2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
601ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಿಗೋನಾಳMRSupp1
602ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಡೂರುMRSupp1
603ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಚನೂರುMRSupp1
604ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಟರಠಾಣಾMRSupp1
605ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪುರತಗೇರಿMRSupp1
606ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ) ಹೂಲಗೇರಾ 1MRSupp1
607ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡಭಾಗ)ಹೂಲಗೇರಾ 2MRSupp1
608ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹೂಲಗೇರಿMRSupp1
609ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೂಲಗೇರಿMRSupp1
6010ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹೂಲಗೇರಿMRSupp1
6011ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಗೇರಿMRSupp1
6012ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡರಗಲ್ಲMRSupp1
6013ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಗೋನಾಳMRSupp1
6014ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ)ಕಾಟಾಪೂರMRSupp1
6015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ)ಕಾಟಾಪೂರMRSupp1
6016ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕಬ್ಬರಗಿ 1MRSupp1
6017ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡಭಾಗ) ಕಬ್ಬರಗಿ 2MRSupp1
6018ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ)ಕಬ್ಬರಗಿ 3MRSupp1
6019ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಳಗಿMRSupp1
6020ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ನೇರಾಳ 1MRSupp1
6021ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮನ್ನೇರಾಳ 2MRSupp1
6022ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
6023ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುದೋಟಗಿMRSupp1
6024ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಲಾಪೂರMRSupp1
6025ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಗಿರಿMRSupp1
6026ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಯ್ಯಾಪೂರMRSupp1
6027ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಣಸಗೇರಾMRSupp1
6028ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ 1MRSupp1
6029ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ 2MRSupp1
6030ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಣಸಿಹಾಳMRSupp1
6031ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗೋತಗಿMRSupp1
6032ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೋತಗಿMRSupp1
6033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿರಗುಂಪಿMRSupp1
6034ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಗೂರುMRSupp1
6035ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೂರುMRSupp1
6036ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ)ಮುದೇನೂರು 1MRSupp1
6037ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಮುದೇನೂರು 2MRSupp1
6038ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬನ್ನಟ್ಟಿMRSupp1
6039ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುದ್ದಲಗುಂದಿMRSupp1
6040ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಆಡವಿಭಾವಿMRSupp1
6041ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಮ್ಯಾದರಡೊಕ್ಕಿMRSupp1
6042ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಜೂಲಕುಂಟಿMRSupp1
6043ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾದರಡೊಕ್ಕಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
6044ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಿಡದೂರುMRSupp1
6045ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕಳಮಳ್ಳಿMRSupp1
6046ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಅಮರಾಪೂರMRSupp1
6047ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಳಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
6048ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
6049ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಗರ್ಜನಾಳMRSupp1
6050ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾರಿನಾಳMRSupp1
6051ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾಗಲದಾಳMRSupp1
6052ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಾಸ್ವಿಹಾಳMRSupp1
6053ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಾಪೂರMRSupp1
6054ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳMRSupp1
6055ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ)ಬಳೂಟಗಿMRSupp1
6056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ) ಬಳೂಟಗಿ 2MRSupp1
6057ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾವಣಕಿMRSupp1
6058ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿಹಾಳMRSupp1
6059ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ದೋಟಿಹಾಳMRSupp1
6060ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೋಟಿಹಾಳMRSupp1
6061ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ದೋಟಿಹಾಳMRSupp1
6062ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದೋಟಿಹಾಳMRSupp1
6063ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೇಸೂರು 1MRSupp1
6064ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೇಸೂರು 2MRSupp1
6065ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಕೇರಿMRSupp1
6066ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೆಕೊಪ್ಪMRSupp1
6067ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಡವಿಭಾವಿMRSupp1
6068ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಅಡವಿಭಾವಿMRSupp1
6069ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಸಗೇರMRSupp1
6070ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
6071ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿ 2MRSupp1
6072ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌ‍ಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹನಮಸಾಗರ 1MRSupp1
6073ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹನಮಸಾಗರ 2MRSupp1
6074ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹನಮಸಾಗರ 3MRSupp1
6075ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹನಮಸಾಗರ 4MRSupp1
6076ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹನಮಸಾಗರ 5MRSupp1
6077ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹನಮಸಾಗರ 6MRSupp1
6078ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾಂಗಣ) ಹನಮಸಾಗರ 7MRSupp1
6079ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತೆ ಬಜಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುರುಬಗೇರಾ ಹನಮಸಾಗರ 8MRSupp1
6080ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಬಗೇರಾ(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹನಮಸಾಗರ 9MRSupp1
6081ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ಕುರಬಗೇರಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹನಮಸಾಗರ 10MRSupp1
6082ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹನಮಸಾಗರ 11MRSupp1
6083ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಸಾಗರ 12MRSupp1
6084ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹನಮಸಾಗರ 13MRSupp1
6085ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಹನಮಸಾಗರ 14MRSupp1
6086ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹನಮಸಾಗರ 15MRSupp1
6087ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿMRSupp1
6088ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡದೂರಕಲ್ಲMRSupp1
6089ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿMRSupp1
6090ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ) ವೆಂಕಟಾಪೂರMRSupp1
6091ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೋನಾಪೂರMRSupp1
6092ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಪರಮನಹಟ್ಟಿMRSupp1
6093ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಡ್ಡದ ದೇವಲಾಪೂರMRSupp1
6094ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಡ್ಡದ ದೇವಲಾಪೂರMRSupp1
6095ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ 1MRSupp1
6096ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ 2MRSupp1
6097ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಿಟ್ಟಲಕೊಡ 1MRSupp1
6098ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಿಟ್ಟಲಕೊಡ 2MRSupp1
6099ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಕ್ಕನದುರ್ಗMRSupp1
60100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರMRSupp1
60101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಾಳMRSupp1
60102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರMRSupp1
60103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಿಲೋಗಲ್ಲ 1MRSupp1
60104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ನಿಲೋಗಲ್ಲ 2MRSupp1
60105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಿಲೋಗಲ್ಲ 3MRSupp1
60106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶ್ಯಾಡಲಗೇರಿMRSupp1
60107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗ) ಶ್ಯಾಡಲಗೇರಿMRSupp1
60108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಬಿಳೇಕಲ್ಲMRSupp1
60109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಬಾಗ)ಬಿಳೇಕಲ್ಲMRSupp1
60110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡತಗೇರಾMRSupp1
60111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಂಗಾಪೂರMRSupp1
60112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹನಮನಾಳMRSupp1
60113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹನಮನಾಳMRSupp1
60114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹನಮನಾಳMRSupp1
60115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
60116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಜಾಗಿರ ಗುಡದೂರMRSupp1
60117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗಿರ ಗುಡದೂರMRSupp1
60118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಾದಿಮನಾಳMRSupp1
60119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋರೆಬಿಹಾಳMRSupp1
60120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ನಾಳMRSupp1
60121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗೇರಾMRSupp1
60122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯರಗೇರಾMRSupp1
60123ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಬಲಭಾಗ)ಯರಗೇರಾMRSupp1
60124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಡಿಕೇರಿMRSupp1
60125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ) ಮಡಿಕೇರಿMRSupp1
60126ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60127ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ)ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60128ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡ ಭಾಗ) ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60130ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ಚಳಗೇರಾMRSupp1
60132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತೋಪಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
60133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೌಲಬೋದೂರುMRSupp1
60134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆ ಬೋದೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
60135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಸರೂರುMRSupp1
60136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬಿಜಕಲ್ಲ 1MRSupp1
60137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿಜಕಲ್ಲ 2MRSupp1
60138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಟೆಂಗುಂಟಿMRSupp1
60139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಟೆಂಗುಂಟಿMRSupp1
60140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲ್ಸಾಗೋನಾಳMRSupp1
60141ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲ್ಸಾಹೊಸೂರುMRSupp1
60142ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗೀರ ರಾಂಪೂರMRSupp1
60143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜುಮ್ಲಾಪೂರMRSupp1
60144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಜುಮ್ಲಾಪೂರMRSupp1
60145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಇದ್ಲಾಪೂರMRSupp1
60146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ನಂದಾಪೂರMRSupp1
60147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿಠಲಾಪೂರMRSupp1
60148ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಂಗಣ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ತಾವರಗೇರಾ 1MRSupp1
60149ಸರಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾ 2MRSupp1
60150ಸರಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60151ಸರಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60152ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ತಾವರಗೇರಾ 4MRSupp1
60153ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ತಾವರಗೇರಾ 5MRSupp1
60154ಸರ್‌.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾ 6MRSupp1
60155ಸರ್‌.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ತಾವರಗೇರಾ 7MRSupp1
60156ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60157ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60158ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)ತಾವರಗೇರಾ 10MRSupp1
60159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತಾವರಗೇರಾMRSupp1
60161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನವಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
60162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನವಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
60163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
60164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತಾಗುಡದೂರMRSupp1
60165ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ) ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರMRSupp1
60166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರMRSupp1
60167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರMRSupp1
60168ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ 3MRSupp1
60169ಶ್ರೀಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ 4MRSupp1
60170ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಗುಮಗೇರಾ 1MRSupp1
60171ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಮಗೇರಾ 2MRSupp1
60172ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಟಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ಕುಷ್ಟಗಿMRSupp1
60173ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ಕುಷ್ಟಗಿMRSupp1
60174ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ಕುಷ್ಟಗಿMRSupp1
60175ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಕಟ್ಟಡ ಕುಷ್ಟಗಿ 3MRSupp1
60176ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 4MRSupp1
60177ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಖಾ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 5MRSupp1
60178ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಖಾ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 6MRSupp1
60179ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಖಾ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 7MRSupp1
60180ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಖಾ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 1 ನೇ ಕೋಣೆ ಕುಷ್ಟಗಿ 8MRSupp1
60181ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಷ್ಟಗಿ (ಸಭಾಂಗಣ) ಕುಷ್ಟಗಿ 9MRSupp1
60182ಫುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕುಷ್ಟಗಿ 10MRSupp1
60183ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ)ಕುಷ್ಟಗಿ 11MRSupp1
60184ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ )ಕುಷ್ಟಗಿ 12MRSupp1
60185ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಕುಷ್ಟಗಿ 13MRSupp1
60186ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 14MRSupp1
60187ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 15MRSupp1
60188ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಕುಷ್ಟಗಿ 16MRSupp1
60189ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಷ್ಟಗಿ 16MRSupp1
60190ವಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಸಮೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಷ್ಟಗಿ 17MRSupp1
60191ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಮೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಷ್ಟಗಿMRSupp1
60192ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಕರ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಷ್ಟಗಿ 19MRSupp1
60193ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿMRSupp1
60194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಟಕ್ಕಳಕಿMRSupp1
60195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ವಣಗೇರಾ 1MRSupp1
60196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ) ವಣಗೇರಾ 2MRSupp1
60197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ)ತಳುವಗೇರಾ 1MRSupp1
60198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ತಳುವಗೇರಾMRSupp1
60199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ)ತಳುವಗೇರಾMRSupp1
60200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೂರಡಕೇರಾ 1MRSupp1
60201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೂರಡಕೇರಾ 2MRSupp1
60202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳMRSupp1
60203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ.ಹಿರೇನಂದಿಹಾಳ 2MRSupp1
60204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಸಾಪೂರMRSupp1
60205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲಾಲಬಂಡಿ 1MRSupp1
60206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಲಾಲಬಂಡಿ 2MRSupp1
60207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೂಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
60208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
60209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಬೇನಕನಾಳMRSupp1
60210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೇನಕನಾಳMRSupp1
60211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕುಂಬಳಾವತಿMRSupp1
60212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕುಂಬಳಾವತಿ 1MRSupp1
60213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ತುಮರಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
60214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
60215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿ 2MRSupp1
60216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
60217ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿMRSupp1
60218ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಿವಾಳMRSupp1
60219ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾಲಗಿತ್ತಿMRSupp1
60220ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಾಲಗಿತ್ತಿMRSupp1
60221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡಚಿಂತಿMRSupp1
60222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರಿಕಲ್ಲMRSupp1
60223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಹಿರೇಗೋಣ್ಣಾಗರMRSupp1
60224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಹಿರೇಗೋಣ್ಣಾಗರMRSupp1
60225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜರಾನರಸಾಪೂರMRSupp1
60226ಸರಕಾರಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮೂಗನೂರು.MRSupp1
60227ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮೂಗನೂರು.MRSupp1
60228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಲಬುಣಚಿMRSupp1
60229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಯಲಬುಣಚಿMRSupp1
60230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಕೊಪ್ಪMRSupp1
60231ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳMRSupp1
60232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳMRSupp1
60233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳMRSupp1
60234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಬುರ್ತಿMRSupp1
60235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳMRSupp1
60236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳMRSupp1
60237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಿ ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿMRSupp1
60238ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಲಗಟ್ಟಿMRSupp1
60239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಿಡಶೇಸಿMRSupp1
60240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಿಡಶೇಸಿ 2MRSupp1
60241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಾಖಾಪೂರMRSupp1
60242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಾಖಾಪೂರMRSupp1
60243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರೆಬೆಂಚಿMRSupp1
60244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬನಾಳMRSupp1
60245ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
60246ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
60247ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
60248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
60249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMRSupp1
60250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗನಾಳMRSupp1
60251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲೂಟಿMRSupp1
60252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಲಿಯಾಪೂರMRSupp1
60253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಿಯಾಪೂರMRSupp1
60254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಚನಾಳMRSupp1
60255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮೆಣೆದಾಳMRSupp1
60256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಮೇಣ ದಾಳMRSupp1
60257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರೇತೆಮ್ಮಿನಾಳMRSupp1
60258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗಂಗನಾಳMRSupp1
60259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮೆತ್ತಿನಾಳMRSupp1
60260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪುರMRSupp1
60261ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕನ್ನಾಳMRSupp1
60262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂಗನಾಳMRSupp1
60263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಂಗನಾಳMRSupp1
60264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿರುಪಾಪುರMRSupp1
60265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಹಿರೇಮುಕರ್ತಿನಾಳMRSupp1
60266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
60267ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಮುಕ್ತರಾಂಪೂರMRSupp1
60268ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಡ್ಡದ ಹನಮಸಾಗರMRSupp1
60269ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಡ್ಡದ ಹನಮಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
60270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಲಿಂಗದಳ್ಳಿMRSupp1
60271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಮ್ಮಿನಾಳMRSupp1
60272ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊನಗಡ್ಡಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.