2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
642ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೊಣೆ ) ಹಂದ್ರಾಳMRSupp1
643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಣೆ ) ಹಂದ್ರಾಳMRSupp1
644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಣವಾಳMRSupp1
645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ವದಗನಾಳMRSupp1
646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವದಗನಾಳMRSupp1
647ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಾMRSupp1
648ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಾMRSupp1
649ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಾMRSupp1
6410ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಾದಿನೂರMRSupp1
6411ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮಾದಿನೂರುMRSupp1
6412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನರೇಗಲ್MRSupp1
6413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನರೇಗಲ್MRSupp1
6414ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯತ್ನಟ್ಟಿMRSupp1
6415ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದದೇಗಲ್‌MRSupp1
6416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳೂರುMRSupp1
6417ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳೂರುMRSupp1
6418ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಟ್ರಳ್ಳಿMRSupp1
6419ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕವಲೂರುMRSupp1
6420ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕವಲೂರುMRSupp1
6421ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕವಲೂರMRSupp1
6422ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕವಲೂರುMRSupp1
6423ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕವಲೂರುMRSupp1
6424ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಕಟ್ಟಡ(ಡಿ.ಪಿ ಇ.ಪಿ)ಎಸ್.ಸಿ./ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಕವಲೂರMRSupp1
6425ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕವಲೂರುMRSupp1
6426ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುರ್ಲಾಪೂರ.MRSupp1
6427ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳMRSupp1
6428ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6429ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕವಲೂರ ರಸ್ತೆ ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6430ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6431ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6432ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6433ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6434ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6435ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಳವಂಡಿMRSupp1
6436ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೈನಳ್ಳಿMRSupp1
6437ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮೈನಳ್ಳಿMRSupp1
6438ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿMRSupp1
6439ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣಭಾಗ)ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿMRSupp1
6440ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ.ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿMRSupp1
6441ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
6442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರತಟ್ನಾಳMRSupp1
6443ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಗಳಾಪೂರMRSupp1
6444ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಭಾಗ್ಯನಗರ.MRSupp1
6445ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6446ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂವ‍ಬಾಗದ ಬಲಬಾಗದ ಕೋಣೆ) ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಎದುರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6447ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂವ‍ಭಾಗದ ಎಡಬಾಗದ ಕೋಣೆ) ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6448ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯದ ಬಾಗದ ಬಲ ಕೋಣೆ) ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6449ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6450ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6451ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6452ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6453ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6454ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6455ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಜನೇಯ ಕಾಲೋನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6456ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಜನೇಯ ಕಾಲೋನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6457ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಜನೇಯ ಕಾಲೋನಿ (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಭಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6458ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೋಚಿವಾಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6459ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೋಚಿವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಾಗ್ಯನಗರMRSupp1
6460ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಲವಾಡಗಿMRSupp1
6461ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಲವಾಡಗಿMRSupp1
6462ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲಕೇರಿMRSupp1
6463ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಲಕೇರಿMRSupp1
6464ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಲಾಪೂರMRSupp1
6465ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ (ಸಂ) ಗಡಾMRSupp1
6466ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಓಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6467ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಓಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6468ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
6469ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಸಿಂಧೋಗಿMRSupp1
6470ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಿಸರಳ್ಳಿMRSupp1
6471ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಿಸರಳ್ಳಿMRSupp1
6472ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಿಸರಳ್ಳಿMRSupp1
6473ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಿಸರಳ್ಳಿMRSupp1
6474ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಕನಳ್ಳಿMRSupp1
6475ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಪ್ಲಿMRSupp1
6476ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಘುನಾಥನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಟ್ಟಿMRSupp1
6478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಟ್ಟಿMRSupp1
6479ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಗಟ್ಟಿMRSupp1
6480ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೈರಾಪೂರMRSupp1
6481ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮೊರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6482ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಬೆಟಗೇರಾMRSupp1
6483ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬೆಟಗೇರಾMRSupp1
6484ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಟಗೇರಾMRSupp1
6485ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಟಗೇರಾMRSupp1
6486ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
6487ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
6488ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚುಕನಕಲ್‌MRSupp1
6489ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬಹದ್ದೂರಬಂಡಿMRSupp1
6490ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಹದ್ದೂರ ಬಂಡಿMRSupp1
6491ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಹದ್ದೂರ ಬಂಡಿMRSupp1
6492ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೂವಿನಾಳMRSupp1
6493ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪಲ್ಟಾನಗಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6494ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6495ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6496ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6497ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮದ್ಯಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6498ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
6499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಮಾಲರ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64101ಓಲೆಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64102ಓಲೆಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಲ್ಟಾನಗಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64104ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64105ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64106ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64107ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಮಿಟ್ಟಿಕೇರಾ ಓಣಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64108ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ,ಮಿಟ್ಟಿಕೇರಾ ಓಣಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ರಹ್ಮನವಾಡಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)ಬ್ರಹ್ಮನವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ) ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64112ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭೀಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64113ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ (ಇಇ.ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ಕಛೇರಿ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64114ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಳೇಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ, ಹಳೇಯ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕೌಂಪಾಂಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64115ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೇಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ, ಹಳೇಯ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕೌಂಪಾಂಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟಗಾರ ಗೇರಾ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟಗಾರ ಗೇರಾ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64118ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಟಗಾರ ಗೇರಾ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64119ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಟಗಾರ ಗೇರಾ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64120ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64121ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64122ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64123ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64124ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64125ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಹಾರಪೇಟ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಹಾರಪೇಟ,ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64128ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ನಗರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64129ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ನಗರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64130ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64131ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64132ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ ಗಿಣಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64133ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ ಗಿಣಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64134ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಕಟ್ಡಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾಂಪೌಂಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64135ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮುಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಹಸನ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64136ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂಬಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಹಸನ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64137ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64138ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಕಿನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64139ಹಿಂದಿ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64143ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೌಂಪಾಂಡ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64144ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64145ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಣೇಶ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ , ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ , ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64149ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64150ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64151ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಇಬಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64152ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಿ.ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64153ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬಿ.ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64154ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಿ.ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64155ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿನಿರ್ಧಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಗಿಣಗೇರಾರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64156ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಗೀಣಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64157ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64158ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾಂಗಣ) ಕೊಪ್ಪಳMRSupp1
64159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಿಡದಾಳMRSupp1
64160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳವಿನಾಳMRSupp1
64161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಟಣಕನಕಲ್MRSupp1
64162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುಟಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಬಸಾಪುರMRSupp1
64165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಸಾಪುರMRSupp1
64166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಾಲವರ್ತಿMRSupp1
64167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಾಲವರ್ತಿMRSupp1
64168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಬಿ)MRSupp1
64169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಬಿ)MRSupp1
64170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿMRSupp1
64171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿMRSupp1
64172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ)ಹಳೇ ಗೊಂಡಬಾಳMRSupp1
64173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಳೇ ಗೊಂಡಬಾಳMRSupp1
64174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಗೊಂಡಬಾಳMRSupp1
64175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಗೊಂಡಬಾಳMRSupp1
64176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೇಳೂರು`MRSupp1
64177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೇಳೂರುMRSupp1
64178ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರMRSupp1
64179ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರMRSupp1
64180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರMRSupp1
64181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರMRSupp1
64182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನೀರಲಗಿMRSupp1
64183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೀರಲಗಿMRSupp1
64184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೋಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಬೋಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೈದರನಗರMRSupp1
64188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಲವಾಗಲಿMRSupp1
64189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೇಸಲಾಪುರMRSupp1
64190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿಲೋಗಿಪುರMRSupp1
64191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಿಗರಿMRSupp1
64192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ತಿಗರಿMRSupp1
64193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹನಕುಂಟಿMRSupp1
64194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹನಕುಂಟಿMRSupp1
64195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮತ್ತೂರMRSupp1
64196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮತ್ತೂರMRSupp1
64197ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹ್ಯಾಟಿMRSupp1
64198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹ್ಯಾಟಿMRSupp1
64199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಳ್ಳಿಕೇರಿMRSupp1
64200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲಾಚನಕೇರಿMRSupp1
64201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಲಾಚನಕೇರಿMRSupp1
64202ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುಣಕೇರಾMRSupp1
64203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುಣಕೇರಾMRSupp1
64204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕುಣಕೇರಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
64205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಣಕೇರಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
64206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬಗನಾಳMRSupp1
64207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬಗನಾಳMRSupp1
64208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಾನಗರMRSupp1
64209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಕನಕಾಪೂರMRSupp1
64210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕನಕಾಪುರMRSupp1
64211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಾಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
64212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಶಾಂತವೀರ ನಗರ ಗಿಣಗೇರಾMRSupp1
64213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಿಣಗೇರಿMRSupp1
64214ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎಡಗಡೆ ಕೊಠಡಿ)ಗಿಣಗೇರಿMRSupp1
64215ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ನೈರುತ್ಯಭಾಗ)ಗಿಣಗೇರಿMRSupp1
64216ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ನೈರುತ್ಯಭಾಗ ಎಡಗಡೆ ಕೊಠಡಿ ಗಿಣಗೇರಿMRSupp1
64217ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಗಿಣಗೇರMRSupp1
64218ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ )ಗಿಣಗೇರMRSupp1
64219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಬ್ಬುರ ರಸ್ತೆ ಗಿಣಗೇರMRSupp1
64220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಬ್ಬೂರMRSupp1
64221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ್ ಭಾಗ) ಗುಳದಳ್ಳಿMRSupp1
64222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಳದಳ್ಳಿMRSupp1
64223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
64224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಹಾಪೂರMRSupp1
64225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಹಾಪೂರMRSupp1
64226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿMRSupp1
64227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಬಾಗ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
64229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿMRSupp1
64230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿMRSupp1
64231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳMRSupp1
64232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಡರಗಿMRSupp1
64233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
64234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
64235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಟ್ನಾಳMRSupp1
64236ಶ್ರೀರಾಮ ಮೋರಾರ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನಾಳMRSupp1
64237ಶ್ರೀರಾಮ ಮೋರಾರ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನಾಳMRSupp1
64238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನಾಳMRSupp1
64239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಠಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿಟ್ನಾಳMRSupp1
64240ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಗಳಕೇರಾMRSupp1
64241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಗಳಕೇರಾMRSupp1
64242ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಗಳಕೇರಾMRSupp1
64243ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿ.ಕಟ್ಟಡ ಅಗಳಕೇರಾMRSupp1
64244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಅಗಳಕೇರಾMRSupp1
64245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿವಪುರMRSupp1
64246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ)ಶಿವಪುರMRSupp1
64247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇಯ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಪುರMRSupp1
64248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರMRSupp1
64249ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಚಲಾಪುರMRSupp1
64250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ) ಹಳೆಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರMRSupp1
64251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರMRSupp1
64252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ) ಹೊಸಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರMRSupp1
64253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಳೆಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರMRSupp1
64254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರMRSupp1
64255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಸಾಪುರMRSupp1
64256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ್ ಭಾಗ)ಬಸಾಪುರMRSupp1
64257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾರಾಯಣಪೇಟಿMRSupp1
64258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಮ್ಮದನಗರMRSupp1
64259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಂಪಸಾಗರMRSupp1
64260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಂಪಸಾಗರMRSupp1
64261ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64264ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64265ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64266ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
64267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಬಾದ (ಆರ್ ಎಸ್ )MRSupp1
64268ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುಲಗಿMRSupp1
64269ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ) ಹುಲಗಿMRSupp1
64270ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಎಡಬಾಗದ ಕೋಣೆ) ಹುಲಗಿMRSupp1
64271ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಬಾಗದ ಬಲಬಾಗದ ಕೋಣೆ) ಹುಲಗಿMRSupp1
64272ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಗಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ್MRSupp1
64273ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯದ ಬಲಭಾಗ) ಹುಲಗಿ-ಮುನಿರಾಬಾದ್MRSupp1
64274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸಲಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
64275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೊಸಲಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
64276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
64277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
64278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
64279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಳೆಮುದ್ಲಾಪುರMRSupp1
64280ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64281ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64282ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕ್ಲಬ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಿರಾಬಾದ್MRSupp1
64283ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕ್ಲಬ್‌ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64284ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64285ರಾಜೀವಗಾಂಧೀ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64286ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64287ವಿಜಯ ನಗರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
64288ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.