2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಲೂರುMR
1082ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಲೂರುMR
1083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಆಲೂರುMR
1084ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಲೂರುMR
1085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ (ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಮಜಿರೆ ಆಲೂರು)MR
1086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ (ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಮಜಿರೆ ಆಲೂರು )MR
1087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆMR
1088ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆMR
1089ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMR
10810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕಿತ್ತೂರು.MR
10811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುರುಡಿMR
10812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮನಬೇತೂರುMR
10813ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
10814ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರMR
10815ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಜಿMR
10816ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾಳೆದ ವೀರಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಂ ನ್ಂಬರ್ 1 ಅಣಜಿMR
10817ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾಳದ ವೀರಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಂ.2 ಅಣಜಿMR
10818ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರMR
10819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗಾಪುರMR
10820ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10821ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಾಳುMR
10822ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಸವನಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10823ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಗರ (ಐಗೂರು ಮಜರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ)MR
10824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಐಗೂರುMR
10825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಐಗೂರುMR
10826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತುಂಬಿಗೆರೆMR
10827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಹುಲಿಕಟ್ಟೆMR
10828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.2 ಹುಲಿಕಟ್ಟೆMR
10829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕವ್ವನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
10830ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿMR
10831ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರುದ್ರನಕಟ್ಟೆMR
10832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆMR
10833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡಿನಹಳ್ಳಿMR
10834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೊಂ ನಂ 1, ತೋಳಹುಣಸೆMR
10835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೊಂ ನಂ 2, ತೋಳಹುಣಸೆMR
10836ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ತೋಳಹುಣಸೆMR
10837ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ, ತೋಳಹುಣಸೆMR
10838ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ತೋಳಹುಣಸೆMR
10839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
10840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಕಲ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
10841ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಹೊನ್ನೂರುMR
10842ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಹೊನ್ನೂರುMR
10843ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10844ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂದನಕೋವಿMR
10845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮ್ಮಾಪುರMR
10846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಡಾಳುMR
10847ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಗುಡಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10848ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿMR
10849ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೂಡೇನಹಳ್ಳಿMR
10850ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪವಾಡರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
10851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನೂರುMR
10852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಗ್ಗನೂರುMR
10853ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಸೀಪುರMR
10854ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
10855ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಿಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
10856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿMR
10857ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ಕುರ್ಕಿMR
10858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2 ಕುರ್ಕಿMR
10859ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುಳ್ಳಾಪುರMR
10860ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಆನಗೋಡುMR
10861ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಆನಗೋಡುMR
10862ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಿವಪುರMR
10863ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಳಪನಕಟ್ಟೆMR
10864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಲುವರ್ತಿMR
10865ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಠಿMR
10866ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR
10867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಮ್ಮನೂರುMR
10868ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿMR
10869ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMR
10870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಂಡಲೂರುMR
10871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಹೆಬ್ಬಾಳುMR
10872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ 2 ಹೆಬ್ಬಾಳುMR
10873ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ನೇರ್ಲಿಗೆMR
10874ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 ನೇರ್ಲಿಗೆMR
10875ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿರೇತೊಗಲೇರಿMR
10876ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಮ್ಮ ಗೂಡವರ್ತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಂಟಪಾಲನಹಳ್ಳಿMR
10877ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1 ಕೋಲ್ಕುಂಟೆMR
10878ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಕೋಲ್ಕುಂಟೆMR
10879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMR
10880ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈಚಗಟ್ಟMR
10881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಂಗನಕಟ್ಟೆMR
10882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರMR
10883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆMR
10884ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿMR
10885ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನರಗನಹಳ್ಳಿMR
10886ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನರಗನಹಳ್ಳಿMR
10887ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿMR
10888ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಳೂರುMR
10889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕತೊಗಲೇರಿMR
10890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ಗೋಪನಾಳುMR
10891ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2 ಗೋಪನಾಳುMR
10892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರವನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMR
10893ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕರೆMR
10894ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಮರಡಿMR
10895ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯನಗರMR
10896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಕಾರಿಗನೂರುMR
10897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ಕಾರಿಗನೂರುMR
10898ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಾರಿಗನೂರುMR
10899ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕತ್ತಲಗೆರೆMR
108100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2 ಕತ್ತಲಗೆರೆMR
108101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಕತ್ತಲಗೆರೆMR
108102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2 ಕತ್ತಲಗೆರೆMR
108103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕವಳಿಹಟ್ಟಿತಾಂಡMR
108104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೋಣಿವಾಡMR
108105ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಣಿವಾಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
108106ಮಾರುತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108107ಮಾರುತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2 ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108110ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಲೋಕಿಕೆರೆMR
108112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಅತ್ತಿಗೆರೆMR
108113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಅತ್ತಿಗೆರೆMR
108114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR
108115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMR
108116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಕಬ್ಬೂರುMR
108117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಕಬ್ಬೂರುMR
108118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗನೂರುMR
108119ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಡಗನೂರುMR
108120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣ್ಣಾಪುರMR
108121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಶುರಾಂಪುರMR
108122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
108123ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀರ್ಥಡಿMR
108124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾವಿಹಾಳುMR
108125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಮಾಗಡಿMR
108126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಿಂಡದಹಳ್ಳಿMR
108127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರೂಂ.ನಂ.1 ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
108128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
108129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
108130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
108131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಶೀಪುರMR
108132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಹೂವಿನಮಡುMR
108133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಹೂವಿನಮಡುMR
108134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ಮತ್ತಿMR
108135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಮತ್ತಿMR
108136ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕದರನಹಳ್ಳಿMR
108137ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿMR
108138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
108139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೆಳಲಗೆರೆMR
108140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬೆಳಲಗೆರೆMR
108141ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಬೆಳಲಗೆರೆMR
108142ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಬೆಳಲಗೆರೆMR
108143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಯಾಪುರMR
108144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಶ್ಯಾಗಲೆMR
108145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಶ್ಯಾಗಲೆMR
108146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಶ್ಯಾಗಲೆMR
108147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
108148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಮಳಲ್ಕೆರೆMR
108149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 2 ಮಳಲ್ಕೆರೆMR
108150ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಳಲ್ಕೆರೆMR
108151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಡMR
108152ಶ್ರೀ ಅಣಬೇರು ಕೆಂಚಪ್ಪ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಬಾಡMR
108153ಶ್ರೀ ಅಣಬೇರು ಕೆಂಚಪ್ಪ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಬಾಡMR
108154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಠಲಾಪುರMR
108155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ.ರೂಂ.ನಂ.1 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ.ರೂಂ.ನಂ.2 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108157ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108158ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಯಕೊಂಡMR
108161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆದ್ನೆMR
108162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ ರಾಂಪುರMR
108163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿMR
108164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಅಣಬೇರುMR
108165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 ಅಣಬೇರುMR
108166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣಬೇರುMR
108167ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕಂದಗಲ್ಲುMR
108168ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಕಂದಗಲ್ಲುMR
108169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಗಲ್ಲುMR
108170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ.2 ಕಂದಗಲ್ಲುMR
108171ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂದಗಲ್ಲುMR
108172ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಲ್ಕುದುರೆMR
108173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ನಲ್ಕುದುರೆMR
108174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕುದುರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್MR
108175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
108176ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತ್ಯಾವಣಿಗೆMR
108177ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ತ್ಯಾವಣಿಗೆMR
108178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತ್ಯಾವಣಿಗೆMR
108179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತ್ಯಾವಣಿಗೆMR
108180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾವಣಿಗೆMR
108181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಮಿಯಾಪುರMR
108182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
108183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಮರಬನಹಳ್ಳಿMR
108184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಮರಬನಹಳ್ಳಿMR
108185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಳೀಪುರMR
108186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಳೀಪುರMR
108187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿMR
108188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿMR
108189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಹಾಳ್MR
108190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರೋಸಾಗರMR
108191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಹಳ್ಳಿMR
108192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ಚಿರಡೋಣಿMR
108193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿರಡೋಣಿMR
108194ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿರಡೋಣಿMR
108195ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ಚಿರಡೋಣಿMR
108196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟMR
108197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟMR
108198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟMR
108199ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ನವಿಲೇಹಾಳುMR
108200ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ನವಿಲೇಹಾಳುMR
108201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ನವಿಲೇಹಾಳುMR
108202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ನವಿಲೇಹಾಳುMR
108203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ನಲ್ಕುಂದMR
108204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ನಲ್ಕುಂದMR
108205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಡಸಗಟ್ಟMR
108206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMR
108207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಸಾಪುರMR
108208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ 1 ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
108209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿMR
108210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMR
108211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಗರಪೇಟೆMR
108212ಜನತಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಹೊಸಕೆರೆMR
108213ಜನತಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಹೊಸಕೆರೆMR
108214ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಶೃಂಗಾರಬಾಗುMR
108215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಶೃಂಗಾರಬಾಗುMR
108216ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆMR
108217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆMR
108218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆMR
108219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆMR
108220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿMR
108221ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಶೃಂಗಾರಬಾಗುMR
108222ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಶೃಂಗಾರಬಾಗುMR
108223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೃಂಗಾರಬಾಗು ತಾಂಡMR
108224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಸಾಗರMR
108225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಸಾಗರMR
108226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಬ್ಬಳMR
108227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಬ್ಬಳMR
108228ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗಾಪುರMR
108229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿMR
108230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿMR
108231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಲೋಗಲ್ಲುMR
108232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR
108233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
108234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ನಗರMR
108235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂ ನಂ 1 ರುದ್ರಾಪುರMR
108236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂ ನಂ 2 ರುದ್ರಾಪುರMR
108237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧುರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
108238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
108239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲೇಶಪುರMR
108240ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.