2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
871ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೂಕಾಪುರMRSupp1
872ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಕಾಪುರ (ಮಾದಾಪುರ)MRSupp1
873ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನೂಕಾಪುರMRSupp1
874ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರMRSupp1
875ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಚಂದಾಪುರMRSupp1
876ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಚಂದಾಪುರMRSupp1
877ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಕುರುವತ್ತಿMRSupp1
878ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಕುರುವತ್ತಿMRSupp1
879ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಂಚಿನಕಟ್ಟಡ ಹರನಗಿರಿMRSupp1
8710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ)ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಂಚಿನಕಟ್ಟಡ ಹರನಗಿರಿMRSupp1
8711ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಆರ್‌.ಸಿ .ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಹರನಗಿರಿMRSupp1
8712ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
8713ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬೇಲೂರMRSupp1
8714ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಬೇಲೂರMRSupp1
8715ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಬೇಲೂರMRSupp1
8716ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಲಹದಹಳ್ಳಿMRSupp1
8717ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುದರಿಹಾಳMRSupp1
8718ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುದರಿಹಾಳMRSupp1
8719ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಡಗೂರMRSupp1
8720ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಡಗೂರMRSupp1
8721ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವೈ.ಟಿ.ಹೊನ್ನತ್ತಿMRSupp1
8722ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವೈ.ಟಿ.ಹೊನ್ನತ್ತಿMRSupp1
8723ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಗೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
8724ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದೂರMRSupp1
8725ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕಸಾಪುರMRSupp1
8726ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕಸಾಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
8727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ)ಉದಗಟ್ಟಿMRSupp1
8728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉದಗಟ್ಟಿMRSupp1
8729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣನತಂಬಗಿMRSupp1
8730ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸೋಮಲಾಪುರMRSupp1
8731ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಶ ಹತ್ತಿರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8732ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಶ ಹತ್ತಿರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8733ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8734ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8735ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8736ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಮೆಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8737ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೆಂದ್ರ ಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ ) ರೂ.ನಂ.1(ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ) ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8738ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರಯ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ ಹತ್ತಿರ)ಸೋಸೈಟಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8739ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೆಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸೋಸೈಟಿ ಹತ್ತಿರ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8740ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8741ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
8742ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8743ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಂಗಾಪುರMRSupp1
8744ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಂಗಾಪುರMRSupp1
8745ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8746ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8747ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8748ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8749ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಪ್ಲಾಟ್ ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
8750ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೈ.ಟಿ.ಮೇಡ್ಲೇರಿMRSupp1
8751ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬಿದರಿMRSupp1
8752ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬಿದರಿMRSupp1
8753ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಬಿದರಿMRSupp1
8754ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜಾಲಿ ಮರಡಿ ಪ್ಲಾಟ) ಹಿರೇಬಿದರಿMRSupp1
8755ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲತ್ತಿMRSupp1
8756ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
8757ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪದ್ಮಾವತಿಪುರMRSupp1
8758ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪದ್ಮಾವತಿಪುರMRSupp1
8759ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
8760ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ)(ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ)ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMRSupp1
8761ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)(ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMRSupp1
8762ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋವಿಂದ ಬಡಾವಣೆMRSupp1
8763ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ವಿಮ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8764ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.15 ರಂಗನಾಥ ನಗರ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ (ಆರ್‌ಸಿಸಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8765ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 15, ರಂಗನಾಥ ನಗರ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8766ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿವಾಡ ಬಡಾವಣೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8767ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಠಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8768ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಠಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಹತ್ತಿರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8769ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8770ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8771ಭಗವಾನದಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8772ಭಗವಾನದಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8773ಭಗವಾನದಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8774ಭಗವಾನದಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8775ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 15, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8776ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ2 (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಖತೀಬಗಲ್ಲಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8777ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ.2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಖತೀಬಗಲ್ಲಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8778ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ 12 ಕಂಚಗಾರಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8779ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಹರಳಯ್ಯನಗರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8780ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೋನಬೇವು ಪ್ಲಾಟ ರೋಡ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8781ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಹರಳಯ್ಯ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8782ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8783ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.13 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8784ಶ್ರೀಶಿದ್ದೇಶ್ವರಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8785ಶ್ರೀಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8786ಶ್ರೀಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8787ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8788ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ ಎಡಭಾಗ)ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8789ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8790ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ 9(ಮಾದರ ಹೊಂಡದ ಹತ್ತಿರ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8791ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 9 ಕೋಟೆ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ರೋಮ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8792ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.12 ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8793ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವದ ಕೊಠಡಿ, ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8794ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೊಠಡಿ, ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8795ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ,ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8796ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ,ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8797ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
8798ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವದ ಕೊಠಡಿ, ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
8799ಸಿಟಿ ಮುನಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟೌನ್‌ ಹಾಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87100ಸಿಟಿ ಮುನಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87101ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87102ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87103ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
87104ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ.5 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87105ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
87106ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87107ಎಸ್‌.ಜೆ.ಎಂ.ವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾನ್ವಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ( ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87108ಆರ್‌.ಟಿ.ಇ .ಎಸ್‌.ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಠಡಿ(ನಗರಸಭಾ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87109ಆರ್‌.ಟಿ.ಇ .ಎಸ್‌.ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಠಡಿ (ನಗಸಭಾ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87110ಆರ್‌.ಟಿ.ಇ .ಎಸ್‌.ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ (ನಗರಸಭಾ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾರುತಿ ನಗರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಾರುತಿ ನಗರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 17 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ)ಮಾರುತಿ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 17 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಮಾರುತಿ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.17(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾರುತಿ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.17(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ಮಾರುತಿ ನಗರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87117ನಗರ ಸಭೆ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87118ನಗರ ಸಭೆ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87119ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87120ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಮಾಶಂಕರ ನಗರ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
87122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.10 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ ಉಮಾಶಂಕರ ನಗರ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
87123ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಫಂಚಾಯತ ಉಫ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87124ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉಫವಿಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87125ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ ) ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
87126ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ದೇವಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87127ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ದೇವಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87128ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ದೇವಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87129ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ದೇವಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87132ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87133ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಂ 1(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಗಡೆಯ ಕೊಠಡಿ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಗ್ರಿಡ್‌ ಎದುರುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಗ್ರಿಡ್‌ ಎದುರುಗಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ನಗರಸಭಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.7 (ಎಡಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87138ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.7 ಬಲಭಾಗ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87139ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87140ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87141ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87142ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87143ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿ) ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87144ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ) ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಠಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87145ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ) ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮದ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87146ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿ)ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ, ಪೂರ್ವಬಡಾವಣೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ.MRSupp1
87147ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿ)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಗಡೆಯ ಕೊಠಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ ಪೂರ್ವಬಡಾವಣೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.11 ಪಂಪಾ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 11 ಪಂಪಾ ನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರMRSupp1
87150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
87151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಕಲಾಸಪುರMRSupp1
87154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐರಣಿMRSupp1
87155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಐರಣಿMRSupp1
87156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಐರಣಿMRSupp1
87157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
87158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
87159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
87160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಂಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87161ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೌತ್‌ ಬ್ಲಾಕ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರೂರMRSupp1
87162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೌಥ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರೂರMRSupp1
87163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೌಥ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕರೂರMRSupp1
87164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕರೂರMRSupp1
87165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕರೂರMRSupp1
87166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಕರೂರುMRSupp1
87167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕರೂರುMRSupp1
87168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87170ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87171ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87172ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87173ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ 1 ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87174ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಳಗೇರಿMRSupp1
87175ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಮದೋಡMRSupp1
87176ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಕಮದೋಡMRSupp1
87177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಮದೋಡMRSupp1
87178ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87179ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87180ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87181ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಲಗೇರಿMRSupp1
87185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಾಗೋಡMRSupp1
87186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಗೋಡMRSupp1
87187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಗೋಂಡನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣಿಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
87189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡೇರಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನಲವಾಗಲMRSupp1
87191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಲವಾಗಲMRSupp1
87192ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ) ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87193ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ)ರೂಮ ನಂ.3 ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌ ಕೊಡಿಯಾಲMRSupp1
87198ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡಿಯಾಲMRSupp1
87199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ)ಕವಲೇತ್ತುMRSupp1
87200ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಬಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 4 ಕವಲೇತ್ತುMRSupp1
87201ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.3 ಕವಲೇತ್ತುMRSupp1
87202ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.6 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ) ಕವಲೇತ್ತುMRSupp1
87203ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಕವಲೇತ್ತುMRSupp1
87204ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಾಕನೂರುMRSupp1
87205ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೊಠಡಿ) ಮಾಕನೂರMRSupp1
87206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 5 ಮಾಕನೂರMRSupp1
87207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ 7 ಮಾಕನೂರMRSupp1
87208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 3 ಮಾಕನೂರMRSupp1
87209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 1 ಮಾಕನೂರMRSupp1
87210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಹಳ್ಳಿMRSupp1
87211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 7 ಇಟಗಿMRSupp1
87212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 9 ಇಟಗಿMRSupp1
87213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 2 ಇಟಗಿMRSupp1
87214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ 4 ಇಟಗಿMRSupp1
87215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಸಗೂರMRSupp1
87216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಸಗೂರMRSupp1
87217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟಿMRSupp1
87218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಆಲದಕಟ್ಟMRSupp1
87219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಅಂತರವಳ್ಳಿMRSupp1
87220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಂತರವಳ್ಳಿMRSupp1
87221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಣಕೂರMRSupp1
87222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮಣಕೂರMRSupp1
87223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠೂರMRSupp1
87224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮುದೆನೂರMRSupp1
87227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮುದೇನೂರMRSupp1
87228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87230ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೇಆನ್ವೇರಿMRSupp1
87231ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
87232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
87233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
87234ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಬಡಗಿMRSupp1
87235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಪೂರ್ವಭಾಗ) ನಿಟ್ಟೂರMRSupp1
87236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಿಟ್ಟೂರMRSupp1
87237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಹಾಳMRSupp1
87238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌,ಸಿ,ಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ಹಾರೋಗೊಪ್ಪMRSupp1
87239ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
87240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
87241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣನತಲಿMRSupp1
87242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೆಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಪ್ಪೇಲೂರMRSupp1
87243ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೆಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಕುಪ್ಪೇಲೂರMRSupp1
87244ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕುಪ್ಪೇಲೂರMRSupp1
87245ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ) ಕುಪ್ಪೇಲೂರMRSupp1
87246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕೋಟಿಹಾಳMRSupp1
87247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಕೋಟಿಹಾಳMRSupp1
87248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಟ್ಟವಳ್ಳಿMRSupp1
87249ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಾಗನೂರMRSupp1
87250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
87251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಲಿMRSupp1
87252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರMRSupp1
87253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣಸಂಗಾಪುರMRSupp1
87254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಳನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87255ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಬಸಾಪುರMRSupp1
87256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಣಸಿನಹಾಳMRSupp1
87257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
87258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪತ್ತೆಪುರMRSupp1
87259ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ರೂಮ ನಂ.3 ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87260ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87261ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮದ್ಯಭಾಗ) ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87262ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮದ್ಯಭಾಗ)ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87263ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಸಂತೆ ಪೇಟೆ) ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87264ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಕ್ಕಿ ಓಣಿ)ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿMRSupp1
87266ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಸಗಟ್ಟಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.