2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
611ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯತ್ನಟ್ಟಿMRSupp1
612ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬುನ್ನಟ್ಟಿMRSupp1
613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. ಉದ್ದಿಹಾಳMRSupp1
614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಈಚನಾಳMRSupp1
615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಯದಹುಣಸಿMRSupp1
616ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
617ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
618ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
619ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನದಾಸರ ಓಣಿ ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
6110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಗುಡ್ಡMRSupp1
6111ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
6112ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,ಹುಲಿಹೈದರMRSupp1
6113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡಿನಾಳMRSupp1
6114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡದೂರMRSupp1
6115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಮಳಿಕಾಟಾಪುರMRSupp1
6116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕರಡೋಣಾMRSupp1
6117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೆ ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
6118ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನವಲಿMRSupp1
6119ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ನವಲಿMRSupp1
6120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬುದ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ನವಲಿMRSupp1
6121ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬುದ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ನವಲಿMRSupp1
6122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನವಲಿ ತಾಂಡMRSupp1
6123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMRSupp1
6124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMRSupp1
6125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಮೈಲಾಪುರMRSupp1
6126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಎಡ ಭಾಗ)ಬೇವಿನಾಳMRSupp1
6127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಗನಕಲ್ಲುMRSupp1
6128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಗನಕಲ್ಲುMRSupp1
6129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪನ್ನಾಪೂರMRSupp1
6130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ).ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
6132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ) ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಳ್ಳೂರುMRSupp1
6134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಳ್ಳೂರುMRSupp1
6135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಎಡ ಭಾಗ) ಚಳ್ಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6136ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ ಚಳ್ಳೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡೂರುMRSupp1
6138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೋಮನಾಳMRSupp1
6139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸೋಮನಾಳMRSupp1
6140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆದಾಪೂರMRSupp1
6141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡMRSupp1
6142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡMRSupp1
6143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಡಕಿMRSupp1
6144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಕಳಕುಂಪಿMRSupp1
6145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಿರೇಖೇಡMRSupp1
6146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಖೇಡMRSupp1
6147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿರವಾರMRSupp1
6148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹನುಮನಾಳMRSupp1
6149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಾಪೂರMRSupp1
6150ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೈಲಕ್ಕಂಪುರMRSupp1
6151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೌರಿಪೂರMRSupp1
6152ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗೌರಿಪೂರMRSupp1
6153ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಲಾಪೂರMRSupp1
6154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಡವಿಭಾವಿMRSupp1
6155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಡವಿಭಾವಿ ಚಿಕ್ಕತಾಂಡMRSupp1
6156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಡವಿಭಾವಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡMRSupp1
6157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. ಹುಲಸನಹಟ್ಟಿMRSupp1
6158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.ಇಂಗಳದಾಳMRSupp1
6159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.ಪರಾಪೂರMRSupp1
6160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕನ್ನೇರಮಡುMRSupp1
6161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಮಸಾಗರMRSupp1
6162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಬಲಭಾಗ) ಬಸರಿಹಾಳMRSupp1
6163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಎಡಭಾಗ)ಬಸರಿಹಾಳMRSupp1
6164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6165ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ )ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6166ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿರಾ ನಗರ (ಗಂಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ)MRSupp1
6167ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6168ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ( ಪಶ್ವೀಮದ ಬಲ ಭಾಗ)ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6169ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6170ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6171ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6172ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6173ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6174ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6175ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6176ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6177ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಗೋಡೌನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6178ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಡ್ಡರವಾಡಿ,ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಗೊಲ್ಲರವಾಡಿ) ಕನಕಗಿರಿMRSupp1
6180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಿಗೆವಾಡMRSupp1
6181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರಲೂಟಿMRSupp1
6182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೆ ಕಾಟಾಪೂರMRSupp1
6183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕಲಕೇರಾMRSupp1
6184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲಕೇರಾMRSupp1
6185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಜೀರಾಳMRSupp1
6186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜೀರಾಳMRSupp1
6187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್MRSupp1
6188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್MRSupp1
6189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್MRSupp1
6190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತೊಂಡಿಹಾಳMRSupp1
6191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ತೋಂಡಿಹಾಳMRSupp1
6192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಗೇದಾಳMRSupp1
6193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹುಳ್ಕಿಹಾಳMRSupp1
6194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಹುಳ್ಕಿಹಾಳMRSupp1
6195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾರುತಿನಗರ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಎಡ ಭಾಗ)ಮರಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ)ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
61100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರವಿನಗರ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
61101ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
61102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ( ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಜೂರಟಗಿMRSupp1
61103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೂರಟಗಿMRSupp1
61104ಅಂಗನವಾಡಿ 11ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪಾರಓಣಿ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61105ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61106ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಪ್ಪಾರ ಒಣಿ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61107ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61108ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61109ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61110ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61111ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61112ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣದ ಬಲಭಾಗ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61113ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣದ ಬಲಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61114ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61115ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61116ರೈತ ಸಂಕರ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಟರಗಿMRSupp1
61117ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61118ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಡ ಭಾಗ ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61119ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) (ಎಡ ಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಾಮನಗರ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಾಮನಗರ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61122ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61123ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61124ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61125ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಎಡಭಾಗ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61126ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 31ಕಾಲುವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಬ್ಯೂಟರಿ ಕಾಲುವೆ ಉಪವಿಭಾಗ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61127ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 31ಕಾಲುವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಬ್ಯೂಟರಿ ಕಾಲುವೆ ಉಪವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರಟಗಿMRSupp1
61129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61130ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಎಡ ಭಾಗ) ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61132ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61133ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನವಾಡ ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
61135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
61136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾಲಸಮುದ್ರMRSupp1
61137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61138ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61139ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕಿಂದಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಿಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯರಡೋಣಾMRSupp1
61143ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸಿದ್ದಾಪೂರMRSupp1
61144ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61145ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವೀಮದ ಕೊನೆಯಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61146ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61147ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61148ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61149ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣದ ಎಡಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61150ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
61151ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ )ಸಿದ್ದಾಪೂರMRSupp1
61152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುಂಡೂರುMRSupp1
61153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡೂರMRSupp1
61154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡೂರMRSupp1
61155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61156ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸಿಂಗನಾಳMRSupp1
61159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸಿಂಗನಾಳMRSupp1
61160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸಿಂಗನಾಳMRSupp1
61161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೀರಾಳ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೀರಾಳ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೀರಾಳ ಕಲ್ಗುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆನಕನಾಳMRSupp1
61165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಪ್ಪನಾಳMRSupp1
61166ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಂಪೂರMRSupp1
61167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಮುಸಲಾಪುರMRSupp1
61168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಮುಸಲಾಪುರMRSupp1
61169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
61170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸುಳೇಕಲ್MRSupp1
61171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ( ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ಸುಳೇಕಲ್MRSupp1
61172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಕೇಸಕ್ಕಿ ಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
61173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಮರಕುಂಬಿMRSupp1
61174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಗುಳದಾಳMRSupp1
61175ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ಎಡಭಾಗ) ಹಣವಾಳMRSupp1
61176ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನಾ ಸಹಾಕರ ಸಂಘ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಣವಾಳMRSupp1
61177ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಹಣವಾಳMRSupp1
61178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ) ಹಣವಾಳMRSupp1
61179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಣವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಹೊಸಕೇರಾMRSupp1
61181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕೇರಾ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಕೇರಾ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಟಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಡಗ್ಗಿಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೋಟಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮರಳಿMRSupp1
61187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ) ಮರಳಿMRSupp1
61188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮರಳಿMRSupp1
61189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪ್ರಗತಿನಗರ,ಮರಳಿMRSupp1
61190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಚಂದುನಗರ ) ಪ್ರಗತಿ ನಗರMRSupp1
61191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಚಾರನರಸಾಪೂರMRSupp1
61192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅಚಾರನರಸಾಪೂರMRSupp1
61193ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61194ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ ಶ್ರಿರಾಮನಗರMRSupp1
61195ಅಪ್ಸಾನಿ ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರಿರಾಮನಗರMRSupp1
61196ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಜ್ಞಾನ ಸಭಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61199ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಬಲ ಭಾಗ )ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61200ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಬಂಜಾರ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61201ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
61202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟ್ನಕಲ್ಲMRSupp1
61203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬರಗೂರುMRSupp1
61204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ)ಬರಗೂರMRSupp1
61205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಈಳಿಗನೂರMRSupp1
61206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ.(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಈಳಿಗನೂರMRSupp1
61207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಧ್ರತೆಲುಗು ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉಳೇನೂರುMRSupp1
61209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಉಳೇನೂರುMRSupp1
61210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಉಳೇನೂರMRSupp1
61211ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಾಕರ ಸಂಘ ನಿ. ಕಟ್ಟಡ ಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
61212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆನ್ನೂರMRSupp1
61213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಡುವಿನ ಊರು ಕಕ್ಕರಗೋಳMRSupp1
61214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನಡುವಿನ ಊರು ಕಕ್ಕರಗೊಳMRSupp1
61215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
61216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
61217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಜಮಾಪೂರMRSupp1
61218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ) ಕುಂಟೋಜಿMRSupp1
61219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ)ಕುಂಟೋಜಿMRSupp1
61220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅರುಣೋದಯ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬುಲ್ಲಬಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಮುಸ್ಟೂರುMRSupp1
61223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮುಸ್ಟೂರುMRSupp1
61224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ) ಅಂಜೂರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಡಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಸ್ಟೂರು ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಬ್ಬಾಳMRSupp1
61228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆಲುಗು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ) ಡಣಾಪೂರMRSupp1
61230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ( ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ಡಣಾಪುರMRSupp1
61231ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಡಣಾಪೂರMRSupp1
61232ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಢಣಾಪೂರMRSupp1
61233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವದಬಲಭಾಗ)ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವದ ಎಡಭಾಗ) ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಂಗಮರಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ಜಂಗಮರಕಲ್ಲುಡಿMRSupp1
61238ಅಂಗನ ವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ (ದೇವಿನಗರ) ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿMRSupp1
61239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಭಟ್ಟರಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
61240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಭಟ್ಟರಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
61241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಳೆಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
61242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಪೂರ್ವಬಲಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಹೇರೂರುMRSupp1
61243ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಹೇರೂರುMRSupp1
61244ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹೇರೂರುMRSupp1
61245ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೇರೂರುMRSupp1
61246ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಹೇರೂರುMRSupp1
61247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋನಾಳMRSupp1
61248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಮಾದಿನಾಳMRSupp1
61249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳMRSupp1
61250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳMRSupp1
61251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಓಬಳಬಂಡಿMRSupp1
61252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹುಡMRSupp1
61253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮದುರ್ಗMRSupp1
61254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರMRSupp1
61255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವೀಮದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ಭಾಗ) ಅಯೋಧ್ಯಾMRSupp1
61256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಯೋಧ್ಯಾMRSupp1
61257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಯೋಧ್ಯಾMRSupp1
61258ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್MRSupp1
61259ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್MRSupp1
61260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್MRSupp1
61261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ಲMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.