2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1091ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ -1 ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMR
1092ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2 ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMR
1093ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈರಗನಹಳ್ಳಿMR
1094ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮನೆರೆMR
1095ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಡಿMR
1096ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತಣಿಗೆರೆMR
1097ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 5 ತಣಿಗೆರೆMR
1098ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
1099ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್ ಮೆದಿಕೆರೆMR
10910ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೆದಿಕೆರೆMR
10911ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಕೆಗೊಂದಿMR
10912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಮಠMR
10913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಸಿದ್ದನಮಠMR
10914ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಪೇನಹಳ್ಳಿMR
10915ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿMR
10916ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಗನೂಡುMR
10917ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಹಿರೇಕೋಗಲೂರುMR
10918ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ಹಿರೇಕೋಗಲೂರುMR
10919ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ಹಿರೇಕೊಗಲೂರುMR
10920ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 ಹಿರೇಕೊಗಲೂರುMR
10921ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರMR
10922ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರುMR
10923ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕರೆಕಟ್ಟೆMR
10924ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕರೆಕಟ್ಟೆMR
10925ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕರೆಕಟ್ಟೆMR
10926ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕರೆಕಟ್ಟೆMR
10927ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 1, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಾಪುರ.MR
10928ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ 2, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಾಪುರ.MR
10929ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಮಲ್ಲಾಪುರMR
10930ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಗಲೂರುMR
10931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMR
10932ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮನಹಾಳುMR
10933ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರುMR
10934ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರುMR
10935ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರುMR
10936ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರುMR
10937ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರುMR
10938ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುMR
10939ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುMR
10940ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುMR
10941ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುMR
10942ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುMR
10943ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಗೆದ್ದಲಹಟ್ಟಿMR
10944ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರುMR
10945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
10946ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಿಗೆರೆMR
10947ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡಬ್ಬಿಗೆರೆMR
10948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ದೊಡ್ಡಬ್ಬಿಗೆರೆMR
10949ಶ್ರೀಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ವಸತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರMR
10950ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಕುಳೇನೂರುMR
10951ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳೇನೂರುMR
10952ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರುMR
10953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 8 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರುMR
10954ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಾಪುರMR
10955ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕ್ಕಲಿMR
10956ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸೋಮಲಾಪುರMR
10957ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೋಮಲಾಪುರMR
10958ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಲಾಪುರತಾಂಡMR
10959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶೀಪುರMR
10960ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಶೀಪುರಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
10961ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10962ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10963ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10964ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿMR
10965ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10966ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10967ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೆರೆಬಿಳಚಿMR
10968ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿMR
10969ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿMR
10970ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿMR
10971ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಚಿಕ್ಕೂಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10972ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ 1 ಚಿಕ್ಕೂಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
10973ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿMR
10974ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂಬಾಪುರMR
10975ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡೇರಿಕಟ್ಟೆMR
10976ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆMR
10977ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMR
10978ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೇಮರದಹಳ್ಳಿMR
10979ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMR
10980ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMR
10981ಶ್ರೀ ಲಕ್ಪ್ಮಿ ರಂಗನಾಥ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
10982ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
10983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
10984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
10985ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10986ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇವುಡMR
10987ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್‌ ಜಿ ತಾಂಡMR
10988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹಟ್ಟಿMR
10989ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕಗತೂರುMR
10990ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಕಗತೂರುMR
10991ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಇಟ್ಟಿಗೆMR
10992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಶಿನಗಟ್ಟMR
10993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವರಾಜಪುರMR
10994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
10995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
10996ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಗಾಣದಕಟ್ಟೆMR
10997ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್‌ ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR
10998ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಗಂಗೆಹಾಳ್MR
10999ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್ಟಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ,ಅಸ್ತಾಪನಹಳ್ಳಿMR
109100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಳಿನೀರಕಟ್ಟೆMR
109101ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಲ್ಲೂರುMR
109102ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಲ್ಲೂರುMR
109103ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಲ್ಲೂರುMR
109104ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ನಲ್ಲೂರುMR
109105ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಲ್ಲೂರುMR
109106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಲ್ಲೂರುMR
109107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
109108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
109109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್‌MR
109110ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್MR
109111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಟರಘಟ್ಟMR
109112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಣುಪುರMR
109113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಳಸಾಗರMR
109114ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಟ್ಟಿMR
109115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀತಿಗೆರೆMR
109116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಹಿರೇಗಂಗೂರುMR
109117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 ಹಿರೇಗಂಗೂರುMR
109118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರMR
109119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ಕೊರಟಿಕೆರೆMR
109120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 ಕೊರಟಿಕೆರೆMR
109121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುMR
109122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುMR
109123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಗಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
109124ಸರ್ಕರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
109125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳ್ಳೆಹಳ್ಳಿMR
109126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಾಪುರತಾಂಡMR
109127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಪುರMR
109128ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಗರಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
109129ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗರಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
109130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR
109131ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMR
109132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೈರನಹಳ್ಳಿMR
109133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್‌ ಚಿರಡೋಣಿMR
109134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಳನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆMR
109135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಿರೇಮಳಲಿMR
109136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಿರೇಮಳಲಿMR
109137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆMR
109138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR
109139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೋಣಿಹಳ್ಳಿMR
109140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿMR
109141ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR
109142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗರಗMR
109143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗರಗMR
109144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
109145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಹೊದಿಗೆರೆMR
109146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಹೊದಿಗೆರೆMR
109147ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ಹೊದಿಗೆರೆMR
109148ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊದಿಗೆರೆMR
109149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
109150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಾಪುರMR
109151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆMR
109152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆMR
109153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಬೆಂಕಿಕೆರೆMR
109154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಂಕಿಕೆರೆMR
109155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ನಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
109156ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
109157ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಡಿಗರ ಬೀದಿ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109158ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ(ಸಭಾಂಗಣ)ಚನ್ನಗಿರಿMR
109159ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ)ಚನ್ನಗಿರಿMR
109160ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 17 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109161ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂ ನಂ 18 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109162ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ನಿ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109163ಶ್ರೀ ಮಣ್ಣಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣದಸಾಲು ಬಡಾವಣೆ ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ ನಂ1ಚನ್ನಗಿರಿMR
109165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣದಸಾಲು ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ ನಂ3 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣದಸಾಲು ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ ನಂ 4 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌಸರ್‌ ಮಸೀದಿ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109168ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ ಇ ಒ ಆಫೀಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109172ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಲತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109174ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಛೇರಿ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109175ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಚನ್ನಗಿರಿMR
109176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ(ಲಷ್ಕರ್‌ಮಹಲ್‌) ರೂಂ ನಂ 1 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109177ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ(ಲಷ್ಕರ್‌ಮಹಲ್‌) ರೂಂ ನಂ 2 ಚನ್ನಗಿರಿMR
109178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆMR
109179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಭಾಗ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿMR
109180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿMR
109181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಣಿಗೆರೆMR
109182ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಡಾಳ್‌ (ಬಿ ಆರ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ)MR
109183ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರMR
109184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುರುಹಗೇದಹಳ್ಳಿMR
109185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರMR
109186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೇಶಪುರMR
109187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆMR
109188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMR
109189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾರಥಿMR
109190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾರಥಿ ಎಸ್. ಹೊಸೂರುMR
109191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯರೇಹಳ್ಳಿMR
109192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಗರMR
109193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹರೋನಹಳ್ಳಿMR
109194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
109195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
109196ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊನ್ನೆಬಾಗಿMR
109197ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಸ್ಲೀಂ ಕಾಲೋನಿ ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿMR
109198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಬಾಗಿMR
109199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿ. ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMR
109200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹರಳಘಟ್ಟMR
109201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
109202ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಕಂಚಿಗನಾಳು.MR
109203ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕಂಚಿಗನಾಳುMR
109204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 6 ವಡ್ನಾಳುMR
109205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 ವಡ್ನಾಳುMR
109206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
109207ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMR
109208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೊಪ್ಪದಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡMR
109209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿMR
109210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರMR
109211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆMR
109212ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿನಗರMR
109213ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೆ.ಗಾಣದಕಟ್ಟೆMR
109214ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಗೋಪನಾಳುMR
109215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಳದಾಳುMR
109216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
109217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿನಗರMR
109218ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾವಿನಹೊಳೆMR
109219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿMR
109220ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಂಡುಗನಹಂಕಲುMR
109221ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿMR
109222ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿMR
109223ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 8 ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿMR
109224ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿMR
109225ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4 ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
109226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 13ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR
109227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೆಟ್ಟಕಡೂರುMR
109228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೆನ್ನಸಮುದ್ರMR
109229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಮಲಹಾಳುMR
109230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2 ಮಲಹಾಳುMR
109231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರವಂಜಿ ತಾಂಡMR
109232ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮರವಂಜಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR
109233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರವಂಜಿMR
109234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಲಕನಾಳುMR
109235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೇದುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
109236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಮ್ಮಾಪುರMR
109237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡತಾಂಡMR
109238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣತಾಂಡMR
109239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೊಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿMR
109240ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗಂಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMR
109241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಸಂಧಿMR
109242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಖಗ್ಗಿ - ಮಾನಮಟ್ಟಿ.MR
109243ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲಿಹಂಕಲುMR
109244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಗಳಿಹಳ್ಳಿMR
109245ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರೂಂ ನಂ 4 ತಾವರೆಕೆರೆMR
109246ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 1 ತಾವರೆಕೆರೆMR
109247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಸಣಿಕೆರೆMR
109248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಲಾಪುರMR
109249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶಂಕರಿಪುರMR
109250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವೀರಾಪುರMR
109251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಗಿಕೆರೆMR
109252ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಬ್ರಾಣಿMR
109253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ದುರ್ವಿಗೆರೆMR
109254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದುರ್ವಿಗೆರೆMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.