2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
861ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯಮ್ಮಿಗನೂರುMRSupp1
862ಸರಕಾರಿಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪುರಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
863ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಕಚವಿMRSupp1
864ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚೊಗಚಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾMRSupp1
865ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಕಚವಿMRSupp1
866ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಿಟ್ಟೂರುMRSupp1
867ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಮಡ್ಲೂರುMRSupp1
868ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಮಡ್ಲೂರುMRSupp1
869ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8610ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡೆ)ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8611ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8612ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಾಸನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8613ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8616ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾರಗಿMRSupp1
8617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹಂಸಭಾವಿMRSupp1
8620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯೋಗಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
8621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
8622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದMRSupp1
8623ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದMRSupp1
8624ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದMRSupp1
8625ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ತಾಂಡಾMRSupp1
8626ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಅರಳೀಕಟ್ಟಿMRSupp1
8627ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಅರಳೀಕಟ್ಟಿMRSupp1
8628ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಡೇಯನಪುರMRSupp1
8629ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
8630ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
8631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಆಲದಗೇರಿMRSupp1
8632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಆಲದಗೇರಿMRSupp1
8633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಛಿಮ ಭಾಗ)ಆಲದಗೇರಿMRSupp1
8634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೋಗಾವಿMRSupp1
8635ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
8636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
8637ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಬಾಪುರMRSupp1
8638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಸುತ್ತಕೋಟಿMRSupp1
8639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಸುತ್ತಕೋಟಿMRSupp1
8640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಿವೀಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೊಣತಿMRSupp1
8643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
8644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಚಿಕ್ಕೋಣತಿMRSupp1
8645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ)ಚಿಕ್ಕೋಣತಿMRSupp1
8646ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಪಿನಕೊಪ್ಪMRSupp1
8647ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದುರ್ಗದ ಬೈಲ)(ಬಲಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8648ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದುರ್ಗದ ಬೈಲ)(ಎಡಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8649ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೇರೂರುMRSupp1
8653ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶೀತಿಕೊಂಡMRSupp1
8654ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಯಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಯಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜ್ಯಾವಳ್ಳಿMRSupp1
8657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಕೇರೂರುMRSupp1
8658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಕೇರೂರುMRSupp1
8659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರೀಕಟ್ಟಿMRSupp1
8660ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಕೋಡMRSupp1
8661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಕೋಡMRSupp1
8662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಬಲೂರುMRSupp1
8663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಬಲೂರುMRSupp1
8664ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಕೋಡMRSupp1
8665ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಕೋಡMRSupp1
8666ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಕೆMRSupp1
8667ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಜನೀಪುರMRSupp1
8668ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಕೋಡMRSupp1
8669ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕೋಡMRSupp1
8670ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಡMRSupp1
8671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯಲವದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8672ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
8673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕುಂಚೂರುMRSupp1
8674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಕುಂಚೂರುMRSupp1
8675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬತ್ತೀಕೊಪ್ಪMRSupp1
8676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
8677ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ನೆಶ್ವಿMRSupp1
8678ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ನೆಶ್ವಿMRSupp1
8679ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಿಮಲಾಪುರMRSupp1
8680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನತೋಪMRSupp1
8681ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹುಲ್ಲತ್ತಿMRSupp1
8683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಹುಲ್ಲತ್ತಿMRSupp1
8684ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮತ್ತೂರುMRSupp1
8685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರುMRSupp1
8686ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾಪುರMRSupp1
8687ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕಳಗೊಂಡMRSupp1
8688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಕಳಗೊಂಡMRSupp1
8689ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ನೂಲಗೇರಿMRSupp1
8690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ನೂಲಗೇರಿMRSupp1
8691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೂಪದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8692ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೊಡಚಿಕೊಂಡMRSupp1
8693ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಡಮ್ಮಳ್ಳಿMRSupp1
8694ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬುರಡೀಕಟ್ಟಿMRSupp1
8695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬುರಡೀಕಟ್ಟಿMRSupp1
8696ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲ್ವೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
8697ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಾದ್ರಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8698ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಳಂಬೀಡMRSupp1
8699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
86100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
86101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಾವರಗಿMRSupp1
86102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಸರೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿMRSupp1
86104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿMRSupp1
86105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿMRSupp1
86106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಕರಿMRSupp1
86107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಕರಿMRSupp1
86108ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಕರಿMRSupp1
86109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿMRSupp1
86110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯಡಗೋಡMRSupp1
86111ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಕುಡುಪಲಿMRSupp1
86112ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕುಡುಪಲಿMRSupp1
86113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಡಾಸಂಗಾಪುರMRSupp1
86114ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕುಡುಪಲಿMRSupp1
86115ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುಡುಪಲಿMRSupp1
86116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣಗುಬ್ಬಿMRSupp1
86117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಾದಾಪುರMRSupp1
86118ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86119ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ) ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86120ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86121ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣದ ಬಲಬಾಗ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86127ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86128ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೋಟಗಂಟಿMRSupp1
86130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿರಗಂಬಿMRSupp1
86131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಶಿರಗಂಬಿMRSupp1
86132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಶಿರಗಂಬಿMRSupp1
86133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಯಡಚಿMRSupp1
86134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸತಗೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
86136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
86137ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ (ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86142ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಿ.ಎಚ್.ಬನ್ನಿಕೋಡ ಬಡಾವಣೆ ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86143ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86144ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಆಫಿಸ್‌ ಹಾಲ್‌)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86147ಡಿ.ಆರ್‌.ತಂಬಾಕದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86148ಡಿ.ಆರ್‌.ತಂಬಾಕದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86149ಶಾ ನಾರಾಯಣಜಿ ಕಾಣಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86150ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್ ಸಮರ್ಥ ಸೌಧ (ಬಲಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86151ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಆಪೀಸ ಸಮರ್ಥ ಸೌಧ (ಎಡಭಾಗ)ಹಿರೇಕೆರೂರುMRSupp1
86152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಲಬಿಕೊಂಡMRSupp1
86153ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
86154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸೇವಾಲಾಲನಗರMRSupp1
86155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ದೂದೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ದೂದೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
86157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಇಂಗಳಗೊಂದಿMRSupp1
86158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಇಂಗಳಗೊಂದಿMRSupp1
86159ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಗುಂಡಗಟ್ಟಿMRSupp1
86160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಗುಂಡಗಟ್ಟಿMRSupp1
86161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರೇಮೊರಬMRSupp1
86162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹಿರೇಮೊರಬMRSupp1
86163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮೊರಬMRSupp1
86164ಸರಕಾ ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪರ್ವತಸಿದ್ಧಗೇರಿMRSupp1
86165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಣವಿಸಿದ್ಧಗೇರಿMRSupp1
86166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಣವಿಸಿದ್ಧಗೇರಿMRSupp1
86167ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಳಗಿMRSupp1
86168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಡೂರುMRSupp1
86169ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡೂರುMRSupp1
86170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಡೂರುMRSupp1
86171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡೂರುMRSupp1
86172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬುಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
86173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬುಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
86174ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬುಳ್ಳಾಪುರ (ಹಾಡೆ)MRSupp1
86175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಿರಗೇರಿMRSupp1
86176ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
86177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86178ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹಿರೇಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಕಬ್ಬಾರMRSupp1
86183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
86184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯಲಿವಾಳMRSupp1
86185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರಾಮತೀರ್ಥMRSupp1
86186ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ) ಮಾಸೂರುMRSupp1
86187ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಾಸೂರMRSupp1
86188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ (ಬಲಬಾಗ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಮಾಸೂರುMRSupp1
86190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಎಡಭಾಗ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86191ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಟೆ ಬೀದಿ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86192ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಮಾಸೂರುMRSupp1
86193ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ಡಾಣದ ಹತ್ತಿರ (ಬಲ ಭಾಗ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86194ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ಡಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86195ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ಡಾಣದ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ)ಮಾಸೂರುMRSupp1
86196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
86197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ವೀರಾಪುರMRSupp1
86198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬನ್ನೀಹಟ್ಟಿMRSupp1
86199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸವೀರಾಪುರMRSupp1
86200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ನೀಡನೇಗಿಲMRSupp1
86201ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲMRSupp1
86202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವರಹMRSupp1
86203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವರಹ ಪ್ಲಾಟMRSupp1
86204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾಯಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
86205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮೇದೂರುMRSupp1
86206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಮೇದೂರುMRSupp1
86207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೇದೂರುMRSupp1
86208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮೇದೂರುMRSupp1
86209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಗರಗಟ್ಟಿMRSupp1
86210ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಾಳMRSupp1
86211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳೂರುMRSupp1
86212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ, ಹಳ್ಳೂರುMRSupp1
86213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪುರದಕೇರಿMRSupp1
86214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಅಣಜಿMRSupp1
86215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಅಣಜಿMRSupp1
86216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಡಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
86217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚಾಯಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
86218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಿMRSupp1
86219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಿMRSupp1
86220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಡಮಗ್ಗಿMRSupp1
86221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಮ ಮಾಸೂರುMRSupp1
86222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಮ ಮಾಸೂರು (ತಾಂಡಾ)MRSupp1
86223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನಾಗವಂದMRSupp1
86224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ನಾಗವಂದMRSupp1
86225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಾಗವಂದMRSupp1
86226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರMRSupp1
86227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರMRSupp1
86228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
86229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮೈದೂರುMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.