2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-26 (1ನೇ ಕೋಣೆ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
112ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಕೋಣೆ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
113ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 26 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಣೆ ನಂ.5 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
114ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
115ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕುವೆಂಪು ನಗರMR
117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ )ಕುವೆಂಪು ನಗರMR
118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-3) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMR
119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMR
1110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೋಣೆ ನಂ-4) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMR
1111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMR
1112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) 2ನೇ ಹಂತ ಹನುಮಾನ ನಗರMR
1113ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆMR
1114ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆMR
1115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ )ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರMR
1116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ )ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರMR
1117ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂ ನಗರMR
1118ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರMR
1119ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ, 4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರMR
1120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ, 5ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ ) ಶಾಹೂ ನಗರMR
1121ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂ ನಗರMR
1122ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಶಾಹೂನಗರMR
1123ಕೃಷ್ಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಸಭಾ ಗೃಹ) ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಾರ್ಡMR
1124ಕೃಷ್ಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಶಾಖೆ) ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಾರ್ಡMR
1125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1127ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11(ಎಡಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ ನಂ-11( ಬಲ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1129ಸವೆಂಥ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1130ಸವೆಂಥ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಜಮ್ ನಗರMR
1131ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-6) ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ ವೈಭವ ನಗರMR
1132ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-5) ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ ವೈಭವ ನಗರMR
1133ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರು ಪರರೀಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲ್) ಕೋಲಾಪೂರ ವೃತ್ತ ನೆಹರು ನಗರMR
1134ಜವಹಾರಲಾಲ ನೆಹರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ( ಮಹಿಳಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ) ಎಡಭಾಗ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನೆಹರೂ ನಗರMR
1135ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ (ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ನೆಹರು ನಗರMR
1136ಜವಹಾರಲಾಲ ನೆಹರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ( ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಹಿಸ್ಟಾಲಗಜಿ ಹಳೆಯ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ) ನೆಹರೂ ನಗರMR
1137ಜವಾಹರ ಲಾಲ ನೆಹರು ವೈಧ್ಯಕಿಯ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ನೆಹರು ನಗರMR
1138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 6ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
1139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, 5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ, ಮುತ್ಯಾನಟ್ಟಿMR
1140ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ) ಯಮನಾಪೂರMR
1141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-25 (ಎಡ ಭಾಗ ) ಕೊಣೆ ನಂ-2 ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ ಕಾಲೋನಿMR
1142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚರ್ಚ ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರ್ಗಿMR
1143ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (9ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಕಣಬರ್ಗಿMR
1144ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿMR
1145ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿMR
1146ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (8ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೊಣೆ)ಕಣಬರ್ಗಿMR
1147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ( ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ) ಚರ್ಚ ಹಿಂಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರಗಿMR
1148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಕಾರ್ಯಾಲಯಕೊಠಡಿ) ಚರ್ಚ ಹಿಂಬದಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಣಬರಗಿMR
1149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಬಲಭಾಗ) ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರಗಿMR
1150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಬಲಭಾಗ) ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರಗಿMR
1151ಸರ್ಕಾರಿಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (9ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (10ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರMR
1158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ-1(ಆಫಿಸ ಕೋಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ )ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಣಬರ್ಗಿMR
1159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಬಸವನ ಕುಡಚಿMR
1160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (1ನೇ & 2ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿMR
1161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ, ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿMR
1162ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ, 4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಬಸವನ ಕುಡಚಿMR
1163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ) ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕುಡಚಿMR
1164ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವನ ಕುಡಚಿMR
1165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅಲಾರವಾಡMR
1166ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3) ಅಲಾರವಾಡMR
1167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಅಲಾರವಾಡMR
1168ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕಂಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡMR
1169ಲವ್ ಡೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
1170ಲವ್ ಡೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
1171ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4 & 5 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರMR
1172ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 & 2 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರMR
1173ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರMR
1174ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( 3 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರMR
1175ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋಬೇಶನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಠಡಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
1176ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಘಟಕ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡ ಬದಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
1177ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
1178ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
1179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-23 ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1180ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-40 (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1181ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-40 (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-23 (ಬಲ ಭಾಗ)ಹಳೇ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
1184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೇ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
1185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 [ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ] ಹಳೆ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-10 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಗಾಂಧಿನಗರMR
1187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-2) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)MR
1188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-3) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)MR
1189ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-4) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)MR
1190ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೊಣೆ ನಂ-5) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ಅಮನ ನಗರ)MR
1191ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರMR
1192ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (8ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರMR
1193ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಯು ಕೆಜಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರMR
1194ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರMR
1195ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಆಜಾದ ನಗರMR
1196ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15, 7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
1197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.15 (6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ಬಲ ಬದಿ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
1198ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (7ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
1199ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (6ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
11100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-15 (5ನೇ ಬಿ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರMR
11101ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4 (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿMR
11102ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆಫೀಸ್ (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMR
11103ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಆಫೀಸ್ (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMR
11104ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMR
11105ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಭಾಗ 2ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ನಂ-3) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿMR
11106ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಭಾಗ 8ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿMR
11107ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಲ ಬಾಗ 1ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿMR
11108ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12 ಮಹದ್ವಾರ ರೋಡMR
11109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12 ಮಹದ್ವಾರ ರೋಡMR
11110ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ ನಂ-5&6 (ಎಡ ಭಾಗ )ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆMR
11111ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ ನಂ-5&6 (ಬಲ ಭಾಗ )ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆMR
11112ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-12(ಬಲ ಭಾಗ 7ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ) ಮಹದ್ವಾರ ರಸ್ತೆMR
11113ವಿಠ್ಠಲಚಾರ್ಯ ಎನ್‌ ಶಿವಣಗಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ( ಸಭಾಭವನ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMR
11114ವಿಠ್ಠಲಚಾರ್ಯ ಎನ್‌ ಶಿವಣಗಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ( ಸಭಾಭವನ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMR
11115ಭರತೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಸಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವಿMR
11116ಭರತೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಎ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವಿMR
11117ಭರತೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಬಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವಿMR
11118ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಬದಿ 9ನೇ ಸಿ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11119ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ( 10ನೇ ಎ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11120ಸೇಂಟಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ (10ನೇ ಸಿ.ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11121ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಎಡ ಭಾಗ, ಎಲ್ ಕೆಜಿ, ಯು ಕೆಜಿ-ಬಿ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11122ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (1ನೇ ಸಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11123ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (2ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11124ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಲ ಭಾಗ, 3ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11125ಸೇಂಟ ಝೇವಿಯರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಬಲ ಭಾಗ 4ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11126ಸೇಂಟ ಪಾಲ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (5ನೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕೋಣೆ), ಕ್ಯಾಂಪ,MR
11127ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಪMR
11128ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ(4ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11129ಸೇಂಟ ಅಂಥೋನಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಪMR
11130ಕ್ಯಾಂಟೊನ್ಮಂಟ ಬೋರ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕ್ಯಾಂಟೊನ್ಮಂಟ ಅಪೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡ, ಕ್ಯಾಂಪMR
11131ಬಿ.ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್(ಎಡ ಭಾಗ 10 ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆ ) ಕ್ಯಾಂಪMR
11132ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿಲ್ಲಾ (ಕೋಟೆ)MR
11133ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಫಾರೆಸ್ಟ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ.ರೊಡMR
11134ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಚನ ಕೊಠಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-13) ಕಾಲೇಜ ರೊಡMR
11135ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಲಯ(ಎಡ ಭಾಗ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕೊಣೆ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
11136ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಲಯ( ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸನ್ ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರMR
11137ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-41( ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11139ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-41( ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಆಫೀಸ್ ಬದಿ) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22(ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11142ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11143ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-22 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಸದಾಶಿವ ನಗರMR
11144ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕೊಣೆ ) ನೆಹರು ನಗರMR
11145ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ(ಎಡ ಭಾಗ) ನೆಹರು ನಗರMR
11146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ( ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ) ಅಶೋಕ ನಗರMR
11147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 (ಎಡ ಬದಿ ) ಅಶೋಕ ನಗರMR
11148ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) ಅಶೋಕ ನಗರMR
11149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-13 (ಬಲ ಭಾಗ ) ಅಶೋಕ ನಗರMR
11150ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(7ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ) ಶಿವಬಸವ ನಗರMR
11151ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಎಲ್ ಕೆಜಿ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರMR
11152ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(7ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರMR
11153ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಜಿ ಯಳ್ಳೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಶಿವಬಸವ ನಗರMR
11154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರMR
11155ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-14 ರಾಮನಗರMR
11156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಎಡ ಭಾಗ )ರಾಮ ನಗರMR
11157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಆಫೀಸ ಕೋಣೆ )ರಾಮ ನಗರMR
11158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ನಂ-39 (ಬಲ ಭಾಗ )ರಾಮ ನಗರMR
11159ಶರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ,6ನೇ ಎ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ) ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್MR
11160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-21 (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್MR
11161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-21 (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್MR
11162ಶರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ 5ನೇ ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ) ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್MR
11163ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11164ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-4) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11166ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-6) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11168ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ) ಅಂಜನೇಯ ನಗರMR
11169ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಮಾಳ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11170ಎಸ್.ಜಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ ನಂ-9) ಮಾಳ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11171ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಹಾಯಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಬಲ ಭಾಗ ) ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡMR
11172ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಹಾಯಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಣಬರ್ಗಿ ರೋಡMR
11173ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೊಣೆ, ಬಲ ಭಾಗ ) ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11174ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-24 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ),ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರMR
11175ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ) ಶ್ರೀನಗರMR
11176ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಶ್ರೀನಗರMR
11177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಲ ಶಾಳೆ ನಂ 33 ( ಎಡಭಾಬಗ) ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿMR
11178ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 33,(ಮದ್ಯ ಭಾಗ )ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿMR
11179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 33,(ಬಲ ಭಾಗ )ವಂಟಮುರಿ ಕಾಲೋನಿMR
11180ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಲಯದ (ಬಲ ಭಾಗದ ಗ್ಯಾರೆಜ) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11181ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಲಯದ (ಎಡ ಭಾಗದ ಗ್ಯಾರೆಜ) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11182ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ( ಗ್ಯಾರೆಜ ನಂ-1) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11183ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ( ಗ್ಯಾರೆಜ ನಂ-3) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11184ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-8) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11185ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-7) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (1ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರMR
11187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (4ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರMR
11188ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ವರ್ಗ ಕೊಣೆ ) ಹೊಸ ವೀರಭದ್ರ ನಗರMR
11189ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11190ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-27 (ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಶಿವಾಜಿ ನಗರMR
11191ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಬಲ ಭಾಗ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿMR
11192ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಬಲ ಭಾಗ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿMR
11193ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-5( ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿMR
11194ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಚವಾಟ ಗಲ್ಲಿMR
11195ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿMR
11196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿMR
11197ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿMR
11198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿMR
11199ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3),ಚವಾಟಗಲ್ಲಿMR
11200ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಕಚೇರಿಯ (ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ) ಬೆಳಗಾವಿ.ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡMR
11201ಕೊಣೆ ನಂ-4, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಣ್ಯ ಅವರಣ ಬೆಳಗಾವಿ.ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡMR
11202ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಟೆಂಗಿನಕೇರಿ ಗಲ್ಲಿMR
11203ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹಾಲ್ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅವರಣ ಹಳೆ ಪಿ ಬಿ ರೋಡMR
11204ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿMR
11205ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-4(ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ ) ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿMR
11206ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಭಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿMR
11207ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-7 (ಬಾಲವಾಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ-6) ಭಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿMR
11208ಭರತೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವಿMR
11209ಭರತೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಶಾಲೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗಾವಿMR
11210ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಕೋಣೆ ನಂ-9)ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿMR
11211ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರMR
11212ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರMR
11213ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರMR
11214ಬಾಸಿಬನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಬಲ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ ) ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರMR
11215ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 1ನೇ ಕೊಣೆ ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿMR
11216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿMR
11217ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 3ನೇ ಕೋಣೆ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿMR
11218ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಫೀಸ್ ಕಛೇರಿ ಗಲ್ಲಿMR
11219ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿMR
11220ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ) ಖಂಜರ ಗಲ್ಲಿMR
11221ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಭಡಕಲ ಗಲ್ಲಿMR
11222ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಭಡಕಲ ಗಲ್ಲಿMR
11223ಹಳೇ ಸಂಚಾರಿಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ( ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2) ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿMR
11224ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕಾಕತಿವೇಸMR
11225ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ) ಕಾಕತಿವೇಶMR
11226ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಕಾಕತಿವೇಸMR
11227ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸ ಬೆಳಗಾವಿMR
11228ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸMR
11229ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು (ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ) ಕಾಕತಿವೇಸMR
11230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1) ಕಾಕತಿವೇಸMR
11231ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರಿಸಲ್ದಾರ ಗಲ್ಲಿMR
11232ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-20 (ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆನಂ-1) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)MR
11233ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-29 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)MR
11234ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-22 (ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಬಂಕ್ರಿಮಂಡಿ)MR
11235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿMR
11236ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿMR
11237ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಚಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದಿ ಭವನ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಡೆ ಬಜಾರMR
11238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-2(ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆನಂ-8) ಗಣಪತ ಗಲ್ಲಿMR
11239ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-9 (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೇಳಕರ ಭಾಗMR
11240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9 (ಎಡ ಭಾಗ), ಕೆಳಕರ ಬಾಗMR
11241ಫಾಯರ್ ಬ್ರೀಗೇಡ ಸ್ಟೇಶನ್ (ಕಾರ್ಫೋರೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ) ರವಿವಾರ ಪೇಠMR
11242ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-28(ಕೊಣೆ ನಂ-1) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿMR
11243ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 (ಕೋಣೆ ನಂ-2) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿMR
11244ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ) ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿMR
11245ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ಎಡ ಭಾಗ )ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿMR
11246ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-1 (ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗ )ಕಂಬಳಿ ಕೂಟ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿMR
11247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-6 (ಕೊಣೆ ನಂ-4) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿMR
11248ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿMR
11249ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅತಿಥಿಗೃಹ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಕೋನವಾಳ ಗಲ್ಲಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.