2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
631ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತ್ರಾಳMRSupp1
632ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿರಗುಂಪಿMRSupp1
633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಂಕನೂರುMRSupp1
634ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಸಂಕನೂರುMRSupp1
635ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊಂಪುರ.ಹೆಚ್‌MRSupp1
636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
638ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
639ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
6310ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಳೂಟಗಿMRSupp1
6311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳೂಟಗಿMRSupp1
6312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಬಳೂಟಗಿMRSupp1
6313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಳೂಟಗಿMRSupp1
6314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಜೂಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
6315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಂಡಿMRSupp1
6316ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಂಡಿMRSupp1
6317ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
6318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಗೋಳMRSupp1
6319ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಗೋಳMRSupp1
6320ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋನಸಾಗರMRSupp1
6321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋನಸಾಗರMRSupp1
6322ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
6323ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
6324ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಟರಂಗಿMRSupp1
6325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಲದಿನ್ನಿMRSupp1
6326ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜರಕುಂಟಿ.ಎನ್‌MRSupp1
6327ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡಕುಂಟಿMRSupp1
6328ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪುಟಗಮರಿMRSupp1
6329ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯಡ್ಡೋಣಿMRSupp1
6330ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಡ್ಡೋಣಿMRSupp1
6331ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋದೂರುMRSupp1
6332ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಡ್ಲಭಾವಿMRSupp1
6333ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಟಮಡುMRSupp1
6334ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮನ್ನಾಪುರMRSupp1
6335ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳೇMRSupp1
6336ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನಜಭಾವಿMRSupp1
6337ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಾಣದಾಳMRSupp1
6338ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗಾಣದಾಳMRSupp1
6339ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಣದಾಳMRSupp1
6340ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಕಟ್ಟMRSupp1
6341ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ್ರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತಾಳಕೇರಿMRSupp1
6342ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ್ರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಾಳಕೇರಿMRSupp1
6343ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡಾಪೂರMRSupp1
6344ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾಟಲದಿನ್ನಿMRSupp1
6345ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾಟಲದಿನ್ನಿMRSupp1
6346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಭಾವಿMRSupp1
6347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರMRSupp1
6348ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಕಬಂಡಿMRSupp1
6349ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಲಿಂಗನಬಂಡಿMRSupp1
6350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮಭಾಗ ಲಿಂಗನಬಂಡಿMRSupp1
6351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ವಜ್ರಬಂಡಿMRSupp1
6352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಜ್ರಬಂಡಿMRSupp1
6353ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲಭಾವಿMRSupp1
6354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ದಮ್ಮೂರMRSupp1
6355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಮ್ಮೂರMRSupp1
6356ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜರಕುಂಟಿ (ಜಿ)MRSupp1
6357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಗೇದಾಳMRSupp1
6358ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂನಕೊಪ್ಪMRSupp1
6359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರMRSupp1
6360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿMRSupp1
6361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿMRSupp1
6362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
6363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪMRSupp1
6364ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMRSupp1
6365ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಧೋಳMRSupp1
6366ನವಚೆತನ ಯವಕ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳMRSupp1
6367ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳMRSupp1
6368ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮುಧೋಳMRSupp1
6369ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳMRSupp1
6370ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕರಮುಡಿMRSupp1
6371ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕರಮುಡಿMRSupp1
6372ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಕರಮುಡಿMRSupp1
6373ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿ.ಪಂ.ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6374ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕಟ್ಟಡ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6375ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾ ಭವನ)ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6376ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6377ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6378ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಕಾಲೇಜ ವಿಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6379ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) (ಎಡಭಾಗ) ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6380ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)(ಬಲಭಾಗ) ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6381ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6382ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6383ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಯಲಬುರ್ಗಾMRSupp1
6384ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುದ್ರಿಕೊಟಗಿMRSupp1
6385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಿ.ವೀರಾಪುರMRSupp1
6386ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರನಾಳMRSupp1
6387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾಪುರMRSupp1
6388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಲೂರುMRSupp1
6389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲ್ಲೂರುMRSupp1
6390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗೆದಗೇರಿMRSupp1
6391ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೆದಗೇರಿMRSupp1
6392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲೇಗುಡ್ಡMRSupp1
6393ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ್ಳಿMRSupp1
6394ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡಲಮರಿMRSupp1
6395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತರಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
6396ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
6397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿMRSupp1
6398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಲೋಗಲMRSupp1
6399ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾMRSupp1
63100ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾMRSupp1
63101ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾMRSupp1
63102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿMRSupp1
63103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾMRSupp1
63104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾMRSupp1
63105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
63106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪನಾಳMRSupp1
63107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇವಡ್ರಕಲ್ಲMRSupp1
63108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇವಡ್ರಕಲ್ಲMRSupp1
63109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುನ್ನಾಳMRSupp1
63110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುನ್ನಾಳMRSupp1
63111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಗುನ್ನಾಳMRSupp1
63112ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಕನಟ್ಟಿMRSupp1
63113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹುಣಸಿಹಾಳMRSupp1
63114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹುಣಸಿಹಾಳMRSupp1
63115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಹುಣಸಿಹಾಳMRSupp1
63116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುರಡಿMRSupp1
63117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಮುರಡಿMRSupp1
63118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುರಡಿMRSupp1
63119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನರಸಾಪೂರMRSupp1
63120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತೂರMRSupp1
63121ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕಮನಗುಳೆMRSupp1
63122ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
63123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
63124ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿMRSupp1
63125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಡಗುಂಟಿMRSupp1
63126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಡಗುಂಟಿMRSupp1
63127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಲಕಸಮುದ್ರMRSupp1
63128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಲಕಸಮುದ್ರMRSupp1
63129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಂಗನಾಳMRSupp1
63130ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಸಂಗನಾಳMRSupp1
63131ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂಗನಾಳMRSupp1
63132ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಂಡಿಹಾಳMRSupp1
63133ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಂಡಿಹಾಳMRSupp1
63134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತೊಂಡಿಹಾಳMRSupp1
63135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೊಂಡಿಹಾಳMRSupp1
63136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಡೂರMRSupp1
63137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಆಡೂರMRSupp1
63138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಎಡಭಾಗ) ರಾಜೂರMRSupp1
63139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಪಿಣಭಾಗ)(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರಾಜೂರMRSupp1
63140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
63141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
63142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕಲ್ಲೂರMRSupp1
63143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಳಗೇರಿMRSupp1
63144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಳಗೇರಿMRSupp1
63145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬಳಗೇರಿMRSupp1
63146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋನಾಪೂರMRSupp1
63147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
63148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ರಾವಣಕಿMRSupp1
63149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ರಾವಣಕಿMRSupp1
63150ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾವಣಕಿMRSupp1
63151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ವಣಗೇರಿMRSupp1
63152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಣಗೇರಿMRSupp1
63153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ವಣಗೇರಿMRSupp1
63154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಬೇವೂರMRSupp1
63155ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬೇವೂರMRSupp1
63156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೇವೂರMRSupp1
63157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) (ಪಶ್ಚಿ ಮಭಾಗ )ಬೇವೂರMRSupp1
63158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳMRSupp1
63159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾದನೇರಿMRSupp1
63160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ವಟಪರ್ವಿMRSupp1
63161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ವಟಪರ್ವಿMRSupp1
63162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಜೇರಿMRSupp1
63163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೈರನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
63164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುದ್ರಿಮೋತಿMRSupp1
63165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕುದ್ರಿಮೋತಿMRSupp1
63166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುದ್ರಿಮೋತಿMRSupp1
63167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕುದ್ರಿಮೋತಿMRSupp1
63168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಂಡಿನಾಳMRSupp1
63169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರMRSupp1
63170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
63171ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
63172ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
63173ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪಶ್ಮಿಮ್ಮ ಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
63174ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
63175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯಡಿಯಾಪುರMRSupp1
63176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಡಿಯಾಪುರMRSupp1
63177ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಿಪ್ಪರಸನಾಳMRSupp1
63178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆದವಟ್ಟಿMRSupp1
63179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನಪನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
63180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ದ್ಯಾಂಪುರMRSupp1
63181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ) ದ್ಯಾಂಪುರMRSupp1
63182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪMRSupp1
63183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪMRSupp1
63184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಿನ್ನಾಳMRSupp1
63185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಿನ್ನಾಳMRSupp1
63186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಯರೇಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
63187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಯರೇಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
63188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಯರೇಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
63189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ನೇಕೊಪ್ಪMRSupp1
63190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಟಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
63191ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ)ಮಂಡಲಗೇರಿMRSupp1
63192ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಮಂಡಲಗೇರಿMRSupp1
63193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರ್ಲೆಕೊಪ್ಪMRSupp1
63194ಸರಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕುಕನೂರMRSupp1
63195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕುಕನೂರMRSupp1
63196ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಕನೂರMRSupp1
63197ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಕುಕನೂರMRSupp1
63198ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಕನೂರMRSupp1
63199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ವಿನೋಬ ನಗರ ಕುಕನೂರMRSupp1
63200ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಾರ್ಯಲಯ ಚವಡಿ ಕುಕನೂರMRSupp1
63201ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಕನೂರMRSupp1
63202ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಚಿಗೇರಿ ಓಣಿ ಕುಕನೂರMRSupp1
63203ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕುಕನೂರMRSupp1
63204ಸರಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಕನೂರMRSupp1
63205ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಛೇರಿ ಕುಕನೂರMRSupp1
63206ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಕುಕನೂರMRSupp1
63207ಸರಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ಕುಕನೂರMRSupp1
63208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುದ್ನೆಪ್ಪ ನ ಮಠ ಕುಕನೂರMRSupp1
63209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
63210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿರೂರMRSupp1
63211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿರೂರMRSupp1
63212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಾಳMRSupp1
63213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕದ್ರಳ್ಳಿMRSupp1
63214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನುಣಸಿMRSupp1
63215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬೀಡನಾಳMRSupp1
63216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೀಡನಾಳMRSupp1
63217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಿಕೇರಿMRSupp1
63218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಡೂರMRSupp1
63219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಬೆಣಕಲ್ಲMRSupp1
63220ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣಕಲ್‌MRSupp1
63221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಣಕಲ್‌MRSupp1
63222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಟ್ಟಾಲಿMRSupp1
63223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾವರಾಳMRSupp1
63224ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಎಡಭಾಗ) ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
63225ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಬಲಭಾಗ) ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
63226ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಟಗಿMRSupp1
63227ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಇಟಗಿMRSupp1
63228ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇಟಗಿMRSupp1
63229ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಇಟಗಿMRSupp1
63230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
63231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ನಾಪುರMRSupp1
63232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮಾಳೆಕೊಪ್ಪMRSupp1
63233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಸೊಂಪುರMRSupp1
63234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸೊಂಪುರMRSupp1
63235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ )(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
63236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
63237ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
63238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63240ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಧು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63243ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63244ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತಳಕಲ್ಲMRSupp1
63245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡವಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
63246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಬಾಳMRSupp1
63247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾನಾಪುರMRSupp1
63248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವೀರಾಪುರMRSupp1
63249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವೀರಾಪುರMRSupp1
63250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲಕಮಾಪುರMRSupp1
63251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಮಿಮ ಭಾಗ ಲಕಮಾಪುರMRSupp1
63252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಮಲಾಪುರMRSupp1
63253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.