲು-1MRSupp1
22075ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗಾಣಿಗನ ಕೊಪ್ಪಲು-2MRSupp1
22076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22077ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇತುಪುರ-1MRSupp1
22078ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇತುಪುರ-2MRSupp1
22079ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇತುಪುರ-3MRSupp1
22080ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೋಮನಾಥಪುರ-1MRSupp1
22081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾ ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಸೋಮನಾಥಪುರ-2MRSupp1
22082ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
22083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆMRSupp1
22084ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ-2MRSupp1
22085ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಗಾರಲಿಂಗಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
22086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಳ್ಳಿಪುರMRSupp1
22087ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22088ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳೆಗೌಡನಹುಂಡಿMRSupp1
22089ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌ ದೊಡ್ಡಪುರMRSupp1
22090ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮೇಗೌಡನಪುರMRSupp1
22091ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿದರವಳ್ಳಿ-1MRSupp1
22092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿದರವಳ್ಳಿ-2MRSupp1
22093ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮುಡುಕನಪುರMRSupp1
22094ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರMRSupp1
22095ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜಪುರMRSupp1
22096ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
22097ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಹಳ್ಳಿMRSupp1
22098ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಲಗೆರೆMRSupp1
22099ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರಗ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
220100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಲವಾರMRSupp1
220101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
220102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಳತ್ತೂರುMRSupp1
220103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಳತ್ತೂರು-2MRSupp1
220104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರೀಪುರMRSupp1
220105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲುMRSupp1
220106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲುMRSupp1
220107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ಮೊಳೆMRSupp1
220108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
220109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಗಳ್ಳಿMRSupp1
220110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
220111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ,ಎಂ.ಕೆಬ್ಬೇಹುಂಡಿ-1MRSupp1
220112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ,ಎಂ.ಕೆಬ್ಬೇಹುಂಡಿMRSupp1
220113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಯಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
220114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
220115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೂಹಳ್ಳಿMRSupp1
220116ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಎಸ್‌.ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
220117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಸುವಟ್ಟಿMRSupp1
220118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೊರ್ವ ಭಾಗ), ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ-1MRSupp1
220119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ-2MRSupp1
220120ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ-3MRSupp1
220121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಗಜೀವನಗ್ರಾಮMRSupp1
220122ನಾಡ ಕಛೇರಿ , ಸೋಸಲೆ-1MRSupp1
220123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಸಲೆ-2MRSupp1
220124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಸಲೆ-3MRSupp1
220125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಸಲೆ-4MRSupp1
220126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
220127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
220128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
220129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳುಕನಹುಂಡಿMRSupp1
220130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌. ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
220131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಸುವಿನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
220132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕೂರುMRSupp1
220133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದಹಳ್ಳಿMRSupp1
220134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
220135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಚನ್ನಬಸವಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
220136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಡೀಪುರMRSupp1
220137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ-1MRSupp1
220138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ-2MRSupp1
220139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರಿಯೂರು-1MRSupp1
220140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು-2MRSupp1
220141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಪುರMRSupp1
220142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಿಲಸೋಗೆ-1MRSupp1
220143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಿಲಸೋಗೆ-2MRSupp1
220144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ನಿಲಸೋಗೆ-3MRSupp1
220145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೌಹಳ್ಳಿMRSupp1
220146ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-1MRSupp1
220147ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-2MRSupp1
220148ಪಿ.ಆರ್.ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-3MRSupp1
220149ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-4MRSupp1
220150ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-5MRSupp1
220151ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-6MRSupp1
220152ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು,ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ,ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-7MRSupp1
220153ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ(ಎಡಭಾಗ)-8MRSupp1
220154ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಟಿ.ನರಸೀಪುರMRSupp1
220155ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-10MRSupp1
220156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಕರೋಹಟ್ಟಿ-1MRSupp1
220157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕರೋಹಟ್ಟಿ-2MRSupp1
220158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೇತಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
220159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೇತಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
220160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
220161ಸಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
220162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿMRSupp1
220163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಜ್ಜಲೂರುMRSupp1
220164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಟಾಳು-1MRSupp1
220165ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಾಟಾಳು-2MRSupp1
220166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಟಾಳುಪುರMRSupp1
220167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹ್ಯಾಕನೂರು-1MRSupp1
220168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹ್ಯಾಕನೂರು-2MRSupp1
220169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
220170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೂಗೂರು ಮೋಳೆMRSupp1
220171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಕುರುಬೂರುMRSupp1
220172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ಕುರುಬೂರು-2MRSupp1
220173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತೇಗಾಲMRSupp1
220174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಟ್ಟವಾಡಿMRSupp1
220175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ದೊಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
220176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡನಹುಂಡಿMRSupp1
220177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಭುದೇವನಪುರMRSupp1
220178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
220179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೇಪುರMRSupp1
220180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆ-1MRSupp1
220181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸಹೆಮ್ಮಿಗೆ-2MRSupp1
220182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಟಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
220183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
220184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬಾಳನಹುಂಡಿMRSupp1
220185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿMRSupp1
220186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
220187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಕೊಪ್ಪಾಳು (ಕಾಳಿಹುಂಡಿ)-1MRSupp1
220188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಾಳು (ಕಾಳಿಹುಂಡಿ)-2MRSupp1
220189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡವಾಡಿMRSupp1
220190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕಾವೇರಿಪುರ-1MRSupp1
220191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕಾವೇರಿಪುರ-2MRSupp1
220192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮೇದಿನಿ-1MRSupp1
220193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೇದಿನಿ-2MRSupp1
220194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಣವೆMRSupp1
220195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕೂರು-1MRSupp1
220196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕೂರು-1MRSupp1
220197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕೂರು-2MRSupp1
220198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ ), ತಲಕಾಡು-1MRSupp1
220199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತಲಕಾಡು-2MRSupp1
220200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತಲಕಾಡು-3MRSupp1
220201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತಲಕಾಡು-3MRSupp1
220202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತಲಕಾಡು-4MRSupp1
220203ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ತಲಕಾಡು-5MRSupp1
220204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಬೀದಿ, ತಲಕಾಡು-6MRSupp1
220205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗೋಕರ್ಣ ಹತ್ತಿರ) , ತಲಕಾಡು-7MRSupp1
220206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೆಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
220207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಡೆಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
220208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
220209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
220210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲಿಯೂರು-1MRSupp1
220211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಿಯೂರು-2MRSupp1
220212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಿಯೂರು-3MRSupp1
220213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಿಯೂರುMRSupp1
220214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಂಗಿMRSupp1
220215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಿಪಚ್ಚನಹುಂಡಿMRSupp1
220216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಸೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
220217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
220218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮೊಳೆMRSupp1
220219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
220220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಮೂಗೂರು-1MRSupp1
220221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಮೂಗೂರು-2MRSupp1
220222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮೂಗೂರು-3MRSupp1
220223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೂಗೂರುMRSupp1
220224ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಮೂಗೂರುMRSupp1
220225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮೂಗೂರು-6MRSupp1
220226ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮೂಗೂರು-7MRSupp1
220227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.