2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
831ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಳ್ಳಿMRSupp1
832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ)ತಡಸMRSupp1
833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕಡೆ) ತಡಸMRSupp1
834ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ತಡಸMRSupp1
835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ) ತಡಸMRSupp1
836ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮಬಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ )ತಡಸMRSupp1
837ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಉತ್ತರ ಭಾಗ)ತಡಸMRSupp1
838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಡಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ) ತಡಸMRSupp1
839ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಡಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ತಡಸMRSupp1
8310ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಡಸMRSupp1
8311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
8312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ.ಎಮ.ತಡಸMRSupp1
8313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಬಲಗಡೆ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿMRSupp1
8314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ,ಎಡಗಡೆ)ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿMRSupp1
8315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿMRSupp1
8316ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಂಡಿಗೇರಿMRSupp1
8317ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
8318ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
8319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿMRSupp1
8320ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿMRSupp1
8321ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)ಬಸನಾಳMRSupp1
8322ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ)ಪೂರ್ವಭಾಗ ಬಸನಾಳMRSupp1
8323ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಸನಾಳMRSupp1
8324ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಅತ್ತಿಗೇರಿMRSupp1
8325ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಅತ್ತಿಗೇರಿMRSupp1
8326ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಅತ್ತಿಗೇರಿMRSupp1
8327ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಶಿಶುವಿನಹಾಳMRSupp1
8328ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿಶುವಿನಹಾಳMRSupp1
8329ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ) ಶಿಶುವಿನಹಾಳMRSupp1
8330ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹುಲಗೂರMRSupp1
8331ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಗೂರMRSupp1
8332ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಗೂರMRSupp1
8333ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುಲಗೂರುMRSupp1
8334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುಲಗೂರMRSupp1
8335ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಹುಲಗೂರMRSupp1
8336ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡMRSupp1
8337ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ) ಮದ್ಯ ಬಾಗ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡMRSupp1
8338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗದ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡMRSupp1
8339ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರಪಗಟ್ಟಿMRSupp1
8340ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಕಬನೂರMRSupp1
8341ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಬನೂರMRSupp1
8342ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಬನೂರMRSupp1
8343ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಲಿMRSupp1
8344ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿMRSupp1
8345ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿMRSupp1
8346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹುಲಸೋಗಿMRSupp1
8347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
8348ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಡಂಬಿMRSupp1
8349ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರMRSupp1
8350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕುನ್ನೂರMRSupp1
8351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುನ್ನೂರMRSupp1
8352ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರ್ಲಘಟ್ಟMRSupp1
8353ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಮದಾಪೂರMRSupp1
8354ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ದುಂಡಶಿMRSupp1
8355ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದುಂಡಶಿMRSupp1
8356ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಂಡಶಿ ಲ ತಾಂಡಾMRSupp1
8357ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಲಿMRSupp1
8358ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮುಗಳಿMRSupp1
8359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮುಗಳಿMRSupp1
8360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಬನ್ನೂರMRSupp1
8361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಬನ್ನೂರMRSupp1
8362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
8363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗಾಪೂರMRSupp1
8364ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜೇಕಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
8365ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಾಪೂರMRSupp1
8366ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳMRSupp1
8367ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚವಢಾಳMRSupp1
8368ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚವಡಾಳMRSupp1
8369ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾರಡಗಿMRSupp1
8370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾರಡಗಿMRSupp1
8371ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಕಾರಡಗಿMRSupp1
8372ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾರಡಗಿMRSupp1
8373ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾರಡಗಿMRSupp1
8374ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರMRSupp1
8375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಪ್ಲಾಟ್MRSupp1
8376ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರMRSupp1
8377ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿMRSupp1
8378ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8379ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8380ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಟಗೊಡಿMRSupp1
8381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀಲವಂತಸೋಮಾಪೂರMRSupp1
8382ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಟಾಳMRSupp1
8383ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಂಡಲಗಟ್ಟಿMRSupp1
8384ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹೊಸೂರMRSupp1
8385ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ)ಹೊಸೂರMRSupp1
8386ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸೂರುMRSupp1
8387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
8388ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸವನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8389ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟಿMRSupp1
8390ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರMRSupp1
8391ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8392ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8393ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8394ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯ ಕೊಠಡಿಯ ಎಡಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8395ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8396ಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8397ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8398ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಬಾಭವನ ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
8399ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83102ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೊಣೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83104ಎಸ್‌ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಠಡಿ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83105ಎಸ್‌ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಠಡಿ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83106ಎಸ್‌ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಠಡಿ)MRSupp1
83107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆನಂ.3 (ಗಾಂಧಿ ನಗರ)ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83108ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕುನ್ನೂರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಲ ಭಾಗ ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಿಭಾವಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83110ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕುನ್ನೂರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಡಬಾಗ) ಶಿಗ್ಗಾಂವMRSupp1
83111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿMRSupp1
83112ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಕಣವಾಡMRSupp1
83113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಂತ್ರೋಡಿMRSupp1
83114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಂತ್ರೋಡಿMRSupp1
83115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡೂರMRSupp1
83116ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ನಿMRSupp1
83117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ನಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
83118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಲ್ಲೂರMRSupp1
83119ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ನಿMRSupp1
83120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪೂರMRSupp1
83121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪೂರMRSupp1
83122ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
83123ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಸೋ. ನೆಲವಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸವಣೂರMRSupp1
83124ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸವಣೂರMRSupp1
83125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಸವಣೂರMRSupp1
83128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83130ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸವಣೂರMRSupp1
83131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83133ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83134ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸವಣೂರMRSupp1
83135ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83136ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಾಖೆ ಸವಣೂರMRSupp1
83137ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸವಣೂರMRSupp1
83138ಸರಕಾರಿ ಮಜೀದ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83139ಸರಕಾರಿ ಮಜೀದ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83140ಸರಕಾರಿ ಮಜೀದ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸವಣೂರMRSupp1
83141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ (ಹಿಂಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83142ಸರಕಾರಿ ಮಜೀದ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83143ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣಿ ಸವಣೂರMRSupp1
83144ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಲಾಲಶಾಕಟ್ಟಿ ಸವಣೂರMRSupp1
83145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಖಾದರ ಭಾಗ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಖಾದರ ಭಾಗ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83147ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ) ಸವಣೂರMRSupp1
83148ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಸಭಾ ಕೋಣೆ ಸವಣೂರMRSupp1
83149ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತಚ್ಚಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸವಣೂರMRSupp1
83150ಸರಕಾರಿ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖಾದರಬಾಗ್ ಸವಣೂರMRSupp1
83151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಖಾದರಭಾಗ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸವಣೂರMRSupp1
83152ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83153ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸನೀರಲಗಿMRSupp1
83155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣ್ಣೂರMRSupp1
83156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರMRSupp1
83158ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಕಾಪುರMRSupp1
83159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಳ್ಳಿMRSupp1
83160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರ್ಸಾಪುರMRSupp1
83161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಣMRSupp1
83162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನೀಡಗುಂದಿMRSupp1
83163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರMRSupp1
83164ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರMRSupp1
83165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
83166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೋಣನಕೇರಿMRSupp1
83167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭದ್ರಾಪೂರMRSupp1
83168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳಕೇರಿMRSupp1
83169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಬಳMRSupp1
83170ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
83171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಲಕಟ್ಟಿMRSupp1
83172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
83173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಾಡMRSupp1
83174ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬಾಡMRSupp1
83175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
83176ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
83177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸದಾಶೀವಪೇಟMRSupp1
83178ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುನವಳ್ಳಿMRSupp1
83179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಅಂಕದಖಣ )ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83182ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83183ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83184ಪುರಸಭೆ ಸಬಾಭವನ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 1ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಬಂಕಾಪುರMRSupp1
83186ಸಯೈದ ಅಲ್ಲಾ ಉದ್ದಿನಶಾ ಖಾದ್ರಿಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83187ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ (ಶಹಬಜಾರ) ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83189ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83190ದಿ.ಮಾಡರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ ಬಂಕಾಪುರMRSupp1
83191ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ . ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಿ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಿ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83194ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಿ ಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83195ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸವೂರMRSupp1
83197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಹೂರMRSupp1
83198ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಾಳMRSupp1
83199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿMRSupp1
83200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿMRSupp1
83201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿMRSupp1
83202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿMRSupp1
83203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
83204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
83205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83206ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ತೊಂಡೂರMRSupp1
83207ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೊಂಡೂರMRSupp1
83208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿMRSupp1
83209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿMRSupp1
83210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಮಲ್ಲೂರMRSupp1
83211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರದೂರMRSupp1
83212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಮನ್ನಂಗಿMRSupp1
83213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮನ್ನಂಗಿMRSupp1
83214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83215ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83216ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಹಲಸೂರMRSupp1
83217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹಲಸೂರMRSupp1
83218ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83219ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83220ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ತೆವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
83221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಕುಂದೂರMRSupp1
83222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)ಕುಂದೂರMRSupp1
83223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕುಂದೂರMRSupp1
83224ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMRSupp1
83225ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪೂರMRSupp1
83226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪೂರ(ಪ್ಲಾಟ್)MRSupp1
83227ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಬಂಕಾಪೂರMRSupp1
83228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
83229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರMRSupp1
83230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹೋತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
83231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೋತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
83232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹುನಗುಂದMRSupp1
83233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
83234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊರೂರುMRSupp1
83235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪMRSupp1
83236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಅಂದಲಗಿMRSupp1
83237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಂದಲಗಿMRSupp1
83238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಡಗರವಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.