2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
11ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸುಳಗಾಂವMR
12ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕೊಗನೊಳಿMR
13ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಕೊಗನೊಳಿMR
14ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಗನೊಳ್ಳಿMR
15ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಕೊಗನೊಳ್ಳಿMR
16ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.14, ಕೊಗನೊಳಿMR
17ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.18 ಕೊಗನೊಳಿMR
18ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ನಂ.21 ಕೋಗನೊಳ್ಳಿMR
19ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.27 ಕೊಗನೊಳಿMR
110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.30 ಕೊಗನೊಳಿMR
111ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಬರವಾಡಿMR
112ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.MR
113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.MR
114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌.MR
115ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುನ್ನೂರMR
116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುನ್ನೂರMR
117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕುನ್ನೂರMR
118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಕುನ್ನೂರMR
119ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕುನ್ನೂರMR
120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಪೂರವಾಡಿMR
121ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ 1),ಗಜಬರವಾಡಿMR
122ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮಾಂಗೂರMR
123ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮಾಂಗೂರMR
124ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಗೂರMR
125ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಗೂರMR
126ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾಂಗೂರMR
127ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಾಂಗೂರMR
128ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಾರವಾಡMR
129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ, ಬಾರವಾಡMR
130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ. ಬಾರವಾಡMR
131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕಾರದಗಾMR
132ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕಾರದಗಾMR
133ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರದಗಾMR
134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರದಗಾMR
135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾರದಗಾMR
136ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಕಾರದಗಾMR
137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕಾರದಗಾMR
138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾರದಗಾMR
139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿMR
140ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿMR
141ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿMR
142ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಢೋಣೆವಾಡಿMR
143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸನಾಳMR
144ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಒಂದನೇಯ ಕೋಣೆ. ಮಾಣಕಾಪೂರMR
145ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮಾಣಕಾಪೂರ.MR
146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಣಕಾಪುರMR
147ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ. ಮಾಣಕಾಪೂರ.MR
148ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ನೈಋತ್ಯ ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಮಾಣಕಾಪೂರ.MR
149ಸರಕಾರಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಮಾಣಕಾಪೂರ.MR
150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಟೀಲ ತೋಟ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಮಾಣಕಾಪೂರMR
151ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೋರಗಾಂವMR
152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಹಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ.1 ಬೋರಗಾಂವMR
153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವMR
154ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವMR
155ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವMR
156ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೋರಗಾಂವMR
157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವMR
158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೋರಗಾಂವMR
159ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.1 ಬೋರಗಾಂವ.MR
160ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.2, ಬೋರಗಾಂವ.MR
161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೋರಗಾಂವMR
162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1, ಬೋರಗಾಂವMR
163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.2 ಬೋರಗಾಂವMR
164ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೋರಗಾಂವMR
165ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೋರಗಾಂವವಾಡಿMR
166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.04 ಶಿರದವಾಡMR
167ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಶಿರದವಾಡMR
168ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಶಿರದವಾಡMR
169ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಡ್ಡಿ). ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಬೇಡಕಿಹಾಳ.MR
170ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಬೇಡಕಿಹಾಳMR
171ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ಬೆಡಕಿಹಾಳMR
172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬೆಡಕಿಹಾಳMR
173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೆಡಕಿಹಾಳMR
174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಬೇಡಕಿಹಾಳMR
175ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೇಡಕಿಹಾಳMR
176ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ.2 ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬೇಡಕಿಹಾಳMR
177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಬೇಡಕಿಹಾಳMR
178ಹಳೆ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಭೋಜMR
179ಸರ್ಕಾರಿ .ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭೋಜMR
180ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಭೋಜMR
181ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೋಜMR
182ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೋಜ.MR
183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ), ಭೋಜMR
184ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಭೋಜMR
185ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೋಜMR
186ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಭೋಜವಾಡಿMR
187ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ),ಭೋಜವಾಡಿMR
188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ. ಬೆನಾಡಿ.MR
189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ. ಬೆನ್ನಾಡಿMR
190ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೆನಾಡಿMR
191ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೆನಾಡಿ.MR
192ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.3 ಬೆನಾಡಿMR
193ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಬೆನಾಡಿMR
194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೇನಾಡಿMR
195ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೋಳೆವಾಡಿMR
196ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ ನಂ.1ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಿMR
197ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಆಡಿMR
198ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆಡಿMR
199ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಜೈನವಾಡಿMR
1100ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸೌಂದಲಗಾ.MR
1101ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ ನಂ.4, ಸೌಂದಲಗಾ.MR
1102ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಸೌಂದಲಗಾMR
1103ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಸೌಂದಲಗಾMR
1104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಸೌಂದಲಗಾMR
1105ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮೀಟಿಂಗ ಹಾಲ್, ಸೌಂದಲಗಾMR
1106ಸ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.12 ಸೌಂದಲಗಾMR
1107ಸ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಸೌಂದಲಗಾMR
1108ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕುರ್ಲಿMR
1109ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಕುರ್ಲಿMR
1110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕುರ್ಲಿ.MR
1111ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕುರ್ಲಿMR
1112ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕುರ್ಲಿMR
1113ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.4 ಕುರ್ಲಿMR
1114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಕುರ್ಲಿ.MR
1115ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮತ್ತಿವಡೆMR
1116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ,ಮತ್ತಿವಡೆMR
1117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹದನಾಳMR
1118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹದನಾಳMR
1119ಸರಸಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಭಾಟನಾಗನೂರ.MR
1120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿMR
1121ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿMR
1122ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿMR
1123ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳMR
1124ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳMR
1125ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಯಮಗರ್ಣಿMR
1126ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ.2 ಯಮಗರ್ಣಿMR
1127ಸ.ಹಿ .ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಯಮಗರ್ಣಿMR
1128ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಯಮಗರ್ಣಿMR
1129ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ.1 ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಭಿವಶಿMR
1130ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಭಿವಶಿMR
1131ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ), ಸಿದ್ನಾಳMR
1132ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) 1ನೇ ಕೋಣೆ,ಸಿದ್ನಾಳMR
1133ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ,ಸಿದ್ನಾಳMR
1134ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದಕೋಣೆ ಹುನ್ನರಗಿMR
1135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವಭಾಗ ಹುನ್ನರಗಿMR
1136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹುನ್ನರಗಿMR
1137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹುನ್ನರಗಿMR
1138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಳತಗಾMR
1139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಗಳತಗಾMR
1140ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಮದ್ಯದ ಕೋಣಿ , ಗಳತಗಾMR
1141ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಗಳತಗಾMR
1142ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂ.ಭಾಗ),ಮದ್ಯದ ಕೋಣಿ ಗಳತಗಾMR
1143ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕೋಣಿ ಗಳತಗಾMR
1144ಪಿ.ಆರ.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಗಳತಗಾMR
1145ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಿಲಾಲಪೂರವಾಡಿ ಗಳತಗಾMR
1146ಪಿ.ಆರ್.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 9 ನೇ ತರಗತಿ (ಬಿ) ಗಳತಗಾMR
1147ಪಿ.ಆರ್.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗ ಗಳತಗಾMR
1148ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಭೀಮಾಪೂರವಾಡಿMR
1149ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್‌MR
1150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್‌MR
1151ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ.ಎಲ್.MR
1152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.8 ಅಕ್ಕೋಳMR
1153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.9 , ಅಕ್ಕೋಳMR
1154ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಅಕ್ಕೋಳMR
1155ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಅಕ್ಕೋಳMR
1156ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಕ್ಕೋಳMR
1157ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಕ್ಕೋಳMR
1158ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 1, ಅಕ್ಕೋಳMR
1159ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 8, ಅಕ್ಕೋಳMR
1160ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 9, ಅಕ್ಕೋಳMR
1161ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ ನಂ 12, ಅಕ್ಕೋಳMR
1162ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಜತ್ರಾಟMR
1163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಜತ್ರಾಟMR
1164ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಜತ್ರಾಟMR
1165ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಶಿರಪೆವಾಡಿMR
1166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಶಿರಪೆವಾಡಿMR
1167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಗನೂರMR
1170ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡ್ನಿMR
1171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಿಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ನಿMR
1172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಡ್ನಿ.MR
1173ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಕೋಡ್ನಿMR
1174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾನೆ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋಡ್ನಿMR
1175ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗಾಯಕನವಾಡಿMR
1176ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗಾಯಕನವಾಡಿMR
1177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಲಖಾನಾಪೂರMR
1178ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಲಖಾನಾಪೂರMR
1179ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಪಡಲಿಹಾಳMR
1180ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಡಲಿಹಾಳ.MR
1181ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಮಲಝರಿMR
1182ಡಾ.ಬಿಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ನಗರಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ.MR
1183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಸಾಖರವಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ರೂಮ ನಂ.1) ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1184ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಸಾಖರವಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ(ರೂಮ ನಂ.3)ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1185ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಸಾವಂತ ಕಾಲೋನಿ ಸಾಖರವಾಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1186ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಸಾವಂತ ಕಾಲನಿ ಸಾಖರವಾಡಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1187ಸರಕಾರಿ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯ ನಗರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1189ಸರಕಾರಿ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಶ್ರಯನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಸಾಯಿ ಶಂಕರ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1191ಕೈಕಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1192ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1193ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲ ಭವನ ಅಶೋಕ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1194ನಗರ ಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುರುವಾರ ಪೇಠ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1195ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದಲಾಲ ಪೇಠ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1196ನಗರ ಸಭೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಗುರುವಾರ ಪೇಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜತ್ರಾಟ ವೇಸ್‌ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಜತ್ರಾಟ ವೇಸ್‌ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ,ಹಣಬರ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1200ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜತ್ರಾಟ ವೆಸMR
1201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ಪ್ರಭಾತ್ ಟಕೀಜ ಎದುರಿಗೆ,ನಿಪ್ಪಾಣಿ.MR
1202ಕುಮಾರ ಮಂದಿರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಘಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ , ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1206ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ( ಪ್ರಭಾತ ಟಾಕಿಜ ಹತ್ತಿರ) ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1207ನೂತನ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಘಟ್ಟೆಗಲ್ಲಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಪ್ರಭಾತ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 , ಪ್ರಬಾತ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1210ಜೀಜಾಮಾತಾ ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಡಬ್ಲೂ ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ.2 ಖರಾಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಪುರ್ವ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಯೂ.ಬಿ.ಎಸ್.ನಂ.2 ಖರಾಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1213ಸೌ ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ ಶಹಾ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1214ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಭೀಮನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1215ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಭೀಮನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1216ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಮುನಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆವರಣ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1217ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಮುನಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆವರಣ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1218ಜಿ.ಆಯ್‌ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಕೋಠಿವಾಲೆ ಕೋಣೆ ಶಿಂತ್ರೆ ಕಾಲನಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1219ಸರಕಾರಿ ಆಜಾದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ.MR
1220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಾಲಕ ಮಂದಿರ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1221ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ, ಸರಕಾರಿ ಹೌಸ್ಕೂಲ್ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ.MR
1222ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ.ಗಂ.ಮ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕ ಮಂದಿರ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1223ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಹಶೀಲದಾರ ಪ್ಲಾಟ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1224ಯು.ಬಿ.ಎಸ್‌ ಆಜಾದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1225ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1226ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಠಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೀರೊಬಾ ಮಾಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1228ನಗರ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಮುನಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕಂಪೌಂಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1230ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ.ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕೋಳ ರೋಡ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ನಿಪ್ಪಾಣಿMR
1233ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿರಗುಪ್ಪಿMR
1234ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.4 ಶಿರಗುಪ್ಪಿ.MR
1235ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಶಿರಗುಪ್ಪಿMR
1236ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಾಂಗೇರಿ ಬಿMR
1237ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.3, ಪಾಂಗೇರಿ ಬಿMR
1238ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬುದಲಮುಖMR
1239ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಶೇಂಡೂರ.MR
1240ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಶೇಂಡೂರMR
1241ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಶೇಂಡೂರ.MR
1242ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿಕುಪ್ಪಿ.MR
1243ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯರನಾಳMR
1244ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಯರನಾಳMR
1245ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗವ್ಹಾನMR
1246ಸ.ಹಿ ಪ್ರಾ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ತವಂದಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.