2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
841ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಯಲವಿಗಿMRSupp1
842ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಯಲವಿಗಿMRSupp1
843ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಯಲವಿಗಿMRSupp1
844ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಯಲವಿಗಿ ತಾಂಡಾ) ಪರಮವಾಡಿMRSupp1
845ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲವಿಗಿMRSupp1
846ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರುತಿಪೂರMRSupp1
847ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿMRSupp1
848ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿMRSupp1
849ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿMRSupp1
8410ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8411ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೆಸರೂರMRSupp1
8412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೆಸರೂರMRSupp1
8413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೆಸರೂರMRSupp1
8414ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರMRSupp1
8415ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರMRSupp1
8416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲಿವಾಳMRSupp1
8417ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಲಿವಾಳMRSupp1
8418ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳMRSupp1
8419ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳMRSupp1
8420ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳMRSupp1
8421ಕೆ.ಜಿ.ಎಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳMRSupp1
8422ಕೆ.ಜಿ.ಎಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳMRSupp1
8423ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಡ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
8424ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಾಯಿಕೆರೂರುMRSupp1
8425ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾಯಿಕೆರೂರುMRSupp1
8426ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
8427ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿರಬಡಗಿMRSupp1
8428ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿರಬಡಗಿMRSupp1
8429ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೇವಾಲಾಲಪೂರ (ತಾಂಡಾ)MRSupp1
8430ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೇವಾಲಾಲಪೂರ (ತಾಂಡಾ)MRSupp1
8431ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಳಲಕೊಂಡMRSupp1
8432ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಳಲಕೊಂಡMRSupp1
8433ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
8434ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
8435ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರMRSupp1
8436ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರMRSupp1
8437ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರMRSupp1
8438ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಎಫ್‌. ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರುMRSupp1
8439ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಎಫ್‌. ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರMRSupp1
8440ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಎಫ್‌. ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರMRSupp1
8441ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ (ತಾಂಡಾ)MRSupp1
8442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣಾಪೂರMRSupp1
8443ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೃಷ್ಣಾಪೂರMRSupp1
8444ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8445ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8446ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8447ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಮೇಲ್ಮುರಿMRSupp1
8448ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ, ಹಳೇಮೇಲ್ಮುರಿMRSupp1
8449ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೈರಾಪೂರMRSupp1
8450ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಇಚ್ಚಂಗಿMRSupp1
8451ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಚ್ಚಂಗಿMRSupp1
8452ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಲಮಾದಾಪುರMRSupp1
8453ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಮರಡೂರMRSupp1
8454ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾಲಗಿMRSupp1
8455ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾಲಗಿMRSupp1
8456ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡಿಸಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
8457ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
8458ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೇವುಂಡಿMRSupp1
8459ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೇವುಂಡಿMRSupp1
8460ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆರೆದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8461ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಯಿಲಗುಂದಿMRSupp1
8462ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನೀರಲಗಿ ಎಂ ಜಿMRSupp1
8463ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಡುರMRSupp1
8464ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮರೋಳMRSupp1
8465ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಮರೋಳMRSupp1
8466ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಬಾಳMRSupp1
8467ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಅಕ್ಕೂರMRSupp1
8468ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಕಿತ್ತೂರMRSupp1
8469ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಿತ್ತೂರMRSupp1
8470ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರಡೂರMRSupp1
8471ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಂದಿಗನೂರMRSupp1
8472ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಂದಿಗನೂರMRSupp1
8473ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಚನ್ನೂರMRSupp1
8474ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣೂರMRSupp1
8475ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರಳ್ಳಿMRSupp1
8476ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋಣನತಂಬಗಿMRSupp1
8477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೋಣನತಂಬಗಿMRSupp1
8478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೋಣನತಂಬಗಿMRSupp1
8479ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡೊಂಬರಮತ್ತೂರMRSupp1
8480ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
8481ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಚಲಯಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
8482ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮಗದೂರMRSupp1
8483ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮಗದೂರMRSupp1
8484ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಕೋಟಿMRSupp1
8485ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಂಟಗಣಿMRSupp1
8486ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟಗಣಿMRSupp1
8487ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಳಸೂರMRSupp1
8488ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಳಸೂರMRSupp1
8489ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಳೂರMRSupp1
8490ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಳೂರMRSupp1
8491ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8492ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಣಜೂರMRSupp1
8493ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್MRSupp1
8494ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
8495ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
8496ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
8497ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
8498ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
8499ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
84100ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಜಗಿMRSupp1
84101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ) ಅರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
84102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮುಗದೂರMRSupp1
84103ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನದಿನೀರಲಗಿMRSupp1
84104ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನದಿನೀರಲಗಿMRSupp1
84105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಾಪುರMRSupp1
84106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗಸನಮಟ್ಟಿMRSupp1
84107ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಲಗಚ್ಚMRSupp1
84108ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಲಗಚ್ಚMRSupp1
84109ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣದ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಯಲಗಚ್ಚMRSupp1
84110ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಯಲಗಚ್ಚMRSupp1
84111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಮಾಪುರMRSupp1
84112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84113ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84116ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಪೀಸ್‌, ಸಬಾಂಗಣ, ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84117ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಪೀಸ್‌, ಸಬಾಂಗಣ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸರಿತ್ತಿMRSupp1
84118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ, ಹಳೇರಿತ್ತಿMRSupp1
84119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಳೇರಿತ್ತಿMRSupp1
84120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿMRSupp1
84121ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೆಗಳೂರMRSupp1
84122ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನೆಗಳೂರMRSupp1
84123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನೆಗಳೂರMRSupp1
84124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನೆಗಳೂರMRSupp1
84125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೆಗಳೂರMRSupp1
84126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೆಗಳೂರMRSupp1
84127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ:3 ನೆಗಳೂರMRSupp1
84128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಳವಿಗಿMRSupp1
84129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಳವಿಗಿMRSupp1
84130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೆಳವಿಗಿMRSupp1
84131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಳಗನಾಥMRSupp1
84132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಂವಸಿMRSupp1
84133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಕಾರMRSupp1
84134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವನೂರMRSupp1
84135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವನೂರMRSupp1
84136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾವನೂರMRSupp1
84137ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವನೂರMRSupp1
84138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾವನೂರMRSupp1
84139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಾವನೂರMRSupp1
84140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ) ಹುರಳಿಹಾಳMRSupp1
84141ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
84142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿMRSupp1
84143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿMRSupp1
84144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ಮ) ಗುತ್ತಲMRSupp1
84145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಜೀವನಗರMRSupp1
84146ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಲMRSupp1
84147ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಲMRSupp1
84148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84150ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಗುತ್ತಲMRSupp1
84151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗುತ್ತಲMRSupp1
84155ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಕಡೆಗೆ) ಗುತ್ತಲMRSupp1
84156ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗುತ್ತಲMRSupp1
84157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹಿಂಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುತ್ತಲMRSupp1
84158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹಿಂಭಾಗ (ಉತ್ತರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುತ್ತಲMRSupp1
84159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಶಿವನಗರMRSupp1
84160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಿವನಗರMRSupp1
84161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಸಾಪುರMRSupp1
84162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಸಾಪುರMRSupp1
84163ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಸಾಪುರMRSupp1
84164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೂರಗುಂದMRSupp1
84165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೂರಗುಂದMRSupp1
84166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೂರಗುಂದMRSupp1
84167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭರಡಿMRSupp1
84168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭರಡಿMRSupp1
84169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84172ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಫೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕನವಳ್ಳಿMRSupp1
84175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಕಟ್ಟಿMRSupp1
84176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಚಾಪುರMRSupp1
84177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಗಟ್ಟಿMRSupp1
84178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84182ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬಡಾವಣೆ, ಅಗಡಿMRSupp1
84184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-2, ಅಗಡಿMRSupp1
84185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಅಗಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
84186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಅಗಡಿMRSupp1
84187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-1, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಗಡಿMRSupp1
84188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಅಗಡಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
84189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಅಗಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
84190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಅಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
84191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಹಾಳMRSupp1
84192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಹಾಳMRSupp1
84193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಹಾಳMRSupp1
84194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಳಾಪುರMRSupp1
84195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮನಕೊಪ್ಪ (ಗಾಂದಿಪುರ )MRSupp1
84196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭು-ವೀರಾಪುರMRSupp1
84197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
84199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಟದ ಯಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
84200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನೆಲೋಗಲ್MRSupp1
84201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಬಾಗ) ನೆಲೋಗಲ್MRSupp1
84202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಬಾಗ) ನೆಲೋಗಲ್MRSupp1
84203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕನಕಾಪುರMRSupp1
84204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ) ಕನಕಾಪುರMRSupp1
84205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಕನಕಾಪುರMRSupp1
84206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಇಜಾರಿಲಕಮಾಪುರMRSupp1
84207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಇಜಾರಿಲಕಮಾಪುರMRSupp1
84208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಜಾರಿಲಕಮಾಪುರMRSupp1
84209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಇಜಾರಿಲಕಮಾಪುರMRSupp1
84210ಜೆ.ಪಿ.ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ.3, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84212ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84213ಲೈಯನ್ಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84214ಲೈಯನ್ಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84215ಲೈಯನ್ಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84216ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಾವೇರಿMRSupp1
84217ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84218ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸಮಠ ಹಾಲ್ ನಂ.1 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84219ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84221ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84222ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84224ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 ಅಶ್ವಿನಿನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 ಅಶ್ವಿನಿನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84226ಚನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84227ಚನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84228ಚನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84229ಚನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84230ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84231ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಸಭಾಂಗಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ-2 (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84234ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ )ರೂಂ ನಂ.1 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84235ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ-3 (ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84236ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84237ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸಮಠ ಹಾಲ್ ನಂ.5 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84238ಮುರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸಮಠ ಹಾಲ್‌ ನಂ-8, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84239ಎಸ್‌.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84240ಎಸ್‌.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84243ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಹಳೇಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾಗೇಂದನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84245ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 8 ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84246ಸರಕಾರಿಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ನಾಗೆಂದ್ರನಮಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84247ಶ್ರೀ ಮದ್ ಅಥಣಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೆಚ್ಚವರಿ ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84248ಶ್ರೀ ಮದ್ ಅಥಣಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84249ಶ್ರೀ ಮದ್ ಅಥಣಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84250ಶ್ರೀ ಮದ್ ಅಥಣಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಶಿವಬಸವನಗರ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ5, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಬಸವನಗರ, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಶಿವಬಸವನಗರMRSupp1
84254ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂ.ನಂ-1, ಹಾವೇರಿMRSupp1
84255ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಉತ್ತರಕ್ಕೆ) ರೂ ನಂ.2 ಹಾವೇರಿMRSupp1
84256ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ-4 (ಮದ್ಯ ಬಾಗ) ಹಾವೇರಿMRSupp1
84257ಶ್ರೀ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಡಿ ಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಹಾವೇರಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.