2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1031ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಿಟ್ಟಿನಕಟ್ಟೆMR
1032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟೆMR
1033ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕ್ಯಾರಕಟ್ಟೆMR
1034ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿMR
1035ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ವಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ-1MR
1036ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ವಿ. ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಅರಸೀಕೆರೆMR
1037ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ವಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಅರಸಿಕೆರೆMR
1038ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-1 ಅರಸಿಕೆರೆMR
1039ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅರಸೀಕೆರೆMR
10310ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಅರಸೀಕೆರೆ-2MR
10311ಸರ್ಕಾರಿಕಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಲಾಪುರMR
10312ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಸವನಕೋಟೆ-1MR
10313ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1, ಬಸವನಕೋಟೆ-2MR
10314ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಬಸವನಕೋಟೆ-2MR
10315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉದ್ದಬೋರನಹಳ್ಳಿMR
10316ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿMR
10317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿMR
10318ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸೊಕ್ಕೆ-1MR
10319ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೊಕ್ಕೆ-1MR
10320ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸೊಕ್ಕೆ-2MR
10321ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೊಕ್ಕೆ-2MR
10322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳ್ಳಿMR
10323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಲಪುರMR
10324ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆMR
10325ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆMR
10326ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿನಿMR
10327ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಿಕಟ್ಟೆMR
10328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತುಂಬಿನಕಟ್ಟೆMR
10329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಂಪುರMR
10330ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಲಕಟ್ಟೆMR
10331ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ (ಹೆಚ್)MR
10332ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರMR
10333ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರMR
10334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜಾಡನಕಟ್ಟೆMR
10335ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆMR
10336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆMR
10337ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೆರೆಗುಡಿಹಳ್ಳಿMR
10338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆMR
10339ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತವಡೂರು ತಾಂಡMR
10340ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ತೌಡೂರುMR
10342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ತೌಡೂರುMR
10343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವಲಹಳ್ಳಿMR
10344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಬಳ್ಳಿMR
10345ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಬಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್) ತಾಂಡMR
10346ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಣಭಗಟ್ಟ.MR
10347ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಣಬಗಟ್ಟ (ಹೆಚ್) ತಾಂಡMR
10348ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿMR
10349ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿMR
10350ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಕಂಬMR
10351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಾಪುರMR
10352ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಣಜಿಗೆರೆMR
10353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಣಜಿಗೆರೆMR
10354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMR
10355ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಳ್ಳಿMR
10356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣನಕಟ್ಟೆMR
10357ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳುMR
10358ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ ) ಮಾದಿಹಳ್ಳಿMR
10359ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾದಿಹಳ್ಳಿMR
10360ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡಿಗುಡಾಳ್‌MR
10361ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಜ್ಜಪ್ಪವಡೆರಹಳ್ಳಿMR
10362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉರುಲುಕಟ್ಟೆMR
10363ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡಿಕಟ್ಟೆMR
10364ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲೇಮಾಚಿಕೆರೆMR
10365ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
10366ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
10367ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10368ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸಕೆರೆMR
10369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊಸಕೆರೆMR
10370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗೌರಿಪುರMR
10371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗೌರಿಪುರMR
10372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10373ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಸೇನಹಳ್ಳಿMR
10374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನುಮವ್ವನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
10375ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
10376ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಣಬೂರು(ಮ)ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10377ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಣಬೂರುMR
10378ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜ್ಯೋತಿಪುರ(ಮ)ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMR
10379ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿಪುರMR
10380ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟಗಾರನಹಳ್ಳಿMR
10381ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿMR
10382ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ತಮಲೇಹಳ್ಳಿMR
10383ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ತಮಲೇಹಳ್ಳಿMR
10384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿMR
10385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಳಗೋಟೆMR
10386ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಕಿಲಾಕಣಕುಪ್ಪೆMR
10387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೇಟೆ ಕಣಕುಪ್ಪೆMR
10388ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾರೇಹಳ್ಳಿMR
10389ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೋಡೆMR
10390ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ-1MR
10391ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ-1MR
10392ಸಮುದಾಯ ಭವನ,(ಸಂತೆ ಪೇಟೆ) ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ-2MR
10393ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಚಮ್ಮನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
10394ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ದಿದ್ದಿಗೆMR
10395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ದಿದ್ದಿಗೆMR
10396ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹುಚ್ಚಂಗಿಪುರMR
10397ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಹುಚ್ಚಂಗಿಪುರMR
10398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜಂಗಮತುಂಬಿಗೆರೆMR
10399ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ) ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜಂಗಮ ತುಂಬಿಗೆರೆMR
103100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಗ್ಗಿಬಸಾಪುರMR
103101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೆನಿಚ್ಚಾಪುರMR
103102ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-1MR
103103ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-2MR
103104ಕೆ.ಎನ್‍.ಸಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀ ‍ಉತ್ಸವಾಂಭ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-3MR
103105ಕೆ.ಎನ್‍.ಸಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀ ‍ಉತ್ಸವಾಂಭ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-3MR
103106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಶಿಖರ ) ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-4MR
103107ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ-5MR
103108ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ -6MR
103109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
103110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡMR
103111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
103112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿದುರ್ಗ.MR
103113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMR
103114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರೆಮಾಗನಹಳ್ಳಿMR
103115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ರಾಮಘಟ್ಟMR
103116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಾಮಘಟ್ಟMR
103117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
103118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಘಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡMR
103119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆMR
103120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಸಗೋಡು (ಮ) ಮತಿಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
103121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಅಸಗೋಡು -1MR
103122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಸಗೋಡು-1MR
103123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅಸಗೋಡುMR
103124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಸಗೋಡುMR
103125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಸಗೋಡು (ಮ) ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMR
103126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರMR
103127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿMR
103128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮರಿಕುಂಟೆMR
103129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮರಿಕುಂಟೆMR
103130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
103131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
103132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿMR
103133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMR
103134ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿMR
103135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗಾಪುರMR
103136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಾಪುರMR
103137ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಗುದ್ದುMR
103138ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾನನಕಟ್ಟೆMR
103139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿMR
103140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
103141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ಮ)ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿMR
103142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆMR
103143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆMR
103144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ(ಮ)ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರMR
103146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿMR
103147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಯಿಟೊಣೆMR
103148ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆMR
103149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಗಾರಕ್ಕನಗುಡ್ಡMR
103151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರMR
103152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉದ್ದಗಟ್ಟMR
103153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಾಪುರ (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆMR
103155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103156ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
103157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡದಗುಡ್ಡMR
103158ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುಷ್ಟಿಗರಹಳ್ಳಿMR
103159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೀನಿಗರಹಳ್ಳಿMR
103160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಲನಾಯ್ಕನಕೋಟೆMR
103161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿMR
103162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾದನಹಳ್ಳಿMR
103163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) ಬಿಳಿಚೋಡು-1MR
103164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1 ಬಿಳಿಚೋಡು-2MR
103165ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬಿಳಿಚೋಡು-2MR
103166ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಿಳಿಚೋಡು-2MR
103167ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಬಿಳಿಚೋಡು-3MR
103168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
103169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರೇನಹಳ್ಳಿMR
103170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆದಕೇರನಹಳ್ಳಿMR
103171ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೊರಡ್ಢಿಹಳ್ಳಿMR
103172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರMR
103173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
103174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
103175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸ್ತೂರಿಪುರMR
103176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿMR
103177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಸ್ತೆಮಾಚಿಕೆರೆMR
103178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
103179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿMR
103180ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಕೆರೆ ಜಗಳೊರು ಟೌನ್‌-1MR
103181ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಹೊರಕೆರೆ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್‌-2MR
103182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಹೊರಕೆರೆ ) ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-3MR
103183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-3MR
103184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-3MR
103185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ (ಕನ್ನಡ) ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-4MR
103186ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಭೋವಿ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-4MR
103187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ), ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-5MR
103188ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-6MR
103189ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-7MR
103190ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಸರ್ಕಲ್‍ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-7MR
103191ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಸರ್ಕಲ್‍ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-7MR
103192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಅಶ್ವಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಗರ) ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-8MR
103193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂತೆ ಪೇಟೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-9MR
103194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂತೆ ಪೇಟೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-9MR
103195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂತೆ ಪೇಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-9MR
103196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜಗಳೂರು ಟೌನ್-10MR
103197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜಗಳೂರು (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಜಗಳೂರು (ಮ) ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಭರಮಸಮುದ್ರMR
103200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಭರಮಸಮುದ್ರMR
103201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
103202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಲೇಹಳ್ಳಿMR
103203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಲೇಹಳ್ಳಿMR
103204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಮಂಡಲಗೊಂದಿMR
103205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಿಹಳ್ಳಿMR
103206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಮಾಚಿಕೆರೆMR
103207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೇತನಹಳ್ಳಿMR
103208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಮಗೇತನಹಳ್ಳಿ(ಮ)ಹೊಸಹಟ್ಟಿMR
103209ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮರೇನಹಳ್ಳಿMR
103210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
103211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೆದಗಿನಕೆರೆMR
103212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೇವಿಕೆರೆMR
103213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇ ಅರಕೆರೆMR
103214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಂಚಿಕಟ್ಟೆ(ಹೆಚ್)MR
103215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುಗ್ಗಿದರಾಗಿಹಳ್ಳಿMR
103216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹಾಲೇಕಲ್ಲುMR
103217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹಾಲೇಕಲ್ಲುMR
103218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಹಾಲೇಕಲ್ಲುMR
103219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚನೂರುMR
103220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚದುರಗೊಳ್ಳMR
103221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಅರಕೆರೆMR
103222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ(ಮ)ಹೊಸೂರುMR
103223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಾಗಲಗಟ್ಟೆMR
103224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳವದಂಡಿMR
103225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುತ್ತಿದುರ್ಗMR
103226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMR
103227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ (ಮ) ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMR
103228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿಕೆರೆMR
103229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿಕೆರೆ (ಮ) ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMR
103230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿMR
103231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMR
103232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
103233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಮರಡಿMR
103234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಣೆಹಳ್ಳಿMR
103235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಣೆಹಳ್ಳಿMR
103236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೋಣೆಹಳ್ಳಿ (ಮ)ಆಕನೂರುMR
103237ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮುಸ್ಟೂರುMR
103238ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮುಸ್ಟೂರುMR
103239ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಮುಸ್ಟೂರುMR
103240ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿMR
103241ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಮ್ಮಾಪುರ (ಮ) ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಠಿMR
103242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಮ್ಮಾಪುರMR
103243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಶಿಣಗುಂಡಿMR
103244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ (ಮ)ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆMR
103246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂತೆಮುದ್ದಾಪುರMR
103247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂತೆಮುದ್ದಾಪುರ (ಮ) ದಿಬ್ಬದಹಟ್ಟಿ.MR
103248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಠದ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
103249ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಿದರಕೆರೆ-1MR
103250ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬಿದರಕೆರೆMR
103251ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಿದರಕೆರೆMR
103252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿದರಕೆರೆ(ಮ)ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
103253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಿಬಗೂರುMR
103254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿMR
103255ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ತೋರಣಗಟ್ಟೆ-1MR
103256ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ತೋರಣಗಟ್ಟೆ-2MR
103257ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ತೋರಣಗಟ್ಟೆMR
103258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
103259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೇದೇವರಪುರMR
103260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೇದೇವರಪುರMR
103261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇದೇವರಪುರ (ಮ)ಬಸಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMR
103262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.