2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
851ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ನಾಗನೂರMRSupp1
852ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನಾಗನೂರMRSupp1
853ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರದಾಹಳ್ಳಿMRSupp1
854ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ2.(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
855ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
856ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
857ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
858ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
859ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
8510ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
8511ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
8512ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8513ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8514ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8515ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8518ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8519ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8520ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ದೇವಿಹೊಸೂರMRSupp1
8521ಸರಕಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
8522ಸಸರಕಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
8523ಸರಕಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
8524ಸರಕಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
8525ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
8526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಂಗೂರMRSupp1
8527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಂಗೂರMRSupp1
8528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಂಗೂರMRSupp1
8529ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಮ) ಆಡೂರMRSupp1
8530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಮ) ಆಡೂರMRSupp1
8531ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌರಾಪುರ (ಮ) ಆಡೂರMRSupp1
8532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಳೇನೂರMRSupp1
8535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಳೇನೂರMRSupp1
8536ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿದರಗಡ್ಡಿMRSupp1
8537ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಿಡಗೂರMRSupp1
8538ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ಮ) ಆಡೂರMRSupp1
8539ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8540ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8541ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8542ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಬಗೊಂಡMRSupp1
8543ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೊಂಡMRSupp1
8544ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೇದೇವರMRSupp1
8545ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೇದೇವರMRSupp1
8546ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೇದೇವರMRSupp1
8547ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇವಾನಗರ (ಕಲ್ಲೇದೇವರ)MRSupp1
8548ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹನುಮಾಪುರMRSupp1
8549ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಧಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಹನುಮಾಪುರMRSupp1
8550ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
8551ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿ ಹೊನ್ನತ್ತಿMRSupp1
8552ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಹೊನ್ನತ್ತಿMRSupp1
8553ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಹೊನ್ನತ್ತಿMRSupp1
8554ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರಿಮಲ್ಲಾಫುರMRSupp1
8555ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8556ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8557ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ) ಅಳಲಗೇರಿ.MRSupp1
8558ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ) ಅಳಲಗೇರಿ.MRSupp1
8559ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8560ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ (ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
8561ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಂಬರಡಿMRSupp1
8562ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಂಬರಡಿMRSupp1
8563ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8565ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8566ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭು-ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8567ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬೂರMRSupp1
8568ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬೂರMRSupp1
8569ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬೂರMRSupp1
8570ಸರಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಬ್ಬೂರMRSupp1
8571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
8572ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಜೀಕಲಕಮಾಪೂರMRSupp1
8573ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ.MRSupp1
8574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8575ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುರುಬಗೊಂಡMRSupp1
8576ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕುರುಬಗೊಂಡMRSupp1
8577ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕುರುಬಗೊಂಡMRSupp1
8578ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುರಬಗೊಂಡMRSupp1
8579ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8580ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8581ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8582ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8583ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8584ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8585ಮಹಾದೇವ ಮೈಲಾರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8586ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8587ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ) ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
8588ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರದ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ)ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
8589ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ) ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
8590ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌ ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
8591ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಡಗನಾಳMRSupp1
8592ಶ್ರೀಮತಿ: ಎನ್.ವ್ಹಿ.ಕಳಸೂರಮಠ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಛತ್ರMRSupp1
8593ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರೇದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8594ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರ್ದಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8595ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಲ್ಲೂರMRSupp1
8596ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಲ್ಲೂರMRSupp1
8597ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಲ್ಲೂರMRSupp1
8598ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರೀಪುರMRSupp1
8599ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮಕಾಪುರMRSupp1
85100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಯಭಾಗ) ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡMRSupp1
85101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಯಭಾಗ)ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡMRSupp1
85102ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಾಗಿನೆಲೆMRSupp1
85103ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾಗಿನೆಲೆMRSupp1
85104ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಾಗಿನೆಲೆMRSupp1
85105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
85106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಾಗಿನೆಲೆMRSupp1
85107ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಇಂಗಳಗೊಂದಿ ಪ್ಲಾಟ್ )MRSupp1
85108ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸಂಬಿMRSupp1
85109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇಂಗಳಗೊಂದಿMRSupp1
85110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಗೊಂಡMRSupp1
85111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಲಾಪುರMRSupp1
85112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪಲಾಪುರMRSupp1
85113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಾಸಣಗಿMRSupp1
85114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಸಣಗಿMRSupp1
85115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮಾಸಣಗಿMRSupp1
85116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರ್ದವೀರಾಪುರMRSupp1
85117ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗರಗಟ್ಟಿMRSupp1
85118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85119ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85120ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ( ಪಶ್ಚಿಮಾ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85121ಎಸ್,ಎಸ್ ಪಿ.ಎನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85123ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಮುಂಭಾಗ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೆಹರು ನಗರ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೆಹರು ನಗರ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85128ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪುರ ಬಡಾವಣೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85129ಸರಕಾರಿ ಊರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪುರ ಬಡಾವಣೆ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85130ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ ಬಡಾವಣೆ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85131ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಿವಪುರ ಬಡಾವಣೆ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85132ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹೊಂಡ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಹನುಮನಹೊಂಡ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85134ಎಸ.ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85135ಎಸ್‌.ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ.ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85136ಎಸ್‌.ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85137ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಲಯನ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85138ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೋಳುರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85139ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬ್ಯಾಡಗಿMRSupp1
85141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಆಗಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಗಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85143ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಾಕೋಳMRSupp1
85144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಾಕೋಳMRSupp1
85145ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಷಿನ ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಕೋಳMRSupp1
85146ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಾಕೋಳMRSupp1
85147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಾಕೋಳMRSupp1
85148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಾಕೋಳMRSupp1
85149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
85150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಕಜ್ಜರಿMRSupp1
85151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕಜ್ಜರಿMRSupp1
85152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಜ್ಜರಿMRSupp1
85153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಜ್ಜರಿMRSupp1
85154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಮಟ್ಟಿMRSupp1
85155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗುಡ್ಡದಆನ್ವೇರಿMRSupp1
85156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂನಬೇವುMRSupp1
85157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಯಡಭಾಗ)ಅಸುಂಡಿMRSupp1
85158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಲ ಭಾಗ)ಅಸುಂಡಿMRSupp1
85159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ) ಅಸುಂಡಿMRSupp1
85160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ) ಅಸುಂಡಿMRSupp1
85161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಯ ಭಾಗ)ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕದರಮಂಡಲಗಿMRSupp1
85167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕಮಾಜಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
85168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85169ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
85170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಮ್ಮೂರMRSupp1
85171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಮ್ಮೂರMRSupp1
85172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
85173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಯಭಾಗ)ಹಿರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
85174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
85175ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರMRSupp1
85176ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ(ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ)ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರMRSupp1
85177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರMRSupp1
85178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಘಾಳಪೂಜಿMRSupp1
85179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಘಾಳಪೂಜಿMRSupp1
85180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಮಲ್ಲಿMRSupp1
85181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
85182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
85183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
85184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೆರವಡಿMRSupp1
85185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೆರವಡಿMRSupp1
85186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೆರವಡಿMRSupp1
85187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಳೆಶಿಡೇನೂರMRSupp1
85188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಶಿಡೇನೂರMRSupp1
85189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸಶಿಡೇನೂರMRSupp1
85190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ (ಹೊಸಶಿಡೇನೂರ)MRSupp1
85191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
85192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
85193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೆಳಕೇರಿMRSupp1
85194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಬೆಳಕೇರಿMRSupp1
85195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರವಂದMRSupp1
85196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಹೂಲಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
85197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
85198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರೇಕುಪ್ಪಿMRSupp1
85199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರೇಕುಪ್ಪಿMRSupp1
85200ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
85201ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
85202ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
85203ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
85204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಉಕ್ಕುಂದMRSupp1
85205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉಕ್ಕುಂದMRSupp1
85206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
85207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
85208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
85209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ತಡಸMRSupp1
85210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ತಡಸMRSupp1
85211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
85212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮತ್ತೂರMRSupp1
85213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮತ್ತೂರMRSupp1
85214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನಕೊಪ್ಪMRSupp1
85215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿMRSupp1
85216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಮ್ಮಿಹಾಳMRSupp1
85217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
85218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸೂಡಂಬಿMRSupp1
85219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೂಡಂಬಿMRSupp1
85220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಅಣಜಿMRSupp1
85221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
85222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಣೂರMRSupp1
85224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಣೂರMRSupp1
85225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
85226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ರೂಂ ನಂ 1 ಬೆನಕನಕೊಂಡMRSupp1
85227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.3 ಬೆನಕನಕೊಂಡMRSupp1
85228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ.5 ಬೆನಕನಕೊಂಡMRSupp1
85229ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಕೊಂಡMRSupp1
85230ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸುಣಕಲಬಿದರಿMRSupp1
85231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸುಣಕಲಬಿದರಿMRSupp1
85232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸುಣಕಲಬಿದರಿMRSupp1
85233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
85234ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
85235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಣಜಿMRSupp1
85236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
85237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರMRSupp1
85238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
85239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
85240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೆಡಿಯಾಲMRSupp1
85241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಹೆಡಿಯಾಲMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.